Hur be­ta­las arv ut?

Fiol som ligger på notblad
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-15 ● 4 minuter
Dela artikeln
Vid ett arv­skifte måste ar­ving­ar­na komma över­ens om för­del­ning­en av arvet. Tiden fram till att du får ditt arv kan ibland kännas lång. Här för­kla­rar vi hur arv be­ta­las ut. 

Arv­skifte in­ne­bär att de som ska ärva delar upp arvet mellan sig. Det är också ar­ving­ar­na som be­stäm­mer när och hur arv be­ta­las ut.

Boupp­teck­ning kommer före arv­skifte

Första steget mot att arv kan be­ta­las ut är att göra en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är en skrift­lig hand­ling som visar den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der. Av boupp­teck­ning­en fram­går det också vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re och ar­ving­ar.

Boupp­teck­ning och arv­skifte är alltså nära knutna till varand­ra. Efter att boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­ra­ts hos Skat­te­ver­ket kan den an­vän­das för att visa vem som har rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et och göra det som be­hö­ver göras innan arv kan be­ta­las ut.

En boupp­teck­ning ska upp­rät­tas inom 3 må­na­der från döds­fal­let.

Gör boupp­teck­ning själv för snab­ba­re arv­skifte.

För att arv ska be­ta­las ut be­hö­ver du en arv­skif­tes­hand­ling

Vid arv­skifte be­hö­ver du göra en arv­skif­tes­hand­ling. Det är ett ju­ri­diskt do­ku­ment där det står vem som ärver vad efter att någon har gått bort. Arv­skif­tes­hand­ling­en an­vän­ds sen som en slags le­gi­ti­ma­tion eller bevis för att till ex­em­pel banken ska kunna betala ut pengar från den av­lid­nes bank­kon­ton till ar­ving­ar­na.

Om det endast är du som är döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du inte göra något arv­skifte. Till­gång­ar­na över­går då direkt till dig när boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­ra­ts hos Skat­te­ver­ket. Vid ett en­mans­döds­bo räcker det alltså med att bara göra en boupp­teck­ning.

👍 Arv­skifte eller arv­skif­tes­hand­ling be­hö­ver inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

Vär­de­ra till­gång­ar och ar­ving­ar­na kommer över­ens

Du kan göra arv­skifte och betala ut arv direkt efter re­gi­stre­ring­en av boupp­teck­ning­en. Det är också okej att det tar längre tid.

Att göra göra arv­skifte kallas också för att skifta boet. Om det finns ett tes­ta­men­te ska till­gång­ar­na för­de­las enligt tes­ta­men­tet. Om det inte finns ett tes­ta­men­te kan ni helt själva be­stäm­ma hur arv ska för­de­las.

Oftast gör man vär­de­ring­en av till­gång­ar­na ut­i­från mark­nads­vär­det, men om ni är över­ens kan ni an­vän­da det värde som ni själva vill. Det måste inte heller vara enligt det värde som står i boupp­teck­ning­en.

Är ni inte över­ens kan tings­rät­ten utse en bout­red­nings­man som tar över döds­bo­de­lä­gar­nas upp­gif­ter.

👉 Läsvärt! Hur lång tid efter boupp­teck­ning ska arv­skifte ske?

När be­ta­las arv ut?

Det finns ingen tids­gräns att göra arv­skifte och betala ut arv. Det är dock en stark re­kom­men­da­tion att ge­nom­fö­ra arv­skifte och av­slu­ta döds­bo­et så snart det är möj­li­gt. Varje år fram till det av­slu­tas måste döds­bo­et de­kla­re­ra.

Ibland kan det dock ta längre tid, till ex­em­pel om ar­ving­ar­na vill sälja en fas­tig­het i döds­bo­ets namn innan arv­skifte sker. Också om den av­lid­nes kvar­lå­ten­skap uppgår till större summor kan det bli mer kom­pli­ce­rat.

Arv­skifte ge­nom­förs helt enkelt när ar­ving­ar­na har kommit över­ens om hur till­gång­ar­na ska för­de­las. Upp­står det kon­flik­ter och arvs­tvist så att ar­ving­ar­na be­hö­ver anlita jurist eller att tings­rät­ten måste utse en bout­red­nings­man drar det också ut på tiden.

⚠️ Om den av­lid­ne ägde en jord­bruks­fas­tig­het måste arv­skifte ske inom 4 år.

⚠️ Notera! En för­del­nings­blan­kett ef­ter­frå­gas ofta från banken när det finns flera döds­bo­de­lä­ga­re.

Par­ti­ellt arv­skifte - när en del av arvet be­ta­las ut

Det går också att be­stäm­ma att en del av arvet ska be­ta­las ut och resten ligga kvar i döds­bo­et en tid till. Det kallas för par­ti­ellt arv­skifte.

Det är ex­em­pel­vis van­li­gt om det finns ett fö­re­tag i döds­bo­et ef­ter­som det kan ta ta tid att av­veck­la, sälja eller för en ar­vinge att ta över. Par­ti­ellt arv­skifte kan även gälla andra till­gång­ar än fö­re­tag.

Hur be­ta­las arv ut?

När det gäller pengar på bank­kon­ton är det den ar­vinge som an­sva­rar för bank­kon­tot som har ansvar för att peng­ar­na be­ta­las ut. Arv­skif­tes­hand­ling­en visar vem som ska ha peng­ar­na.

Om du ärver en bil måste du anmäla äg­ar­by­tet till Trans­port­sty­rel­sen. Det gäller oav­sett om du ska an­vän­da bilen eller sälja den vidare.

Om du ärver en fas­tig­het måste du anmäla äg­ar­by­tet genom att ansöka om en ny lag­fart hos Lant­mä­te­ri­et. Det sker inte au­to­ma­tiskt.

Om du ärver lösöre och andra saker av mindre värde ska även detta lämnas ut först när boupp­teck­ning är klart. Där­e­mot be­hö­ver det inte finnas ned­skri­vet i arv­skif­tes­hand­ling­en.

Läs mer: Guide för boupp­teck­ning

Arv­skifte när det finns ett tes­ta­men­te

Ett tes­ta­men­te be­skri­ver hur arvet ska för­de­las och vem som ärver vad. Vid för­del­ning av arv för­vän­tas ar­ving­ar­na följa tes­ta­men­tet. Det får dock inte bryta mot bröstar­vinges (barn och barn­barn) rätt till sin del av arvet.

För att arv­skifte ska kunna ske måste också tes­ta­men­tet vinna laga kraft. Det kan det göra på tre sätt:

  • Ar­vinge som har rätt att ärva enligt lag god­kän­ner tes­ta­men­tet
  • Ar­vinge som har rätt att ärva enligt lag delges tes­ta­men­tet och klandrar det inte inom sex må­na­der
  • Dom­sto­len god­kän­ner inte en even­tu­ell klan­der­ta­lan av tes­ta­men­tet

Om det inte finns ett tes­ta­men­te ska arv för­de­las enligt regler om arvs­rätt i Ärv­da­bal­ken.

Du be­hö­ver inte betala arv­ska­tt

Arvs­ska­tt är av­skaf­fad redan 2005 och som ut­gångs­punkt be­ta­lar du inte skatt på arv. Där­e­mot kan han­te­ring­en av den av­lid­nes till­gång­ar bli be­skat­ta­de.

Arv­skifte och skatt vid aktier och fonder

Om du ärver aktier eller fonder kan du välja att be­hål­la dom. Då blir det ingen skatt. Om du där­e­mot säljer vär­de­pap­per­na får du betala skatt om för­sälj­ning­en går med vinst. Det gäller alltid obe­ro­en­de om vär­de­pap­per­na var arv eller inte.

Arv­skifte och skatt vid fas­tig­het

Om du ärver ett hus eller annan fas­tig­het måste du an­sö­kan om en ny lag­fart hos Lant­mä­te­ri­et. Du får då betala en ex­pe­di­tions­av­gift på 825 kronor. Där­e­mot slip­per du stäm­pelskat­ten ef­ter­som över­lå­tel­sen sker på grund av arv eller tes­ta­men­te.

Döds­bo­et be­ta­lar skatt

Döds­bo­et be­ta­lar där­e­mot skatt på samma sätt som en pri­vat­per­son. Det gäller så länge döds­bo­et finns kvar. Skat­ten re­gle­ras i sam­band med att döds­bo­et de­kla­re­rar.

💡 Du kan göra boupp­teck­ning själv för bara 1990 kr. Det är be­tyd­li­gt mindre än om be­grav­nings­by­rån skulle göra boupp­teck­ning­en.

Smidigare juridik, online och enkelt!