Vad är ett döds­fall­sin­tyg?

Solstrålar genom träden vid en skogssjö
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-12-21 ● 3 minuter
Dela artikeln
Du be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att sköta ett dödsbo efter att en nära an­hö­rig har gått bort. Det in­ne­bär att du kan visa att du har rätt att utföra de upp­gif­ter som är knutna till att ta hand om döds­bo­et.

Den här ar­ti­keln han­te­rar vad ett döds­fallin­tyg är, när du be­hö­ver det och hur du be­stäl­ler in­ty­get. Du kan sär­skilt ha nytta av in­for­ma­tio­nen om du ska göra en boupp­teck­ning eller sköta dödsbo.

Vad är ett döds­fall­sin­tyg?

Ett döds­fall­sin­tyg visar när en person avled och vilka ef­ter­le­van­de släk­ting­ar som finns. Det kallas för döds­fall­sin­tyg med släktut­drag och du be­stäl­ler det från Skat­te­ver­ket.

Döds­fall­sin­ty­get visar:

 • Den av­lid­nes namn och per­son­upp­gif­ter
 • Datum för döds­fall
 • Ci­vil­stånd
 • Nu­va­ran­de eller ti­di­ga­re maka eller make
 • Barn
 • Barn­barn om barn inte lever

Då be­hö­ver du ett döds­fall­sin­tyg

Ett döds­fal­lis­n­tyg visar vem som får sköta döds­bo­ets eko­no­mis­ka ären­den och kon­tak­ta bank, för­säk­rings­bo­lag, myn­dig­het och andra vik­ti­ga in­stan­ser. In­ty­get är en del i att iden­ti­fi­e­ra sig i upp­gif­ter som kommer med att ta hand om döds­bo­et.

Du be­hö­ver också ett döds­fall­sin­tyg och släktut­drag om du ska göra boupp­teck­ning.

Ex­em­pel på när du kan behöva visa döds­fall­sin­tyg:

 • Hämta ut post och paket som skic­ka­ts till den av­lid­ne
 • I kon­takt med banken om du ska betala döds­bo­ets räk­ning­ar, säga upp au­to­giro och lik­nan­de
 • I kon­takt med för­säk­rings­bo­lag
 • Säga upp abon­ne­mang och pre­nu­me­ra­tio­ner så som el, in­ter­net, tv-tjäns­ter och te­le­fon
 • Säga upp hyres- och le­a­singav­tal och andra kon­trakt som den av­lid­ne har
 • Ären­den hos För­säk­rings­kas­san och andra myn­dig­he­ter
 • Göra boupp­teck­ning

Re­gi­stre­ra döds­fall

För att ett döds­fall­sin­tyg ska kunna ut­fär­das måste döds­fal­let vara re­gi­stre­rat.

När en person av­li­der ska läkare som fast­ställt döds­fal­let skicka ett döds­be­vis till Skat­te­ver­ket. Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rar sedan döds­fal­let. Från att ett döds­be­vis kommer till myn­dig­he­ten tar det un­ge­fär en dag eller så till att det re­gi­stre­ra­ts.

Skat­te­ver­ket med­de­lar sedan au­to­ma­tiskt döds­fal­let till andra myn­dig­he­ter och många pri­va­ta fö­re­tag, banker och för­säk­rings­bo­lag som är an­slut­na till Skat­te­ver­kets system.

Läs mer: Vad är dödstäd­ning?

Be­stäl­la döds­fall­sin­tyg och släktut­drag

Skatte­myn­dig­he­ten är an­sva­rig för att ut­fär­da döds­fall­sin­tyg. För att be­stäl­la ett döds­fall­sin­tyg ringer du till Skat­te­ver­ket.

Vem som helst får be­stäl­la döds­fall­sin­tyg och du be­hö­ver inte vara nära an­hö­rig. Ett döds­fallin­tyg räknas som en of­fent­lig hand­ling.

Be­grav­nings­by­rå­er, bank, för­säk­rings­bo­lag, pen­sions­bo­lag och kre­ma­to­ri­um kan också be­stäl­la och skriva ut döds­fall­sin­tyg via en egen tjänst hos Skat­te­ver­ket. De kan också skriva ut andra intyg re­la­te­ra­de till döds­fall så som Intyg för grav­sätt­ning och kre­me­ring och Re­gis­terut­drag av­li­den.

Om det inte går att be­stäl­la döds­fall­sin­tyg

Ibland går det inte att få ut ett döds­fall­sin­tyg. Van­ligt­vis beror det på att Skat­te­ver­ket inte har hunnit re­gi­stre­ra döds­fal­let. Av­vak­ta då några dagar och försök igen.

Om du är syskon och ska sköta dödsbo

Döds­fall­sin­tyg visar inte syskon till den av­lid­ne. Om du är bror eller syster till den som gått bort och ska sköta dödsbo be­hö­ver du även be­stäl­la ett utdrag från folk­bok­fö­rings­re­gist­ret.

Ett utdrag på era ge­men­sam­ma för­äld­rar visar också er som barn och du kan på så vis bevisa att ni är syskon. För att ta hand om dödsbo och utföra upp­gif­ter i döds­bo­et kommer du behöva visa både döds­fall­sin­ty­get och ut­dra­get från folk­bok­fö­rings­re­gist­ret på för­äld­rar­na.

Du står inte i döds­fall­sin­ty­get men ska ta hand om dödsbo

Står du inte med i döds­fall­sin­ty­get men ändå ska ta hand om döds­bo­et be­hö­ver du ett vård­nads­in­tyg. Ett vård­nads­in­tyg kan ut­fär­das så snart döds­fal­let är re­gi­stre­rat hos Skat­te­ver­ket.

Med ett vård­nads­in­tyg kan du fö­re­trä­da döds­bo­et. Ett vård­nads­in­tyg gäller som längst i fyra må­na­der efter döds­fal­let eller fram till att boupp­teck­ning eller döds­bo­an­mä­lan är klar.

👍 Läs mer om bor­ger­lig och kyrk­lig be­grav­ning och vad be­grav­nings­hjälp är.

Be­stäl­la vård­nads­in­tyg för dödsbo

För att få ett vård­nads­in­tyg kan du vända dig till be­grav­nings­by­rån. De stäm­mer av din iden­ti­tet och skri­ver ut en blan­kett som in­ty­gar att du är så kallad vår­da­re av döds­bo­et.

Du be­hö­ver alltså bara ett vård­nads­in­tyg för dödsbo om du är ut­om­stå­en­de. För ef­ter­le­van­de make eller barn räcker det med döds­fall­sin­tyg med släktut­drag från Skat­te­ver­ket.

Blomma på kistan
Skicka in döds­fall­sin­tyg till banken

Hos en del in­stan­ser kan du skicka eller lämna in döds­fall­sin­ty­get. Det kan ex­em­pel­vis vara hos banken och är prak­tiskt om du åter­kom­man­de be­hö­ver göra ären­den. Du be­hö­ver då inte visa upp döds­fall­sin­ty­get vid varje kon­takt utan det finns då re­gi­stre­rat hos banken att du är nära an­hö­rig.

Full­makt för dödsbo

Om det finns flera döds­bo­de­lä­ga­re är de till­sam­mans an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. I prak­ti­ken be­ty­der det att alla döds­bo­de­lä­ga­re måste god­kän­na allt som ska göras. För att det inte ska bli för krång­li­gt är det van­li­gas­te att en döds­bo­de­lä­ga­re får re­pre­sen­te­ra hela döds­bo­et.

Den som får upp­gif­ten att ta hand om och fö­re­trä­da döds­bo­et be­hö­ver då en full­makt från de andra döds­bo­de­lä­gar­na.

Se hur du själv kan skriva full­makt för dödsbo och vad som kan vara bra att tänka på. Ha i åtanke att banken ofta vill att deras egna blan­ket­ter ska an­vän­das.

Check­lis­ta när någon går bort

Döds­fall­sin­tyg med släktut­drag är en av många prak­tis­ka saker att tänka på när någon går bort. Det är inte lätt att veta vad som be­hö­ver han­te­ras. Vi har därför sam­man­ställt en check­lis­ta vid döds­fall som kan vara bra att stämma av mot om du ska sköta ett dödsbo.

Här finns också in­for­ma­tion om hur en boupp­teck­nings­för­rätt­ning går till och hur det fun­ge­rar att vara för­rätt­nings­man vid boupp­teck­ning.

Läs mer: Skriva ner en sista önskan till an­hö­ri­ga

Att göra boupp­teck­ning

Som nära an­hö­rig är du an­sva­rig för att en boupp­teck­ning blir gjord. Du kan göra boupp­teck­ning själv.

Med Aatos tjänst för boupp­teck­ning svarar du på frågor och fyller i de upp­gif­ter som verk­ty­get ber om. In­for­ma­tio­nen sam­man­ställs till ett boupp­teck­nings­av­tal med tyd­li­ga in­struk­tio­ner för nästa steg.

Om frågor dyker upp längs vägen kan du utan extra kost­nad fråga våra ju­ris­ter via chatt eller e-post.

Prova på tjäns­ten utan att logga in. Att göra boupp­teck­ning med Aatos kostar 1990 kronor och du be­ta­lar först när boupp­teck­ning­en börjar bli klar.

Smidigare juridik, online och enkelt!