Mitä tes­ta­men­tin hy­väk­sy­mi­nen tar­koit­taa?

Henkilö allekirjoittaa paperia.
Aatos-Saara
Saara
10.10.2023 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­non jäl­keen pe­ril­lis­ten on vielä hy­väk­syt­tävä tes­ta­mentti, jotta se saa lain­voi­man. Hy­väk­sy­mi­nen suo­ri­te­taan an­ta­malla kir­jal­li­nen il­moi­tus tes­ta­men­tin saa­jalle 6 kuu­kau­den ku­luessa tie­dok­sian­nosta.

Pe­rin­tö­kaa­ren mukaan tes­ta­men­tin saajan on an­net­tava asia­kirja tie­doksi pe­ril­li­sille, jotta he voivat hy­väk­syä sen tai olla hy­väk­sy­mättä sitä.

Tes­ta­men­tin hy­väk­syntä tar­koit­taa, että tes­ta­men­tin mää­räyk­set voi­daan täyt­tää sel­lai­se­naan. Pe­rintö voi­daan siis jakaa tes­ta­men­tin mu­kai­sesti siinä ni­me­tyille tes­ta­men­tin saa­jille. Hy­väk­sy­mällä tes­ta­men­tin lain mu­kai­set pe­ril­li­set ikään kuin suos­tu­vat tes­ta­men­tin mää­räyk­siin.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pano ja hy­väk­sy­mi­nen

Tes­ta­men­tin te­ki­jän me­neh­dyt­tyä tes­ta­mentti tulee saat­taa voi­maan eli toi­meen­panna. Toi­meen­pano pitää si­säl­lään tes­ta­men­tin tie­dok­sian­non vai­na­jan pe­ril­li­sille. Pe­ril­li­set hy­väk­sy­vät tes­ta­men­tin hy­väk­sy­mällä tie­dok­sian­non sekä kopion tes­ta­men­tista.

Tie­dok­sian­nossa pe­ril­li­nen, joka ei tes­ta­men­tin mukaan ole saa­massa mitään, al­le­kir­joit­taa tes­ta­men­tin kopion sekä tie­dok­sian­non. Tie­dok­sian­nolla pe­ril­li­nen il­moit­taa, hy­väk­syykö hän tes­ta­men­tin vai moit­tiiko hän tes­ta­ment­tia eli rii­taut­taa sen.

 ⚠️ Jos pe­ril­li­nen ei al­le­kir­joita tie­dok­sian­toa, tulee tes­ta­mentti antaa tie­doksi haas­te­mie­hen vä­li­tyk­sellä. Tes­ta­mentti on lain­voi­mai­nen, kun kaikki pe­ril­li­set ovat hy­väk­sy­neet sen tai kun moi­te­aika on ku­lu­nut umpeen ja tes­ta­ment­tia ei ole moi­tittu.

Läh­tö­koh­tai­sesti tes­ta­men­tin hy­väk­syn­nän ole­te­taan olevan ko­ko­nais­hy­väk­syntä. Hy­väk­syn­nän yh­tey­dessä on kui­ten­kin hyvä suo­raan il­moit­taa, hy­väk­syykö tes­ta­men­tin myös mah­dol­li­sesti la­kio­saa louk­kaa­vilta osin.

Pe­ril­li­sen oikeus la­kio­saan ja tes­ta­mentti

Tes­ta­men­tissa on saa­tettu jättää rin­ta­pe­ril­li­nen mai­nit­se­matta, eli pe­rin­nön­jät­tä­jän toive on ollut, että ky­sei­nen pe­ril­li­nen ei peri mitään. Vaih­toeh­toi­sesti tes­ta­men­tissa pe­rin­nön­jät­täjä on voinut mää­rätä, että tietty pe­ril­li­nen ei peri mitään omai­suutta hänen jäl­keen.

Hy­väk­sy­mällä koko tes­ta­men­tin rin­ta­pe­ril­li­nen luopuu la­kio­sas­taan.

Rin­ta­pe­ril­li­sellä on kui­ten­kin lain mukaan aina oikeus vaatia la­kio­sansa. Rin­ta­pe­ril­li­nen voi siis hy­väk­syä tes­ta­men­tin ja luopua pe­rin­nöstä siltä osin, kun tes­ta­mentti ei louk­kaa la­kio­saa. Näin rin­ta­pe­ril­li­sellä säilyy oikeus la­kio­saansa.

Esi­merkki: Tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen tie­tystä osasta tes­ta­ment­tia

Me­neh­ty­neen A:n rin­ta­pe­ril­li­set ovat B ja C. A on tes­ta­men­til­laan jät­tä­nyt kaiken omai­suu­den B:lle.

C voi hy­väk­syä tes­ta­men­tin siltä osin, kun se ei louk­kaa hänen oi­keut­taan la­kio­saansa. C saa siis tes­ta­men­tista huo­li­matta la­kio­san, eli tässä ta­pauk­sessa 25% A:n jät­tä­mästä pe­rin­nöstä. B saa tes­ta­men­tin no­jalla loput 75% omai­suu­desta.

Yllä ole­vassa esi­mer­kissä rin­ta­pe­ril­li­nen moit­tii vain tiet­tyä osaa tes­ta­men­tista.

Tes­ta­men­tin voi myös rii­taut­taa ko­ko­naan. Rii­taut­ta­mi­nen teh­dään moi­te­kan­teella. Moit­teen pe­rus­teena voi olla:

  1. tes­ta­men­tin tekijä ei ole ollut kel­poi­nen mää­rää­mään omai­suu­des­taan,
  2. tes­ta­ment­tia ei ole tehty laissa sää­de­tyssä muo­dossa,
  3. tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen on vai­kut­ta­nut esi­mer­kiksi mie­li­sai­raus tai
  4. tes­ta­men­tin tekijä ei ole omasta va­paasta tah­dos­taan tehnyt tes­ta­ment­tia.

Tes­ta­mentti on lain­voi­mai­nen , kun moi­te­aika on ku­lu­nut. Moi­te­aika on pe­rin­tö­kaa­ren (40/1965) 14:5 mukaan kuusi kuu­kautta.

Kor­keim­man oi­keu­den oi­keus­käy­tän­nön mukaan on pe­ril­li­nen me­net­tä­nyt oi­keu­den moit­tia tes­ta­ment­tia, jos pe­ril­li­nen on hy­väk­sy­nyt tes­ta­men­tin. Tässä ta­pauk­sessa tulee kui­ten­kin ar­vioida, onko pe­ril­li­nen hy­väk­sy­nyt tes­ta­men­tin ko­ko­nai­suu­des­saan vai vain joil­ta­kin osin.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen ne­tissä

Aa­tok­sessa voit tehdä tes­ta­men­tin ne­tissä. Pal­velu toimii niin, että vas­taat ky­sy­myk­siin, jonka poh­jalta pal­velu luo tes­ta­men­tin sinun toi­vei­desi mukaan.

Luot tes­ta­men­tin Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa hin­taan 69 euroa.

Voit ko­keilla Aa­tok­sen pal­ve­lua vas­taa­malla ky­sy­myk­siin il­mai­seksi, eikä se sido sinua mi­hin­kään. Val­miin asia­kir­jan saat maksun jäl­keen.