Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to

Sukulaiset kokoontuvat olohuoneessa
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
19.12.2022 ● 2 minuuttia 40 sekuntia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin­saa­jan vas­tuul­la on antaa tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to pe­rin­tö­kaa­ren mu­kai­sil­le pe­ril­li­sil­le. Ilman tes­ta­men­tin tie­dok­sian­toa tes­ta­ment­ti ei ole lain­voi­mai­nen.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to pe­ril­li­sil­le on tärkeä osa tes­ta­men­tin toi­meen­pa­noa. Vain­ajan la­ki­mää­räi­sil­lä rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on tes­ta­men­tis­ta huo­li­mat­ta aina oikeus vä­hin­tään pe­rin­nön la­kio­saan, joka on puolet pe­rin­nös­tä.

Tämän li­säk­si vain­ajan pe­ril­li­sil­le on an­net­tu oikeus rii­taut­taa tes­ta­ment­ti.

Tes­ta­ment­ti tulee antaa pe­ril­li­sil­le tie­dok­si

Tes­ta­men­tin saaja ei ole suo­raan oi­keu­tet­tu hä­nel­le tes­ta­men­tat­tuun omai­suu­teen. Tes­ta­ment­ti tulee ensin antaa asian­mu­kai­ses­ti tie­dok­si pe­ril­li­sil­le.

Tie­dok­sian­non jäl­keen pe­ril­li­sil­lä on mah­dol­li­suus ky­see­na­lais­taa tes­ta­men­tin pä­te­vyys.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nos­sa tulee nou­dat­taa tark­kaa me­net­te­lyä. Muuten tes­ta­men­tin­saa­ja voi me­net­tää oi­keu­ten­sa hä­nel­le tes­ta­men­tat­tuun omai­suu­teen.

Miten tes­ta­ment­ti an­ne­taan tie­dok­si?

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­non ei tar­vit­se nou­dat­taa tiet­tyä kaavaa tai tapaa, mutta tark­kaa me­net­te­lyä tulee kui­ten­kin nou­dat­taa.

Tes­ta­men­tin­saa­jan vas­tuul­la on tehdä tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to. Alla ole­vien asioi­den on täy­tyt­tä­vä, jotta tie­dok­sian­ta­mi­nen olisi pätevä.

  1. Jo­kai­sel­le pe­ril­li­sel­le on ker­rot­ta­va tes­ta­men­tin ole­mas­sao­los­ta.
  2. Jo­kai­sel­le pe­ril­li­sil­le on an­net­ta­va oi­keak­si to­dis­tet­tu jäl­jen­nös tes­ta­men­tis­ta.
  3. Tie­dok­sian­to ja jäl­jen­nök­sen an­ta­mi­nen on pys­tyt­tä­vä tar­vit­taes­sa to­dis­ta­maan jäl­ki­kä­teen.

To­dis­teel­li­suu­den vaa­ti­muk­sen täyt­tää esi­mer­kik­si se, että al­ku­pe­räi­seen tes­ta­ment­tiin mer­ki­tään to­dis­tus tie­dok­sian­nos­ta sekä siitä, että pe­ril­li­nen on saanut tes­ta­men­tin oi­keak­si to­dis­te­tun jäl­jen­nök­sen.

Pe­ril­li­nen antaa li­säk­si al­ku­pe­räi­seen tes­ta­ment­tiin tehdyn tie­don­an­non ta­pah­tu­mis­ta kos­ke­vaan to­dis­tuk­seen al­le­kir­joi­tuk­sen, jonka to­dis­taa kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa.

Tes­ta­men­tin la­kio­sa kuuluu rin­ta­pe­ril­li­sil­le

Vaikka tes­ta­men­til­la olisi mää­rät­ty pe­rin­tö muulle kuin rin­ta­pe­ril­li­sel­le, on rin­ta­pe­ril­li­nen kui­ten­kin oi­keu­tet­tu la­kio­saan­sa. La­kio­sa tar­koit­taa rin­ta­pe­ril­li­sen tur­vat­tua osuut­ta pe­rit­tä­vän jää­mis­tös­tä.

Käy­tän­nös­sä la­kio­sa on puolet pe­rin­tö­osas­ta. Jos rin­ta­pe­ril­li­siä on kaksi, tar­koit­taa la­kio­sa ¼ pe­rit­tä­väs­tä omai­suu­des­ta.

Jotta rin­ta­pe­ril­li­nen saisi la­kio­san, täytyy hänen tehdä jo­kai­sel­le tes­ta­men­tin­saa­jal­le to­dis­teel­li­sen la­kio­sail­moi­tuk­sen.

On kui­ten­kin ole­mas­sa ti­lan­tei­ta, joissa pe­ril­li­sel­lä ei ole oi­keut­ta lain­kaan la­kio­saan. Näihin liit­tyy usein ta­hal­li­nen rikos pe­rit­tä­vää tai hänen su­ku­lais­taan koh­taan.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to haas­te­mie­hen kautta

Vaih­toeh­toi­ses­ti tie­dok­sian­non voi antaa haas­te­mie­hen hoi­det­ta­vak­si.

Haas­te­mies­tä tar­vi­taan, jos pe­ril­li­nen ei suostu ot­ta­maan tie­dok­sian­toa vas­taan tai an­ta­maan al­le­kir­joi­tus­taan. Haas­te­mie­hen käyt­tä­mi­nen tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nos­sa on yleis­tä ti­lan­tees­sa, jossa pe­ril­li­nen vält­te­lee tie­dok­sian­toa.

Voit kään­tyä vain­ajan asuin­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­den puo­leen ja hakea sieltä haas­te­mies­tä, joka toi­mit­taa tes­ta­men­tin tie­dok­sian­non pe­ril­li­sil­le. Haas­te­mie­hen suo­rit­ta­ma tie­dok­sian­to maksaa 85 euroa (4/2022). Myös tie­dok­sian­to­y­ri­tyk­ses­tä joutuu mak­sa­maan.

Tie­dok­sian­to alai­käi­sel­le pe­ril­li­sel­le ja kuol­leel­le pe­ril­li­sel­le

Alai­käi­sen pe­ril­li­sen tai va­jaa­val­tai­sen pe­ril­li­sen koh­dal­la tes­ta­ment­ti an­ne­taan tie­dok­si pe­ril­li­sen van­hem­mil­le tai muulle edun­val­vo­jal­le.

Leski perii puo­li­son­sa, jos puo­li­sol­la ei ollut lapsia. Lesken pe­rin­tö­oi­keut­ta rajaa puo­li­son tois­si­jais­ten pe­ril­lis­ten oikeus pe­rin­töön. Tes­ta­ment­ti pitää lesken pe­ries­sä antaa tie­dok­si niille vain­ajan tois­si­jai­sil­le pe­ril­li­sil­le, joilla olisi tes­ta­men­tin tie­dok­sian­ta­mi­sen het­kel­lä oikeus periä vai­na­ja.

Tes­ta­ment­ti pitää antaa tie­dok­si myös kuol­leel­le pe­ril­li­sel­le. Tämä koskee ti­lan­net­ta, jossa pe­ril­li­nen oli elossa ennen tes­ta­men­tin te­ki­jän kuo­le­maa, mutta ehti kuolla ennen kuin tes­ta­ment­ti an­net­tiin tie­dok­si. Sil­loin tes­ta­ment­ti an­ne­taan tie­dok­si kuol­leen pe­ril­li­sen omille pe­ril­li­sil­le.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa

Hyvä hetki tie­dok­sian­non te­ke­mi­sel­le on pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa. Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa on yleen­sä pai­kal­la kaikki pe­ril­li­set, joten tie­dok­sian­to on helppo suo­rit­taa siellä.

Huo­mion ar­vois­ta on, että pe­ril­lis­ten ei ole pakko olla pai­kal­la pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa. Jos joku pe­ril­li­nen puut­tuu pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­ta, jossa myös tes­ta­ment­ti an­ne­taan tie­dok­si, on tämän pe­ril­li­sen osalta tie­don­an­to suo­ri­tet­ta­va erik­seen.

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa tes­ta­ment­ti on tapana antaa tie­dok­si niin, että se lue­taan ääneen, jonka jäl­keen pe­ril­li­sil­le an­ne­taan tes­ta­men­tin oi­keak­si to­dis­tet­tu jäl­jen­nös. Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nos­ta teh­dään mer­kin­tä pe­ru­kir­jaan ja us­ko­tut miehet an­ta­vat pe­ru­kir­jaan to­dis­tuk­sen ta­pah­tu­nees­ta.

Pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen täysin säh­köi­ses­ti ja etänä ilman ju­ris­tin ta­paa­mis­ta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Kar­toi­tam­me vain­ajan tie­to­ja sekä sel­vi­täm­me pe­ril­li­set puo­les­ta­si. Näiden tie­to­jen avulla ti­laam­me vir­ka­to­dis­tuk­set tar­vit­ta­vis­ta vi­ras­tois­ta ja seu­ra­kun­nil­ta. Näin sel­vi­tät hel­pos­ti avul­lam­me vain­ajan pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

Kaikki omi­nai­suu­det, pe­rin­töön ja vain­ajan avio-omai­suu­teen liit­ty­vät laskut teh­dään au­to­maat­ti­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Saat tar­vit­taes­sa apua ju­ris­teil­tam­me säh­kö­pos­tit­se tai chatin kautta.

Hoida pe­run­kir­joi­tus edul­li­ses­ti hin­taan 299 euroa. Huomaa, että hin­taan li­sä­tään pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut.

Tutus­tu pal­ve­luum­me ja aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen jo tänään.