Göra pengar till en­skild egen­dom med äk­ten­skaps­för­ord

Ringar
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-10-07 ● 5 minutter
Dela artikeln
Om du vill göra pengar till en­skild egen­dom genom äk­ten­skaps­för­ord är det sär­skilt vik­ti­gt att förstå hur det fun­ge­rar. Just med pengar kan det näm­li­gen lätt bli fel.

Kanske vill du trygga pengar som du har på ett spar­kon­to eller i vär­de­pap­per, pengar som du har ärvt eller som du har in­ve­ste­rat i något som du och din part­ner äger ge­men­samt.

Det kan du göra genom att göra pengar och annan egen­dom till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord. Då delas det inte lika vid bo­del­ning om ni skil­jer er.

Pengar som en­skild egen­dom är dock lite mer kom­pli­ce­rat i jäm­fö­rel­se med annan egen­dom, så som ex­em­pel­vis en bil. Så se till att det blir som du tänkt dig.

Gif­to­rätts­gods vs en­skild egen­dom

När du gifter dig blir allt det du och din part­ner äger gif­to­rätts­gods. Rent prak­tiskt in­ne­bär det att om ni skil­jer er samt vid döds­fall delas allt lika. Det gäller även för det som ni står som ensam ägare för, så som till ex­em­pel ett spar­kon­to i ditt namn, pengar som du ärvt, din bo­stads­rätt eller kanske ett hus som du äger till­sam­mans med släkt.

Genom att göra något till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord räknas det inte längre som gif­to­rätts­gods. Det blir då helt ditt och du be­hö­ver inte dela det med din part­ner om ni se­pa­re­rar. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan du skydda något som du äger, men det kan också an­vän­das för att ni ska bli mer eko­no­miskt jäm­ställ­da som makar och kunna fatta egna eko­no­mis­ka beslut under äk­ten­ska­pet.

💡 Fö­re­ta­ga­re och gift? Då be­hö­ver du ett äk­ten­skaps­för­ord.

Äk­ten­skaps­för­ord pengar

Det går att göra pengar till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord. Du kan ex­em­pel­vis skriva att en viss summa pengar på ett visst konto är en­skild egen­dom, men för­ut­sätt­ning­ar­na kan snabbt ändras och for­mu­le­ring­en kanske då inte stäm­mer längre. Här finns en vanlig pro­ble­ma­tik.

Pengar som tas upp i äk­ten­skaps­för­ord måste gå att iden­ti­fi­e­ra och bör inte blan­das ihop med andra pengar. Ex­em­pel­vis bör du helst ha peng­ar­na åt­skil­da på ett se­pa­rat konto och inte heller sätta in eller ta ut andra pengar. Det kan då bli svårt att avgöra om peng­ar­na som an­vän­des var av en­skild egen­dom eller av de andra peng­ar­na.

Detta kan dock vara svårt att ef­ter­le­va. Vi re­kom­men­de­rar därför starkt att ni istäl­let gör all egen­dom till en­skild. Det blir då tyd­li­ga­re vad som gäller.

Ett spar­kon­to med må­nads­spa­ran­de

Ett grund­krav för äk­ten­skaps­för­or­det är att det måste avse en tyd­li­gt de­fi­ni­e­rad egen­dom. Det är för att be­ty­del­sen inte ska kunna vara fly­tan­de eller ändras i prak­ti­ken utan att man är över­ens. Det ska heller inte gå att tolka på olika sätt.

Ef­ter­som ett spar­kon­to med må­nads­spa­ran­de (och kanske uttag) för­änd­ras under tidens gång blir det en otyd­li­gt de­fi­ni­e­rad egen­dom även om kontot med kon­to­num­mer har spe­ci­fi­ce­ra­ts i äk­ten­skaps­för­or­det.

Det bästa sättet att göra ett spar­kon­to med må­nads­spa­ran­de till en­skild egen­dom är därför åter­i­gen att helt enkelt göra all er egen­dom en­skild.

ISK, fonder och aktier i äk­ten­skaps­för­ord

Samma som ovan gäller också för ISK-konto eller annat ak­tie­depå-konto. Sär­skilt när det hand­lar om äk­ten­skaps­för­ord och pengar är det vårt ab­so­lut bästa råd att göra all  egen­dom en­skild. Det blir då som mest tyd­li­gt vad som gäller.

En del väljer ändå att spe­ci­fi­ce­ra vär­de­pap­pers­kon­ton i äk­ten­skaps­för­ord. Det är då klokt att lägga till så mycket in­for­ma­tion som möj­li­gt. Ex­em­pel­vis kan det vara bra att skriva att det avser alla aktier, fonder och oin­ve­ste­ra­de pengar på kontot samt av­kast­ning­en. Det kan verka själv­klart och un­der­för­stått, men skulle en dis­kus­sion uppstå i fram­ti­den är det vik­ti­gt att det är så tyd­li­gt som möj­li­gt.

Det går också att skriva att samt­li­ga aktier och fonder som står i ditt namn ska vara en­skild egen­dom utan att spe­ci­fi­ce­ra kon­to­num­mer.

Läs mer: Äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar peng­ar, ak­ti­er och eget fö­re­tag

Äk­ten­skaps­för­ord och bo­stads­rätt

Det är också van­li­gt att pengar sitter bundna i en bostad. Kanske har ni gått in med olika kon­tan­tin­sa­ts i en bo­stads­rätt eller kanske äger ni olika andel av ett hus.

Om du vill göra pengar som är in­ve­ste­ra­de i en bo­stads­rätt eller hus till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord kan du göra det på två sätt:

  • Göra en viss andel av bo­sta­den till en­skild egen­dom i äk­ten­skaps­för­or­det
  • Skriva ett skul­debrev för be­lop­pet till­sam­mans med äk­ten­skaps­för­or­det

Andel av bostad

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan du skriva att en viss andel i en bo­stads­rätt eller hus ska vara en­skild egen­dom. An­de­len räknas ut ba­se­ras på att ni har gått in med olika stor kon­tan­tin­sa­ts.

Det har för­de­len att du vid en för­sälj­ning också får ta del av bo­sta­dens ökade värde pro­cen­tu­ellt till din del. Det kan vara ett rätt­vis upp­lägg och jäm­föras med att få ränta på pengar som pla­ce­ra­ts på ett spar­kon­to.

Om bo­sta­den där­e­mot skulle gå ner i värde kan summan som du ur­sprung­li­gen förde in bli mindre.

Skul­debrev och äk­ten­skaps­för­ord

Du kan också skriva ett skul­debrev för den summa som du har be­ta­lat mer för bo­stads­rätt eller hus. Ett skul­debrev är ett avtal som visar att din part­ner är skyl­dig dig pengar. Med ett skul­debrev kan ni fort­fa­ran­de äga 50% var av bo­sta­den, men om ni skulle se­pa­re­ra eller sälja bo­sta­den blir din part­ner skyl­dig dig pengar.

Skul­debre­vet måste också kom­bi­ne­ras med ett äk­ten­skaps­för­ord. I äk­ten­skaps­för­or­det ska då den ge­men­sam­ma bo­sta­den göras till en­skild egen­dom samt skul­debre­vet till lån­gi­va­rens en­skil­da egen­dom. Utan ett äk­ten­skaps­för­ord för­lo­rar skul­debre­vet sitt syfte. Vid en skils­mäs­sa skulle skul­den då räknas av den ge­men­sam­ma egen­do­men och den som lagt in mer pengar skulle inte få till­ba­ka allt.

Läs mer om hur du skri­vet ett skul­debrev och få en gratis mall.

Ex­em­pel: Skul­debrev för olika kon­tan­tin­sa­ts vid köp av bo­stads­rätt

Anna och Lars är gifta och har köpt en bo­stads­rätt till­sam­mans som de äger till hälf­ten var. Bo­stads­rät­ten är värd 2 000 000 kr. Anna har be­ta­lat 300 000 kr i kon­tan­tin­sa­ts och Lars har be­ta­lat 100 000 kr. För att Anna ska kunna få till­ba­ka de 200 000 kr som hon har be­ta­lat mer skri­ver de ett skul­debrev för de olika kon­tan­tin­sat­ser­na samt ett äk­ten­skaps­för­ord där bo­stads­rät­ten görs till en­skild egen­dom och un­dan­tas från bo­del­ning.

Enligt sär­skild formel för skul­debrev blir det ett lån om 100 000 kr från Lars till Anna (inte 200 000 kr). Av bo­stads­rät­tens värde får Anna 1 100 000 kr och Lars 900 000 kr. Anna får då 200 000 kr mer än Anna, vilket mot­sva­rar det Lars har be­ta­lat mer i kon­tan­tin­sa­ts.

Enligt sär­skild formel för skul­debrev blir det ett lån om 100 000 kr från Anna till Lars (inte 200 000 kr). An­led­ning­en till att lånet är 100 000 kr och inte 200 000 kr är för att man i be­räk­ning­en utgår från den totala kon­tan­tin­sat­sen på 400 000 kr där Anna och Lars ska betala hälf­ten var. Anna har be­ta­lat 100 000 kr mer än vad hon skulle be­ta­lat. Det blir då ett lån på 100 000 kr som Lars ska betala till Anna. De har då be­ta­lat en lika stor kon­tan­tin­sa­ts.

Av bo­stads­rät­tens värde får Anna 1 100 000 kr och Lars 900 000 kr. Anna får då 200 000 kr mer än Lars, vilket mot­sva­rar det Anna har be­ta­lat mer i kon­tan­tin­sa­ts.

Pengar från arv

Om du ärver en summa pengar som i tes­ta­men­te de­fi­ni­e­ras som din en­skil­da egen­dom är det klokt att även hålla dessa pengar se­pa­re­ra­de. Om du ex­em­pel­vis sätter in dina ärvda pengar på ditt spar­kon­to till­sam­mans med andra spar­peng­ar som inte är en­skild egen­dom är det svårt att veta exakt vilka pengar som är arvet. An­vän­der ni de ärvda peng­ar­na eller pengar som ni satt in utöver dem?

Om den en­skil­da egen­do­men är ett hus, bil eller en annan sak är det ofta lätt att även flera år senare avgöra vilken egen­dom det gäller. Men om det berör pengar är det mycket svå­ra­re. Det kan leda till att du ändå måste dela din en­skil­da egen­dom vid en skils­mäs­sa.

Håll därför pengar som du har ärvt se­pa­ra­ta på ett eget konto trots om det i tes­ta­men­tet står skri­vet att de är en­skild egen­dom. Du kan sedan så klart välja att ta ut pengar från kontot för att an­vän­da till ge­men­sam­ma än­da­mål. Det är helt ok, men du kan då inte längre begära peng­ar­na som din en­skil­da egen­dom vid bo­del­ning om ni skulle se­pa­re­ra.

Vad är ett äk­ten­skaps­för­ord?

I ett äk­ten­skaps­för­ord be­stäm­mer ni som gifta vilken egen­dom som inte ska delas lika om ni skulle skil­jas och göra bo­del­ning. I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ange att all eller viss egen­dom ska vara en­skild egen­dom. En­skild egen­dom be­ty­der att den är din egen och inte ska delas mellan er vid skils­mäs­sa eller döds­fall.

Du kan skriva ett äk­ten­skaps­för­ord inför vig­seln eller när som helst under gif­ter­mål. Ett äk­ten­skaps­för­ord måste vara re­gi­stre­rat hos Skat­te­ver­ket innan en skils­mäs­so­an­sö­kan kommer in för att vara gil­ti­gt. Du kon­tak­tar också Skat­te­ver­ket för att åter­kal­la och upp­häva äk­ten­skaps­för­or­det.

👉 Utan ett äk­ten­skaps­för­ord är det reg­ler­na i äk­ten­skaps­bal­ken som styr över hur ni ska dela det ni äger.

Läs mer: Äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall

Skriva äk­ten­skaps­för­ord

Med Aatos kan du enkelt och pris­värt skriva äk­ten­skaps­för­ord. Till­sam­mans med din part­ner svarar du på enkla ”ja och nej” frågor. Ba­se­rat på svaren och öns­ke­mål ge­ne­re­ras au­to­ma­tiskt ett för­slag på äk­ten­skaps­för­ord med vill­kor.

Till­sam­mans formar ni fritt äk­ten­skaps­för­or­det på det sätt som passar er utan be­gräns­ning­ar av en mall. Att göra det di­gi­talt är enkelt sam­ti­di­gt som du kan känna dig trygg med att äk­ten­skaps­för­or­det är ju­ri­diskt rik­ti­gt.

Aatos tjänst kostar 699 kronor och då ingår hem­le­ve­rans, hjälp av ju­ris­ter och rätt att göra änd­ring­ar. Dess­utom får ni hjälp med hur för­or­det re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Före be­tal­ning­en kan ni gratis prova på hela tjäns­ten!

Smidigare juridik, online och enkelt!