Vad hän­der med äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall?

Bladlös träd
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-26 ● 4 minuter
Ett äktenskapsförord gäller både vid skilsmässa och dödsfall. Vid skilsmässa betyder det att ni väljer vem som får vilken egendom och att inget automatiskt delas lika mellan er. Men vad händer vid dödsfall och vad ska du göra om du vill att din make ärver dig?

Vid vig­seln blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. När äk­ten­ska­pet upphör ska värdet av allt gif­to­rätts­gods delas lika mellan er. Äk­ten­ska­pet upp­hö­ra genom se­pa­ra­tion eller när en av er dör.

Det inte möj­ligt att skriva att äk­ten­skaps­för­or­det bara ska gälla vid skils­mäs­sa och inte vid döds­fall. Det kan verka som att det be­ty­der att maken inte ärver. Så är det inte alls.

Det finns många si­tu­a­tio­ner där ett äk­ten­skaps­för­ord verk­li­gen behövs vid döds­fall. Här kan du läsa om vad äk­ten­skaps­för­ord är och vad som händer vid döds­fall om ni har eller inte har ett äk­ten­skaps­för­ord.

Vad är äk­ten­skaps­för­ord?

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra egen­dom till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom ska inte delas lika mellan er vid skils­mäs­sa eller döds­fall. 

I äk­ten­skaps­för­or­det skri­ver ni att all egen­dom eller endast viss ut­pe­kad egen­dom ska vara en­skild egen­dom.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni välja vad som är rätt­vist för er, och undgå lagens regler om att all egen­dom måste delas lika.

Tänk dig att du har ett som­mar­hus. Om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord har din man eller fru rätt att få hälf­ten. I värsta fall måste du sälja huset för att kunna betala halva priset till din make. Om ni hade haft ett äk­ten­skaps­för­ord hade du be­hållt hela huset och din man eller fru hade inte fått rätt till det. 

Så vad händer med som­mar­hu­set vid döds­fall?  

Äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte vem som ärver

Den som ärver dig enligt lag kommer fort­fa­ran­de att ärva dig, också om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte när eller om en ef­ter­le­van­de make ärver.

För ex­emp­let ovan­för kommer den ef­ter­le­van­de ärva som­mar­hu­set om han eller hon ärver den av­lid­ne maken. Oav­sett om ni skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Hur vet du när din make ärver dig? En ef­ter­le­van­de make ärver om ni

  1. inte har barn
  2. endast har ge­men­sam­ma barn, eller
  3. har ge­men­sam­ma barn och sär­kull­barn

En make blir utan arv om ni bara har sär­kull­barn. Sär­kull­barn är barn som inte är era ge­men­sam­ma barn.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te kan ni på­ver­ka vem som ärver er. Om ni endast har sär­kull­barn måste ni skriva ett tes­ta­men­te för att den ef­ter­le­van­de maken ska ärva den av­lid­na maken.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte vem som ärver dig, men på­ver­kar vilken egen­dom era ar­ving­ar ärver.

Äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar vad som ärvs

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte vem som ärver, men på­ver­kar värdet av den egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till.

Ar­ving­ar har alltid rätt till det som varit den av­lid­nes egen­dom och äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar vad som är den av­lid­nes egen­dom.

Utan äk­ten­skaps­för­ord delas all egen­dom 50/50 mellan er. Den av­lid­na per­so­nens ar­ving­ar har rätt till 50% av all egen­dom. 

Med äk­ten­skaps­för­ord delas er egen­dom enligt för­or­det. Den av­lid­nes ar­ving­ar har rätt till all egen­dom som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom enligt äk­ten­skaps­för­or­det och hälf­ten av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods.

Vad be­ty­der det här vid döds­fall? Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar vem som anses äga vad vid döds­fall. För att förstå din si­tu­a­tion måste du först förstå hur er typ av äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar hur egen­do­men delas och vem som får vad.

Makes egen­dom utan äk­ten­skaps­för­ord

Om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord när en av er går bort ska all er egen­dom delas lika. Då har det ingen be­ty­del­se vem som köpt vad eller vem som är ägare. Vid skils­mäs­sa och döds­fall har båda rätt till lika mycket och ni anses båda ha lika stor rätt till egen­do­men.

Den ef­ter­le­van­de maken får hälf­ten och den av­lid­nes ar­ving­ar hälf­ten.

En make ärver före ge­men­sam­ma barn, medan sär­kull­barn har alltid rätt att få sitt arv direkt. Senare kan ni läsa om när och hur barn ärver, och hur äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar.

Makens egen­dom med äk­ten­skaps­för­ord

Om äk­ten­skaps­för­or­det gäller all egen­dom

Om äk­ten­skaps­för­or­det gäller all er egen­dom ska egen­do­men vid döds­fall delas enligt hur ni ägt egen­do­men. Inget delas lika bara för att ni varit gifta.

Om ni äger något till­sam­mans är ni båda ägare.

Om Make A äger en bil, båt och som­mar­hus och Make B äger ett fö­re­tag och deras äk­ten­skaps­för­ord gäller all deras egen­dom ska inget delas lika när en av dem dör. Om A dör först har ingen rätt till Bs fö­re­tag ef­tersom egen­do­men inte ska delas lika.

Om äk­ten­skaps­för­or­det gäller viss egen­dom

Om det i äk­ten­skaps­för­or­det står att endast viss egen­dom ska vara en­skild egen­dom be­ty­der det att all annan egen­dom ska vara gif­to­rätts­gods. 

Gif­to­rätts­god­set ska delas lika oav­sett vem som köpt egen­do­men. Den en­skil­da ut­pe­ka­de egen­do­men har var make rätt till. 

Vid döds­fall be­ty­der det att den ef­ter­le­van­de maken be­hål­ler all sin en­skil­da egen­dom och hälf­ten av gif­to­rätts­god­set.

Om ni inte har barn ärver den ef­ter­le­van­de maken all egen­dom, även egen­dom som är en­skild egen­dom. När den ef­ter­le­van­de maken gått bort ärver den först av­lid­nes ar­ving­ar egen­do­men.

Läs mer om vem ärver din egen­dom när du går bort.

Äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar vad barn ärver

Om ni har ge­men­sam­ma barn

Hur för­de­las egen­do­men vid döds­fall om ni bara har ge­men­sam­ma barn?

Den ef­ter­le­van­de maken ärver allt och när den ef­ter­le­van­de maken går bort ärver barnen. Maken ärver också en­skild egen­dom.

Om ni bara har ge­men­sam­ma barn har äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall ingen be­ty­del­se. Maken ärver ändå. Vid skils­mäs­sa be­ty­der det att ex-maken inte får rätt till din egen­dom.

Ex­em­pel:

Ma­kar­na har två ge­men­sam­ma barn. När den första maken dör är värdet av deras egen­do­men 5 000 000 kronor. 

Den ef­ter­le­van­de maken ärver först egen­do­men, och barnen ärver egen­do­men vid den ef­ter­le­van­de makens bort­gång.

Om ni har har sär­kull­barn

Vid döds­fall av en make som har sär­kull­barn har sär­kull­bar­nen rätt att få sitt arv direkt.

Även i fa­mil­jer som har både sär­kull­barn och ge­men­sam­ma barn får sär­kull­barn sin del av arvet direkt medan den ef­ter­le­van­de maken ärver de ge­men­sam­ma bar­nens andel.

Äk­ten­skaps­för­ord har stor be­ty­del­se om ma­kar­na har sär­kull­barn. 

Genom att skriva äk­ten­skaps­för­ord kan ni be­stäm­ma vilken egen­dom som kommer att ärvas av de egna barnen. Utan äk­ten­skaps­för­ord delas egen­do­men på hälf­ten och det finns risk för att egen­dom hamnar hos den ef­ter­le­van­de makens barn och inte hos de egna barnen.

Ex­em­pel 1: Makar har inte äk­ten­skaps­för­ord och båda har sär­kull­barn

Ma­kar­na Bengt och Lena har inga ge­men­sam­ma barn, men Bengt har två barn och Lena har ett barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

När Bengt av­li­der har han 700 000 kronor och Lena har 300 000 kronor. De har inte ett äk­ten­skaps­för­ord. Deras egen­dom räknas samman och delas på hälf­ten.

Bengts dödsbo och Lena har rätt till 500 000 kronor var. Lena får därmed 200 000 kronor av Bengts egen­dom. När Lena går bort går egen­do­men till Lenas barn. Bengts barn har inte rätt till det Lena ärvde av Bengt.

Ex­em­pel 2: Samma si­tu­a­tion men makar har ett äk­ten­skaps­för­ord

Samma si­tu­a­tion som ovan men Bengt och Lena har ett äk­ten­skaps­för­ord och all egen­dom är en­skild egen­dom.

När Bengt av­li­der räknas egen­do­men inte samman och delas inte på hälft, utan båda be­hål­ler det som varit deras egen­dom.

Bengts barn ärver 700 000 kronor och Lena be­hål­ler sin egen­dom på 300 000 kronor. När Lena av­li­der ärver hennes barn hennes egen­dom.

Läs mer om äk­ten­skaps­för­ord och döds­fall

Gif­to­rätts­gods och en­skild egen­dom vid döds­fall

Gif­to­rätts­gods vid döds­fall

Vid döds­fall och vid skils­mäs­sa ska värdet all egen­dom som är gif­to­rätts­gods delas lika mellan ma­kar­na.

Även egen­dom ni haft före äk­ten­ska­pet och köpt under äk­ten­ska­pet ska delas lika mellan er. Gif­to­rätts­gods är även egen­dom som en av er har fått i arv, tes­ta­men­te, gåva och för­säk­rings­er­sätt­ning, om gi­va­ren inte angett att egen­do­men ska vara en­skild.

Vid döds­fall delas gif­to­rätts­gods lika mellan den ef­ter­le­van­de maken och den av­lid­nes ar­ving­ar.

En­skild egen­dom vid döds­fall

Egen­dom som inte ska delas lika mellan er är en­skild egen­dom.

Vid döds­fall be­hål­ler den ef­ter­le­van­de maken det som är dennes en­skild egen­dom och den av­lid­nes ar­ving­ar får det som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom.

Be­ro­en­de på er si­tu­a­tio­nen, främst om ni har ge­men­sam­ma barn eller sär­kull­barn, kan det dock vara så att den ef­ter­le­van­de maken ärver all egen­dom och den av­lid­nes ar­ving­ar får egen­do­men först när den ef­ter­le­van­de dött.

Egen­do­men li­ka­de­las vid en bo­del­ning

Egen­do­men delas vid en bo­del­ning. Vid bo­del­ning­en räknas värdet av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods till­sam­mans och där­ef­ter delas summan på hälf­ten så att ef­ter­le­van­de maken och den av­lid­nes dödsbo, får lika mycket.

Ett bo­del­nings­av­tal är ett bevis på att bo­del­ning skett och ska skri­vas under av den ef­ter­le­van­de maken och döds­bo­de­lä­gar­na.

En bo­del­ning be­hö­ver inte göras om

  1. All egen­dom är en­skild egen­dom, och
  2. Den ef­ter­le­van­de maken ärver hela egen­do­men

Hur gif­to­rätts­gods för­de­las vid döds­fall beror på om ma­kar­na har ge­men­sam­ma barn eller sär­kull­barn.

Äk­ten­skaps­för­ord online hos Aatos

Hos Aatos är det möj­ligt att upp­rät­ta äk­ten­skaps­för­ord online, utan att fy­siskt besöka en jurist. Äk­ten­skaps­för­or­det är pro­fes­sio­nellt och an­pas­sas för varje par.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och sedan upp­rät­tas ett förord som är ju­ri­diskt kor­rekt och an­pas­sat för just er.

Ett äk­ten­skaps­för­ord hos en jurist kostar mellan 1 850 och 5 000 kronor. Hos Aatos kostar ett äk­ten­skaps­för­ord endast 899 kronor, i priset ingår gratis ju­ri­dik råd­giv­ning.