Kost­nad för att göra en boupp­teck­ning (2022)

Blommor på graven
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-06 ● 3 minuter
När en nära anhörig har gått bort är det du som dödsbodelägare som är ansvarig för att en bouppteckning blir gjord. Kostnad för att göra en bouppteckning kan variera mycket beroende på hur du väljer att gå till väga.

Enligt lag måste en boupp­teck­ning alltid göras när någon har gått bort. Det är Skat­te­ver­ket som är an­sva­rig myn­dig­het för boupp­teck­ning­ar. Kost­nad re­la­te­rad till boupp­teck­ning be­ta­las i första hand av döds­bo­et

Vem kan göra en boupp­teck­ning?

Det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans ska se till att en boupp­teck­ning blir gjord. Döds­bo­de­lä­gar­na kan själva välja att göra boupp­teck­ning­en. Det är då enklast att den person som bäst känner till den av­lid­nes eko­no­mi och ägande gör sam­man­ställ­ning­en. Det är oftast inte sär­skilt svårt och det finns mycket stöd att få om det skulle be­hö­vas. 

Det går också att anlita en jurist eller ta hjälp av be­grav­nings­by­rån som ofta har en egen jurist eller sam­ar­be­te med en ju­rist­by­rå. Du kan också välja att låta någon annan ut­om­stå­en­de som du litar på göra boupp­teck­ning­en. 

Kost­nad för jurist vid boupp­teck­ning

Kost­nad för boupp­teck­ning kan va­ri­e­ra stort och beror på vem du väljer att anlita och den tid som krävs för ar­be­tet. Det kan ta olika lång tid be­ro­en­de på hur till­gång­ar och skul­der ser ut, om det finns mycket att gå igenom och reda ut. Om ett dödsbo har många döds­bo­de­lä­ga­re kan det också be­hö­vas extra tid för att ta reda på vem som ska ärva, jäm­fört med ett dödsbo som bara har en eller ett par nära ar­ving­ar. 

En jurist tar i regel från 1 500 – 1 600 kr i timmen, och även en enkla­re boupp­teck­ning tar åt­minsto­ne några timmar. Kost­nad för boupp­teck­ning kan därför börja på runt 4 000 kr och kosta upp mot det dubbla eller mer. 

Kost­nad att göra boupp­teck­ning själv

En boupp­teck­ning är i regel inte sär­skilt svår att göra. Sär­skilt inte för en när­stå­en­de. Även om en jurist eller be­grav­nings­by­rå an­li­tas be­hö­ver du dess­utom ändå vara del­ak­tig och bidra till boupp­teck­ning­en. Du kan då lika gärna göra den själv och du sparar både tid och pengar.

Med en on­li­ne­tjänst så som Aatos gör du boupp­teck­ning­en själv, men med väg­led­ning av oss. Det är ett enkelt sätt att göra den på egen hand när det passar dig och sam­ti­digt känna dig trygg med att det blir rätt.

Att göra en boupp­teck­ning med Aatos kostar 1990 kr. Det är ett fast pris där du får väg­led­ning hela vägen från att kart­läg­ga ar­ving­ar, göra boupp­teck­ning och hålla för­rätt­nings­mö­te till att skicka in boupp­teck­ning­en till Skat­te­ver­ket. Då kan du också utan extra kost­nad ställa frågor till våra ju­ris­ter om du skulle behöva. 

Du kan också välja att göra boupp­teck­ning­en helt själv och då kostar det inget alls.

Hur lång tid tar en boupp­teck­ning?

Senast fyra må­na­der efter döds­fal­let ska boupp­teck­ning­en skic­kas in till Skat­te­ver­ket för att re­gi­stre­ras. Innan un­der­la­get skic­kas in ska ett för­rätt­nings­mö­te hållas. Mötet ska äga rum inom tre må­na­der efter döds­fal­let. Där­ef­ter har du en månad på dig att skicka in boupp­teck­ning­en till Skat­te­ver­ket. 

Ibland kan det ta längre tid att få boupp­teck­ning­en klar och det går då att ansöka om an­stånd hos Skat­te­ver­ket. Det in­ne­bär att du ber om att få tiden för­längd. Det som ofta tar längst tid vid en boupp­teck­ning är att samla in upp­gif­ter från banker, för­säk­rings­bo­lag och myn­dig­he­ter. 

Skat­te­ver­kets tid för hand­lägg­ning av boupp­teck­ning va­ri­e­rar be­ro­en­de på ar­bets­be­last­ning­en hos myn­dig­he­ten, men också om det behövs yt­ter­li­ga­re ut­red­ning eller kom­plet­te­ring i ären­det. 

På Skat­te­ver­kets finns in­for­ma­tion om vilken hand­lägg­nings­tid som gäller just nu. 

Kost­nad om boupp­teck­ning är sen

Om boupp­teck­ning inte kommer in i tid skic­kar Skat­te­ver­ket i regel en på­min­nel­se till döds­bo­de­lä­gar­na om att göra boupp­teck­ning­en.

Om boupp­teck­ning fort­fa­ran­de inte kommer in till Skat­te­ver­ket kan pre­li­mi­närt beslut tas om vite. Detta kallas för vi­tes­för­läg­gan­de. Om boupp­teck­ning­en inte heller nu skic­kas in inom utsatt tid kan Skat­te­ver­ket ansöka hos för­valt­nings­rät­ten om att vite döms ut. 

Det är döds­bo­de­lä­gar­na som då får betala vitet. Be­lop­pet kan va­ri­e­ra men det ska vara så högt att den som är skyl­dig att ordna boupp­teck­ning­en känner sig pres­sad att göra det. Även om vite har dömts kvar­står fort­fa­ran­de skyl­dig­he­ten att göra och lämna in en boupp­teck­ning. 

Kost­nad om boupp­teck­ning inte blir gjord alls

Om en boupp­teck­ning aldrig kommer in till Skat­te­ver­ket utses slut­li­gen en sär­skild boupp­teck­nings­för­rät­ta­re. Den har ansvar för att boupp­teck­ning­en blir utförd och kommer in till Skat­te­ver­ket. 

Kost­na­den för en boupp­teck­nings­för­rät­ta­re är un­ge­fär den samma som om du själv an­li­tar en jurist att göra boupp­teck­ning­en. Döds­bo­et be­ta­lar i regel för boupp­teck­nings­för­rät­ta­rens arbete.  

Döds­bo­an­mä­lan om inga pengar finns

Om det inte finns till­räck­ligt med pengar efter den av­lid­ne för att täcka be­grav­nings­kost­nad och lik­nan­de kan en döds­bo­an­mä­lan göras. Den er­sät­ter då en boupp­teck­ning. För att göra en döds­bo­an­mä­lan vänder du som döds­bo­de­lä­ga­re dig till so­ci­al­kon­to­ret i den bort­gång­ne per­so­nens hem­kom­mun.

Kort om boupp­teck­ning

Vad är egent­li­gen en boupp­teck­ning? En boupp­teck­ning är en sam­man­ställ­ning av vad den av­lid­ne ägde och skul­der. Du kan också läsa mer om vad finns i boupp­teck­ning.

Det kan ex­em­pel­vis vara bostad, bil, pengar på banken och för­säk­ring­ar samt lån, kre­di­ter och räk­ning­ar. I boupp­teck­ning­en ska det också bland annat finnas upp­gif­ter om vem som ärver, om det finns tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord.

Gör boupp­teck­ning online till en fast kost­nad.