Gäller fram­tids­full­makt vid döds­fall?

javier-allegue-barros-C7B-ExXpOIE-unsplash.jpg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-07-12 ● 3 minuter
Dela artikeln
Fram­tids­full­makt är ett re­la­tivt nytt ju­ri­diskt fe­no­men. Därför är det många som inte känner till hur det fun­ge­rar och hur reg­ler­na ser ut.

Den här ar­ti­keln pre­sen­te­rar vad man inte kan göra med en fram­tids­full­makt och bra saker att tänka på vid do­ku­men­tets ut­form­ning.

Vad är en fram­tids­full­makt?

En full­makt är ett do­ku­ment som ger full­makts­ha­va­ren (den som får full­mak­ten) rätten att handla å full­makts­gi­va­rens (den som ger full­mak­ten) vägnar.

En fram­tids­full­makt är en möj­lig­het, enligt lag, för pri­vat­per­so­ner att upp­rät­ta en full­makt om han eller hon i fram­ti­den, på grund av psy­kisk stör­ning, sjuk­dom eller lik­nan­de, inte längre kan ta hand om sina an­ge­lä­gen­he­ter. 

Den som är full­makts­ha­va­re får då hjälpa och fatta de beslut åt full­makts­gi­va­ren som full­makts­gi­va­ren annars hade kunnat fatta för sig själv. 

Full­mak­ten kan in­ne­fat­ta full­makts­gi­va­rens per­son­li­ga och eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter.

En per­son­lig an­ge­lä­gen­het är t.ex. att ha kon­takt med läkare och en eko­no­misk an­ge­lä­gen­het kan vara att full­makt­ha­va­ren be­ta­lar full­makts­gi­va­rens räk­ning­ar. 

Full­makts­gi­va­ren kan också ge full­makts­ha­va­ren sär­skilt spe­ci­fi­ce­ra­de upp­drag.

Form­krav

För att en fram­tids­full­makt ska vara giltig krävs det enligt lag att vissa saker finns med, så kal­la­de form­krav

Dessa är att:

  • Full­makts­gi­va­ren måste vara 18 år och inte vara be­slutso­för­mögen**,** det vill säga inte ha för­val­ta­re. Han eller hon måste kunna ta hand om sina egna an­ge­lä­gen­he­ter.
  • Full­mak­ten ska vara skrift­lig.
  • Full­mak­ten ska skri­vas under av full­makts­gi­va­ren till­sam­mans med två sam­ti­digt när­va­ran­de vitt­nen.
  • Vitt­ne­na ska själva skriva på full­mak­ten.

Krav på vitt­nen

Alla får inte vara vitt­nen. De som inte får vara vitt­nen är:

  • Full­makts­ha­var­na
  • Den som är under 15 år eller på grund av psy­kisk stör­ning inte för­står be­ty­del­sen av att vara ett vittne.
  • Full­makts­gi­va­rens make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller ned­sti­gan­de släkt­skap med full­makts­gi­va­ren.
  • På samma sätt får inte svåg­rar i samma led vara vitt­nen som svär­för­äld­rar, svåger etc.

När börjar en fram­tids­full­makt gälla?

En fram­tids­full­makt börjar gälla när full­makts­gi­va­ren inte längre kan ta hand om sina egna an­ge­lä­gen­he­ter.

Vem som ska bedöma detta får full­makts­gi­va­ren välja och detta måste därför anges i fram­tids­full­mak­ten.

Full­makts­gi­va­ren kan välja om full­makts­ha­va­ren själv får bedöma om full­mak­ten ska börja gälla eller om en dom­stol måste fatta beslut om full­mak­ten har trätt i kraft. Full­makts­ha­va­ren måste då ansöka hos dom­sto­len om att full­mak­ten ska börja gälla.

Om full­makts­gi­va­ren inte har skri­vit i fram­tids­full­mak­ten när den ska börja gälla be­stäms detta av dom­stol. 

När fram­tids­full­mak­ten har trätt i kraft ska full­makts­ha­va­ren med­de­la full­makts­gi­va­rens när­stå­en­de om detta.

Detta görs munt­li­gen eller skrift­li­gen.

Änd­ring av fram­tids­full­makt

Vid änd­ring av fram­tids­full­mak­ten gäller samma krav som när man upp­rät­tar en fram­tids­full­makt för första gången. 

Det in­ne­bär att full­makts­gi­va­ren ska skriva under med två sam­ti­digt när­va­ran­de vitt­nen som också un­der­teck­nar.

Där­e­mot, om änd­ring­en enbart hand­lar om att full­mak­ten ska be­grän­sas, gäller inte dessa form­krav, t.ex. att full­makts­ha­va­ren inte längre ska kunna för­val­ta full­makts­gi­va­rens till­gång­ar.

Det in­ne­bär att om full­makts­gi­va­ren vill ge full­mak­ten mindre be­hö­rig­he­ter, be­hö­ver varken full­makts­gi­va­ren eller vitt­ne­na skriva på igen.

Full­makts­gi­va­ren be­hö­ver bara ändra eller stryka i fram­tids­full­mak­ten. 

För att det inte ska uppstå miss­för­stånd är det där­e­mot alltid bra att ändå skriva en ny fram­tids­full­makt ef­tersom en­sta­ka stryk­ning­ar kan ifrå­ga­sät­tas i ef­ter­hand. 

Vad en fram­tids­full­makt inte får om­fat­ta?

En fram­tids­full­makt kan inte ge full­makts­ha­va­ren be­hö­rig­het att be­stäm­ma i full­makts­gi­va­ren hälso- och sjuk­vårds­frå­gor. Dessa beslut måste fattas av sjuk­vår­den.

Det in­ne­bär att full­makts­ha­va­ren inte kan be­slu­ta om full­makts­gi­va­ren t.ex. ska på­bör­ja en can­cer­be­hand­ling.

Inte heller i tand­frå­gor har full­makts­gi­va­ren be­hö­rig­het att be­stäm­ma i.

Om full­mak­ten om­fat­tar att sköta per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter får där­e­mot full­makts­ha­va­ren vara i kon­takt med sjuk­vår­den an­gå­en­de sådana frågor och har rätt att få in­for­ma­tion som inte om­fat­tas av sek­re­tess. 

Fram­tids­full­mak­ten får inte heller om­fat­ta åt­gär­der som om­fat­tas av en ut­präg­lad per­son­lig ka­rak­tär. Ex­em­pel på detta är in­gå­en­de och av­slut­ning av gif­ter­mål, be­kräf­tan­de av fa­der­skap eller upp­rät­tan­de av tes­ta­men­te. 

Tänk därför på att ha ett tes­ta­men­te upp­rät­tat när du upp­rät­tar din fram­tids­full­makt. 

Gäller fram­tids­full­mak­ten vid mitt döds­fall?

Om full­makts­gi­va­ren inte vill att fram­tids­full­mak­ten ska gälla efter dennes död kan han eller hon skriva detta i full­mak­ten. 

Då kommer inte fram­tids­full­mak­ten gälla efter hans eller hennes död.

Annars är ut­gångs­punk­ten att en fram­tids­full­makt gäller även om full­makts­gi­va­ren har gått bort fram tills dess att döds­bo­et tar över för­valt­ning­en av den av­lid­nes egen­dom. 

För att fram­tids­full­mak­ten ska gälla efter full­makts­gi­va­rens bort­gång krävs dock att full­mak­ten blivit giltig redan innan döds­fal­let. 

Det krävs också att det inte fö­re­lig­ger sär­skil­da om­stän­dig­he­ter. 

Sär­skil­da om­stän­dig­he­ter kan vara t.ex. att upp­dra­get enligt fram­tids­full­mak­ten för­lo­rar sin mening i och med döds­fal­let. 

Gäller en fram­tids­full­makt efter kon­kurs?

Om full­makts­gi­va­ren sätts i kon­kurs upphör full­mak­ten att gälla.

Detta sker vid kon­kurs­be­slu­tet.

Full­makts­ha­va­ren har där­e­mot rätt att utföra sådana rätts­hand­ling­ar som är nöd­vän­di­ga för att skydda full­makt­gi­va­ren eller kon­kurs­bo­et från för­lust.

För­sälj­ning av fas­tig­het

Det fö­re­kom­mer ofta att en fram­tids­full­makt an­vänds vid för­sälj­ning av fas­tig­het.

T.ex. om full­makts­gi­va­ren ska flytta till en mindre bostad eller ett äldre­bo­en­de.

Om fram­tids­full­mak­ten inte in­klu­de­rar för­sälj­ning av fas­tig­het finns det en risk att den inte godtas. Om man vill att full­makts­ha­va­ren ska kunna hjälpa till att sälja en fas­tig­het eller bo­stads­rätt be­hö­ver man alltså ta med det i full­mak­ten.

Det är omöj­ligt att veta vad som kommer att hända i fram­ti­den. För att vara säker på att det blir som du önskar är det bra att vara för­be­redd för olika fram­ti­da om­stän­dig­he­ter.