Gäller fram­tids­full­makt vid döds­fall?

javier-allegue-barros-C7B-ExXpOIE-unsplash.jpg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-07-12 ● 3 minuter
Dela artikeln
Fram­tids­full­makt är ett re­la­tivt nytt ju­ri­diskt fe­nomen. Därför är det många som inte känner till hur det fun­ge­rar och hur reg­ler­na ser ut.

Om full­makts­gi­va­ren inte vill att fram­tids­full­mak­ten ska gälla efter dennes död kan han eller hon skriva detta i full­mak­ten.

Då kommer inte fram­tids­full­mak­ten gälla efter hans eller hennes död.

Fram­tids­full­makt kan gälla vid döds­fall

Annars är ut­gångs­punk­ten att en fram­tids­full­makt gäller även om full­makts­gi­va­ren har gått bort fram tills dess att döds­bo­et tar över för­valt­ning­en av den av­lid­nes egen­dom.

För att fram­tids­full­mak­ten ska gälla efter full­makts­gi­va­rens bort­gång krävs dock att full­mak­ten blivit giltig redan innan döds­fal­let.

Det krävs också att det inte fö­re­lig­ger sär­skil­da om­stän­dig­he­ter.

Sär­skil­da om­stän­dig­he­ter kan vara t.ex. att upp­dra­get enligt fram­tids­full­mak­ten för­lo­rar sin mening i och med döds­fal­let.

Vad en fram­tids­full­makt inte får om­fat­ta?

En fram­tids­full­makt kan inte ge full­makts­ha­va­ren be­hö­rig­het att be­stäm­ma i full­makts­gi­va­ren hälso- och sjuk­vårds­frå­gor. Dessa beslut måste fattas av sjuk­vår­den.

Det in­ne­bär att full­makts­ha­va­ren inte kan be­slu­ta om full­makts­gi­va­ren t.ex. ska på­börja en can­cer­be­hand­ling.

Inte heller i tand­frå­gor har full­makts­gi­va­ren be­hö­rig­het att be­stäm­ma i.

Om full­mak­ten om­fat­tar att sköta per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter får där­e­mot full­makts­ha­va­ren vara i kon­takt med sjuk­vår­den an­gå­en­de sådana frågor och har rätt att få in­for­ma­tion som inte om­fat­tas av sek­re­tess.

Fram­tids­full­mak­ten får inte heller om­fat­ta åt­gär­der som om­fat­tas av en ut­präg­lad per­son­lig ka­rak­tär. Ex­em­pel på detta är in­gå­en­de och av­slut­ning av gif­ter­mål, be­kräf­tan­de av fa­der­s­kap eller upp­rät­tan­de av tes­ta­men­te.

Tänk därför på att ha ett tes­ta­men­te upp­rät­tat när du upp­rät­tar din fram­tids­full­makt.

För­sälj­ning av fas­tig­het

Det fö­re­kom­mer ofta att en fram­tids­full­makt an­vän­ds vid för­sälj­ning av fas­tig­het.

T.ex. om full­makts­gi­va­ren ska flytta till en mindre bostad eller ett äldre­bo­en­de.

Om fram­tids­full­mak­ten inte in­klu­de­rar för­sälj­ning av fas­tig­het finns det en risk att den inte godtas. Om man vill att full­makts­ha­va­ren ska kunna hjälpa till att sälja en fas­tig­het eller bo­stads­rätt be­hö­ver man alltså ta med det i full­mak­ten.

Det är omöj­li­gt att veta vad som kommer att hända i fram­ti­den. För att vara säker på att det blir som du önskar är det bra att vara för­be­redd för olika fram­ti­da om­stän­dig­he­ter.

Gäller en fram­tids­full­makt efter kon­kurs?

Om full­makts­gi­va­ren sätts i kon­kurs upphör full­mak­ten att gälla.

Detta sker vid kon­kurs­be­slu­tet.

Full­makts­ha­va­ren har där­e­mot rätt att utföra sådana rätts­hand­ling­ar som är nöd­vän­di­ga för att skydda full­makt­gi­va­ren eller kon­kurs­bo­et från för­lust.

Smidigare juridik, online och enkelt!