När det finns äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall

Ristat hjärta
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-26 ● 4 minuter
Dela artikeln
Ett äk­ten­skaps­för­ord be­stäm­mer vem som äger vad och vilken egen­dom som ska delas lika vid skils­mäs­sa. Men hur på­ver­kar äk­ten­skaps­för­ord bo­del­ning vid döds­fall? Och ärver fort­fa­ran­de din make dig?

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar hur det ni äger ska delas mellan er om ni skil­jer er eller en av er dör. Det avser alltid både skils­mäs­sa och döds­fall, och kan inte bara gälla det ena.

Det kan vara bra att veta att äk­ten­skaps­för­ord inte in­ne­bär att skriva bort makens rätt att ärva, som en del tror.

Det finns många si­tu­a­tio­ner där ett äk­ten­skaps­för­ord verk­li­gen är bra vid döds­fall. Här kan du läsa om vad äk­ten­skaps­för­ord är och vad som händer vid döds­fall om ni har eller inte har ett äk­ten­skaps­för­ord.

Äk­ten­skaps­för­ord och en­skild egen­dom

När ni gifter er blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör ska värdet av allt gif­to­rätts­gods delas lika mellan er.

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra egen­dom till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom ska inte delas lika mellan er vid skils­mäs­sa eller döds­fall.

I äk­ten­skaps­för­or­det skri­ver ni att all egen­dom eller endast viss ut­pe­kad egen­dom ska vara en­skild egen­dom. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni själva be­stäm­ma det ni tycker är mest rätt­vist för er båda.

Ex­em­pel: Som­mar­hus

Tänk dig att du har ett som­mar­hus. Om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord har din man/fru rätt att få hälf­ten vid skils­mäs­sa. I värsta fall måste du sälja huset för att kunna betala halva värdet till din part­ner. Om ni hade haft ett äk­ten­skaps­för­ord hade du kunnat be­hål­la hela huset och din part­ner hade inte fått del i det.

Men vad händer med som­mar­hu­set vid döds­fall?

Skriv eget äk­ten­skaps­för­ord. Prova gratis

Svara på enkla frågor och få ett äk­ten­skaps­för­ord an­pas­sat efter dig och din part­ner. Testa utan att logga in.

Äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte vem som ärver

Den som ärver dig enligt lag kommer fort­fa­ran­de att ärva dig, även om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord. Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte när eller om en ef­ter­le­van­de make ärver.

I ex­emp­let ovan kommer den ef­ter­le­van­de maken ärva som­mar­hu­set om inte annat skri­vets i tes­ta­men­te. Det gäller avsett om ni skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Hur vet du när din make ärver dig?

En ef­ter­le­van­de make ärver helt eller delvis om ni:

  1. inte har barn
  2. endast har ge­men­sam­ma barn, eller
  3. har ge­men­sam­ma barn och sär­kull­barn

En make blir utan arv om ni bara har sär­kull­barn. Sär­kull­barn är barn som inte är era ge­men­sam­ma barn.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te kan ni på­ver­ka vem som ärver. Om ni endast har sär­kull­barn måste ni skriva ett tes­ta­men­te för att den ef­ter­le­van­de maken ska ärva den av­lid­na maken.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar alltså inte vem som ärver dig, men på­ver­kar vilken egen­dom era ar­ving­ar ärver.

Äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar vad som ärvs

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar alltså inte vem som ärver, men där­e­mot värdet av den egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till. Äk­ten­skaps­för­or­det på­ver­kar vad som ör den av­lid­nes egen­dom.

Utan äk­ten­skaps­för­ord delas all egen­dom 50/50 mellan er. Den av­lid­na per­so­nens ar­ving­ar har rätt till 50% av all egen­dom.

Med äk­ten­skaps­för­ord delas er egen­dom enligt vad ni har be­stämt i för­or­det. Den av­lid­nes ar­ving­ar har rätt till all egen­dom som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom enligt äk­ten­skaps­för­or­det och hälf­ten av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods.

Gäller äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall?

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar vem som anses äga vad vid döds­fall. För att förstå din si­tu­a­tion måste du först förstå hur olika äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar hur egen­do­men delas och vem som får vad.

Makes egen­dom vid döds­fall med och utan äk­ten­skaps­för­ord

Om ni har ge­men­sam­ma barn eller inga barn alls har äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall ingen be­ty­del­se. Den ef­ter­le­van­de maken ärver den av­lid­ne maken och det gäller även en­skild egen­dom.

Där­e­mot får äk­ten­skaps­för­ord stor be­ty­del­se om det finns barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

Skriv ett äk­ten­skaps­för­ord ut­i­från vad som är bäst för hela fa­mil­jen. Ordna ett nu!

Äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar vad barn ärver

Nedan pre­sen­te­rar vi två olika sce­na­ri­er om ett gift par har ge­men­sam barn eller sär­kull­barn.

Om ni har ge­men­sam­ma barn

Hur för­de­las egen­do­men vid döds­fall om ni bara har ge­men­sam­ma barn?

Den ef­ter­le­van­de maken ärver allt och när den ef­ter­le­van­de maken går bort ärver barnen. Maken ärver också en­skild egen­dom.

Äk­ten­skaps­för­ord styr alltså inte vad din make ärver. Om du inte vill att din part­ner ska ärva dig måste du skriva ett tes­ta­men­te.

Ex­em­pel - Hur ärver ge­men­sam­ma barn?

Ma­kar­na har två ge­men­sam­ma barn. När den första maken dör är värdet av deras egen­do­men 5 000 000 kronor.

Den ef­ter­le­van­de maken ärver först egen­do­men, och barnen ärver först egen­do­men vid den andra för­äl­der­ns bort­gång.

Om ni har sär­kull­barn

Vid döds­fall av en make som har sär­kull­barn har sär­kull­bar­nen rätt att få sitt arv direkt. Även i fa­mil­jer som har både sär­kull­barn och ge­men­sam­ma barn får sär­kull­barn sin del av arvet direkt medan den ef­ter­le­van­de maken ärver de ge­men­sam­ma bar­nens andel.

Äk­ten­skaps­för­ord har därför stor be­ty­del­se om ma­kar­na har sär­kull­barn.

Genom att skriva äk­ten­skaps­för­ord kan ni be­stäm­ma vilken egen­dom som kommer att ärvas av de egna barnen. Utan äk­ten­skaps­för­ord delas egen­do­men på hälf­ten och det finns risk för att egen­dom hamnar hos den ef­ter­le­van­de makens barn och inte hos dina egna barn.

Ex­em­pel 1: Makar har inte äk­ten­skaps­för­ord och båda har sär­kull­barn

Ma­kar­na Bengt och Lena har inga ge­men­sam­ma barn, men Bengt har två barn och Lena har ett barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

När Bengt av­li­der har han 700 000 kronor och Lena har 300 000 kronor. De har inte ett äk­ten­skaps­för­ord. Deras egen­dom räknas samman och delas på hälf­ten.

Bengts barn till­sam­mans och Lena har rätt till 500 000 kronor var. Lena får därmed 200 000 kronor av Bengts egen­dom. När Lena går bort går egen­do­men till Lenas barn. Bengts barn har inte rätt till det Lena ärvde av Bengt.

Ex­em­pel 2: Samma si­tu­a­tion men makar har ett äk­ten­skaps­för­ord

Samma si­tu­a­tion som ovan men Bengt och Lena har ett äk­ten­skaps­för­ord och all egen­dom är en­skild egen­dom.

När Bengt av­li­der räknas egen­do­men inte samman och delas inte på hälf­ten. Båda be­hål­ler det som varit deras egen egen­dom.

Bengts barn ärver 700 000 kronor och Lena be­hål­ler sin egen­dom på 300 000 kronor. När Lena av­li­der ärver hennes barn hennes egen­dom.

Tittar på surfplatta

Gif­to­rätts­gods vid döds­fall

Vid döds­fall och vid skils­mäs­sa ska värdet av all egen­dom som är gif­to­rätts­gods delas lika mellan ma­kar­na.

Även egen­dom ni haft före äk­ten­ska­pet och köpt under äk­ten­ska­pet ska delas lika mellan er. Gif­to­rätts­gods är även egen­dom som en av er har fått i arv, tes­ta­men­te, gåva och för­säk­rings­er­sätt­ning, om gi­va­ren inte angett att egen­do­men ska vara en­skild.

Vid döds­fall delas gif­to­rätts­gods lika mellan den ef­ter­le­van­de maken och den av­lid­nes ar­ving­ar.

Skriv äk­ten­skaps­för­ord tryggt och enkelt med Aatos.

En­skild egen­dom vid döds­fall

Egen­dom som inte ska delas lika mellan er är en­skild egen­dom.

Vid döds­fall be­hål­ler den ef­ter­le­van­de maken det som är dennes en­skild egen­dom och den av­lid­nes ar­ving­ar får det som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom.

Be­ro­en­de på er si­tu­a­tio­nen, främst om ni har ge­men­sam­ma barn eller sär­kull­barn, kan det dock vara så att den ef­ter­le­van­de maken ärver all egen­dom och den av­lid­nes ar­ving­ar får egen­do­men först när den ef­ter­le­van­de dött.

💡 Det kan vara sär­skilt värt att över­väga äk­ten­skaps­för­ord om du äger ett fö­re­tag. Att göra fö­re­tag till en­skild egen­dom kan på­ver­ka både din och fö­re­ta­gets fram­tid.

Egen­do­men delas lika vid en bo­del­ning

Vid döds­fall görs en bo­del­ning och det är då egen­do­men delas. Vid bo­del­ning­en räknas värdet av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods till­sam­mans och där­ef­ter delas summan på hälf­ten så att ef­ter­le­van­de maken och den av­lid­nes dödsbo, får lika mycket.

Ett bo­del­nings­av­tal är ett bevis på att bo­del­ning skett och ska skri­vas under av den ef­ter­le­van­de maken och döds­bo­de­lä­gar­na.

En bo­del­ning be­hö­ver inte göras om

  1. All egen­dom är en­skild egen­dom, och
  2. Den ef­ter­le­van­de maken ärver hela egen­do­men

Hur gif­to­rätts­gods för­de­las vid döds­fall beror på om ma­kar­na har ge­men­sam­ma barn eller sär­kull­barn.

Äk­ten­skaps­för­ord online hos Aatos

Hos Aatos är det möj­li­gt att skriva äk­ten­skaps­för­ord online, utan att fy­siskt besöka en jurist.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och sedan upp­rät­tas ett förord som är ju­ri­diskt kor­rekt och an­pas­sat för just er.

Ett äk­ten­skaps­för­ord hos en jurist kostar 1 850 - 5 000 kronor.

Hos Aatos får du ett äk­ten­skaps­för­ord för 699 kr. I priset ingår förord, ju­ri­disk hjälp och hem­le­ve­rans. Men före du be­ta­lar kan du gratis an­vän­da tjäns­ten!

Vad våra kunder tycker om oss

★★★★★ Lars

"Väl­di­gt bra ser­vice! Lätt, snabb och smi­di­gt! Kund­tjänst hjäl­per snabbt om man har frågor eller man undrar något. Själva pro­ces­sen är enkel och en bra upp­le­vel­se.

Jag ska de­fi­ni­tivt ta hand om mina do­ku­men­ten här i fram­ti­den."

★★★★★ Anette

“Ett väl­di­gt bra sätt att få ett ju­ri­diskt do­ku­ment till bra pris. Val­möj­lig­he­ter­na i do­ku­men­tet jag valde var bra och pas­sa­de mitt ären­den väl­di­gt bra.”

★★★★★ Mikael

"Aatos är på alla sätt strå­lan­de! Lätt att han­te­ra,
tydlig och in­for­ma­tiv. Den kan inte vara bättre och enkla­re!"

Smidigare juridik, online och enkelt!