Be­hö­ver du en fram­tids­full­makt?

Kvinna med ett leende
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 3 minuter
Dela artikeln
Vi går tyd­li­gt igenom vad en fram­tids­full­makt är så att du kan avgöra om du be­hö­ver en.

En fram­tids­full­makt är ett av få ju­ri­dis­ka do­ku­ment som alla svens­kar verk­li­gen har nytta av. Det kallas också  fram­tids­kon­trakt.

Obe­ro­en­de om du tänker skriva en fram­tids­full­makt eller inte är det är bra att veta vad en fram­tids­full­makt är och vad som händer om du inte har en.

En fram­tids­full­makt är en för­säk­ring för fram­ti­den

I en fram­tids­full­makt anger du vem som får fatta beslut för dig om du i fram­ti­den inte kan göra det själv, ex­em­pel­vis på grund av en olycka eller sjuk­dom såsom demens eller alz­hei­mers. I full­mak­ten anger du idag, vem som kan fö­re­trä­da dig i fram­ti­den.

En fram­tids­full­makt måste skri­vas innan den behövs, alltså innan den som skri­ver full­mak­ten är så pass sjuk att denne inte kan fatta egna beslut. Lagen om fram­tids­full­makt kom till för att ge den en­skil­da in­di­vi­den större in­fly­tan­de i en sådan si­tu­a­tion.

💡 En fram­tids­full­makt är som en för­säk­ring. För­hopp­nings­vis be­hö­ver du den aldrig men du måste ha en före någon­ting händer.

Läs mer: Sta­tistik om hur väl svens­kar känner till fram­tids­full­makt

Om jag inte har en fram­tids­full­makt?

Om du inte har en fram­tids­full­makt kan de när­mast an­hö­ri­ga göra vissa var­dag­li­ga ären­den med hjälp av an­hö­rig­be­hö­rig­het som kommer au­to­ma­tiskt. Men om man be­hö­ver göra något som inte ingår i an­hö­rig­be­hö­rig­he­ten måste tings­rät­ten utse en god man åt dig. Fö­re­trä­da­ren kan vara en nära an­hö­rig, men du väljer inte själv vem det är.

Detta kan vara be­svär­li­gt och det kräver både en an­sö­kan till tings­rät­ten och vänta på att tings­rät­ten fattar ett beslut i frågan. Det är be­tyd­li­gt snab­ba­re om du själv utser någon i din fram­tids­full­makt som direkt får fö­re­trä­da dig.

En fö­re­trä­da­re tings­rät­ten utser har en re­do­vis­nings­skyl­dig­het. Det in­ne­bär att fö­re­trä­da­ren nog­grant måste ha koll på var krona och öre och kon­trol­le­ra fak­tu­ror, kvit­ton, ut­gif­ter och in­koms­ter. År­li­gen ska allt re­do­vi­sas i en rap­port till över­för­myn­da­ren.

I en fram­tids­full­makt kan den som skri­ver full­mak­ten (full­makts­gi­va­re) fri­vil­li­gt välja att utse en granska­re eller så har fa­mil­je­med­lem­mar rätt att år­li­gen be om en rap­port.

Lagen om fram­tids­full­mak­ter sätter ram­ver­ket för vad som gäller.

⚠️ Om du väljer att inte skriva fram­tids­full­makt är det bra att veta vad en god man får och inte får göra!

Vad får en fö­re­trä­da­re fatta beslut om?

Du skri­ver själv i full­mak­ten vad en fö­re­trä­da­re får fatta beslut om. Det kan handla om per­son­li­ga och/eller eko­no­mis­ka ären­den och även sär­skil­da ären­den där man kan behöva hjälp.

  • Per­son­li­ga ären­den är ex­em­pel­vis att kon­tak­ta vård och myn­dig­he­ter.
  • Eko­no­mis­ka ären­den är att betala räk­ning­ar och ta ut pengar.

När träder full­mak­ten i kraft?

En fram­tids­full­makt börjar gälla när du inte länge kan fatta beslut själv på grund av sjuk­dom, psy­kisk stör­ning eller för­sva­gat häl­so­till­stånd.

Fram­tids­full­mak­ten ska inte för­väx­las med vanlig full­makt eller ge­ne­ral­full­makt, som istäl­let gäller när du är frisk och kan ta egna beslut men bara vill ha hjälp att utföra en viktig upp­gift.

För­hopp­nings­vis be­hö­ver du aldrig an­vän­da din fram­tids­full­makt.

Läs mer: Fram­tids­full­makt med flera full­makt­ha­va­re

Fram­tids­full­makt är ett vik­ti­gt do­ku­ment

Vi har i en tabell sam­man­ställt vilka saker som fram­tids­full­mak­ten in­ne­hål­ler, och hur den un­der­lät­tar livet för dina nära och kära.

 Med fram­tids­full­maktUtan fram­tids­full­makt
Du kan välja vem ska ta hand om dina egna ären­den
Tings­rät­ten be­slu­tar
Du väljer vad om­bu­det kan be­slu­ta om
Du kan gör livet lät­ta­re för nära och kära
Du kan välja att utse en granska­re eller så har fa­mil­je­med­lem­mar rätt att år­li­gen be om en rap­port

Läs mer: Tre ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­makt

Var skrivs en fram­tids­full­makt och vad kostar det?

Hos en jurist eller ad­vo­kat­by­rå kostar det mellan 1 900–4 600 kronor att göra en fram­tids­full­makt. Det är dock van­li­gast att de tar betalt per timme och därför är det svårt, om inte omöj­li­gt, att veta det slut­li­ga priset i förväg.

Aatos är en tjänst, ut­veck­lad av ju­ris­ter och tek­no­lo­gi­ex­per­ter, som gör det möj­li­gt att upp­rät­ta en fram­tids­full­makt online. Med väg­led­ning och ju­ris­ter nära till hands är det möj­li­gt att upp­rät­ta en fram­tids­full­makt enkelt och lätt online.

Tjäns­ten stäl­ler enkla frågor som kart­läg­ger dina öns­ke­mål och din livs­si­tu­a­tion och på basis av det upp­rät­tas en fram­tids­full­makt som passar just dig.

screenshot-2021-07-13-at-14-06-34.png

Tjäns­ten kräver inte att an­vän­da­ren har ju­ri­disk ex­per­tis och Aatos stäl­ler frågor du lätt för­står och kan svara på.

Ba­se­rat på det kart­läg­ger tjäns­ten din si­tu­a­tion och öns­ke­mål och sedan upp­rät­tas en fram­tids­full­makt som är an­pas­sad för just dig. Du kan vara säker på att allt som behövs finns med och du be­hö­ver inte förstå lagen eller pa­ra­gra­fer.

Prova tjäns­ten gratis:

Vad våra kunder tycker om oss

★★★★★ Simon A.

Ut­märkt tjänst! Vi hade fun­de­rat göra ett äk­ten­skaps­för­ord men att boka tid på en byrå kändes som allt för mycket tid och pengar. Därför var Aatos kanon! Tjäns­ten var lätt och enkelt att an­vän­da. Vi upp­rät­ta­de vårt avtal från som­mar­stu­gan och var varken tvung­na att boka tid eller besöka en jurist.

★★★★★ Karin D.

Fin vara och så snabb le­ve­rans.

★★★★★ Kari A.

Aatos ju­ristav­del­ning är pro­fes­sio­nell, kvick och trev­lig. Jag fick svar på alla mina frågor när jag gjorde do­ku­men­tet. Aatos är även pris­värt jäm­fört med andra ju­ri­dis­ka tjäns­ter. Jag kan starkt re­kom­men­de­ra dem.

framtidsfullmakt-hos-aatos.jpg

Smidigare juridik, online och enkelt!