Boupp­teck­ning som ensam ar­vinge

En ensam ros
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-17 ● 3 minuter
Dela artikeln
Göra boupp­teck­ning som ensam ar­vinge är ofta enkla­re än när det finns fler som ska ärva. Du kan lätt göra en sådan boupp­teck­ning själv.

Det är oftast enkla­re att göra en boupp­teck­ning när det bara finns en ar­ving­en än när det är flera ar­ving­ar eller kom­plexa fa­mil­je­re­la­tio­ner.

Det finns dock fort­fa­ran­de några saker att vara upp­märk­sam på när du gör boupp­teck­ning som ensam ar­vinge. Läs vidare!

Är du verk­li­gen ensam ar­vinge?

En del i att göra boupp­teck­ning hand­lar om att ta reda på vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re och ska ärva.

Det är inte ovan­li­gt att man miss­tar sig för att vara ensam ar­vinge vid boupp­teck­ning och den ende som ska ärva. Låt oss gå igenom tre fall för detta.

1. Tes­ta­men­te

Har du inte nära kon­takt med den av­lid­ne, kan det vara så att per­so­nen skri­vit ett tes­ta­men­te utan att med­de­la dig. Genom nöd­tes­ta­men­te kan dess­utom tes­ta­men­te snabbt komma till på döds­bäd­den utan att du vet om.

👉 Gör därför ef­ter­forsk­ning­ar kring om det finns ett tes­ta­men­te.

2. Sär­kull­barn

Låt oss säga att du är din mors enda barn och hon inte har något tes­ta­men­te. Lo­giskt nog borde väl du vara ensam ar­vinge då?

Men om hon varit gift med någon som gått bort och denne make hade barn, kan de också ha arvs­rätt efter din mor. Detta på grund av att din mor ärvt deras far med fri för­fo­gan­de­rätt.

👉 Ta reda på om det kan finnas ef­terar­ving­ar.

3. Sys­kon­barn

Även om du är enda barnet kvar i livet så är det ändå inte säkert att du är ensam ar­vinge.

Om du ex­em­pel­vis har haft ett syskon som gått bort, har dina sys­kon­barn rätt att ärva. Alltså dina för­äld­rars barn­barn. Det barn­bar­net står i sådant fall på samma tur i arvs­ord­ning­en som du.

💡 Gör boupp­teck­ning enkelt online med Aatos di­gi­ta­la tjänst.

Se till att du för­står arvs­ord­ning­en

Det går inte att vara helt säker på att det inte finns andra ar­ving­ar vid boupp­teck­ning och arv­skifte. Tes­ta­men­te måste till ex­em­pel inte re­gi­stre­ras i Sve­ri­ge och släkt­skap är sällan heller of­fi­ci­ellt fast­slag­na.

Där­e­mot kan du se till att du verk­li­gen för­står arvs­reg­ler­na rätt. Fråga runt och i övrigt un­der­sök, fram­förallt om det kan finnas något tes­ta­men­te.

💡 När du gör boupp­teck­ning med Aatos hjäl­per tjäns­ten dig att ta reda på om du är ensam ar­vinge rent släkt­mäs­si­gt. Det sker genom att du svarar på några frågor om din familj.

Läs mer: För­säk­ring med för­månsta­gar­för­ord­nan­de

Ef­ter­le­van­de make är ofta ensam ar­vinge

Det van­li­gas­te fallet när någon är ensam ar­vinge är som ef­ter­le­van­de make. Make ärver före ge­men­sam­ma barn som får vänta på sitt arv till att båda för­äld­rar­na har gått bort. Om den av­lid­ne maken där­e­mot hade barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de blir ni flera ar­ving­ar.

Ett dödsbo med bara en döds­bo­de­lä­ga­re och ar­vinge kallas för en­mans­döds­bo.

Göra boupp­teck­ning som ensam ar­vinge

Om du är ensam ar­vinge, så blir du också au­to­ma­tisk ensam döds­bo­de­lä­ga­re. En döds­bo­de­lä­ga­re har ansvar för döds­bo­et och för att göra boupp­teck­ning.

Boupp­teck­ning för ett en­mans­döds­bo går till på samma sätt som när det finns flera döds­bo­de­lä­ga­re. Till­gång­ar och skul­der i döds­bo­et ska fort­fa­ran­de listas på samma vis. Där­e­mot blir upp­gif­ten mindre for­mell ef­ter­som det bara är du.

👉 Läs mer om hur lösöre vär­de­ras

Skriv under boupp­teck­ning­en

Om du gör boupp­teck­ning själv och utan hjälp från be­grav­nings­by­rå blir du också bo­upp­gi­va­re. Bo­upp­gi­va­re är van­ligt­vis den som känner till den av­lid­nes si­tu­a­tion bäst och rent prak­tiskt sam­man­stäl­ler upp­gif­ter­na.

Du kan alltså både vara döds­bo­de­lä­ga­re och bo­upp­gi­va­re. När boupp­teck­ning­en är klar och grans­kad av två för­rätt­nings­män skri­ver du under den i rollen som bo­upp­gi­va­re.

Två för­rätt­nings­män ska grans­ka boupp­teck­ning­en

För­rätt­nings­män finns där för att se till att allt går rätt. De ska grans­ka och intyga att boupp­teck­ning­en är kor­rekt. För­rätt­nings­män­nen ska vara två till an­ta­let och bo­upp­gi­va­ren be­stäm­mer vilka det ska vara.

I prin­cip kan vem som helst vara för­rätt­nings­man men med några un­dan­tag för de in­blan­da­de. Du själv som döds­bo­de­lä­ga­re och bo­upp­gi­va­ren kan till ex­em­pel inte vara för­rätt­nings­man. Inte heller ef­terar­vinge, bout­red­nings­man eller tes­ta­mentsex­e­ku­tor får vara för­rätt­nings­man om det skulle finnas sådana. Dina barn kan inte vara för­rätt­nings­män då de är ef­terar­ving­ar och kommer ärva när du själv går bort.

Där­e­mot kan till ex­em­pel en släk­ting eller en vän vara för­rätt­nings­man.

För­rätt­nings­möte även om ensam ar­vinge

När upp­gif­ter­na i boupp­teck­ning­en är sam­man­ställ­da ska du ha ett boupp­teck­nings­möte där minst en av för­rätt­nings­män­nen är med. Detta är ett till­fäl­le för att grans­ka upp­gif­ter­na. När den är un­der­skri­ven av båda för­rätt­nings­män­nen skic­kar du boupp­teck­ning­en till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

Till skill­nad mot boupp­teck­nings­möte med flera döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du inte ordna med en for­mell kal­lel­se till mötet. Kal­lel­sen till boupp­teck­ning är ett bevis på att alla ar­ving­ar blivit in­bjud­na, men ef­ter­som det bara gäller dig behövs den inte.

Läs mer: Kost­nad för att göra boupp­teck­ning

I regel ingen bo­del­ning

Om ef­ter­le­van­de make är ensam ar­vinge be­hö­ver du van­ligt­vis inte göra en bo­del­ning.

Över­fö­ra arv som ensam ar­vinge

När du är ensam ar­vinge går till­gång­ar­na i döds­bo­et över till dig så snart boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket. Det in­ne­bär att du inte be­hö­ver göra en arv­skif­tes­hand­ling så som när det är flera ar­ving­ar.

Du be­hö­ver dock själv se till att till­gång­ar­na blir över­för­da eller re­gi­stre­ra­de på dig. Gäller det ex­em­pel­vis pengar på bank­kon­ton eller vär­de­pap­per kon­tak­tar du banken med boupp­teck­ning­en som bevis. För hus eller annan fas­tig­het kon­tak­tar du Lant­mä­te­ri­et för en ny lag­fart.

⚠️ Om du inte över­för till­gång­ar­na eller re­gi­stre­rar ny lag­fart kan Skat­te­ver­ket vilja att du fort­sät­ter att de­kla­re­ra döds­bo­et. Så se till att få det gjort så snart som möj­li­gt!

Gör enkelt boupp­teck­ning själv

Inte minst när du är ensam ar­vinge finns det goda skäl att sköta boupp­teck­ning­en själv. Det är oftast det snab­bas­te sättet.

För 1990 kronor kan du göra boupp­teck­ning­en med hjälp av Aatos. Tjäns­ten väg­le­der dig genom upp­gif­ter­na och skapar själva boupp­teck­ning­en. Du be­hö­ver då inte fylla i Skat­te­ver­kets blan­kett för boupp­teck­ning.

Har du frågor finns våra ju­ris­ter i chat­ten eller via mail utan extra kost­nad.

Prova gratis och betala först i sista steget.

👉 Insikt: Nor­disk studie: En­kel­het vik­tigt för svens­kar när dom gör boupp­teck­ning

Smidigare juridik, online och enkelt!