Tes­ta­men­tin toi­meen­pano

Nuija kirjan päällä
Timjami Nyyssönen
Timjami
16.9.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Kuka huo­leh­tii tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nosta? Lue ohjeet, kuinka tes­ta­men­tin toi­meen­pano teh­dään.

Mikäli vai­naja on tehnyt eläes­sään tes­ta­men­tin, voi tes­ta­men­tin toi­meen­pano he­rät­tää ky­sy­myk­siä. Tästä ar­tik­ke­lista löydät oh­jeita siihen, miten vai­na­jan laa­tima tes­ta­mentti voi vai­kut­taa vai­na­jan omai­suu­den eli kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­seen ja ja­ka­mi­seen.

Mikä tes­ta­mentti on ja mihin sitä käy­te­tään?

Tes­ta­mentti on oi­keu­del­li­nen asia­kirja, jolla tes­ta­men­tin laa­tija voi mää­rätä omai­suu­tensa eli kuo­lin­pe­sänsä ja­ka­mi­sesta kuo­le­mansa jäl­keen.

Tes­ta­men­tilla voi­daan poi­keta lain mu­kai­sesta pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sestä: Tes­ta­men­tin avulla tes­ta­men­tin laa­tija voi esi­mer­kiksi luo­vut­taa ta­lonsa hy­välle ys­tä­väl­leen kuo­le­mansa jäl­keen.

Mil­loin tes­ta­men­tin toi­meen­pano on tar­peel­lista?

Tes­ta­men­tin toi­meen­pano on ajan­koh­taista, kun tes­ta­men­tin laa­ti­nut hen­kilö me­neh­tyy. Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on kui­ten­kin va­paa­eh­toista, joten tes­ta­men­tin toi­meen­pano ei ole aina tar­peel­lista hen­ki­lön me­neh­tyessä.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pano ei ole tar­peen myös­kään siinä ta­pauk­sessa, että tes­ta­men­tin laa­tija on myö­hem­min pe­ruut­ta­nut laa­ti­mansa tes­ta­men­tin, eikä uutta tes­ta­ment­tia ole laa­dittu.

Täy­tyykö tes­ta­men­tista il­moit­taa erik­seen ve­rot­ta­jalle?

Tes­ta­men­tista ei tar­vitse il­moit­taa erik­seen ve­ro­hal­lin­nolle. Kuo­lin­pe­sän ja­ka­mi­sesta ai­heu­tu­vat ve­ro­seu­raa­muk­set pe­rus­tu­vat ni­mit­täin pe­ru­kir­jaan, joka toimii erään­lai­sena pe­rin­nön­ja­koon liit­ty­vänä ve­roil­moi­tuk­sena.

Tes­ta­mentti on kui­ten­kin lii­tet­tävä pe­ru­kir­jaan, ja tes­ta­men­tin saajan ve­ro­seu­raa­muk­set mää­räy­ty­vät tes­ta­men­tin pe­rus­teella.

Jos vai­na­jalla ei ole pe­ril­li­siä, mutta hän on tehnyt tes­ta­men­tin, tes­ta­mentti tulee antaa tie­doksi Val­tio­kont­to­rille.

Näin var­mis­tut tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suu­desta

Ennen tes­ta­men­tin toi­meen­pa­noa tulee var­mis­tua siitä, että tes­ta­mentti on lain­voi­mai­nen. Tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suus tar­koit­taa sitä, että tes­ta­ment­tia ei läh­tö­koh­tai­sesti voida enää rii­taut­taa.

Ennen tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suutta tes­ta­ment­tia ei tule panna täy­tän­töön.

Tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suus

Tes­ta­mentti saa lain­voi­man sen jäl­keen, kun mää­rä­aika tes­ta­men­tin moit­ti­mi­selle on ku­lu­nut umpeen, tai kun kaikki pe­ril­li­set ovat hy­väk­sy­neet tes­ta­men­tin.

Lain­voi­mai­suu­den ehtona tie­dok­sianto pe­ril­li­sille

Tes­ta­men­tin saajan on an­net­tava tes­ta­mentti tie­doksi pe­ril­li­sille haas­te­mie­hen vä­li­tyk­sellä tai muu­toin to­dis­tet­ta­vasti. Li­säksi pe­ril­li­sille on an­net­tava oi­keaksi to­dis­tettu jäl­jen­nös tes­ta­men­tista.

Käy­tän­nössä to­dis­teel­li­nen tes­ta­men­tin tie­dok­sianto voisi tar­koit­taa esi­mer­kiksi sitä, että pe­ril­li­nen vah­vis­taa saa­neensa tiedon tes­ta­men­tista kir­jal­li­sesti tie­dok­sian­non yh­tey­dessä kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läsnä ol­lessa.

Tie­dok­sian­non li­säksi pe­ril­li­siltä voi­daan pyytää myös kir­jal­li­nen hy­väk­syntä tes­ta­men­tille. Jos pe­ril­li­nen hy­väk­syy tes­ta­men­tin, ei tämä voi enää myö­hem­min moit­tia tes­ta­ment­tia.

Jois­sain ti­lan­teissa voi olla tar­peel­lista hakea kä­rä­jä­oi­keu­delta to­dis­tus tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suu­desta. Näin voi­daan osoit­taa vi­ral­li­sesti, ettei tes­ta­ment­tia ole moi­tittu mää­rä­ajassa.

Lain­voi­mai­suus­to­dis­tus

Lain­voi­mai­suus­to­dis­tus voi olla tar­peel­li­nen esi­mer­kiksi kiin­teis­tön lain­huu­toa haet­taessa, eli kun kiin­teis­tön omis­ta­jan­vaih­dosta yri­te­tään re­kis­te­röidä.

Huo­lehdi to­dis­teel­li­sesta tie­dok­sian­nosta

Tie­dok­sian­non suo­rit­ta­mi­nen lain vaa­ti­malla to­dis­tet­ta­valla ta­valla on erit­täin tär­keää, sillä vain oikein tehty tie­dok­sianto aloit­taa tes­ta­men­tin moit­ti­mi­sa­jan ku­lu­mi­sen.

Kanne tes­ta­men­tin moit­ti­mi­sesta on nos­tet­tava vii­meis­tään kuuden kuu­kau­den ku­lut­tua tie­dok­si­saan­nista.

Mitä tes­ta­men­tin toi­meen­pano edel­lyt­tää?

Lis­ta­simme alla kaksi asiaa, jotka tes­ta­men­tin toi­meen­pano edel­lyt­tää.

1. Sel­vitä kuo­lin­pe­sän varat

Ennen tes­ta­men­tin toi­meen­pa­noa tes­ta­men­tin laa­ti­jan va­ral­li­suus tulee sel­vit­tää. Va­ral­li­suu­den sel­vit­tä­mi­sessä tulee var­mis­tua eri­tyi­sesti siitä, että kuo­lin­pe­sän varat riit­tä­vät tes­ta­men­ta­tun omai­suu­den ja­ka­mi­seen.

Kuo­lin­pe­sän va­ro­jen kar­toi­tus teh­dään pe­run­kir­joi­tuk­sessa, jonka pe­rus­teella laa­di­taan pe­ru­kirja.

2. Jaa omai­suus tes­ta­men­tin mu­kai­sesti, mikäli se on mah­dol­lista

Kun kuo­lin­pe­sän va­ral­li­suus­ti­lanne on sel­vi­tetty ja pe­ru­kirja on laa­dittu, voi­daan tes­ta­men­tin toi­meen­pa­noon ryhtyä.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­non ajan­kohta riip­puu siitä, saako tes­ta­men­tin saaja tes­ta­men­tilla vain jonkun tietyn omai­suuse­rän, kuten vai­na­jan talon, vai saako hän suh­teel­li­sen osan vai­na­jan omai­suu­desta. Jos tes­ta­men­tin saaja saa vain tietyn omai­suuse­rän, voi­daan tes­ta­mentti panna täy­tän­töön jo ennen var­si­naista pe­rin­nön­ja­koa.

Mikäli tes­ta­men­tin saaja ei saa tes­ta­men­tilla mitään tiet­tyä omai­suutta, vaan esi­mer­kiksi tietyn murto-osan kuo­lin­pe­sän omai­suu­desta, voi­daan tes­ta­mentti panna lo­pul­li­sesti täy­tän­töön vasta vi­ral­li­sessa pe­rin­nön­jaossa. Tes­ta­men­tin saaja voi vaatia jakoa heti, kun kuo­lin­pe­sän omai­suus on sel­vi­tetty.

Kuka huo­leh­tii tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nosta?

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat vas­taa­vat läh­tö­koh­tai­sesti kuo­lin­pe­sän hal­lin­nosta vai­na­jan kuol­lessa. Myös tes­ta­men­tin saaja on kuo­lin­pe­sän osakas, jos hän saa jonkin suh­teel­li­sen osuu­den kuo­lin­pe­sästä.

Onko tes­ta­men­tilla toi­meen­pa­nija?

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nosta voi­daan myös mää­rätä tes­ta­men­tilla; Tes­ta­men­tin laa­tija voi nimetä tes­ta­men­tis­saan tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan teh­tä­vien laa­juus on ta­paus­koh­taista ja riip­puu siitä, mil­lai­set val­tuu­det hä­nelle on tes­ta­men­tissa an­nettu. Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija voi hä­nelle an­ne­tuista val­tuuk­sista riip­puen hal­lita kuo­lin­pe­sää joko yksin, tai yh­dessä kuo­lin­pe­sän osak­kai­den kanssa.

Mikäli tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan val­tuuk­sia ei ole tar­kem­min mää­ri­telty, toi­meen­pa­ni­jalla on pit­kälti pe­sän­sel­vit­tä­jää vas­taa­vat oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det. Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija voi siis edus­taa kuo­lin­pe­sää sen asioissa, mutta vas­ta­pai­nona toi­meen­pa­nija on kor­vaus­vas­tuussa mah­dol­li­sesti ai­heut­ta­mas­taan va­hin­gosta.

Kuka voi toimia tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jana?

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija on tes­ta­men­tin laa­ti­jan it­sensä pää­tet­tä­vissä. Toi­meen­pa­ni­jan rooli tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nossa on kui­ten­kin käy­tän­nössä hyvin mer­kit­tävä.

Teh­tä­vään ni­mi­te­tään­kin usein riit­tä­vän oi­keu­del­li­sen osaa­mi­sen omaava hen­kilö, kuten asia­na­jaja. Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan osaa­mi­seen kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää huo­miota toi­meen­pa­ni­jaa ni­mi­tet­täessä.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jaa ni­mi­tet­täessä on hyvä muis­taa, että toi­meen­pa­ni­jaksi ni­me­tyllä hen­ki­löllä on oikeus kiel­täy­tyä teh­tä­västä. Teh­tä­vään ni­mi­tet­tä­vältä hen­ki­löltä on siis hyvä pyytää suos­tu­mus ni­mit­tä­mi­selle.

Li­säksi ajan ku­luessa on myös hyvä var­mis­tua siitä, että toi­meen­pa­nija on edel­leen ha­lu­kas toi­mi­maan teh­tä­vässä, ja että hän on edel­leen toi­min­ta­ky­kyi­nen sel­viy­ty­mään siitä.

Pe­sän­sel­vit­tä­jän mää­rää­mi­nen

Mikäli kuo­lin­pe­sän osak­kai­den yh­teis­hal­linto ei jos­tain syystä on­nistu, tai jos tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nossa il­me­nee muita on­gel­mia, voi­daan oi­keu­delta hakea vi­ral­li­sen pe­sän­sel­vit­tä­jän mää­rää­mistä. Täl­löin tuo­miois­tuin määrää, että pesän omai­suus on luo­vu­tet­tava tuo­miois­tui­men mää­rää­män pe­sän­sel­vit­tä­jän hal­lin­toon.

Mikäli pe­sän­sel­vit­tä­jän ni­mit­tä­mistä hae­taan ja tes­ta­men­tille on ni­metty toi­meen­pa­nija, on tuo­miois­tui­men läh­tö­koh­tai­sesti ni­mi­tet­tävä tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija pe­sän­sel­vit­tä­jäksi.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jaa ei kui­ten­kaan kai­kissa ta­pauk­sissa voida ni­mit­tää pe­sän­sel­vit­tä­jäksi, sillä pe­sän­sel­vit­tä­jän kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set on mää­ri­telty laissa; Mikäli tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija on so­pi­ma­ton pe­sän­sel­vit­tä­jän teh­tä­vään, ei häntä voida ni­mit­tää pe­sän­sel­vit­tä­jäksi.

Myös kuo­lin­pe­sän osak­kuus voi ra­joit­taa pe­sän­sel­vit­tä­jänä toi­mi­mista: kuo­lin­pe­sän osakas voi­daan mää­rätä pe­sän­sel­vit­tä­jäksi vain, jos muut osak­kaat eivät sitä vas­tusta ja mää­rää­mi­seen on eri­tyi­nen syy.