Dödstäd­ning – En guide

En kvinna städar lakanen
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-08-01 ● 3 minuter
Dela artikeln
Dödstäd­ning hand­lar om att städa upp innan vi dör för att un­der­lät­ta för sina ef­ter­le­van­de när man gått bort.

Dödstäd­ning är mer livs­be­ja­kan­de än det låter. Det hand­lar näm­li­gen mer om att du frigör dig från saker som be­las­tar dig och kan komma att be­las­ta dina ef­ter­le­van­de.

I denna ar­ti­kel går vi igenom för­de­lar­na med dödstäd­ning och prak­tis­ka knep för att lyckas med den.

Dödstäd­ning eller dö­städ­ning

Själva kärnan med dödstäd­ning – eller dö­städ­ning, är att man själv städar upp kring sig innan man dör. Det här är alltså något annat än städ­ning­en som andra be­hö­ver göra efter att man har dött.

Dö­städ­ning är re­la­tivt nytt, både som be­grepp och kon­cept. Genom Mar­ga­re­ta Mag­nus­sons bok Dö­städ­ning – ingen sorg­lig histo­ria från 2017 så nådde det ut till all­män­he­ten.

Några tips på både det prak­tis­ka, psy­ko­lo­gis­ka och so­ci­a­la planet:

 • Dö­städ­ning genom hela livet – inte bara mot slutet: Vi mår helt enkelt bra av att re­gel­bun­det in­ven­te­ra och vär­de­ra det vi har och rensa ut det vi inte längre be­hö­ver.
   
 • Lång­sam, stän­dig pro­cess: Det är inte me­ning­en att det ska gå fort. Istäl­let bör det ingå som en del av den na­tur­li­ga för­änd­ring­en av liv och livs­stil.
   
 • Låt de när­mas­te veta och förstå: Att du rensar be­ty­der inte att du har fått någon dödlig di­a­gnos. Du rensar som en del av din vardag. Du mår bra av det, plus att de slip­per ett tungt jobb när du väl går bort. 
   
 • Rensa ra­tio­nellt: Börja med det som du är minst fäst vid för att inte fastna i käns­lor.
   
 • Gåvor åt både dig och andra: Det du vill bli av med kan bli en gåva åt andra. Och omvänt så kan du gott göra dig av med gåvor som inte passar dig. Bara att skicka vidare till någon som kan gläd­jas åt prylen.

Läs mer: Check­lis­ta och goda råd vid be­grav­ning och Check­lis­ta vid döds­fall – steg för steg genom det prak­tis­ka

Dö­städ­ning och rens­ning av dödsbo – vik­ti­ga skill­na­der

Skill­na­den märks på flera och tyd­li­ga sätt. I kort­het:

 • Prak­tisk skill­nad i att städa eget mot att andra ska städa efter en
 • Ju­ri­disk skill­nad
 • Eko­no­misk skill­nad
 • Psy­ko­lo­gisk skill­nad av att själv eller annan ska sor­te­ra, spara, sälja, skänka eller slänga.

Även om det är enklast att se skill­na­den på det prak­tis­ka planet så spelar de övriga planen minst lika stor roll, om du ser till varje beslut som be­hö­ver tas längs vägen.

An­ting­en tar du be­slu­ten själv, eller så blir kon­se­kven­sen att be­slu­ten en dag över­vält­ras på dina ef­ter­le­van­de.

💡 Vad kan finnas med i en döds­an­nons? Från fem-sex rader med namn och datum på den som har gått bort till en smärre livs­be­rät­tel­se.

Dö­städ­ning – prak­tisk skill­nad

Dö­städ­ning på ett prak­tiskt plan hand­lar inte om ren­håll­ning utan mer om att om att göra sig av med över­flö­di­gt lösöre och där­i­ge­nom få sitt hem i god ord­ning.

Som bonus kommer färre saker att samla damm och stå i vägen för städ­ning­en. Det blir också mindre för ef­ter­värl­den att in­ven­te­ra och föra ned i lista över lösöre i boupp­teck­ning.

Re­kom­men­de­rad läs­ning: Kost­nad för att göra en boupp­teck­ning

Be­hål­la eller inte

Dina ägo­de­lar tar plats och kräver upp­märk­sam­het – mycket eller lite, men åt­minsto­ne något. Med det i bak­hu­vu­det så går det att se hur det inte bara är du som äger ägo­de­lar­na utan även hur de äger dig: En stol måste du gå runt även om du aldrig sitter på den; en cykel måste du för­va­ra nå­gon­stans även om du aldrig cyklar på den.

Det som ännu fyller någon nyttig eller no­stal­gisk funk­tion för dig idag kan du spara, men varför hålla på allt det andra? Genom livets för­änd­ring­ar så har dessa saker spelat ut sin roll så att de nu bara är en be­last­ning. Börja med att hitta dessa.

Enklast och snab­bast är att börja med möbler och andra in­ven­ta­ri­er som du inte har kära minnen knutna till. När du väl be­stämt dig för vad som ska bort så åter­står att sälja, skänka eller slänga resten.

Dödstäd­ning – eko­no­misk skill­nad

Den dag du dör får dina ef­ter­le­van­de ett dödsbo att ta itu med. Har du då lämnat ett hem fullt med ägo­de­lar kanske de väljer den snabba och smi­di­ga lös­ning­en i att anlita en firma som hämtar allt, säljer det som kan säljas och åter­vin­ner resten.

Smidig lös­ning alltså, men tro­ligt­vis också en rejäl ka­pital­för­stö­ring. För det blir inte mycket pengar över när dina kära ägo­de­lar senare säljs på någon loppis eller hamnar i åter­vin­ning­en. Och firman tar en rejäl pro­vi­sion på det som säljs – räkna med att hälf­ten av er­sätt­ning­en för­svin­ner där.

Kan du sälja själv så får du be­hål­la hela er­sätt­ning­en. Dess­utom kan du välja vilka mark­na­der att sälja på, för att få ett bättre pris.

Och vad göra med er­sätt­ning­en för dina över­flö­di­ga pi­na­ler? Här har du chan­sen att un­der­lät­ta fram­ti­den genom att inte köpa nya ägo­de­lar. Kanske istäl­let lägga peng­ar­na på att laga och vårda de ägo­de­lar som du har valt att spara – rent av kan höja deras värde? Eller låta dem gå till något roligt eller me­nings­fullt? Eller spara dem till nästa ge­ne­ra­tion – pengar är ju lätta att för­de­la och an­vän­da.

Dödstäd­ning – ju­ri­disk skill­nad

Det är skill­nad på att sälja egna och andras saker. Det blir extra tyd­li­gt med dyrare egen­dom som bo­stä­der, lo­ka­ler, bilar, fö­re­tag med mera. På ett ju­ri­diskt plan hand­lar det om vilket mandat du har att göra något åt egen­do­men.

Ska du sälja själv så be­hö­ver du bara le­gi­ti­me­ra dig för att gå vidare med ex­em­pel­vis en för­sälj­ning av bostad eller upp­lös­ning av ett fö­re­tag.

Dina ef­ter­le­van­de kan där­e­mot inte göra något utan att först skaffa och visa upp döds­fall­sin­tyg – ett bevis för din bort­gång och deras rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et.

Man­da­tet ger rätt men gör det inte lätt

Man­da­tet att sälja eller på annat sätt över­lå­ta saker ger de ef­ter­le­van­de rätt att göra det. Där­e­mot blir det inte lät­ta­re att han­te­ra för­sälj­ning­en ef­ter­som de an­tag­li­gen har sämre koll än du på din egen­dom.

Är din bil be­las­tad med skul­der? Har som­mar­stu­gan dolda bris­ter? Känner du kanske redan någon vettig spe­ku­lant på ditt fö­re­tag? Även om du no­te­rar något till ef­ter­värl­den så kommer ingen annan i när­he­ten av din insyn.

Dina ef­ter­le­van­de står där med valet att an­ting­en lägga mycket av egen tid eller att låta döds­bo­et be­kos­ta dyr ex­per­tis. An­ting­en för­lo­rar de tid eller får arvet mins­kat.

Ex­em­pel: Sälja bil

Säljer du din egen bil så är pro­ces­sen rätt enkel: An­non­se­ra ut och träffa några spe­ku­lan­ter. Sen byta ägare via Trans­port­sty­rel­sens app mot att kö­pa­ren swishar dig er­sätt­ning­en.

Så enkelt är det dock inte om istäl­let dina ef­ter­le­van­de ska sälja bilen.

Extra ad­mi­nist­ra­tion

De måste de först skaffa sig ju­ri­diskt mandat för att alls få sälja, genom att förse Trans­port­sty­rel­sen med döds­fall­sin­tyg. In­ty­get ger dem dock inte möj­lig­he­ten att an­vän­da Trans­port­sty­rel­sens smi­di­ga app.

Istäl­let får de sköta för­sälj­ning­en på det gamla tra­di­tio­nel­la sättet, dvs. anmäla äg­ar­byte via re­gi­stre­rings­be­vis (dvs. papper, nam­nun­der­skrif­ter, sni­gel­post ...)

Lång­sam­ma­re be­tal­ning

Kö­pa­ren kan inte betala kon­tant eller med Swish till döds­bo­de­lä­ga­re. Innan bo­del­ning­en så måste peng­ar­na näm­li­gen gå direkt till döds­bo­et.

Så istäl­let för en ome­del­bar be­tal­ning så ligger ban­kö­ver­fö­ring när­mast till, som tar en dag eller helg (dess­utom med viss risk för att kö­pa­ren under den tiden av­bry­ter trans­ak­tio­nen).

Högre osä­ker­het

Dina ef­ter­le­van­de lär inte ha samma koll som du på vilka even­tu­el­la skul­der och an­språk som kan finnas kopp­la­de till bilen – något som kan få spe­ku­lan­ter att tveka.

Dö­städ­ning – psy­ko­lo­gisk skill­nad

Bil, hemsnick­rad båt eller ärvd konst – att göra sig av med ägo­de­lar kan kännas motigt. Av rent no­stal­gis­ka skäl så kan släkt­kle­no­der vara svåra att ge upp. Men även andra ägo­de­lar kan vara svåra släppa om vi har in­ve­ste­rat tid och pengar i dem.

Det är näm­li­gen lät­ta­re att se vad ägo­de­len har kostat att skaffa eller skapa än det är att se vad den kostar att be­hål­la och vilken nytta den ska ge fram­ö­ver.

Här kan det hjälpa att förstå och vara tack­sam för vad du har fått ut av ägo­de­len men också inse att ni är klara med varand­ra och att det går att glädja mer än en person genom att låta ägo­de­len gå vidare.

👉 Skapa en boupp­teck­ning med Aatos för 1990 kr. Följ knap­pen nedan!

Smidigare juridik, online och enkelt!