3 ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­makt

Unga kille
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-11-09 ● 5 minuter
Dela artikeln
Käns­lan av att inget all­var­li­gt kan hända kan få oss att blunda för vad vi borde göra. Vi delar här tre ex­em­pel på när en fram­tids­full­makt hade gjort stor skill­nad. 

Fram­tids­full­makt för­knip­pas oftast med att bli gammal, men även yngre fullt friska per­so­ner kan ha stor nytta av en full­makt. Obe­ro­en­de ålder kan du råka ut för en olycka eller bli all­var­li­gt sjuk.

När livet väl har hänt är det för sent att skriva full­mak­ten. I ex­em­pel nedan kan du se hur otur­li­gt det kan bli om inte en fram­tids­full­makt finns.

Kort om fram­tids­full­makt

Låt oss först bara för­kla­ra vad en fram­tids­full­makt är.

En fram­tids­full­makt är ett do­ku­ment i vilket du kan be­stäm­ma vem som får ta hand om dina eko­no­mis­ka och pri­va­ta in­tres­sen om du av någon an­led­ning inte kan göra det själv. Det kan vara på grund av ditt fy­sis­ka eller psy­kis­ka till­stånd, till ex­em­pel att du råkar ut för en större olycka eller blir dement.

Full­mak­ten börjat gälla om du inte kan ta hand om det fram­tids­full­mak­ten gäller. Du be­stäm­mer själv vem som får ta det be­slu­tet. Det van­li­gas­te är att det är full­makts­ha­va­ren som du har utsett att hjälpa dig. Men det kan också vara tings­rät­ten som be­stäm­mer.

Fram­tids­full­makt enligt dina öns­ke­mål

Skapa din egen fram­tids­full­makt enkelt via Aatos tjänst. Du kan prova tjäns­ten gratis.

Ex­em­pel på när fram­tids­full­makt hade varit bra

Det be­hö­ver inte hända något dra­ma­tiskt för att en fram­tids­full­makt ska komma till nytta. Om inte annat blir vi alla äldre och sjuk­dom kan komma smy­gan­de utan att vi märker.

En fram­tids­full­makt är en typ av för­säk­ring som kan göra livet enkla­re både för dig och dina nära. Men för­hopp­ning­en är att den aldrig ska be­hö­vas.

skiing.jpg
Ex­em­pel 1: Olycka i skid­bac­ken

Frida är 28 år. Hon är i en pro­cess att köpa sitt dröm­bo­en­de. Hon åker till fjäl­len med fa­mil­jen men faller och skadar sig all­var­li­gt i skid­bac­ken. Frida blir kvar länge på sjuk­hus och är så dålig att hon inte är kon­takt­bar.

För­äld­rar­na för­sö­ker ta hand om bo­stads­af­fä­ren och hennes eko­nomi, men har ingen be­hö­rig­het. Inte ens räk­ning­ar­na kan de betala då de finns i Fridas di­gi­ta­la brev­lå­da och går inte att få tag i utan hennes BankID. När de går till banken får de be­ske­det att de inte har rätt till Fridas konton.

En god man utses av tings­rät­ten att ta hand om Fridas eko­nomi. Det blir inte hennes för­äld­rar och per­so­nen tar inte de eko­no­mis­ka beslut som Frida tänkt sig. Det tar dess­utom lång tid då för­äld­rar­na tycker det är svårt att driva frågan. Frida hinner få en be­tal­nings­an­märk­ning.

Frida till­frisk­nar och tar åter kon­troll över sin eko­nomi. Med en fram­tids­full­makt där Frida utsett sina för­äld­rar som full­makts­ta­ga­re hade de kunnat av­slu­ta bo­stads­af­fä­ren och  enkla­re sköta hennes räk­ning­ar.

Läs mer: Vad ska en enkel fram­tids­full­makt in­ne­hål­ler?

hus.jpg
Ex­em­pel 2: En miss­lyc­kad hus­för­sälj­ning

Berit är 76 år. Hon har länge pratat med sin son om att sälja sitt hus och flytta till ett äldre­bo­en­de. På se­nas­te tiden har hennes minne blivit allt sämre och det visar sig att hon har demens. Hon klarar sig inte längre själv och tving­as flytta till ett de­mens­bo­en­de.

Det blir nu bråt­tom för hennes son att sälja huset. Varken Berit eller sonen har råd att betala för dubbla boende. Dess­utom är det ont om plat­ser på de­mens­bo­en­den och de tving­as välja ett dyrare boende. Peng­ar­na från för­sälj­ning­en hade verk­li­gen gjort nytta.

Som tur är hittar de en köpare till huset. När nästan allt är klart med af­fä­ren och de ska skriva kon­trak­tet får sonen veta att han enligt lag inte är be­hö­rig att sälja huset. Han måste be dom­sto­len utse en god man som istäl­let får göra af­fä­ren. Den goda mannen blir dock osäker på om det verk­li­gen är Berits önskan att sälja huset.

Huset säljs till slut men hela hän­del­se­för­lop­pet med att hitta en köpare, utse en god man och över­tyga goda mannen att Berit fak­tiskt vill sälja har tagit lång tid. Under tiden har både Berits och sonens eko­nomi drab­ba­ts hårt.

💡 Läs mer om hur fram­tids­full­makt och an­hö­rig­be­hö­rig­het kan hjälpa dig?

man-with-papers.jpg
Ex­em­pel 3: Den ogil­ti­ga fram­tids­full­mak­ten

Erik är 49 år. Han har läst ex­emp­len ovan på be­ty­del­sen av fram­tids­full­makt och be­stäm­mer sig för att göra en egen. Erik gillar att vara eko­no­misk och tänker att det inte kan vara så svårt att skriva sin egen fram­tids­full­makt. Det skulle spara honom pengar.

Erik har stort för­tro­en­de för det tros­sam­fund han till­hör och skulle vilja att per­so­ner­na i sam­fun­dets sty­rel­se blir hans fö­re­trä­da­re. På nätet har han läst att man som full­makts­gi­va­re kan utse flera full­makts­ha­va­re. Han har dock inte rik­ti­gt koll på ef­ter­namn och per­son­num­ret på per­so­ner­na som han tänker på.

I stäl­let för att fråga var och en väljer han att utse tros­sam­fun­det till full­makts­ha­va­re då han vet att det är en re­gi­stre­rad ju­ri­disk person. Erik ger full­mak­ten till präs­ten som lovar att väl för­val­ta Eriks in­tres­sen om det skulle komma till det.

Några år senare hamnar Erik i en bi­lo­lyc­ka. Präs­ten minns sitt löfte och beger sig till tings­rät­ten för att bli för­ord­nad som full­makts­ha­va­re. Tings­rät­ten för­kla­rar dock att fram­tids­full­mak­ten är ogil­tig ef­ter­som man enligt lag inte kan utse en ju­ri­disk person till full­makts­ha­va­re.

Erik kan inte få hjälp av per­so­nen han utsåg till full­makts­ha­va­re och istäl­let utses en god man som Erik inte känner och den goda mannen får inte göra allt det som Erik be­hö­ver hjälp med. Det blev inte som han tänkt sig.

💡 Visste du? En ju­ri­disk person är till ex­em­pel ett ak­tie­bo­lag, han­dels­bo­lag, för­e­ning eller tros­sam­fund. Full­makts­ta­ga­re i en fram­tids­full­makt måste vara fy­sis­ka per­so­ner. Det går därmed att utse en le­da­mot till full­makts­ha­va­re men inte en sty­rel­se.

Läs mer: Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt?

Ta nästa steg mot en fram­tids­full­makt

Ex­em­pel ovan visar att du aldrig kan veta vad som kommer i din väg. Även om ex­emp­len kan kännas dras­tis­ka krävs det inte mycket för att ställa till det. Det är därför vik­ti­gt att du verk­li­gen skri­ver en fram­tids­full­makt. Det gäller även om du är gift.

Det be­hö­ver inte ta mer än några mi­nu­ter. Med Aatos on­li­ne­tjänst för du väg­led­ning till en färdig fram­tids­full­makt redan idag.

Fram­tids­full­mak­ten skapas genom att du svara på några enklar frågor som kart­läg­ger ditt liv och din si­tu­a­tion. Sedan får du en full­makt som är unik för just dig. Tjäns­ten kostar 699 kr och då ingår bl.a ju­ri­disk råd­giv­ning och hem­le­ve­rans. Men du kan prova på tjäns­ten gratis och ser in­ne­hål­let i full­mak­ten på vanlig svens­ka redan före be­tal­ning­en.

Smidigare juridik, online och enkelt!