Arv­skif­te och tids­gräns 

Vita vårblommor på en kvist
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-03 ● 3 minuter
Dela artikeln
Efter att någon nära har gått bort kan många käns­li­ga frågor uppstå som kan vara svåra att be­slu­ta om. Men det är ändå vik­tigt att komma framåt med arv­skif­te och arbeta mot en tids­gräns. 

I denna ar­ti­keln går vi igenom vad ni måste komma över­ens om vid ett arvs­skif­tet, vad som händer om ni inte gör det och om det finns någon tids­gräns för ett arv­skif­te.

Tids­lin­je efter bort­gång

Låt oss på­min­na oss om var vi är i hän­del­se­för­lop­pet efter en bort­gång när arv­skif­te är ak­tu­ellt.

 1. Bort­gång av den av­lid­ne
 2. Boupp­teck­ning
 3. Boupp­teck­nings­mö­te (se­nas­te tre må­na­der efter bort­gång­en)
 4. Skicka in boupp­teck­ning till Skat­te­ver­ket. (se­nas­te en månad efter mötet)
 5. Hand­lägg­ning hos Skat­te­ver­ket (normal hand­lägg­nings­tid är cirka 1-2 må­na­der)
 6. Av­veck­ling av döds­bo­et
 7. Bo­del­ning
 8. Arv­skif­te
 9. De­kla­re­ra dödsbo

💡 Du kan göra boupp­teck­ning själv online för bara 1990 kronor.

Vad är ett arv­skif­te?

Arv­skif­te är kanske en av dom första saker som du tänker på när vi pratar om det som ska göras efter att någon gått bort. Men det är nästan det sista som sker. Arv­skif­te är själva ut­be­tal­ning­en av arvet till bröstar­ving­ar, andra ar­ving­ar och tes­ta­ment­s­ta­ga­re. 

Vi har här valt att se­pa­re­ra stegen 5-7 för att belysa den kro­no­lo­gis­ka ord­ning­en som hän­del­ser­na ska ske. Ibland blir dom tre punk­ter­na ihop­klu­ma­de och kallas då lite slar­vigt till­sam­mans för arv­skif­te

Så vad in­ne­bär då av­veck­ling av döds­bo­et och bo­del­ning?

 • Av­veck­ling av döds­bo­et - in­ne­bär bland annat att göra alla be­tal­ning­ar till andra som inte är ar­ving­ar, betala skul­der och even­tu­el­la ar­vo­den, och så vidare. Dess­utom in­ne­bär det att man säljer av den egen­dom som ni som döds­bo­de­lä­ga­re har kommit över­ens om att sälja samt av­slu­tar bank­kon­ton och andra en­ga­ge­mang.
 • Bo­del­ning - om den av­lid­ne var gift eller sambo ska en bo­del­ning ske före arvs­skif­tet. Här delar döds­bo­et och den ef­ter­le­van­de part­nern upp till­gång­ar och skul­der mellan sig enligt re­gel­ver­ket. Det kan leda till att döds­bo­et an­ting­en be­hö­ver betala ut eller få in pengar från part­nern.

Läs mer: Från boupp­teck­ning till arv­skif­te

Ingen tids­gräns för arv­skif­te

Exakt hur ett arv­skif­te går till och hur lång tid det tar beror till ex­em­pel på

 • hur många ar­ving­ar och tes­ta­ment­s­ta­ga­re som finns,
 • vilken typ av egen­dom det gäller,
 • om egen­dom först ska säljas,
 • vad som står i tes­ta­men­te
 • och så vidare.

Arv­skif­te tar därför olika lång tid be­ro­en­de på vad ar­ving­ar­na ska göra. I grun­den hand­lar det om att komma över­ens om vem som ska ha vad. Det kan också ta tid.

Som hu­vud­re­gel finns det dock ingen sär­skild tids­gräns för arv­skif­te. Ett spe­ci­fik un­dan­tag finns för lant­bruks­en­he­ter, där en tids­gräns på 4 år gäller.

I arv­skif­te be­stäm­mer ni vem som får vad

När ni väl har kommit till arv­skif­te så finns det redan en färdig boupp­teck­ning. Ut­i­från den vet du vilken egen­dom som finns, vilka som ska ärva och till vilket värde var och en ska ärva. Det som kvar­står är då att be­stäm­ma vem som ska få vad.

Om det finns ett tes­ta­men­te kan det ganska exakt visa hur egen­dom och pengar ska för­de­las. Eller så ger det åt­minsto­ne en in­di­ka­tion. 

Till ex­em­pel kan det stå att Nihad ska få huset och hans syster Alin ska få pengar som mot­sva­rar husets värde. Van­ligt är dock att bara en viss del av egen­do­men är spe­ci­fi­ce­rad i tes­ta­men­tet. Då gäller det att komma över­ens om resten. 

Ibland är det svårt att komma över­ens

Hur lätt det är att komma över­ens kan va­ri­e­ra. Finns det enbart pengar kvar i döds­bo­et finns det inte så mycket att komma över­ens om. Peng­ar­na är bara att dela. Det­sam­ma gäller om det enbart finns en döds­bo­de­lä­ga­re. 

Fö­re­mål av emo­tio­nell be­ty­del­se så som en släkt­gård eller ett smycke, kan dock var svåra att komma över­ens om. Sär­skilt om det finns många ar­ving­ar.

Obe­ro­en­de tids­gräns för arv­skif­te eller inte, är det bra att komma framåt och till ett avslut inom rimlig tid

När arv­skif­te drar ut på tiden

Klarar ni inte av att komma över­ens så kan ni välja att ta hjälp av en skif­tes­man. Skif­tes­man­nen agerar med­la­re och för­sö­ka hjälpa er att hitta en lös­ning som alla kan tol­le­rara. Skif­tes­man­nen kan också själv ta beslut om för­del­ning­en genom ett så kallat tvångs­skif­te.

Tvångs­skif­te skulle kunna ses som en bortre tids­gräns för arv­skif­te. En skif­tes­man gör dock enbart detta när den be­dö­mer att det är omöj­ligt att nå en över­ens­kom­mel­se bland döds­bo­de­lä­gar­na.

Skif­tes­man­nen ut­re­der då själv si­tu­a­tio­nen och kommer med ett eget för­slag på för­del­ning av arvet. För­sla­get blir bara gäl­lan­de om ingen av döds­bo­de­lä­gar­na över­kla­gar för­sla­get inom fyra veckor. I sådant fall går arvs­skif­tet till dom­stol. Ett arv­skif­te kommer dock inte till dom­stol utan att någon av döds­bo­de­lä­gar­na aktivt hand­lar för detta. 

Även om ni inte kommer över­ens måste ni inte utse en skif­tes­man. Det in­ne­bär att ett arv­skif­te skulle kunna pågå hur länge som helst. 

Kom ihåg! Ett oav­slu­tat dödsbo ska de­kla­re­ras för varje år till att det är av­slu­tat.

Runda av arv­skif­te med arv­skif­tes­hand­ling

När ni väl har kommit över­ens skri­ver ni ett avtal som kallas för arvs­skif­tes­hand­ling. Detta kan ni skriva på egen hand eller med hjälp av en jurist.

Med en färdig arvs­skif­tes­hand­ling kan banken i dom flesta fall betala ut arvet.

Gör boupp­teck­ning enkelt med Aatos. Ställ frågor till våra ju­ris­ter utan extra kost­nad.