Vad hän­der med äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall?

Bladlös träd
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-06-06 ● 4 minuter
Ett äktenskapsförord bestämmer hur er egendom fördelas vid skilsmässa och dödsfall. Men det betyder inte automatiskt att den efterlevande maken inte ärver om ni skriver ett äktenskapsförord.

I den här ar­ti­keln kan ni läsa hur er egen­dom för­de­las vid döds­fall och hur ni kan se till att ni be­hål­ler er egen egen­dom vid skils­mäs­sa men ärver varand­ra vid döds­fall.

Vid vig­seln blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det har ingen be­ty­del­se under äk­ten­ska­pet men när äk­ten­ska­pet upphör, genom skils­mäs­sa eller döds­fall ska värdet av allt gif­to­rätts­gods delas lika mellan er.

Vad är äk­ten­skaps­för­ord?

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra egen­dom till en­skild egen­dom. Egen­dom som är en­skild egen­dom ska inte be­ak­tas när­vär­det av resten av egen­do­men räknas ihop och delas lika.

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ange att endast viss eller all er egen­dom ska vara en­skild egen­dom. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni undgå lagens regler om att all egen­dom måste delas lika och ni kan välja vad som är rätt­vist för er.

Ex­em­pel­vis kan ni i ett äk­ten­skaps­för­ord skriva att släk­tens fri­tids­hus ska vara en­skild egen­dom. Vid en skils­mäs­sa eller döds­fall ska värdet av som­mar­hu­set inte be­ak­tas, men all annan egen­dom ska li­ka­de­las.

Äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte vem som ärver

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte vem som ärver, men på­ver­kar vilken och värdet av den egen­dom som era ar­ving­ar­na har rätt till.

Era ar­ving­ar har alltid rätt till det som varit den av­lid­nes egen­dom. Om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord hälf­ten­de­las värdet av all egen­dom och ar­ving­ar­na har rätt till hälf­ten.

Om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord har ar­ving­ar rätt till den av­lid­ne makens en­skil­da egen­dom och hälf­ten av båda ma­kar­nas sam­man­lag­da gif­to­rätts­gods.

Gif­to­rätts­gods vid döds­fall

Vid döds­fall och vid skils­mäs­sa ska värdet all egen­dom som är gif­to­rätts­gods delas lika mellan ma­kar­na.

Även egen­dom ni haft före äk­ten­ska­pet och köpt under äk­ten­ska­pet ska delas lika mellan er. Gif­to­rätts­gods är även egen­dom som en av er har fått i arv, tes­ta­men­te, gåva och för­säk­rings­er­sätt­ning, om gi­va­ren inte angett att egen­do­men ska vara en­skild.

Vid döds­fall delas gif­to­rätts­gods lika mellan den ef­ter­le­van­de maken och den av­lid­nes ar­ving­ar.

En­skild egen­dom vid döds­fall

Egen­dom som inte ska delas lika mellan er är en­skild egen­dom.

Vid döds­fall be­hål­ler den ef­ter­le­van­de maken det som är dennes en­skild egen­dom och den av­lid­nes ar­ving­ar får det som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom.

Be­ro­en­de på er si­tu­a­tio­nen, främst om ni har ge­men­sam­ma barn eller sär­kull­barn, kan det dock vara så att den ef­ter­le­van­de maken ärver all egen­dom och den av­lid­nes ar­ving­ar får egen­do­men först när den ef­ter­le­van­de dött. De olika si­tu­a­tio­ner­na be­hand­las nedan.

Egen­do­men li­ka­de­las vid en bo­del­ning

Egen­do­men delas vid en bo­del­ning. Vid bo­del­ning­en räknas värdet av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods till­sam­mans och där­ef­ter delas summan på hälf­ten så att ef­ter­le­van­de maken och den av­lid­nes dödsbo, får lika mycket.

Ex­em­pel: Makar har inte äk­ten­skaps­för­ord

Ma­kar­nas re­spek­ti­ve egen­dom har ett värde som uppgår till 300 000 och 700 000 kronor. Ma­kar­na har inte ett äk­ten­skaps­för­ord när den mer för­mög­ne maken går bort.

Ef­tersom all egen­dom är gif­to­rätts­gods ska egen­do­mens värde räknas till­sam­mans och hälf­ten­de­las. Den ef­ter­le­van­de maken och den av­lid­ne makens dödsbo har rätt till 500 000 kronor var. Den av­lid­nes dödsbo måste betala 200 000 kronor till den ef­ter­le­van­de maken.

Ett bo­del­nings­av­tal är ett bevis på att bo­del­ning skett och ska skri­vas under av den ef­ter­le­van­de maken och döds­bo­de­lä­gar­na.

En bo­del­ning be­hö­ver inte göras om

  1. All egen­dom är en­skild egen­dom
  2. Den ef­ter­le­van­de maken ärver hela egen­do­men

Hur gif­to­rätts­gods för­de­las vid döds­fall beror på om ma­kar­na har ge­men­sam­ma barn eller sär­kull­barn.

För­del­ning av egen­dom om ma­kar­na inte har barn

Om ma­kar­na inte har barn ärver den ef­ter­le­van­de maken all egen­dom, även egen­dom som är en­skild egen­dom.

När även den ef­ter­le­van­de maken gått bort ärver den först av­lid­nes ar­ving­ar egen­do­men.

Läs mer om vem ärver din egen­dom när du går bort.

Hur egen­dom för­de­las vid döds­fall om ma­kar­na har ge­men­sam­ma barn?

Vid döds­fall av en make som har ge­men­sam­ma barn till­sam­mans med den ef­ter­le­van­de maken, ärver den ef­ter­le­van­de maken hela den bort­gång­na makens egen­dom.

När den ef­ter­le­van­de maken går bort ärver barnen. Den ef­ter­le­van­de maken ärver också sin makes en­skil­da egen­dom.

Ex­em­pel: Ef­ter­le­van­de maken och barn

Den först av­lid­na maken har två ge­men­sam­ma barn till­sam­mans med den ef­ter­le­van­de maken. Vid makens bort­gång uppgår värdet av kvar­lå­ten­ska­pen till 330 000 000 kronor.

Den ef­ter­le­van­de maken ärver först egen­do­men, och barnen ärver egen­do­men vid den ef­ter­le­van­de makens bort­gång.

Om ma­kar­na inte vill att den ef­ter­le­van­de maken ska ärva all egen­dom, måste de skriva ett tes­ta­men­te. I ett tes­ta­men­te är det möj­ligt att fö­re­skri­va att barnen ska ärva direkt och inte först när båda ma­kar­na av­li­dit.

Hur egen­dom för­de­las vid döds­fall om ma­kar­na har sär­kull­barn?

Vid döds­fall av en make som har sär­kull­barn (barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den) har sär­kull­bar­nen rätt att få sitt arv direkt.

Även i fa­mil­jer som har både sär­kull­barn och ge­men­sam­ma barn får sär­kull­barn sin del av arvet direkt medan den ef­ter­le­van­de maken ärver de ge­men­sam­ma bar­nens andel.

Äk­ten­skaps­för­ord har stor be­ty­del­se om ma­kar­na har sär­kull­barn. Genom att göra all eller viss egen­dom till en­skild egen­dom kan makar be­stäm­ma vilken egen­dom som kommer att ärvas av de egna barnen.

Annars delas egen­do­men på hälf­ten och det finns risk för att viss egen­dom hamnar hos den ef­ter­le­van­de maken och den ef­ter­le­van­de makens sär­kull­barn.

Ex­em­pel 1: Makar har inte skri­vit äk­ten­skaps­för­ord, de har inga ge­men­sam­ma barn men både har sär­kull­barn

Ma­kar­na Bengt och Lena har inga ge­men­sam­ma barn, men Bengt har två barn och Lena har ett barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

När Bengt av­li­der har han 700 000 kronor och Lena har 300 000 kronor. De har inte ett äk­ten­skaps­för­ord. Deras egen­dom räknas samman och delas på hälf­ten.

Bengts dödsbo och Lena har rätt till 500 000 kronor var. Lena får därmed 200 000 kronor av Bengts egen­dom och när Lena går bort ärver Lenas barn egen­do­men. Bengts barn har inte rätt till den egen­dom de gav Lena.

Ex­em­pel 2: Samma si­tu­a­tion men makar har ett äk­ten­skaps­för­ord

Samma si­tu­a­tion som ovan men Bengt och Lena har ett äk­ten­skaps­för­ord och all egen­dom är en­skild egen­dom.

När Bengt av­li­der räknas egen­do­men inte samman och delas inte på hälft, utan båda be­hål­ler det som varit deras egen­dom.

Bengts barn ärver 700 000 kronor och Lena be­hål­ler sin egen­dom på 300 000 kronor. När Lena av­li­der ärver hennes barn hennes egen­dom.

Måste en make dela med sig av sitt gif­to­rätts­gods till den av­lid­nes sär­kull­barn?

Även om hu­vud­re­geln är att värdet av ma­kar­nas egen­dom delas på hälf­ten om de inte har ett äk­ten­skaps­för­ord måste en make inte avstå från sin egen egen­dom till förmån för den andra makens sär­kull­barn.

Den ef­ter­le­van­de maken kan ut­nytt­ja jämk­nings­re­geln i äk­ten­skaps­bal­kens 12 ka­pi­tel 2 § och begära att gif­to­rätts­god­set inte hälf­ten­de­las vid den första makens bort­gång. Då be­hål­ler maken sin egen­dom. Spe­ci­ellt om maken är mer för­mögen måste maken inte avstå egen­dom till först av­lid­ne makens sär­kull­barn.

Endast den ef­ter­le­van­de maken kan begära att en hälf­ten­del­ning inte sker. Den första av­lid­nes ar­ving­ar kan inte be om det.

Ex­em­pel: Ef­ter­le­van­de maken måste betala till andra makens sär­kull­barn

När den första maken dör har hen 200 000 kronor och den ef­ter­le­van­de maken har 800 000 kronor. De har varsitt sär­kull­barn. Ma­kar­na har inte ett äk­ten­skaps­för­ord.

När egen­do­men hälf­ten­de­las ska ef­ter­le­van­de maken och den av­lid­nes dödsbo (hens sär­kull­barn) få 500 000 kronor var.

Det skulle betyda att den ef­ter­le­van­de maken måste betala 300 000 kronor till den andra makens barn. Ef­ter­le­van­de maken ut­nytt­jar äk­ten­skaps­bal­kens jämk­nings­re­gel och egen­do­men delas inte på hälf­ten.

Läs mer om äk­ten­skaps­för­ord och döds­fall

Äk­ten­skaps­för­ord online hos Aatos

Hos Aatos är det möj­ligt att upp­rät­ta äk­ten­skaps­för­ord online, utan att fy­siskt besöka en jurist. Äk­ten­skaps­för­or­det är pro­fes­sio­nellt och an­pas­sas för varje par.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och sedan upp­rät­tas ett förord som är ju­ri­diskt kor­rekt och an­pas­sat för just er.

Ett äk­ten­skaps­för­ord hos en jurist kostar mellan 1 850 och 5 000 kronor. Hos Aatos kostar ett äk­ten­skaps­för­ord endast 850 kronor, i priset ingår ju­ri­dik råd­giv­ning.