Boupp­teck­ning med be­grav­nings­by­rå eller på egen hand

En bukett blommor i solljus
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-04-19 ● 4 minuter
Dela artikeln
Det tra­di­tio­nel­la sättet har länge varit att låta be­grav­nings­by­rån göra boupp­teck­ning. Så be­hö­ver det inte vara. Det finns både snab­ba­re och bil­li­ga­re sätt att lösa det på.

Boupp­teck­ning vid döds­fall är ett vik­ti­gt steg innan man kan för­de­la arvet och ett krav enligt lag. I tanken kan boupp­teck­ning känns lite svårt och många har därför valt att söka hjälp hos en be­grav­nings­by­rå eller ju­rist­by­rå. Sam­ti­di­gt fö­re­drar många att lösa det själva inom fa­mil­jen.

Be­grav­nings­by­rå­ns hjälp med boupp­teck­ning finns fort­fa­ran­de kvar, men har på senare tid fått kon­kur­rens av en nyare lös­ning som både för­enklar ar­be­tet med boupp­teck­ning och kostar be­tyd­li­gt mindre.

Hur gör man en boupp­teck­ning?

Boupp­teck­ning in­ne­bär att du sam­man­stäl­ler den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der. I det ingår allt från hus och bil till bank­kon­ton, för­säk­ring­ar och lösöre av värde. Se det som en lista över vad den av­lid­ne har lämnat efter sig.

Syftet med boupp­teck­ning­en är att få en to­tal­bild av döds­bo­ets eko­nomi och för­be­re­da för arv­skifte. Boupp­teck­ning­en ger också ett un­der­lag att räkna av mot när even­tu­el­la skul­der i dödsbo ska be­ta­las av.

I boupp­teck­ning­en tar du också upp vem som ska ärva och om det finns tes­ta­men­te. Finns det en ef­ter­le­van­de make och äk­ten­skaps­för­ord med en­skild egen­dom ska det också med.

Du kan göra boupp­teck­ning själv

Prova ano­nymt och gratis. Betala inte förrän i sista steget.

Boupp­teck­ning ska vara kor­rekt och giltig

Många tror att en be­grav­nings­by­rå måste göra boupp­teck­ning efter döds­fall för att den ska vara giltig. Så är det inte och du kan göra boupp­teck­ning själv. För ett van­li­gt dödsbo är det inte sär­skilt svårt.

Några saker att tänka på för att Skat­te­ver­ket ska god­kän­na boupp­teck­ning­en är:

 • Boupp­teck­ning­en ska in­ne­hål­la en lista med alla till­gång­ar och skul­der.
 • Det ska finnas an­gi­vet en bo­upp­gi­va­re. Det är den som har bäst kän­ne­dom om döds­bo­et och är därför ofta någon som stod den av­lid­ne nära. 
 • Alla som är döds­bo­de­lä­ga­re ska bjudas in att grans­ka boupp­teck­ning­en vid ett möte, så kallad boupp­teck­nings­för­rätt­ning 
 • Boupp­teck­ning­en ska skri­vas under av bo­upp­gi­va­ren och två för­rätt­nings­män.
 • Vid boupp­teck­nings­för­rätt­ning­en ska minst en av för­rätt­nings­män­nen vara med.
 • Boupp­teck­ning­en ska vara klara inom tre må­na­der från döds­fal­let.

När du gör boupp­teck­ning med Aatos får du väg­led­ning genom de olika stegen. Vi för­kla­rar de svåra orden och gör det enkelt för dig.

💡 Aatos boupp­teck­ning är god­känd av Skat­te­ver­ket. Det in­ne­bär att du kan skicka in den som den är och du be­hö­ver inte fylla i Skat­te­ver­kets blan­kett för boupp­teck­ning.

⚠️ Visste du att Skat­te­ver­ket också kan avvisa din boupp­teck­ning och begära yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion om döds­bo­et?

Boupp­teck­ning via be­grav­nings­by­rå

En be­grav­nings­by­rå kan hjälpa till med hela boupp­teck­ning­en eller en del av den. Be­grav­nings­by­rån tar då ofta hjälp av en ut­om­stå­en­de ju­ri­disk sam­ar­bets­part­ner. Ibland kan även be­grav­nings­by­rån ha en egen jurist an­ställd som hjäl­per till med boupp­teck­ning.

Det är van­li­gt att ta hjälp av en be­grav­nings­by­rå trots att du kan göra boupp­teck­ning själv. För be­grav­nings­by­rån går det ofta av bara farten och det blir en av be­grav­nings­by­rå­ns många upp­drag. Att låta be­grav­nings­by­rå göra boupp­teck­ning kan kosta 4 000–8 000 kr eller mer.

Be­grav­nings­by­rån kan ge råd och in­for­ma­tion kring boupp­teck­ning, hjälpa till med att kon­tak­ta bank och andra myn­dig­he­ter eller göra hela boupp­teck­ning­en. Ofta be­hö­ver du som an­hö­rig fort­fa­ran­de vara del­ak­tig genom att ta fram un­der­lag och upp­gif­ter till boupp­teck­ning­en. Andra saker kan be­grav­nings­by­rån själv göra genom att du skri­ver en full­makt.

Du kan också välja att ta hjälp av en be­grav­nings­by­rå för att sköta allt det prak­tis­ka kring döds­bo­et och även för­de­la arvet mellan ar­ving­ar­na. För att be­grav­nings­by­rån verk­li­gen ska kunna bli ett bra stöd är det vik­ti­gt att välja en be­grav­nings­by­rå som du känner dig trygg med.

Läs mer: Guide för boupp­teck­ning, boupp­teck­ning som ensam ar­vinge och vägen till arvet

Boupp­teck­ning via nätet

Det måste inte vara en be­grav­nings­by­rå som tar hand om boupp­teck­ning­en och du som pri­vat­per­son kan också göra det. En del tycker att det känns bra att lösa boupp­teck­ning­en och för­del­ning­en av arvet inom fa­mil­jen. Ofta är det rätt enkelt och berör kanske inte mer än ef­ter­le­van­de make, sambo och barn.

Du kan göra boupp­teck­ning­en helt själv, men i många fall kan det ändå vara klokt att luta dig mot ju­ri­disk ex­per­tis. Då är boupp­teck­ning via nätet ett bra al­ter­na­tiv. Gör du boupp­teck­ning hos Aatos kostar det bara 1990 kronor.

Så här fun­ge­rar det hos Aatos:

 • Du skapar boupp­teck­ning­en genom att svara på enkla frågor och fylla i upp­gif­ter med hjälp av en guide.
 • På samma sätt får du hjälp med att ta reda på vem som ska ärva. 
 • Tjäns­ten skapar sedan au­to­ma­tiskt en boupp­teck­ning med hjälp av dina svar.
 • Du får en in­struk­tion för hur för­rätt­nings­mö­tet ska gå till. Ofta berör det inte sär­skilt många och ni kan träf­fas hemma eller online. 
 • Ladda ner boupp­teck­ning­en direkt och skicka do­ku­men­tet som det är till Skat­te­ver­ket. Du får även in­for­ma­tion om vilka bi­la­gor som ska skic­kas med.

Många upp­skat­tar att göra boupp­teck­ning­en i lugn och ro hemma. Det kan kännas skönt att slippa träffa be­grav­nings­by­rå eller jurist i sorgen.

💡 När du väljer Aatos kan du ställa frågor utan extra kost­nad till våra ju­ris­ter om boupp­teck­ning­en. Du når oss via chatt eller mail.

För­de­lar med att göra boupp­teck­ning online istäl­let för hos be­grav­nings­by­rå

Att göra boupp­teck­ning på nätet är smi­di­gt. Det tar också ofta mindre tid att göra boupp­teck­ning själv jäm­fört med hos be­grav­nings­by­rå eller jurist.

Yt­ter­li­ga­re några för­de­lar är:

 1. Få väg­led­ning och känn dig trygg med att det blir rätt från början.
 2. Samlar alla vik­ti­ga upp­gif­ter på ett ställe. 
 3. Du kan bjuda in andra döds­bo­de­lä­ga­re att hjälpa till eller följa ar­be­tet. Ta del av boupp­teck­ning­en var du än be­fin­ner dig.
 4. Går att göra på distans och utan att behöva åka nå­gon­stans eller samlas på ett kontor hos be­grav­nings­by­rå eller jurist. 
 5. Att grans­ka och god­kän­na i förväg sparar tid från det ob­li­ga­to­ris­ka mötet när boupp­teck­ning­en ska gås igenom. Logga in och grans­ka via dator eller te­le­fon.
 6. Kost­nad för boupp­teck­ning online är ofta runt en fem­te­del av priset hos en jurist.

Gör en gratis full­makt för dödsbo

Som döds­bo­de­lä­ga­re kan ni ge varand­ra eller någon ut­om­stå­en­de full­makt att sköta döds­bo­et. En full­makt gör det mer prak­tiskt ef­ter­som ni annars måste göra upp­gif­ter­na till­sam­mans. Det kan ex­em­pel­vis vara att av­slu­ta abon­ne­mang, sköta bankä­ren­den och ordna med boupp­teck­ning­en.

Vi vill att hela ar­be­tet med boupp­teck­ning­en ska vara så enkelt som möj­li­gt. Därför kan du även göra en full­makt för dödsbo med Aatos. Den är dess­utom helt gratis!

👉 Du be­hö­ver också en full­makt om någon annan ska re­pre­sen­te­ra dig vid mötet för boupp­teck­ning­en. Den full­mak­ten kan du också göra hos oss.

Fort­sätt där du slu­ta­de vid ett senare till­fäl­le. Du kan också bjuda in fler att hjälpa till med boupp­teck­ning­en.

Läs mer: Nor­disk studie: En­kel­het vik­tigt för svens­kar när dom gör boupp­teck­ning

Svartvit bild och en klocka

Smidigare juridik, online och enkelt!