Bo­del­nings­av­tal gratis mall och ex­em­pel

Bodelningsavtal
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-12-30 ● 5 minutter
Dela artikeln
Bo­del­ning vid skils­mäs­sa in­ne­bär att dela det ni äger mellan er. När bo­del­ning­en är klar ska ni skriva ett bo­del­nings­av­tal. Här delar vi med oss av en gratis mall och ex­em­pel på hur ett bo­del­nings­av­tal kan se ut.

Bo­del­ning ska enligt lag alltid göras när ett äk­ten­skap upphör genom skils­mäs­sa eller när en av er dör. Syftet är att dela till­gång­ar och annan egen­dom och for­mellt bryta ert eko­no­mis­ka band.

Det går bra att göra bo­del­ning själv. Den här ar­ti­keln han­te­rar bo­del­ning och bo­del­nings­av­tal i sam­band med skils­mäs­sa. Den in­ne­hål­ler en mall och ex­em­pel på hur ett bo­del­nings­av­tal kan skri­vas.

Kort om bo­del­nings­av­tal

Ett bo­del­nings­av­tal är ett do­ku­ment som visar hur egen­dom har delats upp i sam­band med skils­mäs­sa. Det är ett bevis på att bo­del­ning­en är gjord och hur det gick till.

Bo­del­nings­av­tal ska vara skrift­li­gt och un­der­teck­nas av er båda. Det är vik­ti­gt att spara av­ta­let då banken kan vilja se av­ta­let vid an­sö­kan av nytt bolån. Det kan också komma till nytta vid boupp­teck­ning den dag en av er går bort. Om ni inte kan komma över­ens kan ni an­vän­da er av en bo­del­nings­för­rät­ta­re.

Vad in­ne­hål­ler ett bo­del­nings­av­tal?

Ett bo­del­nings­av­tal in­ne­hål­ler dels en upp­ställ­ning av till­gång­ar och skul­der, och dels en re­do­gö­rel­se för hur till­gång­ar­na ska för­de­las mellan ex ma­kar­na. Av bo­del­nings­av­ta­let ska det också framgå att paret inte har några yt­ter­li­ga­re eko­no­mis­ka an­språk på varand­ra.

Det finns regler i äk­ten­skaps­bal­ken om hur till­gång­ar­na ska för­de­las och vad var make har rätt till enligt lag. Men ni måste inte följa dessa regler. Ni är alltså fria att på egen hand komma över­ens om hur ni vill dela till­gång­ar­na.

Läs mer: Hur länge kan man vägra bo­del­ning?

Egen­dom i bo­del­nings­av­ta­let

Det vik­ti­gas­te är att bo­del­nings­av­ta­let ger en bra bild av hur till­gång­ar­na för­de­las. Det är inte nöd­vän­di­gt att av­ta­let i detalj re­do­gör för hur precis varje sak ska delas, utan det räcker att det är över­sikt­li­gt.

Där­e­mot kan det vara bra att tyd­li­gt re­do­gö­ra för de dyrare till­gång­ar­na. Det är sär­skilt vik­ti­gt att be­skriva vad som gäller för hus, ef­ter­som bo­del­nings­av­ta­let fun­ge­rar som bevis för rätten till lag­far­ten. Ska du köpa ut hus eller ska huset säljas?

Till de vik­ti­ga­re till­gång­ar­na hör till ex­em­pel:

  • Bostad
  • Bil och andra fordon
  • Spa­ran­de, aktier och andra in­ve­ste­ring­ar
  • Dyrare möbler och fö­re­mål av större värde

Kläder eller lik­nan­de be­hö­ver inte vara med i bo­del­nings­av­ta­let. Det skulle dess­utom bli all­de­les för om­fat­tan­de då.

💡 Även eget fö­re­tag ska räknas med i bo­del­ning.

Kvinna och mugg

Skul­der i bo­del­nings­av­ta­let

Om en eller båda har skul­der och lån ska de först räknas av från den en­skil­da per­so­ne­nens till­gång­ar innan par­ter­nas totala till­gång­ar räknas samman.

Det kan upp­le­vas lite krång­li­gt och kan enkla­re tyd­lig­gö­ras med ett räk­ne­ex­em­pel.

Läs mer: Hur lån på­ver­kar bo­del­ningen

Ex­em­pel: Bo­del­ning och skul­der

Make A och make B har till­gång­ar på 100 000 kr var. Make A har skul­der till ett värde av 25 000 kr och make B har inga skul­der. Skul­der­na kommer att räknas av på make A:s till­gång­ar, det vill säga 100 000 - 25 000 = 75 000 kr.

I bo­del­ning­en kommer därför make A till­fö­ra 75 000 kr och make B 100 000 kr. Det totala värdet som ma­kar­na ska dela på blir 175 000 kr. De får 87 500 kr var.

Varför behövs ett bo­del­nings­av­tal?

Det är inte förrän bo­del­ning är gjord och ett bo­del­nings­av­tal finns som ni har se­pa­re­rat rent eko­no­miskt.

Därför är det vik­ti­gt att göra bo­del­nings­av­tal:

  • Eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter och krav på varand­ra upphör enligt lag
  • Ingen av par­ter­na kan senare kräva bo­del­ning
  • Banken kan vilja se bo­del­nings­av­tal för att be­vilja nytt bolån
  • Utan bo­del­nings­av­tal kan du behöva fråga ditt ex om lov vid för­sälj­ning av bostad som du anser vara din
  • Utan bo­del­nings­av­tal kan det hända att ni fort­fa­ran­de ärver varand­ra istäl­let för när­mas­te familj

En or­dent­lig bo­del­ning leder också ofta till att skils­mäs­san blir mer rätt­vis.

Vi re­kom­men­de­rar att på­börja bo­del­ning så snart som möj­li­gt efter skils­mäs­so­an­sö­kan. Det gör det enkla­re och ni blir for­ta­re rus­ta­de för livet som se­pa­re­ra­de. En skils­mäs­sa är ofta en stor eko­no­misk om­ställ­ning och ju mer struk­tu­re­ra­de ni är ju bättre. Ni kan inleda bo­del­ning­en redan under be­tän­ke­ti­den.

Läs mer om bo­del­ning vid skils­mäs­sa och skils­mäs­sa direkt

Vad händer om man inte gör bo­del­ning?

Det finns inga lag­li­ga följ­der av att inte göra bo­del­ning. Det kan där­e­mot få oöns­ka­de följer långt senare.

Om inte bo­del­ning sker vid själva äk­ten­skaps­skill­nad finns det till ex­em­pel en risk att den ene parten kräver det långt senare. Kanske efter flera år. Det kan få eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser som du inte alls räknat med och krång­li­ga till din var­dags­e­ko­nomi.

Det finns ingen lagstad­gad regel om hur lång tid efter se­pa­ra­tio­nen som bo­del­ning kan göras. Det finns fall i dom­stol där bo­del­ning har god­kän­ts efter så lång tid som tio år.

Att göra bo­del­ning och skriva bo­del­nings­av­tal så snart som möj­li­gt är mycket vik­ti­gt.

💡 Kom ihåg! Bo­del­ning ska göras även om din part­ner bor ut­om­lan­ds!

💡 Läs mer om skils­mäs­sa i Sve­ri­ge när man gift sig ut­om­lan­ds

Bo­del­nings­av­tal mall och ex­em­pel

Det finns ingen färdig blan­kett för bo­del­ning. Nedan finns ett ex­em­pel på hur en be­räk­ning kan stäl­las upp om du ska skriva eget bo­del­nings­av­tal.

Bo­del­nings­av­tal ex­em­pel

Sedan an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad läm­na­des in har vi enats om föl­jan­de bo­del­ning. Bo­del­ning­en utgår från våra egen­doms­för­hål­lan­den vid dagen för skils­mäs­so­an­sö­kan.

Till­gång­ar Anton Skoglund

Bil                                               50 000 kr

Möbler                                       25 000 kr

Hög­ta­lar­sy­stem                      32 000 kr

Bo­stads­rätt                             300 000 kr

                                               _____________

                                                   407 000 kr

Skul­der Anton Skoglund

Stu­di­es­kul­der                             15 000 kr

Bank­lån                                       5 000 kr

                                                _____________

                                                     20 000 kr

Till­gång­ar Linda Skoglund

Mo­tor­båt                                    150 000 kr

Möbler                                          35 000 kr

TV                                                  20 000 kr

                                                 ______________

                                                     205 000 kr

Skul­der Linda Skoglund

Stu­di­es­kul­der                           10 000 kr

                                                _______________

                                                    10 000 kr

Var­de­ra parts gif­to­rätt­san­del är 291 000 kr. Egen­do­men ska för­de­las enligt föl­jan­de.

Anton Skoglund till­de­las

Bil                                                      50 000 kr

Möbler                                             25 000 kr

Hög­ta­lar­sy­stem                             32 000 kr

Bo­stads­rätt                                   300 000 kr

samt påförs Anton Skoglund an­sva­ret för

Bo­del­nings­lik­vid till Linda Skoglund         - 96 000 kr

Egen stu­di­es­kuld                             - 15 000 kr

Eget bank­lån                                   - 5 000 kr

                                                    _________________

Anton Skoglund netto                     291 000 kr

Linda Skoglund till­de­las

Mo­tor­båt                                   150 000 kr

Möbler                                        35 000 kr

TV-ap­pa­rat                               20 000 kr

Bo­del­nings­lik­vid från Anton Skoglund     96 000 kr

samt påförs Linda Skoglund an­sva­ret för

Egen stu­di­es­kuld                       - 10 000 kr

                                                 _________________

Linda Skoglund netto                  291 000 kr

Detta är ett enkelt ex­em­pel på bo­del­nings­av­tal. Varje familj har en egen unik ut­gångs­punkt och öns­ke­mål format av livet till­sam­mans. Därmed kan du an­vän­da av­ta­let ovan som ex­em­pel men inte som en blan­kett du fyller i.

💡 Det är inte alltid så lätt att räkna på bo­del­ning och då kan det kännas tryg­ga­re att ta lite hjälp på vägen. Med Aatos bo­del­nings­tjänst kan du göra bo­del­ning själv online med väg­led­ning av oss.

Läs mer: vad är bo­del­nings­lik­vid

Fördelning av egendomen

Skriva bo­del­nings­av­tal online

I Aatos verk­tyg får du hjälp med att lista till­gång­ar och skul­der samt fylla i öns­ke­mål om för­del­ning. Tjäns­ten räknar ut ett för­slag på del­ning och ni be­stäm­mer sedan till­sam­mans vem som får vad. Ett ju­ri­diskt bo­del­nings­av­tal skapas.

Sitt till­sam­mans eller bjud in din part­ner att hjälpa till med bo­del­ning­en på distans. Bo­del­nings­av­ta­let kan sig­ne­ras di­gi­talt eller skriv ut och un­der­teck­na.

Känn dig fram och prova gratis! Betala när du be­stämt dig -  1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

Smidigare juridik, online och enkelt!