Pe­run­kir­joi­tus – muis­ti­lis­ta

Muistilista perunkirjoituksen tekemiseen
Timjami Nyyssönen
Timjami
5.6.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen saat­taa vai­kut­taa työ­lääl­tä ja vai­keal­ta pro­ses­sil­ta. Koko­sim­me muis­ti­lis­tan pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen.

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta vastaa läh­tö­koh­tai­ses­ti se kuo­lin­pe­sän osakas, jonka hoi­det­ta­va­na pesän omai­suus on. Pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta on siis yleen­sä vas­tuus­sa se vai­na­jal­le lä­hei­nen hen­ki­lö, joka on hoi­ta­nut tämän asioi­ta ennen vain­ajan kuo­le­maa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­va hen­ki­lö voi val­tuut­taa myös muun tahon, kuten asian­tun­ti­jan tai verk­ko­pal­ve­lun, toi­mit­ta­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen puo­les­taan.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi koo­tus­ti tietoa pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta ja sen tär­keim­mis­tä vai­heis­ta, jotta pe­run­kir­joi­tus kävisi mah­dol­li­sim­man su­ju­vas­ti.

Mitä pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa?

Jos edes­men­nyt lä­hei­se­si asui Suo­mes­sa, on vain­ajan omai­suu­den sel­vit­tä­mi­sek­si jär­jes­tet­tä­vä pe­run­kir­joi­tus. Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään kuo­lin­pe­sän varat ja velat, sekä vain­ajan pe­ril­li­set ja tes­ta­men­tin­saa­jat pe­rin­nön­ja­koa ja pe­rin­tö­ve­ro­tus­ta varten. Nämä tiedot mer­ki­tään pe­ru­kir­jaan.

Pe­run­kir­joi­tus on käy­tän­nös­sä siis sel­vi­tys vain­ajan va­ral­li­suu­des­ta, sekä vain­ajan pe­rin­nön ja­ka­mi­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta.

Pe­run­kir­joi­tus ei ole lo­pul­li­nen sel­vi­tys vain­ajan asiois­ta, vaan pe­ru­kir­jaa voi­daan myö­hem­min täy­den­tää tai kor­ja­ta. Pe­ru­kir­jan kor­jaa­mi­nen voi olla tar­peen esi­mer­kik­si sil­loin, jos vain­ajan omai­suu­dek­si on va­hin­gos­sa mer­kit­ty tämän puo­li­son omai­suut­ta.

⚠️ Pe­run­kir­joi­tus on teh­tä­vä aina – myös sil­loin, kun vai­na­jal­la ei ole va­ral­li­suut­ta.

Voit hoitaa pe­run­kir­joi­tuk­sen itse, tai am­mat­ti­lais­ten apua käyt­täen. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta vaih­te­lee paljon riip­puen siitä, mikä taho sen laa­ti­mi­ses­sa auttaa.

Muista eri­tyi­ses­ti pe­run­kir­joi­tuk­sen mää­rä­ajat

Pe­run­kir­joi­tuk­sen kan­nal­ta tär­kein­tä on muis­taa sen mää­rä­ajat: pe­run­kir­joi­tus on jär­jes­tet­tä­vä kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa vain­ajan kuo­le­mas­ta.

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa laa­dit­ta­va pe­ru­kir­ja on puo­les­taan lä­he­tet­tä­vä Ve­ro­hal­lin­nol­le kuu­kau­den ku­lues­sa pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta. Yh­teen­sä aikaa pe­ru­kir­jan lä­het­tä­mi­sel­le Ve­ro­hal­lin­nol­le on siis enin­tään neljä kuu­kaut­ta vain­ajan kuo­le­mas­ta.

💡 Tie­sit­kö, että Aa­tok­ses­sa voit tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen etänä? Pal­ve­lu oh­jeis­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen jo­kai­ses­sa vai­hees­sa. Li­säk­si saat aina apua il­mai­sek­si chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen mer­ki­tys ve­ro­tuk­ses­sa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen mää­rä­ajois­ta myö­häs­ty­mi­nen voi johtaa ve­ron­ko­ro­tuk­seen tai Ve­ro­hal­lin­non an­ta­maan myö­häs­ty­mis­mak­suun. Siksi pe­run­kir­joi­tuk­sel­le kan­nat­taa­kin hakea li­sä­ai­kaa Ve­ro­hal­lin­non Oma­Ve­ro-pal­ve­lus­sa, jos se näyt­tää tar­peel­li­sel­ta.  

Pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­set mää­räy­ty­vät läh­tö­koh­tai­ses­ti pe­ru­kir­jan pe­rus­teel­la. Pe­rin­nön­jaos­ta laa­dit­ta­va pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja voi kui­ten­kin vai­kut­taa lo­pul­li­siin ve­ro­seu­raa­muk­siin.

Mitkä ovat pe­run­kir­joi­tuk­sen eri vai­heet?

Pe­run­kir­joi­tus voi­daan jakaa eri vai­hei­siin.

  1. Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set
  2. Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den ajan­koh­ta
  3. Sel­vi­tä pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa tar­vit­ta­vat tiedot
  4. Toi­mi­ta pe­run­kir­joi­tus
  5. Lähetä pe­ru­kir­ja Ve­ro­hal­lin­nol­le

1) Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set

Vai­na­jas­ta ja kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta tar­vi­taan vir­ka­to­dis­tuk­set. Vir­ka­to­dis­tuk­set täytyy tilata erik­seen joka vi­ras­tos­ta, kuten Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta (ent. mai­straat­ti) sekä seu­ra­kun­nis­ta.

Vir­ka­to­dis­tuk­set kan­nat­taa tilata mah­dol­li­sim­man pian, sillä vi­ras­tois­sa on tällä het­kel­lä ruuh­kaa.

Vain­ajan pank­ki­asioi­den hoi­ta­mi­nen edel­lyt­tää yleen­sä sitä, että su­kusel­vi­tys on tehty val­miik­si. Pankit ni­mit­täin vaa­ti­vat, että to­dis­tat kuo­lin­pe­sän osak­kuu­te­si vir­ka­to­dis­tuk­sel­la.  

Eri­tyi­ses­ti vain­ajan su­kusel­vi­tyk­sen te­ke­mi­nen voi viedä aikaa, sillä tämä edel­lyt­tää vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mis­ta.

Vir­ka­to­dis­tusten saa­mi­ses­sa saat­taa ruuh­kau­tu­mi­sen takia kestää useita viik­ko­ja. To­dis­tus­ten saan­tia hi­das­taa myös se, että niitä jou­du­taan usein ti­laa­maan useas­ta eri pai­kas­ta, kuten Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta ja seu­ra­kun­nis­ta. 

💡 Mikäli vir­ka­to­dis­tus­ten saa­mi­nen venyy, kan­nat­taa ve­ro­hal­lin­nol­ta hakea li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sel­le.

Vir­ka­to­dis­tuk­set yh­del­lä klik­kauk­sel­la Aa­tok­sel­ta

Voit tilata vir­ka­to­dis­tuk­set myös Aa­tok­sen kautta. Pal­ve­lu maksaa  69 euroa.

Pal­ve­lu si­säl­tää vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sen ja tar­kas­ta­mi­sen, sekä li­sä­ti­laus­ten te­ke­mi­sen. Pal­ve­lun li­säk­si ve­loi­tam­me vi­ran­omais­ten las­kut­ta­mat hinnat asia­kir­jois­ta (hinnat noin 5–15 €/kpl).

2) Päätä pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den ajan­koh­ta

Ensin pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta vas­taa­van tahon on pää­tet­tä­vä pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den aika ja paikka, sekä va­lit­ta­va kaksi us­kot­tua miestä toi­mit­ta­maan var­si­nai­nen pe­run­kir­joi­tus. Pe­run­kir­joi­tus voi­daan jär­jes­tää myös etänä.

Tieto pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den ajasta ja pai­kas­ta on an­net­ta­va tie­dok­si:

  • kuo­lin­pe­sän osak­kail­le
  • tes­ta­men­tin­saa­jil­le
  • eloon­jää­neel­le puo­li­sol­le

Kutsu pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­teen tulee lä­het­tää to­dis­tet­ta­vas­ti, ja se onkin hyvä lä­het­tää kir­jal­li­ses­sa muo­dos­sa, kuten säh­kö­pos­til­la.

3) Sel­vi­tä pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa tar­vit­ta­vat tiedot

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tulee sel­vit­tää vain­ajan varat ja velat, sekä ke­nel­le vain­ajan omai­suus siir­tyy pe­rin­tö­nä.

Voit sel­vit­tää vain­ajan va­ral­li­suus esi­mer­kik­si pank­kien avulla. Li­säk­si tietoa kuo­lin­pe­sän ve­lois­ta on mah­dol­lis­ta saada esi­mer­kik­si vai­na­jal­le tu­le­vien las­ku­jen pe­rus­teel­la.

Lue lisää: Vältä nämä vir­heet omai­suu­den ar­vos­ta­mi­ses­sa

4) Toi­mi­ta pe­run­kir­joi­tus

Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sel­la vii­tataan var­si­nai­seen pe­run­kir­joi­tus­ti­lan­tee­seen. Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa pe­ru­kir­ja käy­dään läpi ja hy­väk­sy­tään.

Pe­run­kir­joi­tus toi­mi­te­taan pe­run­kir­joi­tus­ta varten sel­vi­tet­ty­jen tie­to­jen pe­rus­teel­la: pe­ru­kir­jaan mer­ki­tään esi­mer­kik­si su­kusel­vi­tyk­ses­tä sel­vin­neet vain­ajan pe­ril­li­set, sekä vain­ajan varat ja velat.

Kaik­kien pe­run­kir­joi­tuk­seen kut­sut­tu­jen ei tar­vit­se olla läsnä pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa, mutta pe­run­kir­joi­tuk­seen osal­lis­tu­neis­ta on teh­tä­vä mer­kin­tä pe­ru­kir­jaan.

Tar­vit­taes­sa pe­run­kir­joi­tuk­sia voi­daan jär­jes­tää useam­pi kuin yksi, mutta täl­löin eri pe­ru­kir­joi­hin mer­ki­tyt tiedot vain­ajan va­ral­li­suu­des­ta tulee koota lo­pul­li­seen pe­ru­kir­jaan.

Pe­ru­kir­jaan on mer­kit­tä­vä pesän il­moit­ta­jan al­le­kir­joit­ta­ma va­kuu­tus siitä, että pe­ru­kir­jaan mer­ki­tyt tiedot pi­tä­vät paik­kaan­sa. Li­säk­si us­kot­tu­jen mies­ten tulee esit­tää oma al­le­kir­joi­tet­tu va­kuu­tuk­sen­sa siitä, että he ovat ar­vioi­neet pesän varat oman ym­mär­ryk­sen­sä mukaan.

5) Lähetä pe­ru­kir­ja Ve­ro­hal­lin­nol­le

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa laa­di­tun pe­ru­kir­jan lä­het­tä­mi­nen Ve­ro­hal­lin­nol­le on si­nän­sä yk­sin­ker­tai­nen, mutta hyvin olen­nai­nen osa pe­run­kir­joi­tus­ta.

Pe­ru­kir­ja on pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen lop­pu­tu­los, ja pe­ru­kir­ja tulee toi­mit­taa liit­tei­neen Ve­ro­hal­lin­nol­le kuu­kau­den ku­lues­sa pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta.

Lue lisää: Pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­nen ve­rot­ta­jal­le

Kuinka kauan pe­run­kir­joi­tus ar­viol­ta kestää?

Pe­run­kir­joi­tuk­sen ja sen eri vai­hei­den kesto vaih­te­lee. Ylei­ses­ti ottaen voi­daan kui­ten­kin sanoa, että pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa tar­vit­ta­vien tie­to­jen sel­vit­tä­mis­tä lukuun ot­ta­mat­ta pe­run­kir­joi­tus pys­ty­tään toi­mit­ta­maan suh­teel­li­sen no­peas­ti.

Esi­mer­kik­si var­si­nai­nen pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen ei vält­tä­mät­tä kestä ko­vin­kaan montaa tuntia, jos pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vit­ta­vat tiedot ovat sel­vil­lä.

Käy­tän­nös­sä pe­run­kir­joi­tuk­sen koko­nais­kes­to mää­räy­tyy lä­hin­nä pe­run­kir­joi­tuk­seen tar­vit­ta­vien asia­kir­jo­jen ja eri­tyi­ses­ti vir­ka­to­dis­tus­ten saan­tiin kes­tä­vän ajan pe­rus­teel­la. Esi­mer­kik­si digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton kautta han­ki­tuis­sa su­kusel­vi­tyk­sis­sä kestää ny­kyi­sin noin neljä viik­koa.

💡 Koska su­kusel­vi­tys­tä tar­vi­taan usein myös kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen, kan­nat­taa vir­ka­to­dis­tuk­set tilata mah­dol­li­sim­man ai­kai­ses­sa vai­hees­sa.

Mak­saa­ko pe­run­kir­joi­tus jotain?

Pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­seen liit­tyy monia kuluja, jotka riip­pu­vat pe­run­kir­joi­tuk­sen mo­ni­mut­kai­suu­des­ta. Esi­mer­kik­si vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen maksaa, mutta niiden lo­pul­li­sen hinnan ar­vioin­ti on etu­kä­teen vai­ke­aa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­taan vai­kut­taa myös se, käy­te­tään­kö sen laa­ti­mi­ses­sa asian­tun­ti­ja-apua vai ei.

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta ai­heu­tu­vat kulut mak­se­taan yleen­sä kuo­lin­pe­sän va­rois­ta.

Lue lisää: Miksi vir­ka­to­dis­tus­ten hinta ja määrä vaih­te­le­vat?

Pe­ru­kir­jan täy­den­tä­mi­nen

Jos pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen il­maan­tuu uusia varoja tai vel­ko­ja, tai huo­maat pe­ru­kir­jas­sa muuta täy­den­net­tä­vää, on pe­ru­kir­jaa täy­den­net­tä­vä.

Voit täy­den­tää pe­ru­kir­jaa esi­mer­kik­si Ve­ro­hal­li­non säh­köi­ses­sä Oma­Ve­ro-pal­ve­lus­sa.

Jos pe­rin­tö­ve­ro­tus on jo toi­mi­tet­tu, ja täy­den­nys vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon, ve­ro­tuk­seen täytyy hakea muu­tos­ta Ve­ro­hal­lin­nol­ta.