Boupp­teck­ning och Skat­te­ver­ket

Stockholm
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-07-17 ● 2 minuter
Dela artikeln
Boupp­teck­ning­en ska göras inom tre må­na­der från döds­da­gen och ska skic­kas till Skat­te­ver­ket inom en månad från att den ska­pa­des.

En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment som be­skri­ver den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der på döds­da­gen. En boupp­teck­ning måste göras i en­lig­het med ärv­da­bal­ken (1958:637).

Boupp­teck­ning­en visar även vem som är döds­bo­de­lä­ga­re. Om den av­lid­ne var gift eller sambo ska även part­ner­ns ge­men­sam­ma till­gång­ar och skul­der an­teck­nas.

Utan en boupp­teck­ning är det inte möj­li­gt att fö­re­trä­da döds­bo­et. Det in­ne­bär att det inte blir möj­li­gt att av­slu­ta bank­kon­ton, sälja fas­tig­het eller bo­stads­rätt.

Boupp­teck­ning ska skic­kas till Skat­te­ver­ket inom 4 må­na­der

Boupp­teck­ning­en ska upp­rät­tas inom tre må­na­der från döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en ska skic­kas till Skat­te­ver­ket inom en månad från att boupp­teck­ning­en upp­rät­ta­des.

Om döds­bo­de­lä­gar­na märker att det kommer ta längre tid än vad som är tillå­tet att skicka in boupp­teck­ning­en kan de ansöka om an­stånd hos Skat­te­ver­ket.

När boupp­teck­ning­en kommit till skat­te­ver­ket kon­trol­le­rar skat­te­ver­ket att all in­for­ma­tion som behövs finns med. Om någon upp­gift fattas kan Skat­te­ver­ket be om kom­plet­te­ring, annars re­gi­stre­ras boupp­teck­ning­en av hand­läg­ga­ren.

💡 Endast om döds­bo­et inte har till­räck­li­gt med till­gång­ar för att betala kost­na­der för be­grav­ning kan det vara tillå­tet att inte göra en boupp­teck­ning. Då kan det räcka med att göra en döds­bo­an­mä­lan till So­ci­al­kon­to­ret i den av­lid­nes hem­kom­mun.

💡 Visste du att? Tiden det tar från bo­del­ning till arv­skifte beror på flera fak­to­rer, där­ibland hur snabbt du själv eller din jurist ar­be­tar, samt Skat­te­ver­kets hand­lägg­ningstid.

Se och få en kopia på boupp­teck­ning från Skat­te­ver­ket

Det är möj­li­gt att be­stäl­la en boupp­teck­ning från Skat­te­ver­ket om den är re­gi­stre­rad från och med den 1 juli 2001.

Om boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad före det kan de be­stäl­las den från riksar­ki­vet.

Läs mer om Full­makt dödsbo gratis mall – Vilka full­mak­ter du be­hö­ver och hur du gör

Det ska vara med i en boupp­teck­ning­en

Boupp­teck­ning­en ska in­ne­hål­la upp­gif­ter om den av­lid­na, vem som är ar­ving­ar och tes­ta­ment­s­ta­ga­re, den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der. An­teck­na även lösöre och för­säk­ring­ar med för­månsta­gar­för­ord­nan­de).

Boupp­teck­ning­en ska ange vilka som varit för­rätt­nings­män och bo­upp­gi­va­re. Bo­upp­gi­va­re är ofta den som känner till boet bäst, van­li­gen ef­ter­le­van­de sambo, make eller re­gi­stre­rad part­ner.

I boupp­teck­ning­en ska det också stå vem som är in­gi­va­re. In­gi­va­re är den som är Skat­te­ver­ket kon­tak­tar om de be­hö­ver mer in­for­ma­tion eller om de har frågor.

När boupp­teck­ning­en skic­kas till Skat­te­ver­ket ska den in­ne­hål­la

  • Boupp­teck­ning­en i ori­gi­nal
  • Vi­di­me­rad kopia av boupp­teck­ning­en (minst en person ska intyga att kopian stäm­mer över­ens med ori­gi­na­let).
  • Be­styrkt kopia eller ori­gi­nal tes­ta­men­te, och bevis på even­tu­ellt arvs­av­stå­en­de
  • om någon döds­bo­de­lä­ga­re inte när­va­rat på boupp­teck­nings­för­rätt­ningen ska bevis på att kal­lel­se mot­ta­gi­ts skic­kas in
  • Full­makt i ori­gi­nal om det finns en ak­tu­ell full­makt

⚠️ Om du har gjort boupp­teck­ning­en med Aatos be­hö­ver du inte fylla i Skat­te­ver­kets blan­kett om boupp­teck­ning. Do­ku­men­tet som du får av oss är god­känt av Skat­te­ver­ket och er­sät­ter alltså Skat­te­ver­kets egna blan­kett.

Döds­bo­de­lä­ga­re kan göra boupp­teck­ning

Ja, döds­bo­de­lä­gar­na kan själva göra boupp­teck­ning­en. Det kan man då göra genom blan­kett hos Skat­te­ver­ket.

Ett annat al­ter­na­tiv är att göra boupp­teck­ning­en med stöd av en on­li­ne­tjänst så som Aatos. Du gör det då med hjälp av vår tjänst för boupp­teck­ning och kan kost­nads­fri­tt ställa frågor till våra ju­ris­ter.

Det är även möj­li­gt att göra boupp­teck­ning­en hos en jurist eller en be­grav­nings­by­rå.

👍 När du ska göra en boupp­teck­ning eller sköta dödsbo be­hö­ver du som bröstar­vinge eller annan nära an­hö­rig ett döds­fall­sin­tyg. Det visar att du är släkt med den av­lid­ne och din rätt att ta hand om döds­bo­et. Döds­fall­sin­tyg kan du be­stäl­la hos Skat­te­ver­ket.

Insikt: Arvs­skat­ten är bort­ta­gen i Sve­ri­ge men det finns un­dan­tag

Alla of­fi­ci­el­la do­ku­ment di­gi­talt hos Aatos

Med ett smart verk­tyg för själv­ser­vice, tydlig väg­led­ning och till­gång till våra ju­ris­ter utan kost­nad, kan fler göra vik­ti­ga ju­ri­dis­ka do­ku­ment.

Om du gör en boupp­teck­ning, tes­ta­men­te, skul­debrev eller något annat vik­ti­gt do­ku­ment hos Aatos an­pas­sas det alltid ut­i­från din si­tu­a­tion.

Genom att an­vän­da Aatos kan du spara upp till 90% jämför med tra­di­tio­nel­la ju­rist­tjäns­ter. Vi har redan över 80 000 an­vän­da­re.

Varför Aatos?

  • Ladda ner do­ku­men­tet direkt
  • Använd på alla en­he­ter
  • Fråga jurist utan kost­nad
  • Enkelt och pris­värt

Kost­nad för boupp­teck­ning är endast 1990 kr hos Aatos.

Smidigare juridik, online och enkelt!