Pe­run­kir­joi­tus – muis­ti­lista

Muistilista perunkirjoituksen tekemiseen
Timjami Nyyssönen
Timjami
8.2.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tus saat­taa vai­kut­taa työ­läältä ja vai­kealta pro­ses­silta. Ko­ko­simme muis­ti­lis­tan hel­pot­ta­maan työtä.

Pe­run­kir­joi­tuk­sesta vastaa läh­tö­koh­tai­sesti se kuo­lin­pe­sän osakas, jonka hoi­det­ta­vana pesän omai­suus on. Pe­run­kir­joi­tuk­sesta on siis yleensä vas­tuussa se vai­na­jalle lä­hei­nen hen­kilö, joka on hoi­ta­nut tämän asioita ennen vai­na­jan kuo­le­maa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sestä vas­taava hen­kilö voi val­tuut­taa myös muun tahon, kuten asian­tun­ti­jan tai verk­ko­pal­ve­lun, toi­mit­ta­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen puo­les­taan.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi koo­tusti tietoa pe­run­kir­joi­tuk­sesta ja sen tär­keim­mistä vai­heista, jotta pe­run­kir­joi­tus kävisi mah­dol­li­sim­man su­ju­vasti.

Mitä pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa?

Jos edes­men­nyt lä­hei­sesi asui Suo­messa, on vai­na­jan omai­suu­den sel­vit­tä­mi­seksi jär­jes­tet­tävä pe­run­kir­joi­tus. Pe­run­kir­joi­tuk­sessa sel­vi­te­tään kuo­lin­pe­sän varat ja velat, sekä vai­na­jan pe­ril­li­set ja tes­ta­men­tin­saa­jat pe­rin­nön­ja­koa ja pe­rin­tö­ve­ro­tusta varten. Nämä tiedot mer­ki­tään pe­ru­kir­jaan.

Pe­run­kir­joi­tus on käy­tän­nössä siis sel­vi­tys vai­na­jan va­ral­li­suu­desta, sekä vai­na­jan pe­rin­nön ja­ka­mi­seen liit­ty­vistä asioista.

Pe­run­kir­joi­tus ei ole lo­pul­li­nen sel­vi­tys vai­na­jan asioista, vaan pe­ru­kir­jaa voi­daan myö­hem­min täy­den­tää tai kor­jata. Pe­ru­kir­jan kor­jaa­mi­nen voi olla tar­peen esi­mer­kiksi sil­loin, jos vai­na­jan omai­suu­deksi on va­hin­gossa mer­kitty tämän puo­li­son omai­suutta.

⚠️ Pe­run­kir­joi­tus on teh­tävä aina – myös sil­loin, kun vai­na­jalla ei ole va­ral­li­suutta.

Voit hoitaa pe­run­kir­joi­tuk­sen itse, tai am­mat­ti­lais­ten apua käyt­täen. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta vaih­te­lee paljon riip­puen siitä, mikä taho sen laa­ti­mi­sessa auttaa.

💡 Ha­lu­tes­sasi voit hakea pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mista Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta. Kyse on va­paa­eh­toi­sesta toi­men­pi­teestä.

Muista eri­tyi­sesti pe­run­kir­joi­tuk­sen mää­rä­ajat

Pe­run­kir­joi­tuk­sen kan­nalta tär­keintä on muis­taa sen mää­rä­ajat: pe­run­kir­joi­tus on jär­jes­tet­tävä kolmen kuu­kau­den ku­luessa vai­na­jan kuo­le­masta.

Pe­run­kir­joi­tuk­sessa laa­dit­tava pe­ru­kirja on puo­les­taan lä­he­tet­tävä Ve­ro­hal­lin­nolle kuu­kau­den ku­luessa pe­run­kir­joi­tuk­sesta. Yh­teensä aikaa pe­ru­kir­jan lä­het­tä­mi­selle Ve­ro­hal­lin­nolle on siis enin­tään neljä kuu­kautta vai­na­jan kuo­le­masta.

💡 Tie­sitkö, että Aa­tok­sessa voit tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen etänä? Pal­velu oh­jeis­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen jo­kai­sessa vai­heessa. Li­säksi saat aina apua il­mai­seksi chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen mer­ki­tys ve­ro­tuk­sessa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen mää­rä­ajoista myö­häs­ty­mi­nen voi johtaa ve­ron­ko­ro­tuk­seen tai Ve­ro­hal­lin­non an­ta­maan myö­häs­ty­mis­mak­suun. Siksi pe­run­kir­joi­tuk­selle kan­nat­taa­kin hakea li­sä­ai­kaa Ve­ro­hal­lin­non Oma­Vero-pal­ve­lussa, jos se näyt­tää tar­peel­li­selta.

Pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­set mää­räy­ty­vät läh­tö­koh­tai­sesti pe­ru­kir­jan pe­rus­teella. Pe­rin­nön­jaosta laa­dit­tava pe­rin­nön­ja­ko­kirja voi kui­ten­kin vai­kut­taa lo­pul­li­siin ve­ro­seu­raa­muk­siin.

Lue lisää: Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­liltä

Mitkä ovat pe­run­kir­joi­tuk­sen eri vai­heet?

Pe­run­kir­joi­tus voi­daan jakaa eri vai­hei­siin.

  1. Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set
  2. Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den ajan­kohta
  3. Sel­vitä pe­run­kir­joi­tuk­sessa tar­vit­ta­vat tiedot
  4. Toi­mita pe­run­kir­joi­tus
  5. Lähetä pe­ru­kirja Ve­ro­hal­lin­nolle

1) Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set

Vai­na­jasta ja kuo­lin­pe­sän osak­kaista tar­vi­taan vir­ka­to­dis­tuk­set. Vir­ka­to­dis­tuk­set täytyy tilata erik­seen joka vi­ras­tosta, kuten Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta (ent. mai­straatti) sekä seu­ra­kun­nista.

Vir­ka­to­dis­tuk­set kan­nat­taa tilata mah­dol­li­sim­man pian, sillä vi­ras­toissa on tällä het­kellä ruuh­kaa.

Vai­na­jan pank­ki­asioi­den hoi­ta­mi­nen edel­lyt­tää yleensä sitä, että su­kusel­vi­tys on tehty val­miiksi. Pankit ni­mit­täin vaa­ti­vat, että to­dis­tat kuo­lin­pe­sän osak­kuu­tesi vir­ka­to­dis­tuk­sella.

Eri­tyi­sesti vai­na­jan su­kusel­vi­tyk­sen te­ke­mi­nen voi viedä aikaa, sillä tämä edel­lyt­tää vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mista.

Vir­ka­to­dis­tusten saa­mi­sessa saat­taa ruuh­kau­tu­mi­sen takia kestää useita viik­koja. To­dis­tus­ten saan­tia hi­das­taa myös se, että niitä jou­du­taan usein ti­laa­maan useas­ta eri pai­kas­ta, kuten Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta ja seu­ra­kun­nis­ta.

💡 Mikäli vir­ka­to­dis­tus­ten saa­mi­nen venyy, kan­nat­taa ve­ro­hal­lin­nolta hakea li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­seen.

Vir­ka­to­dis­tuk­set yh­dellä klik­kauk­sella Aa­tok­selta

Voit tilata vir­ka­to­dis­tuk­set myös Aa­tok­sen kautta. Pal­velu maksaa  69 euroa.

Pal­velu si­säl­tää vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sen ja tar­kas­ta­mi­sen, sekä li­sä­ti­laus­ten te­ke­mi­sen. Pal­ve­lun li­säksi ve­loi­tamme vi­ran­omais­ten las­kut­ta­mat hinnat asia­kir­joista (hinnat noin 5–15 €/kpl).

2) Päätä pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den ajan­kohta

Ensin pe­run­kir­joi­tuk­sesta vas­taa­van tahon on pää­tet­tävä pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den aika ja paikka, sekä va­lit­tava kaksi us­kot­tua miestä toi­mit­ta­maan var­si­nai­nen pe­run­kir­joi­tus. Pe­run­kir­joi­tus voi­daan jär­jes­tää myös etänä.

Tieto pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den ajasta ja pai­kasta on an­net­tava tie­doksi:

  • kuo­lin­pe­sän osak­kaille
  • tes­ta­men­tin­saa­jille
  • eloon­jää­neelle puo­li­solle

Kutsu pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­teen tulee lä­het­tää to­dis­tet­ta­vasti, ja se onkin hyvä lä­het­tää kir­jal­li­sessa muo­dossa, kuten säh­kö­pos­tilla.

3) Sel­vitä pe­run­kir­joi­tuk­sessa tar­vit­ta­vat tiedot

Pe­run­kir­joi­tusta varten tulee sel­vit­tää vai­na­jan varat ja velat, sekä ke­nelle vai­na­jan omai­suus siir­tyy pe­rin­tönä.

Voit sel­vit­tää vain­ajan va­ral­li­suus esi­mer­kik­si pank­kien avulla. Li­säk­si tietoa kuo­lin­pe­sän ve­lois­ta on mah­dol­lis­ta saada esi­mer­kiksi vai­na­jal­le tu­le­vien las­ku­jen pe­rus­teel­la.

Lue lisää: Vältä nämä vir­heet omai­suu­den ar­vos­ta­mi­sessa

4) Toi­mita pe­run­kir­joi­tus

Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sella vii­ta­taan var­si­nai­seen pe­run­kir­joi­tus­ti­lan­tee­seen. Pe­run­kir­joi­tuk­sessa pe­ru­kirja käy­dään läpi ja hy­väk­sy­tään.

Pe­run­kir­joi­tus toi­mi­te­taan pe­run­kir­joi­tusta varten sel­vi­tet­ty­jen tie­to­jen pe­rus­teella: pe­ru­kir­jaan mer­ki­tään esi­mer­kiksi su­kusel­vi­tyk­sestä sel­vin­neet vai­na­jan pe­ril­li­set, sekä vai­na­jan varat ja velat.

Kaik­kien pe­run­kir­joi­tuk­seen kut­sut­tu­jen ei tar­vitse olla läsnä pe­run­kir­joi­tuk­sessa, mutta pe­run­kir­joi­tuk­seen osal­lis­tu­neista on teh­tävä mer­kintä pe­ru­kir­jaan.

Tar­vit­taessa pe­run­kir­joi­tuk­sia voi­daan jär­jes­tää useampi kuin yksi, mutta täl­löin eri pe­ru­kir­joi­hin mer­ki­tyt tiedot vai­na­jan va­ral­li­suu­desta tulee koota lo­pul­li­seen pe­ru­kir­jaan.

Pe­ru­kir­jaan on mer­kit­tävä pesän il­moit­ta­jan al­le­kir­joit­tama va­kuu­tus siitä, että pe­ru­kir­jaan mer­ki­tyt tiedot pi­tä­vät paik­kaansa. Li­säksi us­kot­tu­jen mies­ten tulee esit­tää oma al­le­kir­joi­tettu va­kuu­tuk­sensa siitä, että he ovat ar­vioi­neet pesän varat oman ym­mär­ryk­sensä mukaan.

💡 Vinkki: Al­ku­pe­räi­set pe­ru­kir­jat säi­ly­te­tään yleensä pe­ri­kun­nan ar­kis­tossa. Pe­ru­kir­jaa voi myö­hem­min tar­vita esi­mer­kiksi myy­dessä kuo­lin­pe­sän omai­suutta.

5) Lähetä pe­ru­kirja Ve­ro­hal­lin­nolle

Pe­run­kir­joi­tuk­sessa laa­di­tun pe­ru­kir­jan lä­het­tä­mi­nen Ve­ro­hal­lin­nolle on si­nänsä yk­sin­ker­tai­nen, mutta hyvin olen­nai­nen osa pe­run­kir­joi­tusta.

Pe­ru­kirja on pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen lop­pu­tu­los, ja pe­ru­kirja tulee toi­mit­taa liit­tei­neen Ve­ro­hal­lin­nolle kuu­kau­den ku­luessa pe­run­kir­joi­tuk­sesta.

Lue lisää: Pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­nen ve­rot­ta­jalle

Kuinka kauan pe­run­kir­joi­tus ar­violta kestää?

Pe­run­kir­joi­tuk­sen ja sen eri vai­hei­den kesto vaih­te­lee. Ylei­sesti ottaen voi­daan kui­ten­kin sanoa, että pe­run­kir­joi­tuk­sessa tar­vit­ta­vien tie­to­jen sel­vit­tä­mistä lukuun ot­ta­matta pe­run­kir­joi­tus pys­ty­tään toi­mit­ta­maan suh­teel­li­sen no­peasti.

Esi­mer­kiksi var­si­nai­nen pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen ei vält­tä­mättä kestä ko­vin­kaan montaa tuntia, jos pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vit­ta­vat tiedot ovat sel­villä.

Käy­tän­nössä pe­run­kir­joi­tuk­sen ko­ko­nais­kesto mää­räy­tyy lä­hinnä pe­run­kir­joi­tuk­seen tar­vit­ta­vien asia­kir­jo­jen ja eri­tyi­sesti vir­ka­to­dis­tus­ten saan­tiin kes­tä­vän ajan pe­rus­teella. Esi­mer­kiksi digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton kautta han­ki­tuissa su­kusel­vi­tyk­sissä kestää ny­kyi­sin noin neljä viik­koa.

💡 Koska su­kusel­vi­tystä tar­vi­taan usein myös kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen, kan­nat­taa vir­ka­to­dis­tuk­set tilata mah­dol­li­sim­man ai­kai­sessa vai­heessa.

Mak­saako pe­run­kir­joi­tus jotain?

Pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­seen liit­tyy monia kuluja, jotka riip­pu­vat pe­run­kir­joi­tuk­sen mo­ni­mut­kai­suu­desta. Esi­mer­kiksi vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen maksaa, mutta niiden lo­pul­li­sen hinnan ar­viointi on etu­kä­teen vai­keaa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­taan vai­kut­taa myös se, käy­te­täänkö sen laa­ti­mi­sessa asian­tun­tija-apua vai ei.

Pe­run­kir­joi­tuk­sesta ai­heu­tu­vat kulut mak­se­taan yleensä kuo­lin­pe­sän va­roista.

Lue lisää: Miksi vir­ka­to­dis­tus­ten hinta ja määrä vaih­te­le­vat?

Pe­ru­kir­jan täy­den­tä­mi­nen

Jos pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen il­maan­tuu uusia varoja tai vel­koja, tai huo­maat pe­ru­kir­jassa muuta täy­den­net­tä­vää, on pe­ru­kir­jaa täy­den­net­tävä.

Voit täy­den­tää pe­ru­kir­jaa esi­mer­kiksi Ve­ro­hal­li­non säh­köi­sessä Oma­Ve­ro-pal­ve­lussa.

Jos pe­rin­tö­ve­ro­tus on jo toi­mi­tet­tu, ja täy­den­nys vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon, ve­ro­tuk­seen täytyy hakea muu­tos­ta Ve­ro­hal­lin­nol­ta.