Bo­del­ning som sambo

Kökshörna med spishäll
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-29 ● 3 minuter
Dela artikeln
Att leva som sambo är väl­di­gt van­li­gt. Trots det råder många oklar­he­ter vad som händer om man flyt­tar isär. Sär­skilt när det gäller den ge­men­sam­ma bo­sta­den. Här reder vi ut hur bo­del­ning fun­ge­rar om du är sambo.

Till skill­nad från ett äk­ten­skap så kan ett sam­bo­för­hål­lan­de uppstå av sig själv. Det räcker med att man en längre tid bor till­sam­mans som ett par. Det är också ett tecken på att sam­bo­för­hål­lan­det inte har lika långt­gå­en­de rätts­lig in­ver­kan som ett gif­ter­mål har.

Men sam­bo­ska­pet gör fort­fa­ran­de att vissa saker blir ge­men­sam­ma. Regler för vad som gäller för bo­del­ning om sambo be­stäms i sam­bo­la­gen. Ni kan också sätta ert eget re­gel­verk genom att skriva ett sam­bo­av­tal.

Här tar vi en titt på vad sam­bo­e­gen­dom egent­li­gen är. Och hur den ska för­de­las om ni se­pa­re­rar.

Sam­bo­e­gen­dom är av­gö­ran­de vid bo­del­ning som sambo

Be­grep­pet sam­bo­e­gen­dom syftar på den egen­dom som ni bägge har rätt till. Det är bara denna egen­dom som ska ingå i en bo­del­ning om ni som sambo se­pa­re­rar. Detta be­skrivs oftast som den ge­men­sam­ma bo­sta­den och bo­ha­get, vilket ofta skapar en del för­vir­ring. Det blir näm­li­gen inte sam­bo­e­gen­dom bara för att båda bor i bo­sta­den eller att viss egen­dom fak­tiskt an­vän­ds ge­men­samt. Det spelar heller ingen roll vem som har be­ta­lat.

Annan egen­dom som bägge sambos be­ta­lat för kan dock också ingå i sam­bo­e­gen­dom. Det som där­e­mot en­skilt ägdes innan för­hål­lan­det upp­stod ingår nästan aldrig i bo­del­ning­en.

Den ge­men­sam­ma bo­sta­den

Vad som är ge­men­sam bostad i ett sam­bo­för­hål­lan­de är en om­ta­lad fråga. Mycket på grund av att det inte är helt tyd­li­gt när själva samä­gan­det fak­tiskt upp­står.

För att en bostad ska anses ge­men­sam måste den ha skaf­fa­ts för att an­vän­das ge­men­samt. Van­ligt­vis in­ne­bär det att bo­sta­den måste ha byggts, köpts eller ändrat ägan­de­form under sam­bo­för­hål­lan­det. Det räcker alltså inte med att flytta ihop för att en bostad ska bli ge­men­sam.

Under sär­skil­da för­hål­lan­den så kan en sambo få rätt att ta över en bostad som inte är ge­men­sam. Detta kräver oftast att det fö­re­lig­ger en väl­di­gt stark be­ro­en­de­ställ­ning eller att den sambo som inte äger bo­sta­den helt enkelt inte klarar sig utan den. Denna sorts över­ta­gan­de är väl­di­gt ovan­li­gt.

Ex­em­pel: En bostad som en av sam­bor­na äger sedan ti­di­ga­re

Erik bor och äger sedan ti­di­ga­re I en bo­stads­rätt. När han träf­far Anna så flyt­tar hon in hos honom och dom blir sambo. Efter tre år be­stäm­mer dom sig för att se­pa­re­ra. Ef­ter­som bo­sta­den inte köptes för ge­men­sam an­vänd­ning fort­sät­ter Erik vara ensam ägare. Bo­stads­rät­ten är inte sam­bo­e­gen­dom.

Ex­em­pel: En bostad som blir ge­men­sam

Mariam bor i en hy­res­rätt när hon träf­far Christi­an. Christi­an flyt­tar in hos henne och dom blir sambo. Efter tre år be­stäm­mer sig hy­res­bo­la­get för att om­vand­la hy­res­rät­ter­na till bo­stads­rät­ter. Mariam tycker det låter som en bra idé och väljer att själv betala in­sat­sen och de kan bo kvar till­sam­mans.

Efter yt­ter­li­ga­re ett år så be­stäm­mer sig Mariam och Christi­an för att se­pa­re­ra. Bo­sta­den anses nu vara ge­men­sam ef­ter­som ägan­de­for­men har för­änd­ra­ts under sam­bo­för­hål­lan­det. Lä­gen­he­ten har blivit sam­bo­e­gen­dom och Christi­an har rätt till halva bo­sta­den.

Läs mer: Köpa ut sambo ur hus eller bo­stads­rätt

Bo­ha­get

I ett sam­bo­för­hål­lan­de så anses möbler, hus­hålls­ma­ski­ner och annat som är avsett att an­vän­das i det ge­men­sam­ma hemmet vara bohag. Där­e­mot finns det aldrig någon ge­men­sam rätt till saker som främst an­vän­ds vid fri­tids­ak­ti­vi­te­ter eller något som endast nytt­jas av den ena per­so­nen.

Detta skapar ibland gräns­drag­nings­pro­ble­ma­tik då det kan vara svårt att avgöra om något fak­tiskt an­vän­ds ge­men­samt. Om det inte är up­pen­bart att det hand­lar om ge­men­samt bohag blir det istäl­let ofta av­gö­ran­de hur be­tal­ning­en för­de­la­des i sam­band med in­kö­pet. För att und­vi­ka fram­ti­da oklar­he­ter bör ni under sådana om­stän­dig­he­ter upp­rät­ta sam­bo­av­tal och skul­debrev.

Ex­em­pel: Ge­men­sam och ege­nägd bil

Edith och Noah är sambo men ska se­pa­re­ra. De har en bil som de ge­men­samt be­ta­lat hälf­ten var för. Bilen anses vara samägd sam­bo­e­gen­dom och de har både rätt till halva bilens värde. Vid en bo­del­ning kommer bilen endera behöva säljas eller köpas ut av någon av dom.

Om det där­e­mot hade varit Edith som hade be­ta­lat för bilen hade hon ensam rätt till den. Att det bara är Noah som är re­gi­stre­rad ägare har aldrig någon be­ty­del­se för ägan­de­rät­ten.

Skriv sam­bo­av­tal snabbt och enkelt online. Ställ frågor till jurist via chatt eller mail utan extra kost­nad.

Bo­del­ning när du är sambo

Om sam­bo­för­hål­lan­det upphör av någon annan an­led­ning än att man gifter sig så ska sam­bo­e­gen­do­men för­de­las genom bo­del­ning enligt sam­bo­la­gen. Är man över­ens om hur saker och ting ska för­de­las är bo­del­ning där­e­mot inte ett måste.

Båda har rätt att begära bo­del­ning och den andra sambon måste då gå med på det. Du måste be om bo­del­ning inom ett år och där­ef­ter för­svin­ner rätten. Bo­del­ning in­ne­bär att det som är sam­bo­e­gen­dom delas lika mellan er båda.

För att vara säker på att allt går rätt till bör ni upp­rät­ta ett bo­del­nings­av­tal så fort som möj­li­gt. Nedan kan du läsa om vad ett bo­del­nings­av­tal är.

Bo­del­nings­av­tal är vik­ti­gt

Bo­del­nings­av­tal är en för­teck­ning över den ge­men­sam­ma egen­do­men och upp­rät­tas vid en bo­del­ning. De är inte ob­li­ga­to­ris­ka, men är i många fall vik­ti­gt då det dels är ett intyg på att man äger egen­do­men, dels fun­ge­rar som en på­min­nel­se om vad man har rätt till.

I många fall an­vän­ds bo­del­nings­av­tal i sam­band med an­sö­kan om bank­lån inför köp av egen bostad.

💡 Kom ihåg att upp­rät­ta bo­del­ning så snabbt som möj­li­gt. Glöm inte heller att ta hand om det ad­mi­nist­ra­tiva av­se­en­de in­skriv­ning­ar, lag­far­ter, re­gi­stre­ring­ar och annat som ibland gäller vid egen­dom­sö­ver­fö­ring­ar.

Mall för bo­del­nings­av­tal

I ett bo­del­nings­av­tal skri­ver du bägge par­ters namn, adress och per­son­num­mer. Du bör också skriva när sam­bo­för­hål­lan­det upp­hörde och att bo­del­ning­en skedde vid ett visst datum.

Allra vik­ti­gast är att du har en för­teck­ning över den ge­men­sam­ma egen­do­men och hur den har för­de­la­ts. Många väljer även att nämna hur egen­do­men har vär­de­ra­ts såvida inte mark­nads­vär­det gäller. När av­ta­let är un­der­teck­nat så är bo­del­ning­en klar.

Sam­bo­av­tal sty­ran­de vid bo­del­ning som sambo

Om du i förväg vill regle­ra vad som händer vid en se­pa­ra­tion så kan du skriva ett sam­bo­av­tal. Du kan då se till att egen­dom blir ge­men­sam eller fort­sät­ter att vara ensamt ägd. För att sam­bo­av­ta­let ska vara gil­ti­ga så måste det vara skrift­li­gt och un­der­teck­nat av bägge sambos.

Sam­bo­av­tal bör inte för­väx­las med bo­del­nings­av­ta­let. Sam­bo­av­tal skri­ver du innan eller när ni är sambo och är en över­ens­kom­mel­se kring vad som ska gälla om ni i fram­ti­den skulle gå skilda vägar.

Så be­hö­ver vi ett sam­bo­av­tal? Det är inte alls nöd­vän­di­gt, men det är väl­di­gt bra att känna till vad det in­ne­bär rätts­li­gt att bli sambo och vilken skill­nad ett sam­bo­av­tal kan göra. Många upp­le­ver sam­bo­av­ta­let som mer rätt­vist.

Skriv ett kor­rekt sam­bo­av­tal

Om du har en gratis mall för sam­bo­av­tal är det vik­ti­gt att du kan sä­ker­stäl­la att den är rätt. Det kan därför vara mycket värt att istäl­let skapa sam­bo­av­ta­let med en ju­ri­disk tjänst där du vet att av­ta­let blir ju­ri­diskt gil­ti­gt utan att själv kunna be­kräf­ta det.

Av­ta­let skapas ut­i­från frågor som du be­sva­rar och blir på så sätt an­pas­sat efter er.

Prova gratis och se om Aatos tjänst passar dig! Direkt efter be­tal­ning­en (699kr) kan du ladda ner av­ta­let och om du har frågor hjäl­per våra ju­ris­ter.

Prova gratis idag!

Smidigare juridik, online och enkelt!