Göra pengar till en­skild egen­dom med äk­ten­skaps­för­ord

Ringar
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-10-07 ● 5 minutter
Om du vill göra pengar till enskild egendom genom äktenskapsförord är det särskilt viktigt att förstå hur det fungerar. Just med pengar kan det nämligen lätt bli fel.

Kanske vill du trygga pengar som du har på ett spar­kon­to eller i vär­de­pap­per, pengar som du har ärvt eller som du har in­ve­ste­rat i något som du och din part­ner äger ge­men­samt. Det kan du göra genom att göra pengar och annan egen­dom till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord. Då delas det inte lika vid bo­del­ning om ni skil­jer er.

Pengar som en­skild egen­dom är dock lite mer kom­pli­ce­rat i jäm­fö­rel­se med annan egen­dom, så som ex­em­pel­vis en bil. Så se till att det blir som du tänkt dig.

Gif­to­rätts­gods vs en­skild egen­dom

När du gifter dig blir allt det du och din part­ner äger gif­to­rätts­gods. Rent prak­tiskt in­ne­bär det att om ni skil­jer er samt vid döds­fall delas allt lika. Det gäller även för det som ni står som ensam ägare för, så som till ex­em­pel ett spar­kon­to i ditt namn, pengar som du ärvt, din bo­stads­rätt eller kanske ett hus som du äger till­sam­mans med släkt.

Genom att göra något till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord räknas det inte längre som gif­to­rätts­gods. Det blir då helt ditt och du be­hö­ver inte dela det med din part­ner om ni se­pa­re­rar. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan du skydda något som du äger, men det kan också an­vän­das för att ni ska bli mer eko­no­miskt jäm­ställ­da som makar och kunna fatta egna eko­no­mis­ka beslut under äk­ten­ska­pet.  

Äk­ten­skaps­för­ord pengar

Det går att göra pengar till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord. Du kan ex­em­pel­vis skriva att en viss summa pengar på ett visst konto är en­skild egen­dom, men för­ut­sätt­ning­ar­na kan snabbt ändras och for­mu­le­ring­en kanske då inte stäm­mer längre. Här finns en vanlig pro­ble­ma­tik.

Pengar som tas upp i äk­ten­skaps­för­ord måste gå att iden­ti­fi­e­ra och bör inte blan­das ihop med andra pengar. Ex­em­pel­vis bör du helst ha peng­ar­na åt­skil­da på ett se­pa­rat konto och inte heller sätta in eller ta ut andra pengar. Det kan då bli svårt att avgöra om peng­ar­na som an­vän­des var av en­skild egen­dom eller av de andra peng­ar­na.

Detta kan dock vara svårt att ef­ter­le­va. Vi re­kom­men­de­rar därför starkt att ni istäl­let gör all egen­dom till en­skild. Det blir då tyd­li­ga­re vad som gäller.  

Ett spar­kon­to med må­nads­spa­ran­de

Ett grund­krav för äk­ten­skaps­för­or­det är att det måste avse en tyd­ligt de­fi­ni­e­rad egen­dom. Det är för att be­ty­del­sen inte ska kunna vara fly­tan­de eller ändras i prak­ti­ken utan att man är över­ens. Det ska heller inte gå att tolka på olika sätt.

Ef­tersom ett spar­kon­to med må­nads­spa­ran­de (och kanske uttag) för­änd­ras under tidens gång blir det en otyd­ligt de­fi­ni­e­rad egen­dom även om kontot med kon­to­num­mer har spe­ci­fi­ce­rats i äk­ten­skaps­för­or­det.

Det bästa sättet att göra ett spar­kon­to med må­nads­spa­ran­de till en­skild egen­dom är därför åter­i­gen att helt enkelt göra all er egen­dom en­skild.

ISK, fonder och aktier i äk­ten­skaps­för­ord

Samma som ovan gäller också för ISK-konto eller annat ak­tie­de­på-konto. Sär­skilt när det hand­lar om äk­ten­skaps­för­ord och pengar är det vårt ab­so­lut bästa råd att göra all  egen­dom en­skild. Det blir då som mest tyd­ligt vad som gäller.

En del väljer ändå att spe­ci­fi­ce­ra vär­de­pap­pers­kon­ton i äk­ten­skaps­för­ord. Det är då klokt att lägga till så mycket in­for­ma­tion som möj­ligt. Ex­em­pel­vis kan det vara bra att skriva att det avser alla aktier, fonder och oin­ve­ste­ra­de pengar på kontot samt av­kast­ning­en. Det kan verka själv­klart och un­der­för­stått, men skulle en dis­kus­sion uppstå i fram­ti­den är det vik­tigt att det är så tyd­ligt som möj­ligt.

Det går också att skriva att samt­li­ga aktier och fonder som står i ditt namn ska vara en­skild egen­dom utan att spe­ci­fi­ce­ra kon­to­num­mer.

Äk­ten­skaps­för­ord för pengar i bo­stads­rätt eller hus

Det är också van­ligt att pengar sitter bundna i en bostad. Kanske har ni gått in med olika kon­tan­tin­sats i en bo­stads­rätt eller kanske äger ni olika andel av ett hus.

Om du vill göra pengar som är in­ve­ste­ra­de i en bo­stads­rätt eller hus till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord kan du göra det på två sätt:

  • Göra en viss andel av bo­sta­den till en­skild egen­dom i äk­ten­skaps­för­or­det
  • Skriva ett skul­debrev för be­lop­pet till­sam­mans med äk­ten­skaps­för­or­det

Andel av bostad

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan du skriva att en viss andel i en bo­stads­rätt eller hus ska vara en­skild egen­dom. An­de­len räknas ut ba­se­ras på att ni har gått in med olika stor kon­tan­tin­sats.

Det har för­de­len att du vid en för­sälj­ning också får ta del av bo­sta­dens ökade värde pro­cen­tu­ellt till din del. Det kan vara ett rätt­vis upp­lägg och jäm­fö­ras med att få ränta på pengar som pla­ce­rats på ett spar­kon­to.

Om bo­sta­den där­e­mot skulle gå ner i värde kan summan som du ur­sprung­li­gen förde in bli mindre.

Skul­debrev och äk­ten­skaps­för­ord

Du kan också skriva ett skul­debrev för den summa som du har be­ta­lat mer för bo­stads­rätt eller hus. Ett skul­debrev är ett avtal som visar att din part­ner är skyl­dig dig pengar. Med ett skul­debrev kan ni fort­fa­ran­de äga 50% var av bo­sta­den, men om ni skulle se­pa­re­ra eller sälja bo­sta­den blir din part­ner skyl­dig dig pengar.

Skul­debre­vet måste också kom­bi­ne­ras med ett äk­ten­skaps­för­ord. I äk­ten­skaps­för­or­det ska då den ge­men­sam­ma bo­sta­den göras till en­skild egen­dom samt skul­debre­vet till lån­gi­va­rens en­skil­da egen­dom. Utan ett äk­ten­skaps­för­ord för­lo­rar skul­debre­vet sitt syfte. Vid en skils­mäs­sa skulle skul­den då räknas av den ge­men­sam­ma egen­do­men och den som lagt in mer pengar skulle inte få till­ba­ka allt.

Läs mer om hur du skri­vet ett skul­debrev och få en gratis mall.

Ex­em­pel: Skul­debrev för olika kon­tan­tin­sats vid köp av bo­stads­rätt

Anna och Lars är gifta och har köpt en bo­stads­rätt till­sam­mans som de äger till hälf­ten var. Bo­stads­rät­ten är värd 2 000 000 kr. Anna har be­ta­lat 300 000 kr i kon­tan­tin­sats och Lars har be­ta­lat 100 000 kr. För att Anna ska kunna få till­ba­ka de 200 000 kr som hon har be­ta­lat mer skri­ver de ett skul­debrev för de olika kon­tan­tin­sat­ser­na samt ett äk­ten­skaps­för­ord där bo­stads­rät­ten görs till en­skild egen­dom och un­dan­tas från bo­del­ning.

Enligt sär­skild formel för skul­debrev blir det ett lån om 100 000 kr från Lars till Anna (inte 200 000 kr). Av bo­stads­rät­tens värde får Anna 1 100 000 kr och Lars 900 000 kr. Anna får då 200 000 kr mer än Anna, vilket mot­sva­rar det Lars har be­ta­lat mer i kon­tan­tin­sats.  

Enligt sär­skild formel för skul­debrev blir det ett lån om 100 000 kr från Anna till Lars (inte 200 000 kr). An­led­ning­en till att lånet är 100 000 kr och inte 200 000 kr är för att man i be­räk­ning­en utgår från den totala kon­tan­tin­sat­sen på 400 000 kr där Anna och Lars ska betala hälf­ten var. Anna har be­ta­lat 100 000 kr mer än vad hon skulle be­ta­lat. Det blir då ett lån på 100 000 kr som Lars ska betala till Anna. De har då be­ta­lat en lika stor kon­tan­tin­sats. 

Av bo­stads­rät­tens värde får Anna 1 100 000 kr och Lars 900 000 kr. Anna får då 200 000 kr mer än Lars, vilket mot­sva­rar det Anna har be­ta­lat mer i kon­tan­tin­sats.

Pengar från arv

Om du ärver en summa pengar som i tes­ta­men­te de­fi­nie­ras som din en­skil­da egen­dom är det klokt att även hålla dessa pengar se­pa­re­ra­de. Om du ex­em­pel­vis sätter in dina ärvda pengar på ditt spar­kon­to till­sam­mans med andra spar­peng­ar som inte är en­skild egen­dom är det svårt att veta exakt vilka pengar som är arvet. An­vän­der ni de ärvda peng­ar­na eller pengar som ni satt in utöver dem?

Om den en­skil­da egen­do­men är ett hus, bil eller en annan sak är det ofta lätt att även flera år senare avgöra vilken egen­dom det gäller. Men om det berör pengar är det mycket svå­ra­re. Det kan leda till att du ändå måste dela din en­skil­da egen­dom vid en skils­mäs­sa.

Håll därför pengar som du har ärvt se­pa­ra­ta på ett eget konto trots om det i tes­ta­men­tet står skri­vet att de är en­skild egen­dom. Du kan sedan så klart välja att ta ut pengar från kontot för att an­vän­da till ge­men­sam­ma än­da­mål. Det är helt ok, men du kan då inte längre begära peng­ar­na som din en­skil­da egen­dom vid bo­del­ning om ni skulle se­pa­re­ra.

Vad är ett äk­ten­skaps­för­ord?

I ett äk­ten­skaps­för­ord be­stäm­mer ni som gifta vilken egen­dom som inte ska delas lika om ni skulle skil­jas och göra bo­del­ning. I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ange att all eller viss egen­dom ska vara en­skild egen­dom. En­skild egen­dom be­ty­der att den är din egen och inte ska delas mellan er vid skils­mäs­sa eller döds­fall.

Du kan skriva ett äk­ten­skaps­för­ord inför vig­seln eller när som helst under gif­ter­mål. Ett äk­ten­skaps­för­ord måste vara re­gi­stre­rat hos Skat­te­ver­ket innan en skils­mäs­so­an­sö­kan kommer in för att vara gil­tigt. Du kon­tak­tar också Skat­te­ver­ket för att åter­kal­la och upp­hä­va äk­ten­skaps­för­or­det. 

Skriva äk­ten­skaps­för­ord

Med Aatos kan du enkelt och pris­värt skriva äk­ten­skaps­för­ord. Till­sam­mans med din part­ner svarar du på enkla ”ja och nej” frågor. Ba­se­rat på svaren och öns­ke­mål ge­ne­re­ras au­to­ma­tiskt ett för­slag på äk­ten­skaps­för­ord med vill­kor.

Till­sam­mans formar ni fritt äk­ten­skaps­för­or­det på det sätt som passar er utan be­gräns­ning­ar av en mall. Att göra det di­gi­talt är enkelt sam­ti­digt som du kan känna dig trygg med att äk­ten­skaps­för­or­det är ju­ri­diskt rik­tigt.

Ladda ner ert äk­ten­skaps­för­ord som pdf direkt eller få det på posten hem.