Göra boupp­teck­ning själv

Familjen sörjer
A photo of Andrea
Andrea
2023-03-16 ● 4 minuter
Dela artikeln
Många tror att be­grav­nings­by­rån eller en jurist måste göra boupp­teck­ning­en. Men så är det inte. Du kan göra boupp­teck­ning själv. 

När du tar hjälp med boupp­teck­ning måste du ändå hjälpa till genom att samla ihop många av de upp­gif­ter som behövs. Då kan du lika väl göra boupp­teck­ning själv och spara både tid och pengar. Kost­nad för boupp­teck­ning kan va­ri­e­ra stort.

Dess­utom är det ändå du som nära an­hö­ri­ga som oftast har bäst koll på det den av­lid­ne har lämnat efter sig. Det enk­las­te sättet att göra boupp­teck­ning själv är att an­vän­da sig av en on­li­ne­tjänst.

Får jag göra boupp­teck­ning själv?

Ofta gör be­grav­nings­by­rån boupp­teck­ning­en av bara farten. Men det finns inget som säger att den måste göras av en jurist eller annan sär­skild person. Gil­tig­he­ten på­ver­kas inte av vem som har gjort den.

En del tycker att det är skönt att ta hjälp, men andra upp­skat­tar att slippa möten och andra kon­tak­ter under en redan tyngd tid. Gör du boupp­teck­ning­en själv kan du göra det i lugn och ro hemma när det känns som en bra tid­punkt.

Det är dock vik­ti­gt att det blir rätt för att Skat­te­ver­ket ska god­kän­na boupp­teck­ning­en. Med Aatos tjänst för boupp­teck­ning får du enkel väg­led­ning ändå fram till arv­skif­tet.

Prova att göra boupp­teck­ning med Aatos. Testa ano­nymt och gratis. Betala om det känns rätt och du vill fort­sät­ta.

Det är döds­bo­de­lä­gar­na som ska göra en boupp­teck­ning

Döds­bo­de­lä­ga­re är de som ärver av döds­bo­et. Det kan vara ef­ter­le­van­de make eller sambo, barn och andra ar­ving­ar eller uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re. Döds­bo­de­lä­gar­na är också an­sva­ri­ga för att en boupp­teck­ning blir gjord.

Vid en boupp­teck­ning ska en bo­upp­gi­va­re utses. Bo­upp­gi­va­ren är den som har det över­gri­pan­de an­sva­ret för boupp­teck­ning­en. Oftast brukar den döds­bo­de­lä­ga­re som känner till den av­lid­nes egen­dom bäst utses som bo­upp­gi­va­re.

Bo­upp­gi­va­ren ska utse två ut­om­stå­en­de för­rätt­nings­män. Det får inte vara någon som ärver av döds­bo­et enligt lag eller tes­ta­men­te. Deras upp­gift är att intyga att all­ting har blivit kor­rekt an­teck­nat och att till­gång­ar­na har vär­de­ra­ts rim­li­gt.

Läs mer: Guide för boupp­teck­ning, vägen till arvet och att göra boupp­teck­ning som ensam ar­vinge

Se till att boupp­teck­ning­en in­ne­hål­ler allt den ska

Skat­te­ver­ket skic­kar au­to­ma­tiskt en blan­kett för boupp­teck­ning till dödsbo. Om du gör boupp­teck­ning­en med Aatos be­hö­ver du inte fylla i Skat­te­ver­kets blan­kett. Do­ku­men­tet som du skapar med Aatos er­sät­ter blan­ket­ten och gör det enkla­re.

Steg för steg får du väg­led­ning för vad du ska fylla i och vad du ska göra. Vi ser till att boupp­teck­ning­en in­ne­hål­ler alla vik­ti­ga upp­gif­ter.

I boupp­teck­ning­en ska det ex­em­pel­vis ingå

 • Den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der vid tid­punk­ten för döds­fal­let
 • In­for­ma­tion om den av­lid­nes full­stän­di­ga namn, per­son­num­mer och ci­vil­stånd (gift, sambo, änk­ling eller ogift)
 • In­for­ma­tion om de kal­la­de per­so­ner­nas namn och adress. Om en ar­vinge är omyn­dig ska även ar­ving­ens fö­del­se­da­tum an­teck­nas i boupp­teck­ning­en
 • Alla upp­gif­ter som har be­ty­del­se för boupp­teck­ning­en såsom äk­ten­skaps­för­ord, tes­ta­men­te och arvs­av­stå­en­den.
 • Vem som är in­gi­va­re, alltså Skat­te­ver­kets kon­takt­per­son

👉 Läs mer om skul­der som upp­kom­mit efter döds­da­gen

Gå igenom boupp­teck­ning­en med döds­bo­de­lä­gar­na

När do­ku­men­tet för boupp­teck­ning­en är klart ska du kalla till ett möte för att gå igenom sam­man­ställ­ning­en. Mötet kallas för boupp­teck­nings­för­rätt­ning.

Alla som berörs ska bjudas in till mötet i god tid:

 • ef­ter­le­van­de make, maka eller sambo
 • döds­bo­de­lä­ga­re
 • ef­terar­ving­ar

En ef­terar­vinge är en ar­vinge som har rätt till arv först efter ef­ter­le­van­de make eller maka har gått bort. Det gäller oftast ett barn som inte ärver direkt utan när den andra för­äl­dern också har dött.

På mötet ska också minst en av för­rätt­nings­män­nen vara med. Båda för­rätt­nings­män­nen och bo­upp­gi­va­ren ska sedan skriva under boupp­teck­ning­en.

💡 När du gör boupp­teck­ning­en med Aatos får du tyd­li­ga in­struk­tio­ner för hur du ska göra. Både med do­ku­men­tet för boupp­teck­ning­en och mötet.

💡 Ordna en gratis full­makt för dödsbo - Fylla i och ladda ner direkt

Om någon som blivit kallad inte dyker upp

Om någon som blivit kallad inte kan vara med på mötet kan ett ombud istäl­let komma. Då ska en om­buds­full­makt bi­fo­gas boupp­teck­ning­en.

Om varken döds­bo­de­lä­ga­ren eller ett ombud när­va­rar ska ett kal­lel­se­be­vis istäl­let bi­fo­gas med boupp­teck­ning­en. Ett kal­lel­se­be­vis är en be­kräf­tel­se på att per­so­nen i fråga har blivit kallad till mötet, ex­em­pel­vis kan det vara ett kvitto på att ett brev har skic­ka­ts. Den som bju­di­ts in kan också skriva en skrift­lig be­kräf­tel­se på att hen fått en in­bju­dan.

Boupp­teck­ning­en ska vara klar inom tre må­na­der

Mötet för boupp­teck­ning­en måste äga rum senast tre må­na­der efter döds­fal­let. Boupp­teck­ning­en ska sedan lämnas till Skat­te­ver­ket senast en månad efter mötet.

Till Skat­te­ver­ket ska du skicka:

 • Själva boupp­teck­ning­en i ori­gi­nal
 • En kopia av boupp­teck­ning­en som in­ty­gar att kopian över­ens­stäm­mer med ori­gi­na­let
 • Be­styrk­ta kopior eller ori­gi­nal av tes­ta­men­ten, kal­lel­se­be­vis till boupp­teck­nings­för­rätt­ning­en, arvs­av­stå­en­den och lik­nan­de
 • Full­makt i ori­gi­nal (om det finns en full­makt)

Hur lång tid en boupp­teck­ning tar beror fram­för allt på hur snabb du själv är samt Skat­te­ver­kets hand­lägg­ningstid som kan va­ri­e­ra. Om du skulle behöva mer tid för att göra klart boupp­teck­ning­en kon­tak­tar du Skat­te­ver­ket. Det heter att ansöka om an­stånd.

För­de­la arvet efter boupp­teck­ning

Skicka boupp­teck­ning­en till Skat­te­ver­ket som kon­trol­le­rar den. Skulle något vara fel eller skulle någon upp­gift saknas i boupp­teck­ning­en kommer Skat­te­ver­kets hand­läg­ga­re att be dig kom­plet­te­ra.

När Skat­te­ver­ket god­känt boupp­teck­ning­en skic­kas ori­gi­na­let till­ba­ka till döds­bo­et. Då är boupp­teck­ning­en klar. Där­ef­ter kan du ta hand om det sista som att kanske sälja saker ur döds­bo­et, de­kla­re­ra döds­bo­et och göra själva för­del­ning­en av arvet.

👉 Läs mer: Arvs­ska­tt i Sve­ri­ge är av­skaf­fad

Läs mer om lösöre i boupp­teck­ning och hur lösöre vär­de­ras

Så här går det till hos Aatos

När du gör boupp­teck­ning med Aatos ber vi dig först svara på några enkla frågor och för­kla­rar tyd­li­gt vad du ska göra.

Så här ser ord­ning­en ut:

 1. Ta reda reda på vem som är döds­bo­de­lä­ga­re och ef­terar­vinge genom att svara på några frågor.
 2. Lista till­gång­ar och skul­der. Vi visar hur.
 3. Håll ett möte med de andra döds­bo­de­lä­ga­re. Vi be­rät­tar hur.
 4. Skicka boupp­teck­ning­en till Skat­te­ver­ket.

Boupp­teck­ning med Aatos kostar 1990 kronor. Det är be­tyd­li­gt mindre jäm­fört med om du tar annan hjälp.

💡 Om du börjar att göra en boupp­teck­ning kan du komma till­ba­ka vid ett senare till­fäl­le och fort­sät­ta där du slu­ta­de. Du kan också bjuda in andra per­so­ner att hjälpa till.
Smidigare juridik, online och enkelt!