Vad hän­der med äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall?

Bladlös träd
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-06-06 ● 4 minuter
Ett äktenskapsförord bestämmer hur er egendom fördelas vid skilsmässa och dödsfall. Men det betyder inte automatiskt att den efterlevande maken inte ärver om ni skriver ett äktenskapsförord.

I den här artikeln kan ni läsa hur er egendom fördelas vid dödsfall och hur ni kan se till att ni behåller er egen egendom vid skilsmässa men ärver varandra vid dödsfall.

Vid vigseln blir all er egendom giftorättsgods. Det har ingen betydelse under äktenskapet men när äktenskapet upphör, genom skilsmässa eller dödsfall ska värdet av allt giftorättsgods delas lika mellan er.

Vad är äktenskapsförord?

I ett äktenskapsförord kan ni göra egendom till enskild egendom. Egendom som är enskild egendom ska inte beaktas närvärdet av resten av egendomen räknas ihop och delas lika.

I ett äktenskapsförord kan ni ange att endast viss eller all er egendom ska vara enskild egendom. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni undgå lagens regler om att all egendom måste delas lika och ni kan välja vad som är rättvist för er.

Exempelvis kan ni i ett äktenskapsförord skriva att släktens fritidshus ska vara enskild egendom. Vid en skilsmässa eller dödsfall ska värdet av sommarhuset inte beaktas, men all annan egendom ska likadelas.

Äktenskapsförord påverkar inte vem som ärver

Ett äktenskapsförord påverkar inte vem som ärver, men påverkar vilken och värdet av den egendom som era arvingarna har rätt till.

Era arvingar har alltid rätt till det som varit den avlidnes egendom. Om ni inte har ett äktenskapsförord hälftendelas värdet av all egendom och arvingarna har rätt till hälften.

Om ni har ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods.

Giftorättsgods vid dödsfall

Vid dödsfall och vid skilsmässa ska värdet all egendom som är giftorättsgods delas lika mellan makarna.

Även egendom ni haft före äktenskapet och köpt under äktenskapet ska delas lika mellan er. Giftorättsgods är även egendom som en av er har fått i arv, testamente, gåva och försäkringsersättning, om givaren inte angett att egendomen ska vara enskild.

Vid dödsfall delas giftorättsgods lika mellan den efterlevande maken och den avlidnes arvingar.

Enskild egendom vid dödsfall

Egendom som inte ska delas lika mellan er är enskild egendom.

Vid dödsfall behåller den efterlevande maken det som är dennes enskild egendom och den avlidnes arvingar får det som är den avlidnes enskilda egendom.

Beroende på er situationen, främst om ni har gemensamma barn eller särkullbarn, kan det dock vara så att den efterlevande maken ärver all egendom och den avlidnes arvingar får egendomen först när den efterlevande dött. De olika situationerna behandlas nedan.

Egendomen likadelas vid en bodelning

Egendomen delas vid en bodelning. Vid bodelningen räknas värdet av makarnas giftorättsgods tillsammans och därefter delas summan på hälften så att efterlevande maken och den avlidnes dödsbo, får lika mycket.

Exempel: Makar har inte äktenskapsförord

Makarnas respektive egendom har ett värde som uppgår till 300 000 och 700 000 kronor. Makarna har inte ett äktenskapsförord när den mer förmögne maken går bort.

Eftersom all egendom är giftorättsgods ska egendomens värde räknas tillsammans och hälftendelas. Den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo har rätt till 500 000 kronor var. Den avlidnes dödsbo måste betala 200 000 kronor till den efterlevande maken.

Ett bodelningsavtal är ett bevis på att bodelning skett och ska skrivas under av den efterlevande maken och dödsbodelägarna.

En bodelning behöver inte göras om

  1. All egendom är enskild egendom
  2. Den efterlevande maken ärver hela egendomen

Hur giftorättsgods fördelas vid dödsfall beror på om makarna har gemensamma barn eller särkullbarn.

Fördelning av egendom om makarna inte har barn

Om makarna inte har barn ärver den efterlevande maken all egendom, även egendom som är enskild egendom.

När även den efterlevande maken gått bort ärver den först avlidnes arvingar egendomen.

Läs mer om vem ärver din egendom när du går bort.

Hur egendom fördelas vid dödsfall om makarna har gemensamma barn?

Vid dödsfall av en make som har gemensamma barn tillsammans med den efterlevande maken, ärver den efterlevande maken hela den bortgångna makens egendom.

När den efterlevande maken går bort ärver barnen. Den efterlevande maken ärver också sin makes enskilda egendom.

Exempel: Efterlevande maken och barn

Den först avlidna maken har två gemensamma barn tillsammans med den efterlevande maken. Vid makens bortgång uppgår värdet av kvarlåtenskapen till 330 000 000 kronor.

Den efterlevande maken ärver först egendomen, och barnen ärver egendomen vid den efterlevande makens bortgång.

Om makarna inte vill att den efterlevande maken ska ärva all egendom, måste de skriva ett testamente. I ett testamente är det möjligt att föreskriva att barnen ska ärva direkt och inte först när båda makarna avlidit.

Hur egendom fördelas vid dödsfall om makarna har särkullbarn?

Vid dödsfall av en make som har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden) har särkullbarnen rätt att få sitt arv direkt.

Även i familjer som har både särkullbarn och gemensamma barn får särkullbarn sin del av arvet direkt medan den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andel.

Äktenskapsförord har stor betydelse om makarna har särkullbarn. Genom att göra all eller viss egendom till enskild egendom kan makar bestämma vilken egendom som kommer att ärvas av de egna barnen.

Annars delas egendomen på hälften och det finns risk för att viss egendom hamnar hos den efterlevande maken och den efterlevande makens särkullbarn.

Exempel 1: Makar har inte skrivit äktenskapsförord, de har inga gemensamma barn men både har särkullbarn

Makarna Bengt och Lena har inga gemensamma barn, men Bengt har två barn och Lena har ett barn från ett tidigare förhållande.

När Bengt avlider har han 700 000 kronor och Lena har 300 000 kronor. De har inte ett äktenskapsförord. Deras egendom räknas samman och delas på hälften.

Bengts dödsbo och Lena har rätt till 500 000 kronor var. Lena får därmed 200 000 kronor av Bengts egendom och när Lena går bort ärver Lenas barn egendomen. Bengts barn har inte rätt till den egendom de gav Lena.

Exempel 2: Samma situation men makar har ett äktenskapsförord

Samma situation som ovan men Bengt och Lena har ett äktenskapsförord och all egendom är enskild egendom.

När Bengt avlider räknas egendomen inte samman och delas inte på hälft, utan båda behåller det som varit deras egendom.

Bengts barn ärver 700 000 kronor och Lena behåller sin egendom på 300 000 kronor. När Lena avlider ärver hennes barn hennes egendom.

Måste en make dela med sig av sitt giftorättsgods till den avlidnes särkullbarn?

Även om huvudregeln är att värdet av makarnas egendom delas på hälften om de inte har ett äktenskapsförord måste en make inte avstå från sin egen egendom till förmån för den andra makens särkullbarn.

Den efterlevande maken kan utnyttja jämkningsregeln i äktenskapsbalkens 12 kapitel 2 § och begära att giftorättsgodset inte hälftendelas vid den första makens bortgång. Då behåller maken sin egendom. Speciellt om maken är mer förmögen måste maken inte avstå egendom till först avlidne makens särkullbarn.

Endast den efterlevande maken kan begära att en hälftendelning inte sker. Den första avlidnes arvingar kan inte be om det.

Exempel: Efterlevande maken måste betala till andra makens särkullbarn

När den första maken dör har hen 200 000 kronor och den efterlevande maken har 800 000 kronor. De har varsitt särkullbarn. Makarna har inte ett äktenskapsförord.

När egendomen hälftendelas ska efterlevande maken och den avlidnes dödsbo (hens särkullbarn) få 500 000 kronor var.

Det skulle betyda att den efterlevande maken måste betala 300 000 kronor till den andra makens barn. Efterlevande maken utnyttjar äktenskapsbalkens jämkningsregel och egendomen delas inte på hälften.

Äktenskapsförord online hos Aatos

Hos Aatos är det möjligt att upprätta äktenskapsförord online, utan att fysiskt besöka en jurist. Äktenskapsförordet är professionellt och anpassas för varje par.

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och sedan upprättas ett förord som är juridiskt korrekt och anpassat för just er.

Ett äktenskapsförord hos en jurist kostar mellan 1 850 och 5 000 kronor. Hos Aatos kostar ett äktenskapsförord endast 850 kronor, i priset ingår juridik rådgivning.