Sär­kull­barns rätt till arv - allt du måste veta

testamente barn.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 7 minuter
Särkullbarn ärver direkt och makar blir utan arv. Enkelt förklarat vad som händer vid dödsfall om ni har särkullbarn.

Särkullbarn ändrar på arvsordningen och kan leda till att makar inte ärver. Genom att förstå hur och när särkullbarn ärver är det möjligt att säkerställa att ditt arv fördelas precis så som du tänkt dig.

I den här artikeln behandlas hur ni kan påverka arvsfördelningen genom att skriva testamente om ni är gifta och har särkullbarn och när ett testamente inskränker på särkullbarns arv.

Artikeln behandlar även inbördes testamenten för makar och hur ni bäst ger den efterlevande rätt att sitta i orubbatbo.

Vad är särkullbarn?

Särkullbarn är barn från ett annat förhållande. Det är inte makarnas gemensamma barn utan endast en av makarna är förälder till barnet.

Hur ärver särkullbarn?

Särkullbarn har rätt att få sitt arv direkt när deras förälder går bort. Gemensamma barn ärver också men de får arvet först när båda föräldrarna gått bort.

De gemensamma barnens andel går till den efterlevande maken och sedan när båda makarna gått bort får gemensamma barnen sitt arv.

Om makarna endast har särkullbarn ärver den efterlevande maken inte eftersom arvet direkt går till särkullbarnen eller särkullbarnet. Om makarna vill att den efterlevande maken ska ärva måste de skriva ett testamente.

Om makarna har gemensamma barn och särkullbarn får särkullbarnen sin del av arvet direkt, medan de gemensamma barnens arv först går till den efterlevande maken och först därefter till barnen.

Läs mer om barns rätt till arv och laglott.

Hur mycket ärver särkullbarn?

Särkullbarn har rätt till lika mycket arv som gemensamma barn. Barn kan inte göras arvlösa och alla barn har rätt till minst sin laglott.

Genom att skriva ett testamente är det möjligt att ge mera arv till vissa barn och endast laglott till andra barn.

Om du inte skrivit ett testamente och har fyra barn har de alla rätt till ¼ var. Det har ingen betydelse om det är gemensamma barn eller särkullbarn.

Gemensamma barn och särkullbarn får dock sin andel av arvet vid olika tidpunkter. Särkullbarn får sitt arv direkt, medan gemensamma barn måste vänta tills att båda föräldrarna dött.

Exempel arv, särkullbarn och gemensamma barn

Exempel 1: makarna har gemensamma barn och särkullbarn

Sigrid och Sally har ett gemensamt barn och Sigrid har två barn från ett tidigare äktenskap.

När Sigrid går bort får särkullbarnen sin 1/3 av arvet direkt och Sally ärver det gemensamma barnets andel av arvet. När även Sally gått bort får det gemensamma barnet sin andel från Sigrids arv.

Exempel 2: makarna har endast särkullbarn

Lars och Sara har inga gemensamma barn men Lars har fyra barn från ett tidigare förhållande. När Lars avlider får hans barn direkt 1/4 var, Sara ärver inte.

Exempel 3: endast särkullbarn och makarna har testamente

Tom och Martin har skrivit ett inbördes testamente, de har inte gemensamma barn men Tom har två särkullbarn.

När Tom dör går hälften av egendomen till Martin i enlighet med testamentet och hans särkullbarn ärver andra hälften. Det betyder att Martin får 1/2 av egendomen och Toms barn får 1/4 varav Toms egendom.

Arv, äktenskapsförord och särkullbarn

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni göra egendomen till enskild egendom.

När ni gifter er blir er egendom giftorättsgods. Det betyder att värdet av all er egendom ska delas 50/50 mellan er vid skilsmässa och dödsfall oavsett vem som köpt och äger egendomen.

I ett äktenskapsförord kan ni ange att ingen eller endast viss egendom ska delas lika mellan er. Egendomen som inte delas är enskild egendom och egendomen som delas mellan er är giftorättsgods.

Om ni har barn från olika förhållanden kan ni genom att skriva äktenskapsförord säkerställa att era barn endast ärver egendom som varit er egendom.

Om ni inte har ett äktenskapsförord räknas värdet av er bådas egendom ihop och delas på hälft. Sedan får barnen rätt till hälften och den efterlevande maken får hälften.

Det kan leda till att den efterlevande maken behåller mer än vad hen egentligen hade köpt och när den efterlevande avlider ärver dennes efterlevande barn egendomen. Därmed går den mer förmögne makens barn miste om arv.

Exempel 1: Makarna har inte äktenskapsförord

Jon och Kalle har varsitt särkullbarn. När Johanna går bort är hennes egendom värd 900 000 kronor och Kalle egendom 300 000 kronor. De har inte ett äktenskapsförord.

Deras egendom är värd 1 200 000 kronor som ska delas på hälft. Johannas barn ärver 600 000 kronor och Kalle får 600 000 kronor. När Kalle går bort ärver hans barn 600 000 kronor.

Johannas barn går därmed miste om egendom som hade varit hennes mammas.

Exempel 2: Makarna har äktenskapsförord

Johanna och Kalle har ett äktenskapsförord där det står att all egendom är enskild egendom och ingen egendom ska hälftendelas.

När Johanna går bort ärver hennes barn allt det som varit hennes egendom (900 000 kronor) och Kalle behåller det som är hans egendom (300 000 kronor). När Kalle går bort ärver hans barn det som varit hans egendom.

Skriv ett äktenskapsförord och säkerställ att era barn ärver det som varit er egendom.

Kan särkullbarn gå miste om arv?

Särkullbarn och gemensamma barn kan gå miste om arv om ett testamente förbiser deras rätt till arv och de inte hos domstol ber om jämkning av testamentet. De måste be om jämkning inom sex månader från att de tog del av testamentet.

Du kan inte i ett testamente ange att särkullbarnen inte ska få arv. Det är särkullbarnen som själv väljer att de inte begär jämkning och på så sätt avstår de rätten till arv.

Om särkullbarn ärver bostad

Det är vanligt att makar äger ett hus eller en bostad tillsammans och att de har särkullbarn. När en av makarna går bort har därmed dennes barn rätt till hälften av värdet av bostaden.

Det kan leda till att den efterlevande maken måste flytta från bostaden om hen inte kan köpa ut barnen.

Exempel 1: Maken måste flytta bostaden

Jonas och Lilja har i övrigt egendom av ringa värde, men de äger tillsammans en bostad som är värd 5 miljoner. Jonas har två särkullbarn.

När Jonas går bort har barnen rätt till det som varit Jonas egendom, alltså också hälften av värdet av bostaden. Om Lilja inte har annan egendom kan hon inte köpa ut barnen. Hon måste sälja bostaden för att barnen ska få sin andel av arvet.

Läs om hur makar kan trygga den efterlevandes situation och undvika att bostaden måste säljas.

Minimera arv till särkullbarn - skriv inbördes testamente

Genom att skriva ett testamente kan ni testamentera bort 50 % av egendomen. Det finns två olika alternativ och ni kan skriva testamentet på två olika sätt.

För det första kan ni göra ett inbördes testamente eller ett enskilt testamente.

  • Ett inbördes testamente är ett testamente ni gör tillsammans där ni skriver att den efterlevande ska ärva den avlidne. Det betyder att oavsett vem som går bort först ärver den efterlevande.  
  • Ett enskilt testamente skriver du själv och du anger själv vem som får ärva din egendom.

För det andra kan ni ange att den efterlevande ärver med fri förfoganderätt eller med full äganderätt.

Fri förfoganderätt betyder att den efterlevande maken ärver egendomen och får använda den, men när den efterlevde går bort får den först avlidne makens arvingar egendomen.

Om ni skriver ett testamente där den efterlevande ärver med full äganderätt får maken använda egendomen, men också testamentera och skänka bort egendomen.

När efterlevnaden går bort ärver den efterlevande makens arvingar egendomen. Den först avlidnes arvingar ärver inte.

Exempel på testamente om särkullbarn.

Särkullbarn kan vänta med arv

Särkullbarn kan vänta med att ta ut sitt arv. Om särkullbarnen vill kan de välja att ta ut sitt arv först när båda makarna gått bort, även om de har rätt att få sitt arv direkt. Då ärver de på samma sätt som gemensamma barn.

Du kan i ditt testamente ange en önskan om att barnen ska vänta med att ta ut sitt arv tills båda gått bort. Som en “morot” kan du lägga till att om de inte väntar med att ta ut sitt arv får de endast laglotten och inte hela arvslotten.

Det betyder att de endast ärver hälften av vad de annars hade ärvt.

Exempel 1: Två barn och sambo

Emma har två barn och en sambo. Emma vill att barnen väntar med att ta ut arvet tills att även sambon gått bort. Om barnen inte väntar får de endast laglotten.

Hennes första barn Sofia vill ha sitt arv direkt, hennes andra barn Stefan väntar. Om både Sofia och Stefan hade väntat med att ta ut arvet hade de fått 50 % var av Emmas egendom.

Nu får Sofia endast hälften av det hon annars hade ärvt. Sofia ärver 25 % och Emmas sambo får resten. När sambon går bort ärver Stefan all egendom som varit Emmas. Sofia får ingenting när sambon går bort.

Makes rätt att sitta i orubbatbo om särkullbarn

Begreppet "rätt att sitta i orubbatbo" är ett föråldrat uttrycka som idag inte används. Begreppet betyder att den efterlevande maken ärver hela den avlidnes egendom och får bo kvar och använda den först avlidne makens egendom.

För att ärva all egendom måste den efterlevande vara gift med den avlidna och endera endast ha gemensamma barn eller inte ha några barn alls. I dessa situationer ärver den efterlevande maken all egendom och kan fortsätta använda egendomen.

Om makarna har särkullbarn är situationen en annan. För att den efterlevande maken ska få sitta i orubbatbo måste den avlidne ha skrivit ett testamente och där be att särkullbarnen väntar med att ta ut sitt arv tills att även den efterlevande maken gått bort.

Om ni har särkullbarn och vill säkerställa att den efterlevande maken får bo kvar i bostaden kan ni ta en livförsäkring och ange varandra som förmånstagare.

Det betyder att när ena av er går bort får den andra ett belopp från försäkringen. Beloppet är inte arv och barnen har inte rätt till det. Med de pengarna kan den efterlevande betala ut laglotten till särkullbarnen och fortsätta bo i det gemensamma hemmet.

Sambos med särkullbarn

Sambos ärver aldrig varandra. Det betyder att oavsett om samborna har gemensamma barn eller barn från tidigare förhållanden ärver de på samma sätt som makars särkullbarn. Barnen får sitt arv direkt och den efterlevande sambon ärver inte.

Vad kan ni göra för att förbättra den efterlevande sambons situation? Om ni endast har gemensamma barn är det absolut bästa ni kan göra att gifta er. Det låter kanske konstigt men endast genom att ni gifter ärver den efterlevande all egendom.

Ett annat mindre drastiskt alternativ är att ni skriver och utformar ett inbördes testamente för sambos med särkullbarn. I testamentet kan ni ange att den efterlevande ärver den avlidne oavsett vem som går bort först. Då ärver sambon 50 % och barnen 50 %.

Ni kan även teckna en livförsäkring där ni anger varandra som förmånstagare.

Vad ingår inte i kvarlåtenskap för sambos?

Om ni är sambos och en av er går bort ska först en bodelning göras om den efterlevande sambon begär det. Det betyder att sambornas samboegendom räknas tillsammans och sedan delas på hälften så att båda får samboegendom av samma värde.

Sedan får den efterlevande hälften av egendomen och den avlidnes arvingar hälften av egendomen.

Det här kan leda till att den efterlevande eller den avlidnes arvingar får betydligt mer egendom än de egentligen hade rätt till. Genom att skriva ett samboavtal kan ni säkerställa att ingen egendom delas lika mellan er och att den efterlevande endast får egendom som är dennes och att den avlidnes barn inte går miste om arv.

Exempel 1: Samboavtal och testamente betyder vem ska ärva

Lars och Ilona är sambor, och Ilona har två barn från ett annat förhållande. När Ilona går bort äger hon en bostad som hon köpt för deras gemensamma bruk.

Bostaden är därmed samboegendom och värdet av bostaden ska delas 50/50 mellan dem eftersom Lars begär bodelning. Bostaden är värd 40 miljoner. Ilonas barn får 20 miljoner att dela på och Lars får 20 miljoner. När Lars går bort ärver hans arvingar hans egendom. Ilonas barn får inte rätt till egendomen.

Om Lars och Ilona hade skrivit ett samboavtal hade Lars inte haft möjlighet att begära bodelning och Ilonas barn hade ärvt hela bostadens värde.

Ilona hade även kunnat skriva ett testamente där hälften av hennes egendom först gått till Lars och vid Lars bortgång till Ilonas barn.

Ta hand om dina juridiska ärenden hos Aatos

Oberoende om du behöver endast ett testamente, äktenskapsförord eller samboavtal kan du enkelt upprätta alla dokument fullständigt online hos Aatos.

Ni kan direkt ladda ner det köpta dokumentet eller så kan vi posta det till er. Om ni har frågor hjälper vi er gratis!

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och baserat på det upprättas ett skräddarsytt dokument. Ni behöver varken boka tid eller besöka en jurist, men kan vara säkra på att dokumentet ni får är juridiskt korrekt enligt svensk lag.

Du betalar först i sista steget och kan därför gratis prova på tjänsten före du köper dokumentet. Om du inte slutför det idag kan du när som helst fortsätta där du blev och behöver inte svara på samma frågor på nytt.