Be­grav­nings­hjälp – eko­no­miskt stöd

Begravningskista i bil
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-05-26 ● 3 minuter
Dela artikeln
Be­grav­nings­hjälp är i första hand ett eko­no­miskt stöd från kom­mu­nen. Det kan du söka om det inte finns till­räck­li­gt med pengar i döds­bo­et för att täcka kost­na­der­na för be­grav­ning.

Det är dock inte det endas stödet. I denna ar­ti­kel kan du läsa om kom­mu­nens be­grav­nings­hjälp, men också om stöd från andra håll och i andra former samt al­ter­na­tiv till stöden.

Be­grav­nings­hjälp när peng­ar­na inte räcker

Grun­den till be­grav­nings­hjälp är att helt eller delvis täcka be­grav­nings­kost­na­der. Det kan bli ak­tu­ellt när döds­bo­ets egna medel inte räcker till och döds­bo­de­lä­gar­na inte kan eller vill skjuta till pengar. Be­grav­nings­hjäl­pen kan dock komma från olika håll och med olika vill­kor.

💡 Att tänka på när en an­hö­rig har av­li­ditCheck­lis­ta vid döds­fall

Kom­mu­nal be­grav­nings­hjälp

Be­grav­nings­hjälp från kom­mu­nen är ett bidrag till be­grav­nings­kost­na­der på max­i­malt 26 250 kronor (år 2023). Det mot­sva­rar ett halvt pris­bas­belopp.

Be­grav­nings­hjäl­pen är re­gle­rad genom so­ci­al­tjänst­la­gen, vilket be­ty­der att stödet finns till­gäng­li­gt hos precis alla kom­mu­ner i landet. Du söker bi­dra­get hos so­ci­al­tjäns­ten i den kommun som den av­lid­ne senast var folk­bok­förd i.

Det är döds­bo­de­lä­gar­na eller någon med full­makt för dödsbo som gör an­sö­kan. Som vill­kor för bi­dra­get och un­der­lag för be­räk­ning­en krävs det att boupp­teck­ning är bi­fo­gad med an­sö­kan. Bi­dra­get är be­räk­nat på den del av be­grav­nings­kost­na­den som inte är täckt av be­grav­nings­av­gif­ten (som i sin tur be­ta­las via skat­ten) och medlen i döds­bo­et. Det bidrag som blir be­vil­jat be­ta­las direkt till döds­bo­et.

Ex­em­pel på kost­na­der som kom­mu­nal be­grav­nings­hjälp kan täcka:

 • Kista
 • Arvode till be­grav­nings­by­rån
 • Döds­an­nons
 • Be­grav­nings­bil
 • Del av kost­na­den för grav­sten

👉 Värt att känna till: Kom­mu­nen kan även ta hand om det prak­tis­ka kring be­grav­ning om den av­lid­ne saknar an­hö­ri­ga.

Sköt boupp­teck­ning enkelt online

Be­grav­nings­hjälp – för­säk­rings­bo­lag

Det är inte bara kom­mu­nen som har be­grav­nings­hjälp. Även pri­va­ta för­säk­ring­ar kan in­ne­hål­la stöd för be­grav­ning om för­säk­rings­ta­ga­ren skulle avlida genom sjuk­dom eller olycka. Ett sådant ex­em­pel är Folk­sam som har be­grav­nings­hjälp i sin sjuk- och olycks­falls­för­säk­ring. Där­e­mot brukar be­grav­nings­hjälp inte ingå i en vanlig hem­för­säk­ring

Det går även att teckna spe­ci­fi­ka be­grav­nings­för­säk­ring­ar. Nor­malt skaf­far man en sådan genom en be­grav­nings­by­rå. På så vis au­to­ma­ti­se­rar man mycket av ar­range­mang­et kring sin egen be­grav­ning. Be­grav­nings­by­rån har då au­to­ma­tiskt täck­ning för sina kost­na­der och kan ar­rang­e­ra mycket kring be­grav­ning­en utan att an­hö­ri­ga be­hö­ver en­ga­ge­ra sig. En sådan lös­ning mins­kar bördan för de ef­ter­le­van­de sam­ti­di­gt som för­säk­rings­ta­ga­ren kan styra i större grad över den egna be­grav­ning­en.

Har PRO be­grav­nings­hjälp?

Nej, Pen­sio­nä­rer­nas Riks­or­ga­ni­sa­tion PRO har inte be­grav­nings­hjälp för pen­sio­när. Där­e­mot ordnar or­ga­ni­sa­tio­nen mö­tes­plat­ser för pen­sio­nä­rer och lobbar för bättre vård, omsorg och eko­no­misk trygg­het.

Be­grav­nings­hjälp – Pen­sions­myn­dig­he­ten

Vid ar­bets­re­la­te­ra­de döds­fall så kan ef­ter­le­van­de ansöka om be­grav­nings­hjälp hos Pen­sions­myn­dig­he­ten. Den hjäl­pen mot­sva­rar 30 pro­cent av pris­bas­belop­pet, vilket 2023 mot­sva­ra­de 15 750 kronor.

Läs också: Vad är ett döds­fall­sin­tyg?

Be­grav­nings­hjälp – För­säk­rings­kas­san

Den som går mi­li­tär grund­ut­bild­ning är täckt av För­säk­rings­kas­sans be­grav­nings­hjälp i hän­del­se av döds­fall under ut­bild­nings­ti­den. Då går bi­dra­get till den som man var gift med eller i andra hand till ens barn.

Spara till egen be­grav­ning

Den som har viljan och det eko­no­mis­ka ut­rym­met kan också spara ihop till sin egen be­grav­ning, ex­em­pel­vis på ett se­pa­rat bank­kon­to. Då för­säk­rar man sig om att ingen annan ska behöva be­kos­ta be­grav­ning­en eller ansöka om bidrag.

Lös­ning­en ger också ut­rym­me åt en mer på­kostad be­grav­ning utan att någon an­hö­rig ska känna att det be­las­tar arvet. Kanske vill du bjuda familj och vänner på en or­dent­lig middag och fira livet?

Insikt: Bor­ger­lig eller kyrk­lig be­grav­ning – det är skill­na­den

Al­ter­na­tiv till be­grav­nings­hjälp

Ett al­ter­na­tiv till att jaga fi­nan­sie­ring till be­grav­ning kan vara att istäl­let jaga be­grav­nings­kost­na­der. Det gör näm­li­gen stor skill­nad för slut­no­tan om du väljer en enkla­re kista och grav­sten samt lägger mindre pengar på bloms­terde­ko­ra­tio­ner.

Det är inte heller ett måste att anlita en be­grav­nings­by­rå. Är du döds­bo­de­lä­ga­re så kan du sköta lo­gisti­ken och ad­mi­nist­ra­tio­nen själv.

Pap­pers­gö­ra kan du dess­utom få hjälp med online. Idag finns det smi­di­ga och di­gi­ta­la lös­ning­ar som till rim­li­ga kost­na­der låter döds­bo­de­lä­ga­re göra boupp­teck­ning själv och gratis skriva full­makt för dödsbo.

Den bil­li­gas­te be­grav­ning­en

Be­grav­nings­stöd finns för att vi anser att alla ska ha möj­lig­het att få en värdig be­grav­ning. Obe­ro­en­de om du be­hö­ver stöd eller inte kanske du fun­de­rar på den bil­li­gast tänk­ba­ra be­grav­ning­en

Oav­sett skäl så är det alltså fråga om verk­lig bud­get­lös­ning där döds­bo­de­lä­ga­re dels väljer att själva ordna med det prak­tis­ka och ad­mi­nist­ra­tiva, dels skip­par alla moment och ma­te­ri­al som inte lagar kräver.

Här finns en över­sikt­lig be­räk­ning ba­se­rad på un­ge­fär­li­ga priser under år 2023:

Detta kan du skippa:

 • Be­grav­nings­by­rå: 5 000 – 10 000 kr
 • Döds­an­nons: 1 800 – 5 000 kr
 • Urna:  700 – 5 000 kr (vid kre­me­ring går det att få askan i en enkel kar­tong eller pap­per­sur­na utan kost­nad)
 • Ce­re­moni och därmed även:
 • Pro­gram­kort, foto, tack­kort: 500 – 2 000 kr
 • Blom­mor: 2 500 – 5 000 kr
 • Extra musik: 1 500 kr
 • Grav­kaffe: 50 kr / gäst
 • Grav­sten: 6 000 – 25 000 kr (en grav­pla­ts får vara utan sten eller med annan ut­smyck­ning)

SUMMA: 18 000 – 98 500 kr, plus 50 kr/gäst vid grav­kaf­fet

Nöd­vän­di­ga kost­na­der utöver de som be­grav­nings­av­gif­ten täcker.

 • Kista: Cirka 4 000 kr (be­grav­nings­la­gen kräver kista även inför kre­me­ring)

SUMMA: Cirka 4 000 kr

👉 Läs också: Vad kostar en be­grav­ning?

Att vara för­be­redd och veta vad som gäller är alltid bra

Medan man är vid liv så har man gott om chan­ser att ordna inför sin egen be­grav­ning – inte minst för att täcka dess kost­na­der och göra det enkla­re för de ef­ter­le­van­de. Du kan också välja att skriva ner din sista önskan som en väg­led­ning till de dina.

Och även om inget av det blir gjort så har även döds­bo­de­lä­gar­na olika möj­lig­he­ter. Sär­skilt om an­hö­ri­ga gör det mesta ar­be­tet själva och skip­par det som lagen inte kräver för be­grav­ning.

Boupp­teck­ning för 1990 kr. Prova gratis och ställ frågor till en jurist utan extra kost­nad.

Smidigare juridik, online och enkelt!