Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to

Sukulaiset kokoontuvat olohuoneessa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 2 minuuttia 40 sekuntia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin­saa­jan vas­tuulla on antaa tes­ta­men­tin tie­dok­sianto pe­rin­tö­kaa­ren mu­kai­sille pe­ril­li­sille. Ilman tes­ta­men­tin tie­dok­sian­toa tes­ta­mentti ei ole lain­voi­mai­nen.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sianto pe­ril­li­sille on tärkeä osa tes­ta­men­tin toi­meen­pa­noa. Vai­na­jan la­ki­mää­räi­sillä rin­ta­pe­ril­li­sillä on tes­ta­men­tista huo­li­matta aina oikeus vä­hin­tään pe­rin­nön la­kio­saan, joka on puolet pe­rin­nöstä.

Tämän li­säksi vai­na­jan pe­ril­li­sille on an­nettu oikeus rii­taut­taa tes­ta­mentti.

Tes­ta­mentti tulee antaa pe­ril­li­sille tie­doksi

Tes­ta­men­tin saaja ei ole suo­raan oi­keu­tettu hä­nelle tes­ta­men­tat­tuun omai­suu­teen. Tes­ta­mentti tulee ensin antaa asian­mu­kai­sesti tie­doksi pe­ril­li­sille.

Tie­dok­sian­non jäl­keen pe­ril­li­sillä on mah­dol­li­suus ky­see­na­lais­taa tes­ta­men­tin pä­te­vyys.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nossa tulee nou­dat­taa tark­kaa me­net­te­lyä. Muuten tes­ta­men­tin­saaja voi me­net­tää oi­keu­tensa hä­nelle tes­ta­men­tat­tuun omai­suu­teen.

Lue lisää: Mitä tes­ta­men­tin hy­väk­sy­mi­nen tar­koit­taa?

Miten tes­ta­mentti an­ne­taan tie­doksi?

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­non ei tar­vitse nou­dat­taa tiet­tyä kaavaa tai tapaa, mutta tark­kaa me­net­te­lyä tulee kui­ten­kin nou­dat­taa.

Tes­ta­men­tin­saa­jan vas­tuulla on tehdä tes­ta­men­tin tie­dok­sianto. Alla ole­vien asioi­den on täy­tyt­tävä, jotta tie­dok­sian­ta­mi­nen olisi pätevä.

  1. Jo­kai­selle pe­ril­li­selle on ker­rot­tava tes­ta­men­tin ole­mas­sao­losta.
  2. Jo­kai­selle pe­ril­li­sille on an­net­tava oi­keaksi to­dis­tettu jäl­jen­nös tes­ta­men­tista.
  3. Tie­dok­sianto ja jäl­jen­nök­sen an­ta­mi­nen on pys­tyt­tävä tar­vit­taessa to­dis­ta­maan jäl­ki­kä­teen.

To­dis­teel­li­suu­den vaa­ti­muk­sen täyt­tää esi­mer­kiksi se, että al­ku­pe­räi­seen tes­ta­ment­tiin mer­ki­tään to­dis­tus tie­dok­sian­nosta sekä siitä, että pe­ril­li­nen on saanut tes­ta­men­tin oi­keaksi to­dis­te­tun jäl­jen­nök­sen.

Pe­ril­li­nen antaa li­säksi al­ku­pe­räi­seen tes­ta­ment­tiin tehdyn tie­don­an­non ta­pah­tu­mista kos­ke­vaan to­dis­tuk­seen al­le­kir­joi­tuk­sen, jonka to­dis­taa kaksi es­tee­töntä to­dis­ta­jaa.

Tes­ta­men­tin la­kiosa kuuluu rin­ta­pe­ril­li­sille

Vaikka tes­ta­men­tilla olisi mää­rätty pe­rintö muulle kuin rin­ta­pe­ril­li­selle, on rin­ta­pe­ril­li­nen kui­ten­kin oi­keu­tettu la­kio­saansa. La­kiosa tar­koit­taa rin­ta­pe­ril­li­sen tur­vat­tua osuutta pe­rit­tä­vän jää­mis­töstä.

Käy­tän­nössä la­kiosa on puolet pe­rin­tö­osasta. Jos rin­ta­pe­ril­li­siä on kaksi, tar­koit­taa la­kiosa ¼ pe­rit­tä­västä omai­suu­desta.

Jotta rin­ta­pe­ril­li­nen saisi la­kio­san, täytyy hänen tehdä jo­kai­selle tes­ta­men­tin­saa­jalle to­dis­teel­li­sen la­kio­sail­moi­tuk­sen.

On kui­ten­kin ole­massa ti­lan­teita, joissa pe­ril­li­sellä ei ole oi­keutta lain­kaan la­kio­saan. Näihin liit­tyy usein ta­hal­li­nen rikos pe­rit­tä­vää tai hänen su­ku­lais­taan koh­taan.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sianto haas­te­mie­hen kautta

Vaih­toeh­toi­sesti tie­dok­sian­non voi antaa haas­te­mie­hen hoi­det­ta­vaksi.

Haas­te­miestä tar­vi­taan, jos pe­ril­li­nen ei suostu ot­ta­maan tie­dok­sian­toa vas­taan tai an­ta­maan al­le­kir­joi­tus­taan. Haas­te­mie­hen käyt­tä­mi­nen tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nossa on yleistä ti­lan­teessa, jossa pe­ril­li­nen vält­te­lee tie­dok­sian­toa.

Voit kään­tyä vai­na­jan asuin­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­den puo­leen ja hakea sieltä haas­te­miestä, joka toi­mit­taa tes­ta­men­tin tie­dok­sian­non pe­ril­li­sille. Haas­te­mie­hen suo­rit­tama tie­dok­sianto maksaa 85 euroa (4/2022). Myös tie­dok­sian­to­y­ri­tyk­sestä joutuu mak­sa­maan.

Tie­dok­sianto alai­käi­selle pe­ril­li­selle ja kuol­leelle pe­ril­li­selle

Alai­käi­sen pe­ril­li­sen tai va­jaa­val­tai­sen pe­ril­li­sen koh­dalla tes­ta­mentti an­ne­taan tie­doksi pe­ril­li­sen van­hem­mille tai muulle edun­val­vo­jalle.

Leski perii puo­li­sonsa, jos puo­li­solla ei ollut lapsia. Lesken pe­rin­tö­oi­keutta rajaa puo­li­son tois­si­jais­ten pe­ril­lis­ten oikeus pe­rin­töön. Tes­ta­mentti pitää lesken pe­riessä antaa tie­doksi niille vai­na­jan tois­si­jai­sille pe­ril­li­sille, joilla olisi tes­ta­men­tin tie­dok­sian­ta­mi­sen het­kellä oikeus periä vai­naja.

Tes­ta­mentti pitää antaa tie­doksi myös kuol­leelle pe­ril­li­selle. Tämä koskee ti­lan­netta, jossa pe­ril­li­nen oli elossa ennen tes­ta­men­tin te­ki­jän kuo­le­maa, mutta ehti kuolla ennen kuin tes­ta­mentti an­net­tiin tie­doksi. Sil­loin tes­ta­mentti an­ne­taan tie­doksi kuol­leen pe­ril­li­sen omille pe­ril­li­sille.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sianto pe­run­kir­joi­tuk­sessa

Hyvä hetki tie­dok­sian­non te­ke­mi­selle on pe­run­kir­joi­tuk­sessa. Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa on yleensä pai­kalla kaikki pe­ril­li­set, joten tie­dok­sianto on helppo suo­rit­taa siellä.

Huo­mion ar­voista on, että pe­ril­lis­ten ei ole pakko olla pai­kalla pe­run­kir­joi­tuk­sessa. Jos joku pe­ril­li­nen puut­tuu pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­desta, jossa myös tes­ta­mentti an­ne­taan tie­doksi, on tämän pe­ril­li­sen osalta tie­do­nanto suo­ri­tet­tava erik­seen.

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa tes­ta­mentti on tapana antaa tie­doksi niin, että se lue­taan ääneen, jonka jäl­keen pe­ril­li­sille an­ne­taan tes­ta­men­tin oi­keaksi to­dis­tettu jäl­jen­nös. Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nosta teh­dään mer­kintä pe­ru­kir­jaan ja us­ko­tut miehet an­ta­vat pe­ru­kir­jaan to­dis­tuk­sen ta­pah­tu­neesta.

Pe­run­kir­joi­tus ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen täysin säh­köi­sesti ja etänä ilman ju­ris­tin ta­paa­mista Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Kar­toi­tamme vai­na­jan tie­toja sekä sel­vi­tämme pe­ril­li­set puo­les­tasi. Näiden tie­to­jen avulla ti­laamme vir­ka­to­dis­tuk­set tar­vit­ta­vista vi­ras­toista ja seu­ra­kun­nilta. Näin sel­vi­tät hel­posti avul­lamme vai­na­jan pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

Kaikki omi­nai­suu­det, pe­rin­töön ja vai­na­jan avio-omai­suu­teen liit­ty­vät laskut teh­dään au­to­maat­ti­sesti verk­ko­pal­ve­lussa.

Saat tar­vit­taessa apua ju­ris­teil­tamme säh­kö­pos­titse tai chatin kautta.

Hoida pe­run­kir­joi­tus edul­li­sesti hin­taan 399 euroa. Huomaa, että hin­taan li­sä­tään pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut.

Tu­tustu pal­ve­luumme ja aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen jo tänään.