Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­no

Nuija kirjan päällä
Timjami Nyyssönen
Timjami
5.6.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Kuka huo­leh­tii tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nos­ta? Lue ohjeet, kuinka tes­ta­men­tin toi­meen­pa­no teh­dään.

Mikäli vai­na­ja on tehnyt eläes­sään tes­ta­men­tin, voi tes­ta­men­tin toi­meen­pa­no he­rät­tää ky­sy­myk­siä. Tästä ar­tik­ke­lis­ta löydät oh­jei­ta siihen, miten vain­ajan laa­ti­ma tes­ta­ment­ti voi vai­kut­taa vain­ajan omai­suu­den eli kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­seen ja ja­ka­mi­seen.

Mikä tes­ta­ment­ti on ja mihin sitä käy­te­tään?

Tes­ta­ment­ti on oi­keu­del­li­nen asia­kir­ja, jolla tes­ta­men­tin laa­ti­ja voi mää­rä­tä omai­suu­ten­sa eli kuo­lin­pe­sän­sä ja­ka­mi­ses­ta kuo­le­man­sa jäl­keen.

Tes­ta­men­til­la voi­daan poi­ke­ta lain mu­kai­ses­ta pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­tä: Tes­ta­men­tin avulla tes­ta­men­tin laa­ti­ja voi esi­mer­kik­si luo­vut­taa ta­lon­sa hy­väl­le ys­tä­väl­leen kuo­le­man­sa jäl­keen. 

Mil­loin tes­ta­men­tin toi­meen­pa­no on tar­peel­lis­ta?

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­no on ajan­koh­tais­ta, kun tes­ta­men­tin laa­ti­nut hen­ki­lö me­neh­tyy. Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on kui­ten­kin va­paa­eh­tois­ta, joten tes­ta­men­tin toi­meen­pa­no ei ole aina tar­peel­lis­ta hen­ki­lön me­neh­tyes­sä.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­no ei ole tar­peen myös­kään siinä ta­pauk­ses­sa, että tes­ta­men­tin laa­ti­ja on myö­hem­min pe­ruut­ta­nut laa­ti­man­sa tes­ta­men­tin, eikä uutta tes­ta­ment­tia ole laa­dit­tu.

Täy­tyy­kö tes­ta­men­tis­ta il­moit­taa erik­seen ve­rot­ta­jal­le?

Tes­ta­men­tis­ta ei tar­vit­se il­moit­taa erik­seen ve­ro­hal­lin­nol­le. Kuo­lin­pe­sän ja­ka­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat ve­ro­seu­raa­muk­set pe­rus­tu­vat ni­mit­täin pe­ru­kir­jaan, joka toimii erään­lai­se­na pe­rin­nön­ja­koon liit­ty­vä­nä ve­roil­moi­tuk­se­na.

Tes­ta­ment­ti on kui­ten­kin lii­tet­tä­vä pe­ru­kir­jaan, ja tes­ta­men­tin saajan ve­ro­seu­raa­muk­set mää­räy­ty­vät tes­ta­men­tin pe­rus­teel­la.

Jos vai­na­jal­la ei ole pe­ril­li­siä, mutta hän on tehnyt tes­ta­men­tin, tes­ta­ment­ti tulee antaa tie­dok­si Val­tio­kont­to­ril­le.

Näin var­mis­tut tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suu­des­ta

Ennen tes­ta­men­tin toi­meen­pa­noa tulee var­mis­tua siitä, että tes­ta­ment­ti on lain­voi­mai­nen. Tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suus tar­koit­taa sitä, että tes­ta­ment­tia ei läh­tö­koh­tai­ses­ti voida enää rii­taut­taa.

Ennen tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suut­ta tes­ta­ment­tia ei tule panna täy­tän­töön.

Tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suus

Tes­ta­ment­ti saa lain­voi­man sen jäl­keen, kun mää­rä­ai­ka tes­ta­men­tin moit­ti­mi­sel­le on ku­lu­nut umpeen, tai kun kaikki pe­ril­li­set ovat hy­väk­sy­neet tes­ta­men­tin.

Lain­voi­mai­suu­den ehtona tie­dok­sian­to pe­ril­li­sil­le

Tes­ta­men­tin saajan on an­net­ta­va tes­ta­ment­ti tie­dok­si pe­ril­li­sil­le haas­te­mie­hen vä­li­tyk­sel­lä tai muu­toin to­dis­tet­ta­vas­ti. Li­säk­si pe­ril­li­sil­le on an­net­ta­va oi­keak­si to­dis­tet­tu jäl­jen­nös tes­ta­men­tis­ta.

Käy­tän­nös­sä to­dis­teel­li­nen tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to voisi tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä, että pe­ril­li­nen vah­vis­taa saa­neen­sa tiedon tes­ta­men­tis­ta kir­jal­li­ses­ti tie­dok­sian­non yh­tey­des­sä kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läsnä ol­les­sa.

Tie­dok­sian­non li­säk­si pe­ril­li­sil­tä voi­daan pyytää myös kir­jal­li­nen hy­väk­syn­tä tes­ta­men­til­le. Jos pe­ril­li­nen hy­väk­syy tes­ta­men­tin, ei tämä voi enää myö­hem­min moit­tia tes­ta­ment­tia.

Jois­sain ti­lan­teis­sa voi olla tar­peel­lis­ta hakea kä­rä­jä­oi­keu­del­ta to­dis­tus tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suu­des­ta. Näin voi­daan osoit­taa vi­ral­li­ses­ti, ettei tes­ta­ment­tia ole moi­tit­tu mää­rä­ajas­sa.

Lain­voi­mai­suus­to­dis­tus

Lain­voi­mai­suus­to­dis­tus voi olla tar­peel­li­nen esi­mer­kik­si kiin­teis­tön lain­huu­toa haet­taes­sa, eli kun kiin­teis­tön omis­ta­jan­vaih­dos­ta yri­te­tään re­kis­te­röi­dä.

Huo­leh­di to­dis­teel­li­ses­ta tie­dok­sian­nos­ta

Tie­dok­sian­non suo­rit­ta­mi­nen lain vaa­ti­mal­la to­dis­tet­ta­val­la ta­val­la on erit­täin tär­ke­ää, sillä vain oikein tehty tie­dok­sian­to aloit­taa tes­ta­men­tin moit­ti­mi­sa­jan ku­lu­mi­sen.

Kanne tes­ta­men­tin moit­ti­mi­ses­ta on nos­tet­ta­va vii­meis­tään kuuden kuu­kau­den ku­lut­tua tie­dok­si­saan­nis­ta.

Mitä tes­ta­men­tin toi­meen­pa­no edel­lyt­tää?

Lis­ta­sim­me alla kaksi asiaa, jotka tes­ta­men­tin toi­meen­pa­no edel­lyt­tää.

1. Sel­vi­tä kuo­lin­pe­sän varat

Ennen tes­ta­men­tin toi­meen­pa­noa tes­ta­men­tin laa­ti­jan va­ral­li­suus tulee sel­vit­tää. Va­ral­li­suu­den sel­vit­tä­mi­ses­sä tulee var­mis­tua eri­tyi­ses­ti siitä, että kuo­lin­pe­sän varat riit­tä­vät tes­ta­men­ta­tun omai­suu­den ja­ka­mi­seen.

Kuo­lin­pe­sän va­ro­jen kar­toi­tus teh­dään pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa, jonka pe­rus­teel­la laa­di­taan pe­ru­kir­ja.

2. Jaa omai­suus tes­ta­men­tin mu­kai­ses­ti, mikäli se on mah­dol­lis­ta

Kun kuo­lin­pe­sän va­ral­li­suus­ti­lan­ne on sel­vi­tet­ty ja pe­ru­kir­ja on laa­dit­tu, voi­daan tes­ta­men­tin toi­meen­pa­noon ryhtyä.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­non ajan­koh­ta riip­puu siitä, saako tes­ta­men­tin saaja tes­ta­men­til­la vain jonkun tietyn omai­suuse­rän, kuten vain­ajan talon, vai saako hän suh­teel­li­sen osan vain­ajan omai­suu­des­ta. Jos tes­ta­men­tin saaja saa vain tietyn omai­suuse­rän, voi­daan tes­ta­ment­ti panna täy­tän­töön jo ennen var­si­nais­ta pe­rin­nön­ja­koa.

Mikäli tes­ta­men­tin saaja ei saa tes­ta­men­til­la mitään tiet­tyä omai­suut­ta, vaan esi­mer­kik­si tietyn murto-osan kuo­lin­pe­sän omai­suu­des­ta, voi­daan tes­ta­ment­ti panna lo­pul­li­ses­ti täy­tän­töön vasta vi­ral­li­ses­sa pe­rin­nön­jaos­sa. Tes­ta­men­tin saaja voi vaatia jakoa heti, kun kuo­lin­pe­sän omai­suus on sel­vi­tet­ty.

Kuka huo­leh­tii tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nos­ta?

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat vas­taa­vat läh­tö­koh­tai­ses­ti kuo­lin­pe­sän hal­lin­nos­ta vain­ajan kuol­les­sa. Myös tes­ta­men­tin saaja on kuo­lin­pe­sän osakas, jos hän saa jonkin suh­teel­li­sen osuu­den kuo­lin­pe­säs­tä.

Onko tes­ta­men­til­la toi­meen­pa­ni­ja?

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nos­ta voi­daan myös mää­rä­tä tes­ta­men­til­la; Tes­ta­men­tin laa­ti­ja voi nimetä tes­ta­men­tis­saan tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan teh­tä­vien laa­juus on ta­paus­koh­tais­ta ja riip­puu siitä, mil­lai­set val­tuu­det hä­nel­le on tes­ta­men­tis­sa an­net­tu. Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja voi hä­nel­le an­ne­tuis­ta val­tuuk­sis­ta riip­puen hal­li­ta kuo­lin­pe­sää joko yksin, tai yh­des­sä kuo­lin­pe­sän osak­kai­den kanssa.

Mikäli tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan val­tuuk­sia ei ole tar­kem­min mää­ri­tel­ty, toi­meen­pa­ni­jal­la on pit­käl­ti pe­sän­sel­vit­tä­jää vas­taa­vat oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det. Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja voi siis edus­taa kuo­lin­pe­sää sen asiois­sa, mutta vas­ta­pai­no­na toi­meen­pa­ni­ja on kor­vaus­vas­tuus­sa mah­dol­li­ses­ti ai­heut­ta­mas­taan va­hin­gos­ta.

Kuka voi toimia tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja­na?

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja on tes­ta­men­tin laa­ti­jan it­sen­sä pää­tet­tä­vis­sä. Toi­meen­pa­ni­jan rooli tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nos­sa on kui­ten­kin käy­tän­nös­sä hyvin mer­kit­tä­vä.

Teh­tä­vään ni­mi­te­tään­kin usein riit­tä­vän oi­keu­del­li­sen osaa­mi­sen omaava hen­ki­lö, kuten asia­na­jaja. Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan osaa­mi­seen kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta toi­meen­pa­ni­jaa ni­mi­tet­täes­sä.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jaa ni­mi­tet­täes­sä on hyvä muis­taa, että toi­meen­pa­ni­jak­si ni­me­tyl­lä hen­ki­löl­lä on oikeus kiel­täy­tyä teh­tä­väs­tä. Teh­tä­vään ni­mi­tet­tä­väl­tä hen­ki­löl­tä on siis hyvä pyytää suos­tu­mus ni­mit­tä­mi­sel­le.

Li­säk­si ajan ku­lues­sa on myös hyvä var­mis­tua siitä, että toi­meen­pa­ni­ja on edel­leen ha­lu­kas toi­mi­maan teh­tä­väs­sä, ja että hän on edel­leen toi­min­ta­kykyi­nen sel­viy­ty­mään siitä. 

Pe­sän­sel­vit­tä­jän mää­rää­mi­nen

Mikäli kuo­lin­pe­sän osak­kai­den yh­teis­hal­lin­to ei jos­tain syystä on­nis­tu, tai jos tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nos­sa il­me­nee muita on­gel­mia, voi­daan oi­keu­del­ta hakea vi­ral­li­sen pe­sän­sel­vit­tä­jän mää­rää­mis­tä. Täl­löin tuo­miois­tuin määrää, että pesän omai­suus on luo­vu­tet­ta­va tuo­miois­tui­men mää­rää­män pe­sän­sel­vit­tä­jän hal­lin­toon. 

Mikäli pe­sän­sel­vit­tä­jän ni­mit­tä­mis­tä hae­taan ja tes­ta­men­til­le on ni­met­ty toi­meen­pa­ni­ja, on tuo­miois­tui­men läh­tö­koh­tai­ses­ti ni­mi­tet­tä­vä tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja pe­sän­sel­vit­tä­jäk­si.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jaa ei kui­ten­kaan kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa voida ni­mit­tää pe­sän­sel­vit­tä­jäk­si, sillä pe­sän­sel­vit­tä­jän kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set on mää­ri­tel­ty laissa; Mikäli tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja on so­pi­ma­ton pe­sän­sel­vit­tä­jän teh­tä­vään, ei häntä voida ni­mit­tää pe­sän­sel­vit­tä­jäk­si.

Myös kuo­lin­pe­sän osak­kuus voi ra­joit­taa pe­sän­sel­vit­tä­jä­nä toi­mimis­ta: kuo­lin­pe­sän osakas voi­daan mää­rä­tä pe­sän­sel­vit­tä­jäk­si vain, jos muut osak­kaat eivät sitä vas­tus­ta ja mää­rää­mi­seen on eri­tyi­nen syy.