Arv­skifte och tids­gräns 

Vita vårblommor på en kvist
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-03 ● 3 minuter
Dela artikeln
Efter att någon nära har gått bort kan många käns­li­ga frågor uppstå som kan vara svåra att be­slu­ta om. Men det är ändå vik­ti­gt att komma framåt med arv­skifte och arbeta mot en tids­gräns. 

I denna ar­ti­keln går vi igenom vad ni måste komma över­ens om vid arvs­skif­tet, vad som händer om ni inte gör det och om det finns någon tids­gräns för ett arv­skifte.

Tids­lin­je efter bort­gång

Låt oss på­min­na oss om var vi är i hän­del­se­för­lop­pet efter en bort­gång när arv­skifte är ak­tu­ellt.

 1. Bort­gång av den av­lid­ne
 2. Boupp­teck­ning
 3. Boupp­teck­nings­möte (se­nas­te tre må­na­der efter bort­gång­en)
 4. Skicka in boupp­teck­ning till Skat­te­ver­ket. (se­nas­te en månad efter mötet)
 5. Hand­lägg­ning hos Skat­te­ver­ket (normal hand­lägg­ningstid är cirka 1-2 må­na­der)
 6. Av­veck­ling av döds­bo­et
 7. Bo­del­ning
 8. Arv­skifte
 9. De­kla­re­ra dödsbo

💡 Du kan göra boupp­teck­ning själv online för bara 1990 kronor.

Vad är ett arv­skifte?

Arv­skifte är kanske en av de första sa­ker­na du tänker på när vi pratar om det som ska göras efter att någon gått bort. Men det är nästan det sista som sker. Arv­skifte är själva ut­be­tal­ning­en av arvet till bröstar­ving­ar, andra ar­ving­ar och tes­ta­ment­s­ta­ga­re.

Vi har här valt att se­pa­re­ra stegen 5-7 för att belysa den kro­no­lo­gis­ka ord­ning­en som hän­del­ser­na ska ske i. Ibland blir de tre punk­ter­na ihop­klum­pa­de och kallas då lite slar­vi­gt till­sam­mans för arv­skifte.

Så vad in­ne­bär då av­veck­ling av döds­bo­et och bo­del­ning?

 • Av­veck­ling av döds­bo­et
  • in­ne­bär bland annat att göra alla be­tal­ning­ar till andra som inte är ar­ving­ar, betala skul­der och even­tu­el­la ar­vo­den, och så vidare. Dess­utom in­ne­bär det att man säljer av den egen­dom som ni som döds­bo­de­lä­ga­re har kommit över­ens om att sälja samt av­slu­tar bank­kon­ton och andra en­ga­ge­mang.
 • Bo­del­ning
  • om den av­lid­ne var gift eller sambo ska en bo­del­ning ske före arvs­skif­tet. Här delar döds­bo­et och den ef­ter­le­van­de part­nern upp till­gång­ar och skul­der mellan sig enligt re­gel­ver­ket. Det kan leda till att döds­bo­et an­ting­en be­hö­ver betala ut eller få in pengar från part­nern.

Läs mer: Från boupp­teck­ning till arv­skifte

Ingen tids­gräns för arv­skifte

Exakt hur ett arv­skifte går till och hur lång tid det tar beror till ex­em­pel på

 • hur många ar­ving­ar och tes­ta­ment­s­ta­ga­re som finns,
 • vilken typ av egen­dom det gäller,
 • om egen­dom först ska säljas,
 • vad som står i tes­ta­men­te
 • och så vidare.

Arv­skifte tar därför olika lång tid be­ro­en­de på vad ar­ving­ar­na ska göra. I grun­den hand­lar det om att komma över­ens om vem som ska ha vad. Det kan också ta tid.

Som hu­vud­re­gel finns det dock ingen sär­skild tids­gräns för arv­skifte. Ett spe­ci­fik un­dan­tag finns för lant­bruks­en­he­ter, där en tids­gräns på 4 år gäller.

I arv­skifte be­stäm­mer ni vem som får vad

När ni väl har kommit till arv­skifte så finns det redan en färdig boupp­teck­ning. Ut­i­från den vet du vilken egen­dom som finns, vilka som ska ärva och till vilket värde var och en ska ärva. Det som kvar­står är då att be­stäm­ma vem som ska få vad.

Om det finns ett tes­ta­men­te kan det ganska exakt visa hur egen­dom och pengar ska för­de­las. Eller så ger det åt­minsto­ne en in­di­ka­tion.

Till ex­em­pel kan det stå att Nihad ska få huset och hans syster Alin ska få pengar som mot­sva­rar husets värde. Van­li­gt är dock att bara en viss del av egen­do­men är spe­ci­fi­ce­rad i tes­ta­men­tet. Då gäller det att komma över­ens om resten.

Tips! För­del­nings­blan­ket­t behövs ofta för att betala ut arvet från den av­lid­nes bank­kon­ton.

Ibland är det svårt att komma över­ens

Hur lätt det är att komma över­ens kan va­ri­e­ra. Finns det enbart pengar kvar i döds­bo­et finns det inte så mycket att komma över­ens om. Peng­ar­na är bara att dela. Det­sam­ma gäller om det enbart finns en döds­bo­de­lä­ga­re.

Fö­re­mål av emo­tio­nell be­ty­del­se så som en släkt­gård eller ett smycke, kan dock var svåra att komma över­ens om. Sär­skilt om det finns många ar­ving­ar.

💡 Obe­ro­en­de tids­gräns för arv­skifte eller inte, är det bra att komma framåt och till ett avslut inom rimlig tid.

När arv­skifte drar ut på tiden

Klarar ni inte av att komma över­ens så kan ni välja att ta hjälp av en skif­tes­man. Skif­tes­man­nen agerar med­la­re och för­sö­ker hjälpa er att hitta en lös­ning som alla kan to­le­re­ra. Skif­tes­man­nen kan också själv ta beslut om för­del­ning­en genom ett så kallat tvångs­skifte.

Tvångs­skifte skulle kunna ses som en bortre tids­gräns för arv­skifte. En skif­tes­man gör dock enbart detta när den be­dö­mer att det är omöj­li­gt att nå en över­ens­kom­mel­se bland döds­bo­de­lä­gar­na.

Skif­tes­man­nen ut­re­der då själv si­tu­a­tio­nen och kommer med ett eget för­slag på för­del­ning av arvet. För­sla­get blir bara gäl­lan­de om ingen av döds­bo­de­lä­gar­na över­kla­gar för­sla­get inom fyra veckor. I sådant fall går arvs­skif­tet till dom­stol. Ett arv­skifte kommer dock inte till dom­stol utan att någon av döds­bo­de­lä­gar­na aktivt hand­lar för detta.

Även om ni inte kommer över­ens måste ni inte utse en skif­tes­man. Det in­ne­bär att ett arv­skifte skulle kunna pågå hur länge som helst.

⚠️ Kom ihåg! Ett oav­slu­tat dödsbo ska de­kla­re­ras för varje år till att det är av­slu­tat.

Runda av arv­skifte med arv­skif­tes­hand­ling

När ni väl har kommit över­ens skri­ver ni ett avtal som kallas för arvs­skif­tes­hand­ling. Detta kan ni skriva på egen hand eller med hjälp av en jurist.

Med en färdig arvs­skif­tes­hand­ling kan banken i de flesta fall betala ut arvet.

Gör boupp­teck­ning enkelt med Aatos. Ställ frågor till våra ju­ris­ter utan extra kost­nad.

Smidigare juridik, online och enkelt!