Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to

Sukulaiset kokoontuvat olohuoneessa
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
1.6.2022 ● 2 minuuttia 40 sekuntia
Testamentinsaajan vastuulla on antaa testamentin tiedoksianto perintökaaren mukaisille perillisille. Ilman testamentin tiedoksiantoa testamentti ei ole lainvoimainen.

Vainaja on saattanut laatia testamentin, joka vaikuttaa perunkirjoituksen ja perinnönjaon etenemiseen.

Vainajan lakimääräisillä rintaperillisillä on testamentista huolimatta aina oikeus vähintään perinnön lakiosaan, joka on puolet perinnöstä. Tämän lisäksi vainajan perillisille on annettu oikeus riitauttaa testamentti.

Testamentti tulee antaa perillisille tiedoksi

Testamentinsaaja ei ole suoraan oikeutettu hänelle testamentattuun omaisuuteen. Testamentti tulee ensin antaa asianmukaisesti tiedoksi perillisille.

Tiedoksiannon jälkeen perillisillä on mahdollisuus kyseenalaistaa testamentin pätevyys.

Testamentin tiedoksiannossa tulee noudattaa tarkkaa menettelyä. Muuten testamentinsaaja voi menettää oikeutensa hänelle testamentattuun omaisuuteen.

Miten testamentti annetaan tiedoksi?

Testamentin tiedoksiannon ei tarvitse noudattaa tiettyä kaavaa tai tapaa, mutta tarkkaa menettelyä tulee kuitenkin noudattaa.

Testamentinsaajan vastuulla on tehdä testamentin tiedoksianto. Alla olevien asioiden on täytyttävä, jotta tiedoksiantaminen olisi pätevä.

  1. Jokaiselle perilliselle on kerrottava testamentin olemassaolosta.
  2. Jokaiselle perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista.
  3. Tiedoksianto ja jäljennöksen antaminen on pystyttävä tarvittaessa todistamaan jälkikäteen.

Todisteellisuuden vaatimuksen täyttää esimerkiksi se, että alkuperäiseen testamenttiin merkitään todistus tiedoksiannosta sekä siitä, että perillinen on saanut testamentin oikeaksi todistetun jäljennöksen.

Perillinen antaa lisäksi alkuperäiseen testamenttiin tehdyn tiedonannon tapahtumista koskevaan todistukseen allekirjoituksen, jonka todistaa kaksi esteetöntä todistajaa.

Testamentin lakiosa kuuluu rintaperillisille

Vaikka testamentilla olisi määrätty perintö muulle kuin rintaperilliselle, on rintaperillinen kuitenkin oikeutettu lakiosaansa. Lakiosa tarkoittaa rintaperillisen turvattua osuutta perittävän jäämistöstä.

Käytännössä lakiosa on puolet perintöosasta. Jos rintaperillisiä on kaksi, tarkoittaa lakiosa ¼ perittävästä omaisuudesta.

Jotta rintaperillinen saisi lakiosan, täytyy hänen tehdä jokaiselle testamentinsaajalle todisteellisen lakiosailmoituksen.

On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa perillisellä ei ole oikeutta lainkaan lakiosaan. Näihin liittyy usein tahallinen rikos perittävää tai hänen sukulaistaan kohtaan.

Testamentin tiedoksianto haastemiehen kautta

Vaihtoehtoisesti tiedoksiannon voi antaa haastemiehen hoidettavaksi.

Haastemiestä tarvitaan, jos perillinen ei suostu ottamaan tiedoksiantoa vastaan tai antamaan allekirjoitustaan.

Haastemiehen käyttäminen testamentin tiedoksiannossa on yleistä tilanteessa, jossa perillinen välttelee tiedoksiantoa.

Voit kääntyä vainajan asuinpaikan käräjäoikeuden puoleen ja hakea sieltä haastemiestä, joka toimittaa testamentin tiedoksiannon perillisille. Haastemiehen suorittama tiedoksianto maksaa 85 euroa (4/2022). Myös tiedoksiantoyrityksestä joutuu maksamaan.

Tiedoksianto alaikäiselle perilliselle ja kuolleelle perilliselle

Alaikäisen perillisen tai vajaavaltaisen perillisen kohdalla testamentti annetaan tiedoksi perillisen vanhemmille tai muulle edunvalvojalle.

Leski perii puolisonsa, jos puolisolla ei ollut lapsia. Lesken perintöoikeutta rajaa puolison toissijaisten perillisten oikeus perintöön. Testamentti pitää lesken periessä antaa tiedoksi niille vainajan toissijaisille perillisille, joilla olisi testamentin tiedoksiantamisen hetkellä oikeus periä vainaja.

Testamentti pitää antaa tiedoksi myös kuolleelle perilliselle. Tämä koskee tilannetta, jossa perillinen oli elossa ennen testamentin tekijän kuolemaa, mutta ehti kuolla ennen kuin testamentti annettiin tiedoksi. Silloin testamentti annetaan tiedoksi kuolleen perillisen omille perillisille.

Testamentin tiedoksianto perunkirjoituksessa

Hyvä hetki tiedoksiannon tekemiselle on perunkirjoituksessa. Perunkirjoitustilaisuudessa on yleensä paikalla kaikki perilliset, joten tiedoksianto on helppo suorittaa siellä.

Huomion arvoista on, että perillisten ei ole pakko olla paikalla perunkirjoituksessa. Jos joku perillinen puuttuu perunkirjoitustilaisuudesta, jossa myös testamentti annetaan tiedoksi, on tämän perillisen osalta tiedonanto suoritettava erikseen.

Perunkirjoitustilaisuudessa testamentti on tapana antaa tiedoksi niin, että se luetaan ääneen, jonka jälkeen perillisille annetaan testamentin oikeaksi todistettu jäljennös. Testamentin tiedoksiannosta tehdään merkintä perukirjaan ja uskotut miehet antavat perukirjaan todistuksen tapahtuneesta.

Perunkirjoitus netissä Aatoksen verkkopalvelussa

Voit hoitaa koko perunkirjoituksen täysin sähköisesti ja etänä ilman juristin tapaamista Aatoksen verkkopalvelussa.

Kartoitamme vainajan tietoja sekä selvitämme perilliset puolestasi. Näiden tietojen avulla tilaamme virkatodistukset tarvittavista virastoista ja seurakunnilta. Näin selvität helposti avullamme vainajan perilliset ja kuolinpesän osakkaat.

Kaikki ominaisuudet, perintöön ja vainajan avio-omaisuuteen liittyvät laskut tehdään automaattisesti verkkopalvelussa.

Saat tarvittaessa apua juristeiltamme sähköpostitse tai chatin kautta.

Hoida perunkirjoitus edullisesti hintaan 299 euroa. Huomaa, että hintaan lisätään pakolliset viranomaismaksut.

Tutustu palveluumme ja aloita perunkirjoituksen tekeminen jo tänään.