Vad kostar en be­grav­ning?

Blommor till begravning
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-02-09 ● 4 minuter
Dela artikeln
Enkel be­grav­ning utan ce­re­moni och med minsta möj­li­ga, eller en tra­di­tio­nell be­grav­ning i kyrkan med min­nes­stund. Vad kostar en be­grav­ning? Vi reder ut de olika al­ter­na­ti­ven.

Idag finns det många olika val­möj­lig­he­ter för be­grav­ning. Vad som måste eller inte måste ingå är högst per­son­li­gt. Du har därför stor möj­lig­het att själv på­ver­ka hur mycket en be­grav­ning kostar.

Vad kostar en be­grav­ning?

Vad en be­grav­ning kostar beror helt på vilka val du som an­hö­rig gör. Den enk­las­te formen av be­grav­ning med ce­re­moni för de när­mas­te kostar runt 20 000 kr. En mer tra­di­tio­nell be­grav­ning med ce­re­moni, be­grav­nings­re­pre­sen­tant, kista och kistde­ko­ra­tion kan kosta runt 35 000 kr.

Saker som i stor ut­sträck­ning på­ver­kar vad en be­grav­ning kostar är ex­em­pel­vis val av kista eller urna, bloms­te­rar­range­mang, döds­an­nons, tac­kan­nons, pro­gram­kort, vad du bjuder på vid min­nestund och antal gäster. En be­grav­ning kan därför kosta be­tyd­li­gt mer än ovan rikt­pri­ser.

Vad olika saker kostar vid en be­grav­ning?

Du väljer själv hur du vill att det ska vara. Det finns inga krav på att göra på ett visst sätt bara för att tra­di­tio­nen säger så.

Nedan är ex­em­pel på vad saker i sam­band med be­grav­ning kostar. De allra flesta är val­fria och inget du måste göra. Priser kan va­ri­e­ra stort be­ro­en­de på var i landet du bor.

 • Kista – Me­del­pris ca. 8 000 kr, men kan kosta 4 000–40 000 kr.
 • Urna – Me­del­pris ca. 2 000 kr, men kan kosta 700–5 000 kr.
 • Döds­an­nons – Lands­orts­tid­ning ca 1 800–3 000 kr och stor­stad 3 500–5 000 kr.
 • Blom­mor på kistan eller runt urnan – Här kan du välja från att bara lägga en ros på kistan till ett ar­range­mang av blom­mor. En typisk kist- eller urn­de­ko­ra­tion kostar ca 2 500–5 000 kr.
 • Hand­bu­kett eller andra blom­mor – En ros kostar runt 50 kr och en hand­bu­kett 150–200 kr.
 • Pro­gram­kort, fo­to­grafi och tack­kort – Från 500–2 000 kr be­ro­en­de på antal.
 • Extra musik och sång – En solist kan kosta runt 1 500 kr.
 • Sam­kväm efter be­grav­ning­en/min­nes­stund – Detta kan vara kaffe och tårta eller mat, kost­na­den beror på an­ta­let gäster och vad man bjuder på.
 • Grav­sten – Me­del­pris ca. 10 000–16 000 kr, men kan kosta 6 000–25 000 kr eller mer.
 • Kost­na­der för be­grav­nings­by­rå – Ar­bets­kost­nad för att pla­ne­ra och ar­rang­e­ra en be­grav­ning kan va­ri­e­ra från 5 000–10 000 kr be­ro­en­de på be­grav­ning­ens om­fatt­ning.

👍 Läs mer: Check­lis­ta och goda råd vid be­grav­ning

Vad kostar en be­grav­ning med kre­me­ring?

Du be­ta­lar inget extra för kre­me­ring ef­ter­som denna kost­nad ingår i be­grav­nings­av­gif­ten som du au­to­ma­tiskt be­ta­lar om du be­ta­lar skatt på lön och pen­sion.

Alla i Sve­ri­ge har också rätt till en kost­nads­fri grav­pla­ts genom be­grav­nings­av­gif­ten.

Kost­nad som be­grav­nings­av­gif­ten täcker

Alla som be­ta­lar skatt i Sve­ri­ge be­ta­lar också en be­grav­nings­av­gift. Den är inte valbar och inte heller knuten till med­lem­s­kap i Svens­ka kyrkan eller vilken re­li­gi­on du har.

Be­grav­nings­av­gif­ten finns till för att betala för be­grav­nings­verk­sam­he­ten och sä­ker­stäl­la att alla i Sve­ri­ge kan få ett vär­di­gt om­hän­der­ta­gan­de när de har gått bort. Det obe­ro­en­de av eko­nomi eller vilken tro man har.

Be­grav­nings­av­gif­ten täcker ex­em­pel­vis:

 • Kost­nads­fri grav­pla­ts i 25 år
 • Allmän sköt­sel av be­grav­nings­plat­ser
 • Kre­me­ring
 • Grav­sätt­ning av kista eller urna
 • Ce­re­mo­ni­lo­kal
 • Viss trans­port
 • Lön till de som ar­be­tar inom be­grav­nings­verk­sam­he­ten

Av­gifts­sat­sen för 2023 är 25,8 öre per in­tjä­nad hund­ra­lapp. För en person som tjänar 350 000 kr om året in­ne­bär det en avgift om 903 kr per år, eller 75 kr per månad.

Skatt be­ta­lar för andra kost­na­der

Andra prak­tis­ka saker re­la­te­ra­de till döds­fall be­kostas av skatt i kommun och lands­ting. Det gäller ex­em­pel­vis att ta hand om den av­lid­ne, trans­port till bårhus om döds­fal­let sker på sjuk­hus och tiden fram till be­grav­ning.

👍 Läs mer: Vad ett döds­fallin­tyg är och när du be­hö­ver det

Kyr­ko­av­gif­ten be­kos­tar ce­re­moni i Svens­ka kyrkan

Som medlem i Svens­ka kyrkan be­ta­lar du en kyr­ko­av­gift. Den kal­la­des ti­di­ga­re för kyr­ko­ska­tt. Den ger dig rätt till be­grav­ning i Svens­ka kyrkan och be­ta­lar för ce­re­mo­nin i kyrkan.

I kyr­ko­av­gif­ten ingår:

 • Präst vid be­grav­ning
 • Kyrka
 • Kyr­ko­mu­si­ker
 • Kist­bä­ra­re

Läs mer: Skriva ner en sista önskan

Takvalv i kyrka
Kostar en be­grav­ning mer om man inte är med i Svens­ka kyrkan?

En be­grav­ning kostar i grun­den inte mer för att man inte är med i Svens­ka kyrkan. Be­grav­nings­av­gif­ten täcker det nöd­vän­di­ga, även ce­re­mo­ni­lo­kal och grav­pla­ts.

Där­e­mot kan vissa kost­na­der till­kom­ma i sam­band med en even­tu­ell ce­re­moni. Det kan ex­em­pel­vis vara för den som håller i ce­re­mo­nin, en så kallad of­fi­ci­ant. En of­fi­ci­ant är det bor­ger­li­ga al­ter­na­ti­vet till präst. En del kom­mu­ner er­bju­der of­fi­ci­ant för be­grav­ning utan kost­nad, men du kan välja vem som helst för upp­gif­ten

Andra kost­na­der som kan till­kom­ma är mu­si­ker, kist­bä­ra­re och lokal om du önskar vara i en annan än den som kom­mu­nen har. Detta är saker som annars ingår vid en kyrk­lig be­grav­ning.

Kyrk­lig be­grav­ning även om man inte är med i Svens­ka kyrkan

Ut­gångs­punk­ten är att den som inte är medlem i Svens­ka kyrkan tro­ligt­vis inte heller önskar en be­grav­ning i kyrkan. Det är dock fort­fa­ran­de möj­li­gt om den ak­tu­el­la kyrkan god­kän­ner det. Det kommer dock oftast med en extra kost­nad.

Bor­ger­lig be­grav­ning eller be­grav­ning i annat sam­fund

Många be­grav­ning­ar sker bor­ger­li­gt eller i andra sam­fund. Hör med ditt sam­fund om vad en be­grav­ning kostar.

💡 Läs mer om bor­ger­lig och kyrk­lig be­grav­ning och vilka regler och seder som gäller.

Man måste inte ha en be­grav­ning

Du måste inte ha en be­grav­ning i be­ty­del­sen ce­re­moni. Det kan finnas många skäl till att inte ha en.

Om man inte har en be­grav­ning kre­me­ras den av­lid­ne och askan strös ofta i en min­neslund utan att någon an­hö­rig finns med. Det kallas för di­rekt­kre­ma­tion. Det kommer dock fort­fa­ran­de med vissa kost­na­der och en di­rekt­kre­ma­tion är inte helt gratis.

Vad kostar det att inte ha en be­grav­ning?

Även om du väljer di­rekt­kre­ma­tion finns det några saker som kostar. Det minsta som det kan kosta om en person inte har be­grav­ning med ce­re­moni är runt 10 000 kr. Vad det kostar va­ri­e­rar lite be­ro­en­de på var i landet du bor och vilken be­grav­nings­by­rå du väljer.

Kost­na­den är för:

 • Kista
 • Kist­lägg­ning
 • Trans­port till kre­ma­to­ri­um
 • Ar­bets­kost­nad be­grav­nings­by­rå

Om per­so­nen av­li­der i hemmet eller på ett äldre­bo­en­de till­kom­mer en extra kost­nad för trans­port från hemmet till för­va­ring/bårhus. Det kan vara runt 2 000–3 000 kr be­ro­en­de på hur långt det är.

Även vid di­rekt­kre­ma­tion måste det finnas en kista. Det är ett lag­krav och knyter ann till etiska och ar­bets­mil­jö­mäs­si­ga skäl. Du kan alltså inte välja bort kista.

Det finns inga lagstad­ga­de regler på att du måste anlita en be­grav­nings­by­rå, men det är väl­di­gt ovan­li­gt att man gör det själv.

Vem be­ta­lar för be­grav­ning?

Döds­bo­et brukar betala för be­grav­ning­en. Rent prak­tiskt in­ne­bär det att du kan betala be­grav­ning­en med pengar direkt från den av­lid­nes konto. Det gör du genom att ta med eller skicka in räk­ning­ar­na till banken som berör be­grav­ning­en.

Det kan vara bra att veta att du även kan betala boupp­teck­ning med pengar från döds­bo­et. Både be­grav­ning och boupp­teck­ning är pri­o­ri­te­ra­de kost­na­der och ska be­ta­las först om det finns fler skul­der.

Om man inte har råd med en be­grav­ning

Om det inte finns till­räck­li­gt med pengar kvar efter den av­lid­ne för att betala för be­grav­ning går det att söka er­sätt­ning från kom­mu­nen. Det heter att få be­grav­nings­hjälp.

Be­grav­nings­hjälp är ett bidrag som du kan söka om den av­lid­ne inte har pengar kvar att be­kos­ta be­grav­ning. Det finns till för att alla ska ha rätt till en värdig be­grav­ning.

Hur stort bi­dra­get är va­ri­e­rar mellan kom­mu­ner men tum­re­geln är att kom­mu­nen be­ta­lar upp till ett halvt bas­belopp. År 2023 är det 26 250 kr.

Du kan göra boupp­teck­ning enkelt på egen hand. Du be­hö­ver inte anlita be­grav­nings­by­rå eller jurist för det. Med Aatos ingår ju­ri­disk råd­giv­ning.

Svarta ljus med gröna blad
Smidigare juridik, online och enkelt!