Nor­disk studie: En­kel­het vik­ti­gt för svens­kar när dom gör boupp­teck­ning

Laptop med händer på tangentbord
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-05-31 ● 5 minuter
Dela artikeln
Att ta hjälp av be­grav­nings­by­rå är det van­li­gas­te sättet att göra boupp­teck­ning – men det är långt ifrån det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet. Ju­ri­dis­ka online-tjäns­ter blir allt mer po­pu­lä­ra i Sve­ri­ge.

Den ju­ri­dis­ka on­li­ne­tjäns­ten Aatos har gett ett obe­ro­en­de un­der­sök­nings­fö­re­tag i upp­drag att ta reda på in­tres­se för och an­vänd­ning av ju­ri­dis­ka tjäns­ter bland per­so­ner över 35 år. Stu­di­en gjor­des under feb­ru­ari och mars 2023 som en en­kät­un­der­sök­ning och om­fat­ta­de drygt 1 800 sva­ran­de från Sve­ri­ge, Dan­mark och Fin­land.

Stu­di­en visar att 67% av svenskar­na över 35 år har en bra eller ganska bra för­stå­el­se för boupp­teck­ning. Något mer än hälf­ten (56%) har gjort eller varit med om en boupp­teck­ning, an­ting­en genom att an­sva­ra för en eller genom att ha varit döds­bo­de­lä­ga­re.

Vem som deltar vid boupp­teck­ning

Rap­por­ten visar att det ofta är äldre per­so­ner som gör boupp­teck­ning, där nästan alla svens­kar som är 75 år och äldre har del­ta­git i eller varit in­vol­ve­ra­de i pro­ces­sen.

Har gjort bouppteckning baserat på alder

Det är na­tur­li­gt att äldre per­so­ner får större ansvar för att han­te­ra boupp­teck­ning för an­hö­ri­ga. De har ofta stått den av­lid­ne när­mast och antas ha mer er­fa­ren­het och kun­skap om pro­ces­sen.

Re­sul­ta­ten visar inte några be­ty­dan­de skill­na­der mellan könen. 55% av männen och 56% av kvin­nor­na deltar i boupp­teck­ning­ar och båda är lika mycket del­ak­ti­ga.

Gifta vs samboende

In­tres­sant nog har par utan barn – oav­sett om de är gifta eller sam­bo­en­de – varit in­vol­ve­ra­de i boupp­teck­ning oftare än par med barn. Par utan barn kan ha mer tid och energi att ägna åt boupp­teck­ning­en än de med barn. Ansvar för barnom­sorg, fri­tids­ak­ti­vi­te­ter och andra för­äld­raan­svar kan göra att det finns mindre tid för att han­te­ra boupp­teck­ning­ar.

Svens­kar gör oftast boupp­teck­ning på be­grav­nings­by­rån

Det finns olika al­ter­na­tiv för att ge­nom­fö­ra en boupp­teck­ning när en när­stå­en­de går bort, in­klu­sive att göra den hos en bank, ju­rist­by­rå, göra själv eller di­gi­talt med en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst.

Topp 3 platser att göra bouppteckning i Sverige

Enligt un­der­sök­ning­en pri­o­ri­te­rar svens­kar att det är lät­till­gäng­li­gt och en pro­blem­fri upp­le­vel­se vid boupp­teck­ning, vilket leder dem till att söka trygg ju­ri­disk hjälp.

Det mest po­pu­lä­ra valet för att ge­nom­fö­ra en boupp­teck­ning är en be­grav­nings­by­rå, där nästan 27% av svenskar­na i stu­di­en väljer detta al­ter­na­tiv. Be­grav­nings­by­rå­er er­bju­der van­ligt­vis boupp­teck­nings­tjäns­ter själva eller i sam­ar­bete med en ju­rist­by­rå.

Ju­rist­by­rå­er (21%) är det näst mest po­pu­lä­ra valet, följt av att han­te­ra boupp­teck­ning­en själv (16%) eller hos banken (16%).

Re­spon­den­ter­na valde dessa al­ter­na­tiv främst på grund av att det var enkelt (34%) och kände till sedan ti­di­ga­re (21%). Dock var 18% osäkra på skälen bakom sina val.

Be­grav­nings­by­rå­er är sär­skilt po­pu­lä­ra ef­ter­som de er­bju­der nästan alla tjäns­ter re­la­te­ra­de till döds­fall. Det kan dock vara ganska svårt att jäm­fö­ra tjäns­ter och priser, och ibland kommer det som hela paket. Det in­ne­bär att många tycker att det är svårt att avgöra om en viss tjänst är dyr jäm­fört med en annan.

👉 Läs mer: Boupp­teck­ning som ensam ar­vinge

Boupp­teck­ning är dyrast hos ju­rist­by­rå­er

Kost­na­den för att gör en boupp­teck­ning i Sve­ri­ge kan vara ganska hög. Ge­nom­snitts­kost­na­den ligger på cirka 7 915 kr enligt un­der­sök­ning­en.

Kostnaden för bouppteckning

Det dy­ras­te al­ter­na­ti­vet för att göra en boupp­teck­ning är hos en ju­rist­by­rå (9 137 kr), följt av be­grav­nings­by­rå (7 827 kr). Stu­di­en an­ty­der att kunder kanske inte är fullt in­for­me­ra­de om de olika al­ter­na­ti­ven och vad det fak­tiskt kommer att kosta.

Som ex­em­pel er­bju­der Aatos di­gi­ta­la boupp­teck­nings­tjänst ett be­tyd­li­gt lägre pris, endast {{prices.se.boupp­teck­ning }} kr. Platt­for­men väg­le­der an­vän­da­ren steg-för-steg för att enkelt skapa ett ju­ri­diskt kor­rekt do­ku­ment för boupp­teck­ning.

Dess­utom är Aatos online-tjänst god­känd av Skat­te­ver­ket, vilket gör att kunden inte be­hö­ver fylla i Skat­te­ver­kets blan­ket­ter för boupp­teck­ning. Det för­enklar mycket.

Aatos har också en gratis prov-på av sin boupp­teck­nings­tjänst, och därmed kan an­vän­da­re testa den innan de väljer att betala. Vidare er­bju­der Aatos gratis ju­ri­disk hjälp från sina ju­ris­ter via chatt eller e-post vid frågor re­la­te­ra­de till boupp­teck­ning­en.

💡 Visste du att be­grav­nings­by­rån inte måste göra boupp­teck­ning? Du kan göra den själv. Det är också oftast det snab­bas­te sättet.

Svens­kar är mest in­tres­se­ra­de av att an­vän­da ju­ri­dis­ka online-tjäns­ter

Den di­gi­ta­la erans fram­fart ger nya möj­lig­he­ter att göra ar­be­tet kring boupp­teck­ning enkla­re, där allt fler svens­kar vänder sig till online-tjäns­ter.

Intresse av att använda online-tjänster för juridiska dokument

Stu­di­en visar att svens­kar över 35 år har störst in­tres­se för att an­vän­da ju­ri­dis­ka online-tjäns­ter bland de nor­dis­ka län­der­na, med 72% av re­spon­den­ter­na som ut­tryc­ker in­tres­se för att han­te­ra sina ju­ri­dis­ka ären­den genom sådana platt­for­mar.

I jäm­fö­rel­se visade 67% av danskar­na och 60% av fin­län­dar­na samma in­tres­se. Det finns just nu fler di­gi­ta­la ju­ri­dis­ka tjäns­ter i Sve­ri­ge än i andra nor­dis­ka länder, vilket kan för­kla­ra varför svens­kar är mer be­kan­ta med tjäns­ter­na och deras funk­tio­na­li­tet.

Emel­ler­tid visar stu­di­en att dans­kar i åldern 35 år och äldre an­vän­der ju­ri­dis­ka online-tjäns­ter mest aktivt i Norden. Medan dans­kar hu­vud­sak­li­gen be­sö­ker tra­di­tio­nel­la ju­ri­dis­ka byråer, är online-tjäns­ter deras näst van­li­gas­te val för att han­te­ra ju­ri­dis­ka ären­den.

Dan­mark har högsta kost­na­der­na för ju­ri­dis­ka do­ku­ment i Norden. Ju­ri­dis­ka online-tjäns­ter är därmed ett pris­värt al­ter­na­tiv, sam­ti­di­gt som dom ger lät­till­gäng­lig ju­ri­disk hjälp utan att kunden  be­hö­ver lämna hemmet.

Gör boupp­teck­ning online för 1990 kronor.

Om un­der­sök­ning­en

Un­der­sök­ning­en med titeln "In­tres­se för och an­vänd­ning av ju­ri­dis­ka do­ku­ment av­se­en­de privat- och fa­mil­je­liv" be­ställ­des av Aatos och ge­nom­för­des av Ta­loustut­ki­mus. Syftet med un­der­sök­ning­en var att fast­stäl­la om pri­vat­per­so­ner har gjort sär­skil­da fa­mil­jeju­ri­dis­ka do­ku­ment. Även pri­vat­per­so­ners in­tres­se för att skapa sådana do­ku­ment online i Sve­ri­ge, Dan­mark och Fin­land.

Mål­grup­pen för un­der­sök­ning­en var män och kvin­nor över 35 år ba­se­rat på be­folk­ning­en i varje land (för­u­tom Åland, Färö­ar­na och Grön­land). Stick­provs­stor­le­ken upp­gick till totalt 1 863 per­so­ner: 608 i Fin­land, 624 i Dan­mark och 631 i Sve­ri­ge. Un­der­sök­ning­en ge­nom­för­des mellan feb­ru­ari och mars 2023, och all data sam­la­des in genom en­kä­ter online.

💡 Vill du ta del av hela un­der­sök­ning­en? Kon­tak­ta Aatos kom­mu­ni­ka­tions­chef Mariia mariia@aatos.app

Smidigare juridik, online och enkelt!