Fö­re­ta­ga­re och gift – vik­ti­ga saker att veta

Driva företag
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-01-23 ● 6 minuter
Dela artikeln
Som fö­re­ta­ga­re är det vik­ti­gt att tänka igenom hur fö­re­ta­get berör fa­mil­jen och det prak­tis­ka kring ägar­ska­pet. För att kunna på­ver­ka hur det blir med fö­re­ta­get i fram­ti­den be­hö­ver du ett äk­ten­skaps­för­ord och tes­ta­men­te. Är ni fler som äger fö­re­ta­get till­sam­mans be­hö­ver ni också ett ak­tieä­garav­tal.

Det är lätt att tänka att pri­vat­li­vet och att vara fö­re­ta­ga­re inte har med varand­ra att göra. För­u­tom att du finns i båda. Men om du är gift och är egen fö­re­ta­ga­re eller de­lä­ga­re i ett bolag är det väl­di­gt nära sam­man­kopp­lat i vissa hän­se­en­den.

I den här ar­ti­keln går vi igenom vad som gäller för äk­ten­skaps­för­ord och fö­re­tag.

Ett fö­re­tag är ofta ditt jobb och kanske ett livs­verk – vem får äga det?

Att driva fö­re­tag är mer än bara ett van­li­gt jobb. Obe­ro­en­de om det är värt pengar eller inte har det ofta stor be­ty­del­se för dig som fö­re­ta­ga­re. Vem som får äga och ha in­fly­tan­de över fö­re­ta­get i fram­ti­den är därför en viktig fråga.

Om du skulle skilja dig har din part­ner till ex­em­pel rätt till halva fö­re­ta­get. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan verk­sam­he­ten fort­sät­ta att vara din även efter en skils­mäs­sa. Det är sär­skilt vik­ti­gt om ni är flera som äger fö­re­ta­get. Annars kan ni i fram­ti­den komma att driva fö­re­ta­get med de­lä­ga­rens ex-make.

Båda har rätt till fö­re­ta­get vid skils­mäs­sa

Vid äk­ten­skap blir allt ni äger gif­to­rätts­gods. Vid en skils­mäs­sa är hu­vud­re­geln att ni ska dela lika det. Har en av er ett fö­re­tag blir det även gif­to­rätts­gods och ni ska räkna in värdet av bo­la­get i bo­del­ning­en efter skils­mäs­san.

Det spelar ingen roll att det bara är du som står för fö­re­ta­get eller om din part­ner har ar­be­tat i verk­sam­he­ten eller inte. Det är också samma regler som gäller för en­skild firma, ak­tie­bo­lag och om du är de­lä­ga­re i ett fö­re­tag.

Vill du be­hål­la ditt fö­re­tag själv kan du behöva köpa ut din part­ner i sam­band med skils­mäs­san.

Värna om eget fö­re­tag med äk­ten­skaps­för­ord

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan du be­stäm­ma att fö­re­ta­get inte ska räknas med om ni skulle skilja er. Det kallas att göra fö­re­ta­get till en­skild egen­dom. I ett äk­ten­skaps­för­ord kan man då skriva att fö­re­ta­gets aktier är en­skild egen­dom.

Om du har en­skild firma är det bästa att i äk­ten­skaps­för­or­det skriva att all er egen­dom är en­skild egen­dom. Det be­ty­der att allt det ni står som ägare för är ert. Det går också att göra bara den en­skil­da firman till en­skild egen­dom, men ef­ter­som fö­re­tags­for­men är så nära sam­man­kopp­lad med din pri­va­te­ko­nomi kan lätt gråzon uppstå.

Då är det vik­ti­gt att skriva äk­ten­skaps­för­ord om du har fö­re­tag

Det kan vara bra att skriva äk­ten­skaps­för­ord om:

 • Du ska starta fö­re­tag
 • Driver fö­re­tag till­sam­mans med någon
 • När fö­re­ta­get eller din andel i fö­re­tag inte ska delas lika vid skils­mäs­sa eller döds­fall
 • När du vill att fö­re­ta­gets ut­del­ning ska vara en­skild egen­dom

💡 Visste du att även din makes skul­der på­ver­kar dig vid skils­mäs­sa. Även då kan ett äk­ten­skaps­för­ord vara bra. Läs också mer om en skils­mäs­sas oöns­ka­de eko­no­mis­ka följ­der.

Inte alltid ak­tu­ellt att göra fö­re­tag till en­skild egen­dom

Att driva fö­re­tag kommer med mycket arbete och att våga satsa. Även om det är den enes fö­re­tag är det van­li­gt att hjäl­pas åt. Kanske stöt­tar din part­ner dig vid lediga stun­der eller till och med jobbar i fö­re­ta­get ibland. Eller kanske har du under vissa pe­ri­o­der inte tagit ut lön och ni har istäl­let levt på din makes lön.

Ef­ter­som ni båda har satsat tid och pengar i fö­re­ta­get kan det i en sådan si­tu­a­tion vara rim­li­gt att ni båda får del i fö­re­ta­get om ni skulle gå skilda vägar. Det är inte på något sätt en regel utan ett ge­men­samt beslut att fatta.

Det vik­ti­gas­te är att ni tidigt pratar igenom hur ni vill ha det och sätter det på pränt. Se till att ni för­står vad skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord in­ne­bär.

När du har fö­re­tag till­sam­mans med någon

Detta är också en mycket viktig fråga om du äger fö­re­tag till­sam­mans med någon. Tyvärr missar många fö­re­ta­ga­re hur vik­ti­gt det är att alla de­lä­ga­re i fö­re­ta­get har ett äk­ten­skaps­för­ord.

Låt oss ge ett ex­em­pel.

Ex­em­pel: Ett kon­sult­bo­lag till­sam­mans

Daniel och Ce­ci­lia driver ett litet kon­sult­bo­lag till­sam­mans. De äger hälf­ten var. Det går bra för fö­re­ta­get och efter några år är de redan tio an­ställ­da. Fö­re­ta­get är vär­de­rat till tio mil­jo­ner.

Ce­ci­lia skil­jer sig från sin man och de har inget äk­ten­skaps­för­ord. Hennes man har rätt till halva värdet av Ce­ci­li­as andel i fö­re­ta­get. Ce­ci­li­as andel är värd 5 mil­jo­ner och hennes man har rätt till 2,5 miljon.

Ce­ci­lia har inte möj­lig­het att köpa ut sin man ur fö­re­ta­get och över­vä­ger att sälja sin andel. Det är dock för mycket pengar för Daniel att lösa ut sin kom­pan­jon och ingen annan köpare finns. Ce­ci­lia tving­as dela med sig av sina aktier till sin ex-man. Ce­ci­lia och Daniel måste nu driva fö­re­ta­get till­sam­mans med Ce­ci­li­as före detta man.

Ak­tieä­garav­tal är vik­ti­gt – men det räcker inte

När du star­tar fö­re­tag till­sam­mans med någon eller väljer att ta in en de­lä­ga­re är det vik­ti­gt att skriva ak­tieä­garav­tal.

Ett ak­tieä­garav­tal kan ex­em­pel­vis in­ne­hål­la:

 • Hur nya de­lä­ga­re kan bli del i fö­re­ta­get
 • Hur vinst ska bli för­de­lad
 • Hur många timmar de­lä­ga­ren är för­vän­tad att arbeta
 • Förbud mot kon­kur­re­ran­de verk­sam­het
 • Vad om händer om någon blir lång­va­ri­gt sjuk
 • Vad som händer om de­lä­ga­re bryter mot av­ta­let

Det är också van­li­gt att i ak­tieä­garav­ta­let skriva att ak­ti­er­na i bo­la­get ska vara de­lä­gar­nas en­skil­da egen­dom. Varje de­lä­ga­re måste då skriva ett äk­ten­skaps­för­ord om de är gifta för att det ska gälla.

Det räcker alltså inte med att bara skriva i ak­tieä­garav­ta­let att ak­ti­er­na ska vara en­skild egen­dom. Detta glöm­mer många fö­re­ta­ga­re.

Lösa ut part­ner ur fö­re­tag

Om du som fö­re­ta­ga­re skil­jer dig utan äk­ten­skaps­för­ord finns det flera al­ter­na­tiv att över­väga när du ska lösa ut din part­ner.

 • Kvitta an­de­len i fö­re­ta­get mot annan egen­dom av större värde. Det kan vara din andel i bo­sta­den. Det kan dock leda till att du inte har råd att köpa en ny lä­gen­het eller hus. 
 • Ta ett lån i fö­re­ta­get. Det in­ne­bär att du måste belåna fö­re­ta­get vilket kan på­ver­ka bo­la­gets verk­sam­het och lön­sam­het under lång tid. 
 • Kom över­ens om en av­be­tal­nings­plan.
 • Sälja delar av bo­la­get till annan de­lä­ga­re eller ut­om­stå­en­de. Du för­lo­rar då en del in­fly­tan­de över fö­re­ta­get.
 • Ge bort delar av fö­re­ta­get till din ex-part­ner. Kanske är ni goda vänner och kan fort­sät­ta att driva fö­re­ta­get till­sam­mans. Detta är dock inte alltid en önsk­värd lös­ning.

Om du vet med dig att du vill att fö­re­ta­get ska förbli ditt är ett äk­ten­skaps­för­ord den ab­so­lut enk­las­te och bil­li­gas­te lös­ning­en.

Driva eget café
Kom ihåg att upp­da­te­ra äk­ten­skaps­för­ord

Det är också vik­ti­gt att komma ihåg att ett äk­ten­skaps­för­ord är färskva­ra och kan vara bra att se över ibland. Din fa­mil­je­si­tu­a­tion kan ha för­änd­ra­ts, du kan ha fått barn eller ni jobbar numera båda i fö­re­ta­get.

Ex­em­pel: Café och äk­ten­skaps­för­ord

Siri star­tar ett café med ett nytt fram­gångs­rikt kon­cept. Siri är gift och skri­ver ett äk­ten­skaps­för­ord och gör fö­re­ta­get till hennes en­skil­da egen­dom.

Henne man hjäl­per ibland till i verk­sam­he­ten och när Siri får mycket att göra på cafét tar hennes man också över an­sva­ret för ad­mi­nist­ra­tion och eko­nomi. Han lägger mycket tid på cafét och hjäl­per också till att ut­veck­la verk­sam­he­ten.

Caféet har blivit en ge­men­sam ska­pel­se. De väljer att ta bort cafét ur äk­ten­skaps­för­or­det då det känns mer rätt­vist att båda ska få del av verk­sam­he­ten.

Vik­ti­gt att ha tes­ta­men­te som fö­re­ta­ga­re

På samma sätt som du pla­ne­rar för hur du ska ut­veck­la ditt fö­re­tag bör du tänka igenom vad som ska hända med fö­re­ta­get om du dör. Med ett tes­ta­men­te kan du be­stäm­ma vad du vill ska hända med fö­re­ta­get eller din andel.

Du kan be­stäm­ma vem som ska överta fö­re­ta­get eller din andel, hur det ska gå till men också att det ska vara mot­ta­ga­rens en­skil­da egen­dom. På så vis skyd­dar du fö­re­ta­get från att lämna fa­mil­jen.

👉 Läs mer om fram­ti­da arv av make vid döds­fall

Har du fö­re­ta­get till­sam­mans med någon är det vik­ti­gt att ni pratar igenom frågan och är över­ens. Ni bör båda skriva tes­ta­men­te och ert ak­tieä­garav­tal eller kom­pan­jo­nav­tal ska också stämma över­ens med era tes­ta­men­ten.

👉 Läs mer om skill­na­den på tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord

Nästa steg om du är ensam fö­re­ta­ga­re

Om du driver fö­re­tag ensam är det vik­ti­gt att du till­sam­mans med din part­ner dis­ku­te­rar hur ni ser på ägan­det av fö­re­ta­get idag och i fram­ti­den. Det gäller både vid en­skild firma och ak­tie­bo­lag.

Ett äk­ten­skaps­för­ord är inte en en­skild hand­ling utan något som du skri­ver till­sam­mans med din part­ner och som ni är över­ens om. Det är bra att prata om så tidigt som möj­li­gt medan ni är sams och vill varand­ra väl. Det går att skriva när som helst och även efter bröl­lop.

👉 Visste du? Lagen som re­gle­rar äk­ten­skaps­för­ord är äk­ten­skaps­bal­ken.

Nästa steg om du är fö­re­ta­ga­re med kom­pan­jon

Om du driver fö­re­tag till­sam­mans med kol­le­gor bör ni se till att ni har ett ak­tieä­garav­tal. Vi re­kom­men­de­rar att ni i ak­ti­e­av­ta­let skri­ver att ak­ti­er­na ska vara de­lä­ga­rens en­skil­da egen­dom. Det in­ne­bär att varje de­lä­ga­re måste skriva ett äk­ten­skaps­för­ord om hen är gift.

Kom ihåg att det inte räcker med endast ett ak­tieä­garav­tal utan att ni alla också måste ha var sitt äk­ten­skaps­för­ord. Det ska också re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket för att vara gil­ti­gt.

Skriv äk­ten­skaps­för­ord med Aatos

Ett äk­ten­skaps­för­ord för dig som fö­re­ta­ga­re är inte på något sätt an­norlun­da jäm­fört med andra förord. Det enda är att det ska ingå vad som gäller för ägan­det av din en­skil­da firma eller ak­ti­er­na i ditt ak­tie­bo­lag.

Du kan prova vår tjänst gratis. Ladda ner av­ta­let direkt efter be­tal­ning­en.

Smidigare juridik, online och enkelt!