Tre ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­makt

Unga kille
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-11-09 ● 7 minuter
Känslan av att inget allvarligt kan hända kan få oss att blunda för vad vi borde göra. Vi delar här tre exempel på när en framtidsfullmakt hade gjort stor skillnad. 

Fram­tids­full­makt för­knip­pas oftast med att bli gammal, men även yngre fullt friska per­so­ner kan ha stor nytta av en full­makt. Obe­ro­en­de ålder kan du råka ut för en olycka eller bli all­var­ligt sjuk. 

När livet väl har hänt är det för sent att skriva full­mak­ten. I ex­em­pel nedan kan du se hur otur­ligt det kan bli om inte en fram­tids­full­makt finns

Kort om fram­tids­full­makt

Låt oss först bara för­kla­ra vad en fram­tids­full­makt är. 

En fram­tids­full­makt är ett do­ku­ment i vilket du kan be­stäm­ma vem som får ta hand om dina eko­no­mis­ka och pri­va­ta in­tres­sen om du av någon an­led­ning inte kan göra det själv. Det kan vara på grund av ditt fy­sis­ka eller psy­kis­ka till­stånd, till ex­em­pel att du råkar ut för en större olycka eller blir dement.

Full­mak­ten börjat gälla om du inte kan ta hand om det fram­tids­full­mak­ten gäller. Du be­stäm­mer själv vem som får ta det be­slu­tet. Det van­li­gas­te är att det är full­makts­ha­va­ren som du har utsett att hjälpa dig. Men det kan också vara tings­rät­ten som be­stäm­mer.

Ex­em­pel på när fram­tids­full­makt hade varit bra

Det be­hö­ver inte hända något dra­ma­tiskt för att en fram­tids­full­makt ska komma till nytta. Om inte annat blir vi alla äldre och sjuk­dom kan komma smy­gan­de utan att vi märker. En fram­tids­full­makt är en typ av för­säk­ring som kan göra livet enkla­re både för dig och dina nära. Men för­hopp­ning­en är att den aldrig ska be­hö­vas.

skiing.jpg
Ex­em­pel 1: Olycka i skid­bac­ken

Frida är 28 år. Hon är i en pro­cess att köpa sitt dröm­bo­en­de. Hon åker till fjäl­len med fa­mil­jen men faller och skadar sig all­var­ligt i skid­bac­ken. Frida blir kvar länge på sjuk­hus och är så dålig att hon inte är kon­takt­bar.

För­äld­rar­na för­sö­ker ta hand om bo­stads­af­fä­ren och hennes eko­no­mi, men har ingen be­hö­rig­het. Inte ens räk­ning­ar­na kan de betala då de finns i Fridas di­gi­ta­la brev­lå­da och går inte att få tag i utan hennes BankID. När de går till banken får de be­ske­det att de inte har rätt till Fridas konton.

En god man utses av tings­rät­ten att ta hand om Fridas eko­no­mi. Det blir inte hennes för­äld­rar och per­so­nen tar inte de eko­no­mis­ka beslut som Frida tänkt sig. Det tar dess­utom lång tid då för­äld­rar­na tycker det är svårt att driva frågan. Frida hinner få en be­tal­nings­an­märk­ning. 

Frida till­frisk­nar och tar åter kon­troll över sin eko­no­mi. Med en fram­tids­full­makt där Frida utsett sina för­äld­rar som full­makts­ta­ga­re hade de kunnat av­slu­ta bo­stads­af­fä­ren och  enkla­re sköta hennes räk­ning­ar. 

hus.jpg
Ex­em­pel 2: En miss­lyc­kad hus­för­sälj­ning

Berit är 76 år. Hon har länge pratat med sin son om att sälja sitt hus och flytta till ett äldre­bo­en­de. På se­nas­te tiden har hennes minne blivit allt sämre och det visar sig att hon har demens. Hon klarar sig inte längre själv och tving­as flytta till ett de­mens­bo­en­de. 

Det blir nu bråt­tom för hennes son att sälja huset. Varken Berit eller sonen har råd att betala för dubbla boende. Dess­utom är det ont om plat­ser på de­mens­bo­en­den och de tving­as välja ett dyrare boende. Peng­ar­na från för­sälj­ning­en hade verk­li­gen gjort nytta.

Som tur är hittar de en köpare till huset. När nästan allt är klart med af­fä­ren och de ska skriva kon­trak­tet får sonen veta att han enligt lag inte är be­hö­rig att sälja huset. Han måste be dom­sto­len utse en god man som istäl­let får göra af­fä­ren. Den goda mannen blir dock osäker på om det verk­li­gen är Berits önskan att sälja huset.

Huset säljs till slut men hela hän­del­se­för­lop­pet med att hitta en köpare, utse en god man och över­ty­ga goda mannen att Berit fak­tiskt vill sälja har tagit lång tid. Under tiden har både Berits och sonens eko­no­mi drab­bats hårt.

man-with-papers.jpg
Ex­em­pel 3: Den ogil­ti­ga fram­tids­full­mak­ten

Erik är 49 år. Han har läst ex­emp­len ovan på be­ty­del­sen av fram­tids­full­makt och be­stäm­mer sig för att göra en egen. Erik gillar att vara eko­no­misk och tänker att det inte kan vara så svårt att skriva sin egen fram­tids­full­makt. Det skulle spara honom pengar. 

Erik har stort för­tro­en­de för det tros­sam­fund han till­hör och skulle vilja att per­so­ner­na i sam­fun­dets sty­rel­se blir hans fö­re­trä­da­re. På nätet har han läst att man som full­makts­gi­va­re kan utse flera full­makts­ha­va­re. Han har dock inte rik­tigt koll på ef­ter­namn och per­son­num­ret på per­so­ner­na som han tänker på. 

I stäl­let för att fråga var och en väljer han att utse tros­sam­fun­det till full­makts­ha­va­re då han vet att det är en re­gi­stre­rad ju­ri­disk person. Erik ger full­mak­ten till präs­ten som lovar att väl för­val­ta Eriks in­tres­sen om det skulle komma till det. 

Några år senare hamnar Erik i en bi­lo­lyc­ka. Präs­ten minns sitt löfte och beger sig till tings­rät­ten för att bli för­ord­nad som full­makts­ha­va­re. Tings­rät­ten för­kla­rar dock att fram­tids­full­mak­ten är ogil­tig ef­tersom man enligt lag inte kan utse en ju­ri­disk person till full­makts­ha­va­re. 

Erik kan inte få hjälp av per­so­nen han utsåg till full­makts­ha­va­re och istäl­let utses en god man som Erik inte känner. Det blev inte som han tänkt sig. 

💡 Visste du? En ju­ri­disk person är till ex­em­pel ett ak­tie­bo­lag, han­dels­bo­lag, för­e­ning eller tros­sam­fund. Full­makts­ta­ga­re i en fram­tids­full­makt måste vara fy­sis­ka per­so­ner. Det går därmed att utse en le­da­mot till full­makts­ha­va­re men inte en sty­rel­se. 

Ta nästa steg mot en fram­tids­full­makt

Ex­em­pel ovan visar att du aldrig kan veta vad som kommer i din väg. Även om ex­emp­len kan kännas dras­tis­ka krävs det inte mycket för att ställa till det. Det är därför vik­tigt att du verk­li­gen skri­ver en fram­tids­full­makt. Det gäller även om du är gift

Det be­hö­ver inte ta mer än några mi­nu­ter. Med Aatos on­li­ne­tjänst för du väg­led­ning till en färdig fram­tids­full­makt. Är du osäker på något kan du chatta med våra ju­ris­ter. Det ingår i priset för full­mak­ten.