Vad är bohag?

Flyttlådor i en bostad
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-08-18 ● 3 minuter
Dela artikeln
När sambor se­pa­re­rar ska en bo­del­ning göras där man delar upp bostad och bohag mellan sig.

Med vad räknas som bohag i ett sam­bo­för­hål­lan­de? Och hur för­hål­ler det sig till egen­dom?

Läs här hur man ska se på bohag när man flyt­tar ihop, lever till­sam­mans och se­pa­re­rar. Upp­täck också hur bo­ha­get på­ver­kas i en rad olika si­tu­a­tio­ner som vid inköp, gåva, tes­ta­men­te, ut­mät­ning och bo­del­ning.

👍 För att sä­ker­stäl­la att för­del­ning av bohag sker enligt era önsk­ning­ar är det en god idé att skapa ett sam­bo­av­tal. Något som kan göras enkelt och bil­li­gt hos Aatos. Testa nedan!

För­hål­lan­det mellan bohag och egen­dom

Allt bohag är egen­dom. Där­e­mot är inte all egen­dom bohag. För att kunna avgöra vilken egen­dom som ska räknas som bohag så hjäl­per det att bryta ned be­grep­pet ”egen­dom” i mindre delar och titta på var och en av dem.

💡 Läsvärt! Vad är sam­bo­e­gen­dom?

För­hål­lan­det mellan bohag och fast egen­dom

Ordet egen­dom brukar delas upp i ka­te­go­ri­er­na fast egen­dom och lös egen­dom. Lagen (Jor­da­bal­ken) be­skri­ver fast egen­dom som jord – dvs. mark.

Ägan­det av fast egen­dom bygger på att jorden är upp­de­lad i fas­tig­he­ter. Fas­tig­he­ter­na kan vara be­bygg­da, t.ex. med hus – bygg­na­der­na räknas in i fast egen­dom så länge de inte enkelt kan flyt­tas på, ex­em­pel­vis ba­rac­ker eller hus­vag­nar. Bohag räknas inte som fast egen­dom.

Läs mer: Vad alla mås­te veta om sam­bo­en­de före det är för­sent?

För­hål­lan­det mellan bohag och lös egen­dom

Bohag hör istäl­let till ka­te­go­rin lös egen­dom. Jor­da­bal­ken be­skri­ver inte vad som är lös egen­dom utan istäl­let får man tolka lagen som att all egen­dom som inte är fast egen­dom, är lös egen­dom. Hit hör alltså bland annat bohag – fö­re­mål som nor­malt ingår i ett hem, utan att vara bo­sta­den i sig.

Till lös egen­dom räknas också sådant som inte är bohag. Hit räknas ex­em­pel­vis bilar, aktier och annan im­ma­te­ri­ell egen­dom – de är ju inte knutna till ett hem.

För­hål­lan­det mellan bohag och lösöre

Allt lösöre är lös egen­dom, men all lös egen­dom är inte lösöre. Den lösa egen­dom som räknas till lösöre är just sådant som bohag – van­li­ga fö­re­mål i en bostad som enkelt tas med vid en flytt. Hit hör alltså allt möj­li­gt, från teske­dar till ute­sof­fan på ter­ras­sen.

Dock är inte allt bohag lösöre. Lösöre kan ju ex­em­pel­vis vara verk­tyg som hör till en firma, eller böcker som har lånats från bib­li­o­tek – alltså lösöre, som dock inte hör till hemmet.

Bohag i sam­bo­re­la­tio­ner – vad säger Sam­bo­la­gen?

Sam­bo­la­gen täcker all slags egen­dom som sambor köper till hus­hål­let för ge­men­samt bruk. Här kan man läsa att såväl bostad som bohag som har in­för­skaf­fa­ts för att an­vän­das ge­men­samt räknas som sam­bo­e­gen­dom – alltså sam­bor­nas ge­men­sam­ma egen­dom.

Det finns dock un­dan­tag:

  • Bohag som ges som gåva till ena sambon men med vill­kor om att gåvan ska vara den sam­bons en­skil­da egen­dom.  
  • Arvslott som genom tes­ta­men­te har gjorts till en­skild egen­dom.  
  • Sär­skild egen­dom som har tes­ta­men­te­ra­ts (inte som ovan där man har arvs­rätt och tes­ta­men­tet då bara lägger till vill­kor kring arvslot­ten) till ena sambon med vill­kor att arvet ska vara en­skild egen­dom.  
  • Sam­bo­av­tal där par­ter­na har angett att någon spe­ci­fik egen­dom inte ska ingå i bo­del­ning, eller att bo­del­ning inte alls ska ske vid se­pa­ra­tion.

Fler lästips:

Bohag – en de­fi­ni­tion

Sam­bo­la­gen för­kla­rar bohag som ”möbler, hus­hålls­ma­ski­ner och annat inre lösöre som är avsett för det ge­men­sam­ma hemmet …”. Där­e­mot ute­sluts sånt som an­vän­ds för fri­tidsän­da­mål.

Bohag när man flyt­tar ihop

Det bohag som par­ter­na var för sig ägde när de flyt­ta­de ihop för­blir en­skild egen­dom även under för­hål­lan­det och sen också vid en even­tu­ell bo­del­ning, om inte paret skri­ver ett sam­bo­av­tal som anger något annat.

Det här skil­jer sig från ett äk­ten­skap där även bohag ma­kar­na ägde innan äk­ten­ska­pet au­to­ma­tiskt blir ge­men­sam egen­dom genom gif­ter­må­let – om inte paret skri­ver ett äk­ten­skaps­för­ord som anger något annat.

Bohag vid ut­mät­ning

Skulle Kro­no­fog­de­myn­dig­he­ten behöva göra ut­mät­ning enligt Ut­sök­nings­bal­ken för ena sam­bons skul­der så görs det både i dennes en­skil­da egen­dom och i parets ge­men­sam­ma egen­dom, dvs. även i det ge­men­sam­ma bo­ha­get. Kro­no­fog­den utgår ifrån att allt i det ge­men­sam­ma hemmet ägs av den som bor där, dvs. även den som fått ut­mät­nings­be­slut.

Ett sam­bo­av­tal har ingen sty­ran­de funk­tion här men har det skri­vi­ts innan paret flyt­ta­de ihop så kan det even­tu­ellt hjälpa till att bevisa (sär­skilt om det har upp­rät­ta­ts i vitt­nens när­varo) vad re­spek­tive sambo tog med sig till det ge­men­sam­ma hemmet inför sam­man­flytt­ning­en. Allt bohag som har in­för­skaf­fa­ts där­ef­ter har där­e­mot au­to­ma­tiskt blivit ge­men­sam egen­dom.

💡 Apropå bevis så fun­ge­rar kvit­ton bättre – de be­hö­ver då visa vad av bo­ha­get som inte helt har be­kosta­ts av den sambo som har en ut­mät­ning på sig.

Bohag vid se­pa­ra­tion och bo­del­ning

Utan sam­bo­av­tal för­de­las allt ge­men­samt bohag (sam­bo­e­gen­dom) lika vid en bo­del­ning vid en se­pa­ra­tion. Det finns också regler om olika slags hänsyn som ska tas – ex­em­pel­vis kring vem som har rätt att få en ge­men­sam bostad. Bo­ha­get brukar där­e­mot inte resa några större frå­ge­tec­ken – in­ven­ta­ri­er­na där bara vär­de­ras och för­de­las.

Med sam­bo­av­tal kan man be­stäm­ma att bo­del­ning inte ska ske alls vid en even­tu­ell se­pa­ra­tion. I prak­ti­ken be­ty­der det att bohag och ge­men­sam bostad kan för­de­las på annat sätt än hälf­ten var, så att den ena sambon får mer värde.

Kan en gåva bli del av sam­bo­pa­rets ge­men­sam­ma bohag?

Som stan­dard blir gåvor till ena sambon au­to­ma­tiskt en del av den ge­men­sam­ma egen­do­men om den enligt sam­bo­la­gen räknas som bohag.

Om man vill und­vi­ka att gåvan blir ge­men­sam måste något extra göras, ex­em­pel­vis att gå­vo­gi­va­ren i ett gå­vobrev anger att gåvan ska vara ena sam­bons en­skil­da egen­dom.

Sambor kan ju också vara över­ens om saken och då lösa det hela genom att skriva ett sam­bo­av­tal där man klar­gör att gåvan ska räknas som en av sam­bor­nas en­skil­da egen­dom. Det är vik­ti­gt att komma ihåg att sam­bo­av­ta­let på­ver­kar vid bo­del­ning men sällan vid ut­mät­ning.

Läs mer: Köpa ut sambo ur hus eller bo­stads­rätt

Av­slut­nings­vis

Mellan ra­der­na går det att ana hur en god fram­för­håll­ning kan avgöra vem som ska ses som ägare av bo­ha­get.

Fram­för­håll­ning­en ligger i att skriva rätt ju­ri­dis­ka hand­ling­ar, innan för­änd­ring­en sker: Sam­bo­av­tal innan man flyt­tar ihop, gå­vobrev innan en gåva lämnas, tes­ta­men­te medan man lever. Lyck­ligt­vis är det numera enkelt att ordna med dessa bitar online, här hos oss.

👉 Klicka på knap­pen nedan för att skapa ett ju­ri­diskt kor­rekt sam­bo­av­tal!

Smidigare juridik, online och enkelt!