Kost­nad för att göra en boupp­teck­ning (2024)

Blommor på graven
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-06 ● 3 minuter
Dela artikeln
När en nära an­hö­rig har gått bort är det du som döds­bo­de­lä­ga­re som är an­sva­rig för att en boupp­teck­ning blir gjord. Kost­nad för att göra en boupp­teck­ning kan va­ri­e­ra mycket be­ro­en­de på hur du väljer att gå till väga.

Enligt lag måste en boupp­teck­ning alltid göras när någon har gått bort. Det är Skat­te­ver­ket som är an­sva­rig myn­dig­het för boupp­teck­ning­ar.

Kost­na­den för boupp­teck­ning be­ta­las i första hand av döds­bo­et.

Döds­bo­de­lä­ga­re an­sva­rar för boupp­teck­ning­en

Det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans ska se till att en boupp­teck­ning blir gjord. Döds­bo­de­lä­gar­na kan själva välja att göra boupp­teck­ning­en. Det är då enklast att den person som bäst känner till den av­lid­nes eko­nomi och ägande gör sam­man­ställ­ning­en. Det kan ex­em­pel­vis vara part­ner eller en bröstar­vinge. Det är oftast inte sär­skilt svårt och det finns mycket stöd att få om det skulle be­hö­vas.

Det går också att anlita en jurist eller ta hjälp av be­grav­nings­by­rå som ofta har en egen jurist eller sam­ar­bete med en ju­rist­by­rå. Du kan också välja att låta någon annan ut­om­stå­en­de som du litar på göra boupp­teck­ning­en.

Insikt: Nor­disk studie: En­kel­het vik­tigt för svens­kar när dom gör boupp­teck­ning

Kost­nad för jurist vid boupp­teck­ning

Kost­nad för boupp­teck­ning kan va­ri­e­ra stort och beror på vem du väljer att anlita och den tid som krävs för ar­be­tet. Det kan ta olika lång tid be­ro­en­de på hur till­gång­ar och skul­der i dödsbo ser ut, om det finns mycket att gå igenom och reda ut.

Om ett dödsbo har många döds­bo­de­lä­ga­re kan det också be­hö­vas extra tid för att ta reda på vem som ska ärva, jäm­fört med ett dödsbo som bara har en eller ett par nära ar­ving­ar.

En jurist tar i regel från 1 500–1 600 kr i timmen, och även en enkla­re boupp­teck­ning tar åt­minsto­ne några timmar. Kost­nad för boupp­teck­ning kan därför börja på runt 4 000 kr och kosta upp mot det dubbla eller mer om det är kom­pli­ce­rat.

👍 Med Aatos kan du får gratis ju­ri­disk råd­giv­ning om du be­hö­ver det. Det ingår i priset för boupp­teck­ning­en.

Kost­nad att göra boupp­teck­ning själv

En boupp­teck­ning är i regel inte sär­skilt svår att göra. Sär­skilt inte för en när­stå­en­de. Även om en jurist eller be­grav­nings­by­rå an­li­tas be­hö­ver du ändå vara del­ak­tig och bidra till boupp­teck­ning­en. Du kan då lika gärna göra boupp­teck­ning själv och du sparar både tid och pengar. Gör du den helt själv kostar det inget.

👉 Kom ihåg att tänka på ut­gif­ter vid för­sälj­ning av en fas­tig­het i döds­bo­et och skatt vid för­sälj­ning­en.

Med en on­li­ne­tjänst så som Aatos gör du boupp­teck­ning­en själv, men med väg­led­ning av oss. Det är ett enkelt sätt att göra den på egen hand när det passar dig och tjäns­ten är ut­veck­lad av er­far­na ju­ris­ter så du kan sam­ti­di­gt känna dig trygg med att det blir rätt.

Att göra en boupp­teck­ning med Aatos kostar 1990 kr. Det är ett fast pris där du får hjälp hela vägen från att kart­lägga ar­ving­ar, göra boupp­teck­ning och hålla boupp­teck­nings­för­rätt­ning till att skicka in boupp­teck­ning­en till Skat­te­ver­ket. Då kan du också utan extra kost­nad ställa frågor till våra ju­ris­ter om du skulle behöva.

💡 Boupp­teck­ning med Aatos er­sät­ter Skat­te­ver­kets blan­kett för boupp­teck­ning. Du be­hö­ver alltså inte fylla i båda.

Hur lång tid tar en boupp­teck­ning?

Hur lång tid en boupp­teck­ning tar beror fram­för allt på hur snabb du eller den som gör boupp­teck­ning­en är och Skat­te­ver­kets hand­lägg­ningstid.

Senast fyra må­na­der efter döds­fal­let ska boupp­teck­ning­en skic­kas till Skat­te­ver­ket för att re­gi­stre­ras. Innan un­der­la­get skic­kas in ska ett för­rätt­nings­möte hållas. Mötet ska äga rum inom tre må­na­der efter döds­fal­let. Där­ef­ter har du en månad på dig att skicka in boupp­teck­ning­en till Skat­te­ver­ket.

Ibland kan det ta längre tid att få boupp­teck­ning­en klar och det går då att ansöka om an­stånd hos Skat­te­ver­ket. Det in­ne­bär att du ber om att få tiden för­längd. Det som ofta tar längst tid vid en boupp­teck­ning är att samla in upp­gif­ter från banker, för­säk­rings­bo­lag och myn­dig­he­ter.

Skat­te­ver­kets tid för hand­lägg­ning av boupp­teck­ning va­ri­e­rar be­ro­en­de på ar­bets­be­last­ning­en hos myn­dig­he­ten, men också om det behövs yt­ter­li­ga­re ut­red­ning eller kom­plet­te­ring i ären­det.

💡 På Skat­te­ver­kets finns in­for­ma­tion om vilken hand­lägg­ningstid som gäller just nu.

Kost­nad om boupp­teck­ning är sen

Om boupp­teck­ning inte kommer in i tid skic­kar Skat­te­ver­ket i regel en på­min­nel­se till döds­bo­de­lä­gar­na om att göra boupp­teck­ning­en.

Om boupp­teck­ning fort­fa­ran­de inte kommer in till Skat­te­ver­ket kan pre­li­mi­närt beslut tas om vite, alltså böter. Detta kallas för vi­tes­för­läg­gan­de. Om boupp­teck­ning­en inte heller nu skic­kas in inom utsatt tid kan Skat­te­ver­ket ansöka hos för­valt­nings­rät­ten om att vite döms ut.

Det är döds­bo­de­lä­gar­na som då får betala vitet. Be­lop­pet kan va­ri­e­ra men det ska vara så högt att den som är skyl­dig att ordna boupp­teck­ning­en känner sig pres­sad att göra det. Även om vite har dömts kvar­står fort­fa­ran­de skyl­dig­he­ten att göra och lämna in en boupp­teck­ning.

💡 Insikt: Arvs­skat­ten i Sve­ri­ge är borta sedan 2005. Ändå är det många som undrar vad som egent­li­gen gäller.

Kost­nad om boupp­teck­ning inte blir gjord alls

Om en boupp­teck­ning aldrig kommer in till Skat­te­ver­ket utses slut­li­gen en sär­skild boupp­teck­nings­för­rät­ta­re. Den har ansvar för att boupp­teck­ning­en blir utförd och kommer in till Skat­te­ver­ket.

Kost­na­den för en boupp­teck­nings­för­rät­ta­re är un­ge­fär den samma som om du själv an­li­tar en jurist att göra boupp­teck­ning­en. Döds­bo­et be­ta­lar i regel för boupp­teck­nings­för­rät­ta­rens arbete.

Döds­bo­an­mä­lan om inga pengar finns

Om det inte finns till­räck­li­gt med pengar efter den av­lid­ne för att täcka kost­na­der för be­grav­ning och lik­nan­de kan en döds­bo­an­mä­lan göras. Den er­sät­ter då en boupp­teck­ning.

För att göra en döds­bo­an­mä­lan vänder du som döds­bo­de­lä­ga­re dig till so­ci­al­kon­to­ret i den bort­gång­ne per­so­nens hem­kom­mun.

Kort om boupp­teck­ning

Vad är egent­li­gen en boupp­teck­ning? En boupp­teck­ning är en döds­bout­red­ning och sam­man­ställ­ning av vad den av­lid­ne ägde i form av pengar, lösöre och annan egen­dom samt skul­der.

Det kan ex­em­pel­vis vara bostad, bil, pengar på banken och för­säk­ring­ar samt lån, kre­di­ter och räk­ning­ar. I boupp­teck­ning­en ska det också bland annat finnas upp­gif­ter om vem som ärver, om det finns tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord.

Gör boupp­teck­ning online till en fast kost­nad.

Smidigare juridik, online och enkelt!