Rin­ta­pe­ril­li­sel­lä oikeus la­kio­saan tes­ta­men­tis­ta huo­li­mat­ta

Pronssinen patsas
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
9.8.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on aina oikeus la­kio­saan pe­rin­nös­tä, vaikka vai­na­ja olisi mää­rän­nyt omai­suu­des­taan tes­ta­men­til­la. La­kio­saa on vaa­dit­ta­va kuuden kuu­kau­den ku­lut­tua tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nos­ta.

La­kio­sal­la tar­koi­te­taan rin­ta­pe­ril­li­sel­le tur­vat­tua oi­keut­ta vain­ajan jää­mis­töön. Rin­ta­pe­ril­li­sil­lä tar­koi­te­taan vain­ajan suo­raan ale­ne­vas­sa pol­ves­sa olevia su­ku­lai­sia eli lapsia, lap­sen­lap­sia ja niin edel­leen.

Oikeus la­kio­saan on en­sisi­jai­ses­ti vain­ajan lap­sil­la, ja – mikäli joku lap­sis­ta on kuol­lut tai ei vaadi omaa la­kio­saan­sa – tois­si­jai­ses­ti tämän lap­sil­la.

Rin­ta­pe­ril­li­sel­lä on muu­ta­maa poik­keus­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta aina oikeus osaan vain­ajan jää­mis­tös­tä, vaikka vai­na­ja olisi mää­rän­nyt tes­ta­men­til­la nor­maa­lis­ta pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­tä poik­kea­val­la ta­val­la. Tes­ta­men­til­la ei siis voida kumota oi­keut­ta la­kio­saan.

Kuinka suuri la­kio­sa on?

Nor­maa­lin pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan vain­ajan jää­mis­tö jae­taan tämän rin­ta­pe­ril­lis­ten kesken. La­kio­san suu­ruus on puolet siitä, mitä rin­ta­pe­ril­li­nen olisi nor­maa­lin pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan – eli ilman tes­ta­ment­tia – pe­ri­nyt.

Vainajan koko omaisuus ja lakiosa

Esi­merk­ki 1: Vai­na­ja tes­ta­ment­taa jää­mis­tön­sä ser­kul­leen

Vain­ajan jää­mis­tön arvo on 40 000 euroa. Hä­nel­lä on kaksi lasta, mutta hän on tes­ta­men­tan­nut koko jää­mis­tön­sä ser­kul­leen.

Mikäli tes­ta­ment­tia ei olisi, jaet­tai­siin vain­ajan omai­suus tämän lasten kesken siten, että kum­man­kin osuus olisi 1/2 jää­mis­tös­tä eli 20 000 euroa.

Tes­ta­men­tis­ta huo­li­mat­ta kum­mal­la­kin lap­sel­la on oikeus vaatia la­kio­saa pe­rin­nös­tä. La­kio­san suu­ruus on puolet siitä, mitä se olisi nor­maa­lin pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan – tässä ta­pauk­ses­sa siis 1/4 vain­ajan jää­mis­tös­tä.

Kum­man­kin lapsen osuus pe­rin­nös­tä on siten 40 000 euroa x 1/4 eli 10 000 euroa. Serkku saa 20 000 euroa. 

Rin­ta­pe­ril­li­nen ei saa la­kio­saa au­to­maat­ti­ses­ti

Rin­ta­pe­ril­li­set eivät peri la­kio­saa au­to­maat­ti­ses­ti, vaan sitä täytyy erik­seen vaatia. La­kio­san vaa­ti­mi­sek­si pe­ril­li­sen tulee vedota tes­ta­men­tin te­hot­to­muu­teen ja il­moit­taa tu­le­van­sa vaa­ti­maan la­kio­saa pe­rin­nön­jaos­sa.

La­kio­saa kos­ke­va vaa­ti­mus tulee il­moit­taa tes­ta­men­tin saa­jal­le to­dis­teel­li­ses­ti kuuden kuu­kau­den ku­lues­sa siitä, kun tes­ta­ment­ti on an­net­tu tie­dok­si pe­ril­li­sil­le.

To­dis­teel­li­sel­la tie­dok­sian­nol­la py­ri­tään var­mis­ta­maan se, että tieto vaa­ti­muk­ses­ta saa­vut­taa var­mas­ti vas­taa­not­ta­jan­sa.

To­dis­teel­li­nen tie­dok­sian­to voi­daan suo­rit­taa joko haas­te­mie­hen vä­li­tyk­sel­lä tai muulla tavoin. Kä­rä­jä­oi­keus perii haas­te­mie­hen toi­mit­ta­mas­ta tie­dok­sian­nos­ta maksun.

Muuna tapana voi olla esi­mer­kik­si vaa­ti­muk­sen esit­tä­mi­nen pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa, mikäli tes­ta­men­tin saaja on pai­kal­la pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa, tai sen toi­mit­ta­mi­nen pos­tit­se saan­ti­to­dis­tus­ta vas­taan.

Mikäli la­kio­saa vaa­ti­via pe­ril­li­siä on usem­pia, ei yksi yh­tei­nen vaa­ti­mus ole riit­tä­vä, vaan jo­kai­sen la­kio­saa vaa­ti­van on esi­tet­tä­vä vaa­ti­muk­sen­sa it­se­näi­ses­ti

Lue lisää: Saa­vat­ko lapset mitään, jos puo­li­soil­la on kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti?

Tes­ta­men­tin saaja vält­te­lee tie­dok­sian­toa

Mikäli vaa­ti­mus­ta ei saada il­moi­te­tuk­si tes­ta­men­tin saa­jal­le siksi, että tämä ole­tet­ta­vas­ti vält­te­lee tie­dok­sian­non vas­taa­not­ta­mis­ta, voi­daan il­moi­tus jul­kais­ta myös Vi­ral­li­nen lehti -jul­kai­sus­sa.

Vi­ral­li­nen lehti jul­kai­see la­ki­sää­tei­siä kuu­lu­tuk­sia ja muita il­moi­tuk­sia, ja pyrkii huo­leh­ti­maan la­ki­sää­teis­ten il­moi­tus­vel­vol­li­suu­den täyt­ty­mi­ses­tä. Lehti il­mes­tyy kah­des­ti vii­kos­sa.

Il­moi­tus voi­daan jul­kais­ta Vi­ral­li­ses­sa leh­des­sä myös siinä ti­lan­tees­sa, että tes­ta­men­tin­saa­jan osoite on tun­te­ma­ton.

La­kio­sa­vaa­ti­muk­sen si­säl­tö on va­paa­muo­toi­nen

La­kio­sa­vaa­ti­muk­sen si­säl­löl­le ei ole sää­det­ty lailla eri­tyi­siä muo­to­vaa­ti­muk­sia, joten se voi olla va­paa­muo­toi­nen.

Vaa­ti­muk­ses­sa ei tar­vit­se esit­tää esi­mer­kik­si sen suu­ruut­ta. Riit­tä­vää on, että vaa­ti­muk­ses­ta käy ilmi rin­ta­pe­ril­li­sen tahto vaatia la­kio­saan­sa tu­le­vas­sa pe­rin­nön­jaos­sa.

Ilman la­kio­san vaa­ti­mis­ta me­ne­tät pe­rin­nön

La­kio­san vaa­ti­mi­nen on rin­ta­pe­ril­li­sen oikeus ja lo­pul­ta sinä itse päätät, ha­luat­ko vaatia la­kio­saa vai et. Ylei­ses­ti la­kio­san vaa­ti­mi­nen on jär­ke­vää, sillä jos et tee sitä, me­ne­tät oi­keu­te­si pe­rin­töön.

La­kio­san vaa­ti­mat­ta jät­tä­mi­nen saat­taa kui­ten­kin olla hyvä vaih­toeh­to esi­mer­kik­si pe­rin­nön ve­ro­suun­nit­te­lus­sa. Toi­saal­ta la­kio­saa ei tar­vit­se vaatia täy­si­mää­räi­se­nä, vaan voit vaatia myös vä­hem­män kuin mihin olisit oi­keu­tet­tu.

Esi­merk­ki 1: Iso­van­hem­mat tes­ta­ment­taa­vat omai­suut­taan lap­sen­lap­sil­le

Esi­mer­kik­si iso­van­hem­pi saat­taa haluta jättää tes­ta­men­til­la omai­suu­ten­sa lap­sen­lap­sil­leen ke­ven­tääk­seen lo­pul­ta omai­suu­teen koh­dis­tu­vaa pe­rin­tö­ve­ro­tus­ta.

Mikäli omai­suus siir­tyi­si pe­rin­tö­nä ensin vain­ajan lap­sil­le, ja näiden lo­pul­ta kuol­tua, tämän lap­sen­lap­sil­le, koh­dis­tui­si omai­suu­teen lo­pul­ta kak­sin­ker­tai­nen ve­ro­tus ver­rat­tu­na siihen, mikäli lap­sen­lap­set pe­ri­si­vät suo­raan iso­van­hem­pan­sa.

Esi­merk­ki 2: Tes­ta­men­tin hal­lin­ta­oi­keus les­kel­le

Toinen ti­lan­ne, missä la­kio­san vaa­ti­mat­ta jät­tä­mis­tä voi pohtia, on se, jos vai­na­ja on mää­rän­nyt tes­ta­men­til­la koko omai­suu­ten­sa lesken hal­lin­taan.

Tes­ta­men­tis­sa saa­te­taan sa­mal­la esit­tää toive siitä, et­tei­vät rin­ta­pe­ril­li­set vaa­ti­si la­kio­saan­sa. Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­til­la tes­ta­men­tin­saa­ja saa hal­lin­ta­oi­keu­den eli oi­keu­den käyt­tää pe­rit­tä­vää omai­suut­ta, mutta sen omis­tusoi­keus siir­tyy rin­ta­pe­ril­li­sil­le.

La­kio­san vaa­ti­mat­ta jät­tä­mi­nen voi täl­löin olla jär­ke­vää, koska täysi oikeus jää­mis­töön siir­tyy kui­ten­kin lo­pul­ta rin­ta­pe­ril­li­sil­le lesken kuol­tua. 

Voiko rin­ta­pe­ril­li­sen jättää ilman pe­rin­töä – mil­loin rin­ta­pe­ril­li­nen jää ilman la­kio­saa?

Oikeus la­kio­saan voi­daan kumota ra­ja­tuis­sa ta­pauk­sis­sa. Pe­rit­tä­vä voi tehdä pe­ril­li­sen pe­rin­nöt­tö­mäk­si kah­des­sa ta­pauk­ses­sa:

  1. jos pe­rit­tä­vä on ta­hal­li­sel­la ri­kok­sel­la sy­väs­ti lou­kan­nut pe­rit­tä­vää, hänen pe­ri­mis­pol­ves­sa olevaa su­ku­lais­taan, ot­to­las­taan tai tämän jäl­ke­läis­tä tai
  2.  jos pe­ril­li­nen on jat­ku­vas­ti viet­tä­nyt kun­nia­ton­ta tai epä­si­veel­lis­tä elämää.

Kun­niat­to­mal­la tai epä­si­veel­li­sel­lä elä­mäl­lä vii­tataan pe­ril­li­sen elä­män­ta­paan koko­nais­val­tai­ses­ti ja sitä ar­vioi­daan aina ta­paus­koh­tai­ses­ti. Esi­mer­kik­si yk­sit­täi­nen teko tai pel­käs­tään se, ettei pe­ril­li­nen ole nou­dat­ta­nut elä­mäs­sään van­hem­pien­sa toi­vei­ta ei ole pe­rus­te pe­rin­nöt­tä­jät­tä­mi­sel­le kun­niat­to­man ja epä­si­veel­li­sen elämän takia.

Pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­ses­tä on aina mää­rät­tä­vä tes­ta­men­tis­sa. Mää­räys on pe­rus­tel­ta­va ja se on pys­tyt­tä­vä näyt­tä­mään to­dek­si. 

Muis­ti­lis­ta la­kio­saa vaa­ti­val­le

Jos aiot vaatia la­kio­saa, pidä alla olevat asiat mie­les­sä.

  • La­kio­sa­vaa­ti­mus on teh­tä­vä kuuden kuu­kau­den ku­lut­tua tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nos­ta.
  • Vaa­ti­mus on an­net­ta­va tes­ta­men­tin­saa­jal­le.
  • Vaa­ti­mus on teh­tä­vä to­dis­teel­li­ses­ti, mutta sen si­säl­tö on va­paa­muo­toi­nen.
  • La­kio­san suu­ruus on puolet siitä, mitä pe­ri­sit, ellei tes­ta­ment­tia olisi.
  • La­kio­saa ei kui­ten­kaan tar­vit­se vaatia täy­si­mää­räi­se­nä, mikäli et halua niin tehdä.