Rin­ta­pe­ril­li­sellä oikeus la­kio­saan tes­ta­men­tista huo­li­matta

Pronssinen patsas
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
9.8.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Rin­ta­pe­ril­li­sillä on aina oikeus la­kio­saan pe­rin­nöstä, vaikka vai­naja olisi mää­rän­nyt omai­suu­des­taan tes­ta­men­tilla. La­kio­saa on vaa­dit­tava kuuden kuu­kau­den ku­lut­tua tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nosta.

La­kio­salla tar­koi­te­taan rin­ta­pe­ril­li­selle tur­vat­tua oi­keutta vai­na­jan jää­mis­töön. Rin­ta­pe­ril­li­sillä tar­koi­te­taan vai­na­jan suo­raan ale­ne­vassa pol­vessa olevia su­ku­lai­sia eli lapsia, lap­sen­lap­sia ja niin edel­leen.

Oikeus la­kio­saan on en­si­si­jai­sesti vai­na­jan lap­silla, ja – mikäli joku lap­sista on kuol­lut tai ei vaadi omaa la­kio­saansa – tois­si­jai­sesti tämän lap­silla.

Rin­ta­pe­ril­li­sellä on muu­ta­maa poik­keus­ta lu­kuu­not­ta­matta aina oikeus osaan vai­na­jan jää­mis­töstä, vaikka vai­naja olisi mää­rän­nyt tes­ta­men­tilla nor­maa­lista pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sestä poik­kea­valla ta­valla. Tes­ta­men­tilla ei siis voida kumota oi­keutta la­kio­saan.

Kuinka suuri la­kiosa on?

Nor­maa­lin pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan vai­na­jan jää­mistö jae­taan tämän rin­ta­pe­ril­lis­ten kesken. La­kio­san suu­ruus on puolet siitä, mitä rin­ta­pe­ril­li­nen olisi nor­maa­lin pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan – eli ilman tes­ta­ment­tia – pe­ri­nyt.

Vainajan koko omaisuus ja lakiosa

Esi­merkki 1: Vai­naja tes­ta­ment­taa jää­mis­tönsä ser­kul­leen

Vai­na­jan jää­mis­tön arvo on 40 000 euroa. Hä­nellä on kaksi lasta, mutta hän on tes­ta­men­tan­nut koko jää­mis­tönsä ser­kul­leen.

Mikäli tes­ta­ment­tia ei olisi, jaet­tai­siin vai­na­jan omai­suus tämän lasten kesken siten, että kum­man­kin osuus olisi 1/2 jää­mis­töstä eli 20 000 euroa.

Tes­ta­men­tista huo­li­matta kum­mal­la­kin lap­sella on oikeus vaatia la­kio­saa pe­rin­nöstä. La­kio­san suu­ruus on puolet siitä, mitä se olisi nor­maa­lin pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan – tässä ta­pauk­sessa siis 1/4 vai­na­jan jää­mis­töstä.

Kum­man­kin lapsen osuus pe­rin­nöstä on siten 40 000 euroa x 1/4 eli 10 000 euroa. Serkku saa 20 000 euroa.

Rin­ta­pe­ril­li­nen ei saa la­kio­saa au­to­maat­ti­sesti

Rin­ta­pe­ril­li­set eivät peri la­kio­saa au­to­maat­ti­sesti, vaan sitä täytyy erik­seen vaatia. La­kio­san vaa­ti­mi­seksi pe­ril­li­sen tulee vedota tes­ta­men­tin te­hot­to­muu­teen ja il­moit­taa tu­le­vansa vaa­ti­maan la­kio­saa pe­rin­nön­jaossa.

La­kio­saa kos­keva vaa­ti­mus tulee il­moit­taa tes­ta­men­tin saa­jalle to­dis­teel­li­sesti kuuden kuu­kau­den ku­luessa siitä, kun tes­ta­mentti on an­nettu tie­doksi pe­ril­li­sille.

To­dis­teel­li­sella tie­dok­sian­nolla py­ri­tään var­mis­ta­maan se, että tieto vaa­ti­muk­sesta saa­vut­taa var­masti vas­taa­not­ta­jansa.

To­dis­teel­li­nen tie­dok­sianto voi­daan suo­rit­taa joko haas­te­mie­hen vä­li­tyk­sellä tai muulla tavoin. Kä­rä­jä­oi­keus perii haas­te­mie­hen toi­mit­ta­masta tie­dok­sian­nosta maksun.

Muuna tapana voi olla esi­mer­kiksi vaa­ti­muk­sen esit­tä­mi­nen pe­run­kir­joi­tuk­sessa, mikäli tes­ta­men­tin saaja on pai­kalla pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa, tai sen toi­mit­ta­mi­nen pos­titse saan­ti­to­dis­tusta vas­taan.

Mikäli la­kio­saa vaa­ti­via pe­ril­li­siä on usem­pia, ei yksi yh­tei­nen vaa­ti­mus ole riit­tävä, vaan jo­kai­sen la­kio­saa vaa­ti­van on esi­tet­tävä vaa­ti­muk­sensa it­se­näi­sesti.

Lue lisää: Saa­vatko lapset mitään, jos puo­li­soilla on kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti? ja Voiko kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia muut­taa puo­li­son kuo­le­man jäl­keen?

Tes­ta­men­tin saaja vält­te­lee tie­dok­sian­toa

Mikäli vaa­ti­musta ei saada il­moi­te­tuksi tes­ta­men­tin saa­jalle siksi, että tämä ole­tet­ta­vasti vält­te­lee tie­dok­sian­non vas­taa­not­ta­mista, voi­daan il­moi­tus jul­kaista myös Vi­ral­li­nen lehti -jul­kai­sussa.

Vi­ral­li­nen lehti jul­kai­see la­ki­sää­tei­siä kuu­lu­tuk­sia ja muita il­moi­tuk­sia, ja pyrkii huo­leh­ti­maan la­ki­sää­teis­ten il­moi­tus­vel­vol­li­suu­den täyt­ty­mi­sestä. Lehti il­mes­tyy kah­desti vii­kossa.

Il­moi­tus voi­daan jul­kaista Vi­ral­li­sessa leh­dessä myös siinä ti­lan­teessa, että tes­ta­men­tin­saa­jan osoite on tun­te­ma­ton.

La­kio­sa­vaa­ti­muk­sen si­sältö on va­paa­muo­toi­nen

La­kio­sa­vaa­ti­muk­sen si­säl­lölle ei ole sää­detty lailla eri­tyi­siä muo­to­vaa­ti­muk­sia, joten se voi olla va­paa­muo­toi­nen.

Vaa­ti­muk­sessa ei tar­vitse esit­tää esi­mer­kiksi sen suu­ruutta. Riit­tä­vää on, että vaa­ti­muk­sesta käy ilmi rin­ta­pe­ril­li­sen tahto vaatia la­kio­saansa tu­le­vassa pe­rin­nön­jaossa.

Ilman la­kio­san vaa­ti­mista me­ne­tät pe­rin­nön

La­kio­san vaa­ti­mi­nen on rin­ta­pe­ril­li­sen oikeus ja lo­pulta sinä itse päätät, ha­luatko vaatia la­kio­saa vai et. Ylei­sesti la­kio­san vaa­ti­mi­nen on jär­ke­vää, sillä jos et tee sitä, me­ne­tät oi­keu­tesi pe­rin­töön.

La­kio­san vaa­ti­matta jät­tä­mi­nen saat­taa kui­ten­kin olla hyvä vaih­toehto esi­mer­kiksi pe­rin­nön ve­ro­suun­nit­te­lussa. Toi­saalta la­kio­saa ei tar­vitse vaatia täy­si­mää­räi­senä, vaan voit vaatia myös vä­hem­män kuin mihin olisit oi­keu­tettu.

Esi­merkki 1: Iso­van­hem­mat tes­ta­ment­taa­vat omai­suut­taan lap­sen­lap­sille

Esi­mer­kiksi iso­van­hempi saat­taa haluta jättää tes­ta­men­tilla omai­suu­tensa lap­sen­lap­sil­leen ke­ven­tääk­seen lo­pulta omai­suu­teen koh­dis­tu­vaa pe­rin­tö­ve­ro­tusta.

Mikäli omai­suus siir­tyisi pe­rin­tönä ensin vai­na­jan lap­sille, ja näiden lo­pulta kuol­tua, tämän lap­sen­lap­sille, koh­dis­tuisi omai­suu­teen lo­pulta kak­sin­ker­tai­nen ve­ro­tus ver­rat­tuna siihen, mikäli lap­sen­lap­set pe­ri­si­vät suo­raan iso­van­hem­pansa.

Esi­merkki 2: Tes­ta­men­tin hal­lin­ta­oi­keus les­kelle

Toinen ti­lanne, missä la­kio­san vaa­ti­matta jät­tä­mistä voi pohtia, on se, jos vai­naja on mää­rän­nyt tes­ta­men­tilla koko omai­suu­tensa lesken hal­lin­taan.

Tes­ta­men­tissa saa­te­taan sa­malla esit­tää toive siitä, et­tei­vät rin­ta­pe­ril­li­set vaa­tisi la­kio­saansa. Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tilla tes­ta­men­tin­saaja saa hal­lin­ta­oi­keu­den eli oi­keu­den käyt­tää pe­rit­tä­vää omai­suutta, mutta sen omis­tusoi­keus siir­tyy rin­ta­pe­ril­li­sille.

La­kio­san vaa­ti­matta jät­tä­mi­nen voi täl­löin olla jär­ke­vää, koska täysi oikeus jää­mis­töön siir­tyy kui­ten­kin lo­pulta rin­ta­pe­ril­li­sille lesken kuol­tua.

Voiko rin­ta­pe­ril­li­sen jättää ilman pe­rin­töä – mil­loin rin­ta­pe­ril­li­nen jää ilman la­kio­saa?

Oikeus la­kio­saan voi­daan kumota ra­ja­tuissa ta­pauk­sissa. Pe­rit­tävä voi tehdä pe­ril­li­sen pe­rin­nöt­tö­mäksi kah­dessa ta­pauk­sessa:

  1. jos pe­rit­tävä on ta­hal­li­sella ri­kok­sella sy­västi lou­kan­nut pe­rit­tä­vää, hänen pe­ri­mis­pol­vessa olevaa su­ku­lais­taan, ot­to­las­taan tai tämän jäl­ke­läistä tai
  2.  jos pe­ril­li­nen on jat­ku­vasti viet­tä­nyt kun­nia­tonta tai epä­si­veel­listä elämää.

Kun­niat­to­malla tai epä­si­veel­li­sellä elä­mällä vii­ta­taan pe­ril­li­sen elä­män­ta­paan ko­ko­nais­val­tai­sesti ja sitä ar­vioi­daan aina ta­paus­koh­tai­sesti. Esi­mer­kiksi yk­sit­täi­nen teko tai pel­käs­tään se, ettei pe­ril­li­nen ole nou­dat­ta­nut elä­mäs­sään van­hem­piensa toi­veita ei ole pe­rus­te pe­rin­nöt­tä­jät­tä­mi­selle kun­niat­to­man ja epä­si­veel­li­sen elämän takia.

Pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­sestä on aina mää­rät­tävä tes­ta­men­tissa. Mää­räys on pe­rus­tel­tava ja se on pys­tyt­tävä näyt­tä­mään to­deksi.

Muis­ti­lista la­kio­saa vaa­ti­valle

Jos aiot vaatia la­kio­saa, pidä alla olevat asiat mie­lessä.

  • La­kio­sa­vaa­ti­mus on teh­tävä kuuden kuu­kau­den ku­lut­tua tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nosta.
  • Vaa­ti­mus on an­net­tava tes­ta­men­tin­saa­jalle.
  • Vaa­ti­mus on teh­tävä to­dis­teel­li­sesti, mutta sen si­sältö on va­paa­muo­toi­nen.
  • La­kio­san suu­ruus on puolet siitä, mitä pe­ri­sit, ellei tes­ta­ment­tia olisi.
  • La­kio­saa ei kui­ten­kaan tar­vitse vaatia täy­si­mää­räi­senä, mikäli et halua niin tehdä.