Ut­be­tal­ning av arv­skifte

Böcker på rad för att symbolisera ett förlopp
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-02-14 ● 3 minuter
Dela artikeln
När en person har av­li­dit finns det flera upp­gif­ter för de an­hö­ri­ga att ta itu med. En av de kanske van­li­gas­te frå­gor­na är ut­be­tal­ning av arvet och när det ska göras.

Ut­del­ning av arvet, som också kallas för arv­skif­tet, görs allra sist. I denna ar­ti­kel går vi igenom stegen fram till arv­skifte och sedan hur själv arv­skif­tet går till.

Vad händer efter att en an­hö­rig av­li­dit?

De som ingår i döds­bo­et (döds­bo­de­lä­gar­na) har ansvar för att döds­bo­et han­te­ras på rätt sätt. De som ingår i döds­bo­et är:

  • ef­ter­le­van­de make eller sambo
  • ar­ving­ar
  • uni­ver­sel­la ar­ving­ar (ar­ving­ar enligt ett tes­ta­men­te)

Vilka som är ar­ving­ar re­gle­ras enligt lag. I första hand är ar­ving­ar­na den av­lid­nes bröstar­ving­ar; det vill säga barn och barn­barn. I andra hand, om det inte finns några bröstar­ving­ar, ärver den av­lid­nes för­äld­rar. Om för­äld­rar­na inte är vid liv ärver sys­ko­nen. I sista hand ärver mor- och far­för­äld­rar eller, om dessa inte heller är i livet, mostrar, fastrar, mor­brö­der och/eller far­brö­der.

Gör boupp­teck­ning hos Aatos för 1990 kr.

1. Boupp­teck­ning

När en person av­li­der ska döds­bo­de­lä­gar­na göra en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är en skrift­lig hand­ling som sam­man­stäl­ler vilka till­gång­ar och skul­der som den av­lid­ne hade på döds­da­gen. Till­gång­ar­na kan till ex­em­pel vara fas­tig­het, möbler eller pengar på ett bank­kon­to.

Boupp­teck­ning­en ska göras för att de an­hö­ri­ga ska känna till vilka egen­do­mar som arvet består av.

Boupp­teck­ning­en görs van­ligt­vis genom ett möte med döds­bo­de­lä­gar­na. På mötet går man igenom en lista av den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der. Dess­utom ska döds­bo­et be­stäm­ma vem av döds­bo­de­lä­gar­na som ska fö­re­trä­da boet, som kommer att kallas för bo­upp­gi­va­re.

När boupp­teck­ning­en är sam­man­ställd och klar ska den skic­kas in till Skat­te­ver­ket. Boupp­teck­ning­en ska vara fär­dig­ställd efter 3 må­na­der och skic­kas in senast 4 må­na­der efter döds­fal­let.

När en person av­li­der måste alltid en boupp­teck­ning upp­rät­tas, även om per­so­nen har få till­gång­ar. I un­dan­tags­fall, om det finns mer skul­der än till­gång­ar, kan man istäl­let göra en döds­bo­an­mä­lan via So­ci­al­tjäns­ten.

2. Bo­del­ning

I vissa fall måste också en bo­del­ning göras. En bo­del­ning be­hö­ver göras om den av­lid­ne var gift och det finns flera ar­ving­ar. Bo­del­ning­en görs i syfte att fast­stäl­la hur till­gång­ar­na ska för­de­las mellan den ef­ter­le­van­de maken/makan och de övriga döds­bo­de­lä­gar­na. Om den av­lid­ne var sambo kan den ef­ter­le­van­de sambon begära bo­del­ning. Bo­del­ning görs då för att kunna fast­stäl­la vilken egen­dom som till­hör den av­lid­ne re­spek­tive den ef­ter­le­van­de sambon.

Det finns dock un­dan­tag när bo­del­ning inte ska göras, t.ex. om det finns ett äk­ten­skaps­för­ord som säger att bo­del­ning inte ska göras, eller om den ef­ter­le­van­de maken begär jämk­ning enligt 12:2 ÄktB.

3. Arv­skifte

Efter att boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­ra­ts hos Skat­te­ver­ket kan arv­skif­tet göras. Re­gi­stre­ring­en kan ta olika lång tid be­ro­en­de på ar­bets­be­last­ning­en hos Skat­te­ver­ket.

Arv­skif­tet in­ne­bär att arvet delas ut till ar­ving­ar­na.

Arv­skif­tet görs genom att ar­ving­ar­na till­sam­mans skri­ver ner hur till­gång­ar­na ska för­de­las mellan dem. Till­gång­ar­na kan vara fas­tig­het, möbler, pengar på bank­kon­to och fonder. Arv­skif­tet är alltså en över­ens­kom­mel­se kring vilken ar­vinge ska få vilken till­gång.

Läs mer: Vägen från boupp­teck­ning till arv­skifte

Innan arv­skif­tet görs

Innan arv­skif­tet görs måste vissa andra upp­gif­ter vara klara. Utöver att boupp­teck­ning­en och en even­tu­ell bo­del­ning ska vara klar måste också döds­bo­ets skul­der vara be­tal­da. Innan till­gång­ar­na för­de­las måste alltså skul­der­na be­ta­las först.

Hur går arv­skif­tet till?

Arv­skif­tet går till så att ar­ving­ar­na skri­ver upp vilka till­gång­ar som ska ärvas av vilken ar­vinge. Värdet på till­gång­ar­na fram­går av boupp­teck­ning­en men om ar­ving­ar­na är över­ens kan de själva be­stäm­ma ett annat värde på till­gång­ar­na.

Om ar­ving­ar­na inte är över­ens kan tings­rät­ten utse en skif­tes­man som vär­de­rar och för­de­lar boet. Det bästa är såklart om ar­ving­ar­na kan komma över­ens om själva, ef­ter­som de har bäst an­knyt­ning till den av­lid­ne och till­gång­ar­na.

Skif­tes­man­nen kommer i första hand att för­sö­ka få ar­ving­ar­na att komma över­ens själva. I andra hand gör skif­tes­man­nen ett tvångs­skifte, och för­de­lar boet åt ar­ving­ar­na.

Först efter att alla ar­ving­ar är över­ens och skri­vit under (eller när skif­tes­man­nen tvångs­skif­tat arvet) kan ut­be­tal­ning av arvet ske. Ar­ving­ar­na be­stäm­mer själva hur för­del­ning­en av arvet ska se ut. Så länge ar­ving­ar­na är nöjda kan för­del­ning­en se ut hur som helst.

Läs mer: Vad in­ne­bär det att göra arv­skifte

Om det bara finns en ar­vinge

Om det enbart finns en ar­vinge, till ex­em­pel på grund av att den av­lid­ne levde ensam och endast hade ett barn, ska inte ett arv­skifte göras. Det beror på att hela arvet kommer att gå till samma ar­vinge, arvet delas alltså inte upp.

Genom att re­gi­stre­ra boupp­teck­ning­en kan ar­ving­en ärva hela kvar­lå­ten­ska­pen direkt.

När ska ut­be­tal­ning av arv­skifte göras?

Det finns ingen tids­gräns för att ge­nom­fö­ra arv­skif­tet. Det är dock en stark re­kom­men­da­tion att skifta boet så snart det är möj­li­gt. Det beror på att döds­bo­et måste de­kla­re­ras varje år fram tills det av­slu­tas.

Ett arv­skifte kan ibland ta längre tid, till ex­em­pel på grund av att ar­ving­ar­na vill vänta med att sälja en fas­tig­het.

Ef­ter­som det inte finns någon tids­gräns för arv­skif­tet finns det heller ingen an­gi­ven tid för när ut­be­tal­ning­en av arvet ska ske.

Boupp­teck­ning­en ska ge­nom­föras inom 3 må­na­der och skic­kas in senast 4 må­na­der efter döds­fal­let. Om boet inte har sär­skilt stora eller kom­pli­ce­ra­de till­gång­ar kan det gå ganska fort. I prak­ti­ken går det alltså att upp­rät­ta och skicka in boupp­teck­ning­en re­la­tivt snabbt efter döds­fal­let. När re­gi­stre­ring­en är klar kan arv­skif­tet göras direkt.

När ut­be­tal­ning­en av arv sker beror alltså på flera olika om­stän­dig­he­ter. De främs­ta fak­to­rer­na som på­ver­kar är hur om­fat­tan­de boet är och om de fö­re­lig­ger enig­het mellan ar­ving­ar­na. Stora och kom­pli­ce­ra­de till­gång­ar i ett dödsbo med fler döds­bo­de­lä­ga­re som inte kommer över­ens drar ut på pro­ces­sen.

💡 Tänk på att det är vik­ti­gt med en arv­skif­tes­hand­ling vid för­del­ning av arv.

Hos Aatos kan du göra boupp­teck­ning helt online

Smidigare juridik, online och enkelt!