Skat­te­ver­ket boupp­teck­ning

Stockholm
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-07-17 ● 2 minuter
Bouppteckningen ska skapas inom tre månader från dödsdagen och ska skickas till Skatteverket inom en månad från att den skapades.

En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment som anger den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der på döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en visar även vem som är döds­bo­de­lä­ga­re.

Om den av­lid­ne var gift eller sambo ska även part­nerns till­gång­ar och skul­der an­teck­nas.

Utan en boupp­teck­ning är det inte möj­ligt att fö­re­trä­da boet. Det är därmed inte möj­ligt att av­slu­ta bank­kon­ton, sälja fas­tig­het eller bo­stads­rätt eller söka lag­fart.

Måste en boupp­teck­ning göras?

En boupp­teck­ning måste göras i en­lig­het med ärv­da­bal­ken (1958:637).

Endast om döds­bo­et inte har till­räck­ligt med till­gång­ar för att betala be­grav­nings­kost­na­der kan det vara tillå­tet att inte göra en boupp­teck­ning. Då kan det räcka med att göra en döds­bo­an­mä­lan till So­ci­al­kon­to­ret i den av­lid­nes hem­kom­mun.

Läs mer om Full­makt dödsbo gratis mall – Vilka full­mak­ter du be­hö­ver och hur du gör

När ska boupp­teck­ning­en skic­kas till skat­te­ver­ket?

Boupp­teck­ning­en ska upp­rät­tas inom tre må­na­der från döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en ska skic­kas till Skat­te­ver­ket inom en månad från att boupp­teck­ning­en upp­rät­ta­des.

Om döds­bo­de­lä­gar­na märker att det kommer ta längre än vad som är tillå­tet att skicka in boupp­teck­ning­en kan de ansöka om an­stånd hos Skat­te­ver­ket.

När boupp­teck­ning­en kommit till skat­te­ver­ket kon­trol­le­rar skat­te­ver­ket att all in­for­ma­tion som behövs finns med. Om någon upp­gift fattas kan Skat­te­ver­ket be om kom­plet­te­ring, annars re­gi­stre­ras boupp­teck­ning­en av hand­läg­ga­ren.

Var kan man se och få en kopia på boupp­teck­ning­ar?

Det är möj­ligt att be­stäl­la en boupp­teck­ning från Skat­te­ver­ket om den är re­gi­stre­rad från och med 1.7.2001.

Om boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad före det kan de be­stäl­las från riksar­ki­vet.

Vad ska vara med i en boupp­teck­ning­en?

Boupp­teck­ning­en ska in­ne­hål­la upp­gif­ter om den av­lid­na, vem som är ar­ving­ar och tes­ta­ment­s­ta­gar, den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der (an­teck­na även för­säk­ring­ar med för­månsta­gar­för­ord­nan­de).

Boupp­teck­ning­en ska även ange vem som varit för­rätt­nings­män och bo­upp­gi­va­re (bo­upp­gi­va­re är den som känner till boet bäst, van­li­gen ef­ter­le­van­de make eller re­gi­stre­rad part­ner).

När boupp­teck­ning­en skic­kas till Skat­te­ver­ket ska den in­ne­hål­la

 • Boupp­teck­ning­en i ori­gi­nal
 • Vi­di­me­rad kopia av boupp­teck­ning­en (minst en person ska intyga att kopian stäm­mer över­ens med ori­gi­na­let).
 • Be­styrkt kopia eller ori­gi­nal tes­ta­men­te, kal­lel­sebrev till boupp­teck­nings­för­rätt­ning­en och bevis på arvs­av­stå­en­de
 • Full­makt i ori­gi­nal om det finns en ak­tu­ell full­makt

Kan döds­bo­de­lä­ga­re göra boupp­teck­ning?

Ja, döds­bo­de­lä­gar­na kan själv göra boupp­teck­ning­en. Då är det bara att fylla i Skat­te­ver­kets blan­kett och skicka in den till Skat­te­ver­ket senast inom fyra må­na­der från döds­fal­let.

Det är även möj­ligt att göra det hos en jurist, ad­vo­kat­by­rå eller en be­grav­nings­by­rå.

Alla of­fi­ci­el­la do­ku­ment elektro­niskt hos Aatos

Ta hand om de vik­ti­ga sa­ker­na i ditt liv. Aatos är en ju­ri­disk tjänst som an­pas­sar efter dina behov. Gör ett konto och för­va­ra all do­ku­ment tryggt och säkert.

Du kan spara upp till 89 % jämför med tra­di­tio­nel­la ju­ri­dis­ka tjäns­ter.

Aatos har redan över 50 000 an­vän­da­re.

Varför Aatos?

 • Genast klart
 • På alla ap­pa­ra­ter
 • Ju­ri­disk kund­be­tjä­ning
 • För­mån­li­ga priser

Du kan göra föl­jän­de do­ku­ment hos Aatos

 • Äk­ten­skaps­för­ord
 • Tes­ta­men­te
 • Fram­tids­full­makt

Ju­ri­dis­ka do­ku­ment som tryg­gar din och dina när­stå­en­des si­tu­a­tion i fram­ti­den.