Livs­full­makt

Öppet fält med blå himmel och grönt gräs.
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-02-29 ● 3 minuter
Dela artikeln
Livs­full­makt är ett annat ord för fram­tids­full­makt och skrivs för att ge en annan person rätt att fö­re­trä­da och re­pre­sen­te­ra dig längre fram i livet, när du själv inte längre har möj­lig­het.

En livs­full­makt eller fram­tids­full­makt, som det egent­li­gen heter, är en slags full­makt. En full­makt är en skrift­lig ju­ri­disk hand­ling som anger att en annan person har rätt att fö­re­trä­da den som skri­ver full­mak­ten i olika si­tu­a­tio­ner. Den som skri­ver full­mak­ten kallas för full­makts­gi­va­re eller hu­vud­man. Den som får full­makt, och därmed får fö­re­trä­da per­so­nen, kallas för full­makts­ta­ga­re.

Det finns olika typer av full­mak­ter, till ex­em­pel ge­ne­ral­full­makt, enkel full­makt eller fram­tids­full­makt.

💡 Visste du? Fram­tids­full­makt kallas även fram­tids­kon­trakt

Vad är en fram­tids­full­makt?

En fram­tids­full­makt anger vem som ska fö­re­trä­da dig om du i fram­ti­den inte kan fatta dina egna beslut. Oför­mågan att ta beslut kan bero på psy­kisk ohälsa, sjuk­dom eller andra an­led­ning­ar som medför att per­so­nen inte längre kan fatta beslut på egen hand.

En fram­tids­full­makt är ett sätt att ge in­di­vi­den en ökad möj­lig­het till själv­be­stäm­man­de inför fram­ti­den genom att kunna välja vem som ska kunna hjälpa till och med vad. När en person inte har möj­lig­het att fatta beslut om sina an­ge­lä­gen­he­ter utses annars oftast en god man eller en för­val­ta­re. En fram­tids­full­makt är ett al­ter­na­tiv till god man eller för­val­ta­re.

💡 Tips! Om du fun­de­rar på att skriva en fram­tids­full­makt har Aatos en guide för vad det kostar.

Hur skrivs en fram­tids­full­makt?

En fram­tids­full­makt måste till att börja med vara skrift­lig. Den som skri­ver full­mak­ten måste ha fyllt 18 år, och ska vi full­makts­skri­van­det ha möj­lig­het att kunna ta beslut om sina an­ge­lä­gen­he­ter. Per­so­nen måste alltså fort­fa­ran­de ha för­måga att kunna fatta beslut när full­mak­ten skrivs. En fram­tids­full­makt kan inte skri­vas om per­so­nen är sjuk och inte för­står in­ne­bör­den av hand­ling­en. Full­mak­ten blir då inte giltig.

Full­mak­ten ska för­u­tom den som skri­ver full­mak­ten, un­der­teck­nas av två vitt­nen. Den som ska bli full­makts­ta­ga­re får inte skriva under, utan det ska vara två andra per­so­ner. Full­mak­ten ska också ange att det hand­lar om just en fram­tids­full­makt, vem som ges full­makt, vilka an­ge­lä­gen­he­ter full­mak­ten ska om­fat­ta och even­tu­el­la övriga vill­kor.

Full­makts­ta­ga­ren kan, och brukar också vara, en an­hö­rig till full­makts­gi­va­ren. Det kan till ex­em­pel vara en bror, make eller dotter till full­makts­gi­va­ren men måste inte vara en släk­ting utan kan vara vem som helst som man litar på att sköta sina an­ge­lä­gen­he­ter.

Full­makts­gi­va­ren be­stäm­mer vilka an­ge­lä­gen­he­ter som full­mak­ten ska om­fat­ta. Det är bra om full­mak­ten i detalj anger tyd­li­gt vad den ska om­fat­ta, för att det inte senare ska uppstå oklar­he­ter. Det kan till ex­em­pel framgå att full­mak­ten ska om­fat­ta:

  • att full­makts­ta­ga­ren ska kunna föra talan i ären­den om bostad och social omsorg. 
  • han­te­ring­en av bankä­ren­den och be­tal­ning av räk­ning­ar
  • för­valt­ning av fas­tig­het
  • han­te­ring­en av för­säk­rings­ä­ren­de
  • de­kla­re­ra hos Skat­te­ver­ket

💡 Det är full­makts­gi­va­ren som be­stäm­mer hur och i vilken ut­sträck­ning full­mak­ten ska an­vän­das.

När ska fram­tids­full­mak­ten börja an­vän­das?

Fram­tids­full­mak­ten skrivs när per­so­nen fort­fa­ran­de är frisk och för­står in­ne­bör­den av hand­ling­en. Fram­tids­full­mak­ten börjar gälla när per­so­nen inte längre har möj­lig­het att han­te­ra sina per­son­li­ga och eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter.

Full­makts­gi­va­ren kan an­ting­en ange att full­makts­ta­ga­ren ska be­stäm­ma när den ska börja an­vän­das eller att en dom­stol ska be­slu­ta om det. Om det är full­makts­ta­ga­ren som ska be­slu­ta om full­mak­ten kan be­slu­tet om att börja an­vän­da den tas så snart det behövs. Full­makts­ta­ga­ren måste då in­for­me­ra de an­hö­ri­ga att full­mak­ten är i bruk.

När ska fram­tids­full­mak­ten sluta an­vän­das?

Det finns olika si­tu­a­tio­ner när full­mak­ten upphör att gälla. Om full­makts­ta­ga­ren be­dö­mer att full­mak­ten inte längre är nöd­vän­dig ska den inte längre an­vän­das.

Om en god man al­ter­na­tivt en för­val­ta­re utses till per­so­nen gäller van­ligt­vis inte heller fram­tids­full­mak­ten. Det beror på att en fram­tids­full­makt gör det möj­li­gt för in­di­vi­den att be­stäm­ma vem som ska fö­re­trä­da en. Full­makts­ta­ga­ren sköter då per­so­nens an­ge­lä­gen­he­ter, och då behövs oftast inte en god man eller för­val­ta­re.

Dom­sto­len kan dock bedöma att per­so­nen ändå är i behov av en god man eller för­val­ta­re. Om en sådan utses kommer fram­tids­full­mak­ten att sluta gälla.

Skill­nad på vanlig full­makt och fram­tids­full­makt

En vanlig tra­di­tio­nell full­makt börjar nor­malt sett gälla från det ögon­blick full­mak­ten skrivs.

Full­mak­ten har oftast en be­gräns­ning som in­ne­bär att den endast gäller för ett spe­ci­fikt ärende eller område. Denna typ av full­makt kallas även för ge­ne­ral­full­makt. Den kan ex­em­pel­vis an­vän­das för att ge­nom­fö­ra af­fä­rer i ditt namn eller han­te­ra dina var­dag­li­ga bankä­ren­den, som att betala räk­ning­ar.

För att en ge­ne­rell fram­tids­full­makt ska vara giltig krävs att du fort­fa­ran­de är frisk och har för­må­gan att fatta egna beslut.

Till skill­nad från en enkel full­makt börjar inte fram­tids­full­mak­ten gälla direkt. Fram­tids­full­mak­ten börjar istäl­let gälla i fram­ti­den om du för­lo­rar för­må­gan att ta hand om din eko­nomi och fatta vik­ti­ga per­son­li­ga beslut, till ex­em­pel vid demens eller annan sjuk­dom. Fram­tids­full­mak­ten upp­rät­tas i fö­re­byg­gan­de syfte.

Om ingen fram­tids­full­makt skri­vi­ts

Det är bra att skriva en fram­tids­full­makt i god tid om man börjar miss­tän­ka att man inte kommer att kunna ta hand om sina an­ge­lä­gen­he­ter senare i livet, till ex­em­pel om per­so­nen fått en Alz­hei­mer­di­a­gnos. Om man väntar för länge finns det risk att det inte längre är möj­li­gt att skriva en full­makt om till­stån­det för­vär­ras.

Om ingen fram­tids­full­makt finns till­gäng­lig kan i vissa fall an­hö­rig­be­hö­rig­het istäl­let an­vän­das av när­stå­en­de för att utföra ären­den. Det bör dock no­te­ras att an­hö­rig­be­hö­rig­he­ten i grund och botten är be­grän­sad till enkla­re var­dags­ä­ren­den och sträc­ker sig inte lika långt som en fram­tids­full­makt.

Tips! 3 ex­em­pel när du önskar att du haft fram­tids­full­makt

Skriv en fram­tids­full­makt på 10 mi­nu­ter. Börja nu!

Smidigare juridik, online och enkelt!