Skriva in­bör­des tes­ta­men­te som sambo och gift

Familj på promenad
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-01-30 ● 4 minuter
Dela artikeln
Ett in­bör­des tes­ta­men­te är ett ge­men­samt tes­ta­men­te som du skri­ver till­sam­mans med en annan person. Hur din fa­mil­je­kon­stel­la­tion ser ut och om du är sambo kan vara skäl till att skriva in­bör­des tes­ta­men­te.  

Det van­li­gas­te är att man i ett in­bör­des tes­ta­men­te skri­ver att man vill ärva varand­ra obe­ro­en­de vem som går bort först. Det är ett av flera typer av tes­ta­men­te

Här för­kla­rar vi vad det är och längre ner i ar­ti­keln hittar du ex­em­pel. 

In­bör­des tes­ta­men­te skri­ver du till­sam­mans med någon

När vi pratar om tes­ta­men­te menar vi oftast ett van­ligt tes­ta­men­te som en en­skild person skri­ver. Men det är också möj­ligt att skriva tes­ta­men­te till­sam­mans med någon. Då kallas det att skriva in­bör­des tes­ta­men­te

Om du är gift eller sambo kan du ex­em­pel­vis välja att skriva in­bör­des tes­ta­men­te till­sam­mans med din part­ner. Ni kommer då ge­men­samt över­ens om hur arv efter er ska för­de­las. Precis som i ett van­ligt tes­ta­men­te kan ni be­stäm­ma vem som får vad och att arv ska ske i en viss tur­ord­ning.

Den eller de som tes­ta­men­tet berör och som skri­ver det kallas för tes­ta­tor

Vem ska skriva in­bör­des tes­ta­men­te?

Det van­li­gas­te är att skriva in­bör­des tes­ta­men­te med sin part­ner som man lever till­sam­mans med. Men även släkt och vänner kan skriva in­bör­des tes­ta­men­te.

Det kan vara för att ni har sär­skil­da öns­ke­mål om hur den ge­men­sam­ma kvar­lå­ten­ska­pen ska för­de­las eller med an­led­ning av hur fa­mil­jen ser ut. Några si­tu­a­tio­ner när in­bör­des tes­ta­men­te kan vara sär­skilt bra är:

  • Om du är gift eller sambo och har barn från ti­di­ga­re re­la­tio­ner. Annars ärver barnen istäl­let för part­ner.
  • Om du är sambo. Sambo ärver inte varand­ra alls obe­ro­en­de om det finns barn eller inte.
  • Syskon eller släkt som inte annars skulle ärva varand­ra.
  • Om ni vill för­de­la på ett annat sätt än det lagen (ärv­da­bal­ken) fö­re­slår.

Läs mer: Tes­ta­men­te vik­tigt vid arv till min­derå­ri­ga barn

Ge eko­no­misk trygg­het till varand­ra

Med ett in­bör­des tes­ta­men­te kan ni skydda varand­ra eko­no­miskt om ni är sambo eller om ni är gifta med sär­kull­barn.

På så sätt ger ni varand­ra möj­lig­het att ex­em­pel­vis bo kvar i den ge­men­sam­ma bo­sta­den eller an­vän­da ge­men­sam­ma pengar. Att trygga den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning kal­la­des förr för att sitta i orub­bat bo.

In­bör­des tes­ta­men­te om ni har sär­kull­barn

Om det finns sär­kull­barn är det vik­tigt att veta att de ärver direkt, till skill­nad från ge­men­sam­ma barn som måste vänta på att båda för­äld­rar­na går bort. Det kan få stora kon­se­kven­ser för den ef­ter­le­van­de part­nern som måste dela arvet med barnet. Det gäller även om ni är gifta.

I ett in­bör­des tes­ta­men­te kan man ex­em­pel­vis skriva:

När någon av oss av­li­der ska kvar­lå­ten­ska­pen efter den av­lid­ne till­fal­la den ef­ter­le­van­de parten med fri för­fo­gan­de­rätt. Efter den ef­ter­le­van­de par­tens bort­gång ska kvar­lå­ten­skap för­de­las mellan våra barn enligt föl­jan­de…

Läs mer om vad full ägan­de­rätt och fri för­fo­gan­de är.

Ex­em­pel in­bör­des tes­ta­men­te makar med sär­kull­barn

Sabina och Mat­ti­as är gifta. De har inga ge­men­sam­ma barn men var sitt barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de. Om Mat­ti­as går bort först ärver hans barn och Sabina ärver inget. Det samma gäller om Sabina dör först. 

De skri­ver därför ett in­bör­des tes­ta­men­te med ovan for­mu­le­ring. De skri­ver också att barnen ska vänta med att ta ut sitt arv tills efter att de båda har gått bort. Om barnen inte väntar ärver de endast lag­lot­ten. De pratar med barnen och söker deras sam­tyc­ke.

När Mat­ti­as går bort ärver Sabina allt efter honom in­klu­si­ve huset som de äger till­sam­mans. Om de inte hade skri­vit tes­ta­men­te skulle Mat­ti­as barn ärva halva huset. Sabina skulle behöva köpa ut Mat­ti­as barn ur huset för att kunna bo kvar. När Sabina dör ärver Mat­ti­as sin pappas del av huset. 

💡 Visste du att du i ett tes­ta­men­te också kan skriva vem du vill ska få vård­na­den för dina barn om du går bort?

Vik­tigt att sambo skri­ver tes­ta­men­te

Tes­ta­men­te för sambo är också vik­tigt ef­tersom sambo inte ärver varand­ra au­to­ma­tiskt enligt svensk lag. Det gäller även om ni har levt som sambo under många år.

Efter ett liv till­sam­mans kan det kännas mer rätt att ni ärver varand­ra, istäl­let för re­spek­ti­ve för­äld­rar, syskon eller sys­kon­barn. Genom att skriva ett tes­ta­men­te till­sam­mans har det ingen skill­nad vem som går bort först, den ef­ter­le­van­de sambon ärver alltid.

Läs mer: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

Bra att tänka på för in­bör­des tes­ta­men­te

Här är några saker som är bra att tänka på för in­bör­des tes­ta­men­te:

  • Om ni skri­ver att ni ska ärva varand­ra, kom ihåg att spe­ci­fi­ce­ra vad ni vill ska hända när ni båda/alla har gått bort
  • Det är mycket bra att sär­kull­barn känner till och god­kän­ner ert in­bör­des tes­ta­men­te. Det ökar möj­lig­he­ten för den ef­ter­le­van­de part­nern att verk­li­gen ärva före barnen, då de egent­li­gen har rätt till sin arvslott.
  • Det är vik­tigt att skriva om det ska vara full ägan­de­rätt eller fri för­fo­gan­de­rätt om ni ärver varand­ra.
  • Be­skriv gärna hur det du lämnar efter dig ska för­de­las mellan sär­kull­barn, barn och övriga som har rätt till egen­dom. Ut­tryck dina sär­skil­da öns­ke­mål men glöm inte barns rätt till lag­lott.

Det är också av stor vikt att det in­bör­des tes­ta­men­tet är tyd­ligt och enkelt att tyda. Om det är otyd­ligt eller ger ut­rym­me för tolk­ning kanske det inte blir som du tänkt. 

Läs mer om vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te och hur arvs­rätt och tes­ta­men­te fun­ge­rar.

För­de­lar med in­bör­des tes­ta­men­te

Den störs­ta för­de­len med att skriva in­bör­des tes­ta­men­te är att det gör det enkla­re att styra över vad som ska hända både när den förste dör såväl som när den andre går bort. Till skill­nad mot ett van­ligt en­skilt tes­ta­men­te bygger det på ge­men­sam­ma beslut. 

Ett tes­ta­men­te gör det dess­utom väl­digt tyd­ligt hur det ni lämnar efter er ska för­de­las. Det gör det enkla­re för de som ärver och ger mindre ut­rym­me för tolk­ning och miss­för­stånd.  

Nack­de­lar­na med in­bör­des tes­ta­men­te

Det finns inga sär­skil­da nack­de­lar med att skriva ett in­bör­des tes­ta­men­te.

Det kan dock vara bra att veta att om den ene parten senare skri­ver ett en­skilt tes­ta­men­te går det före det in­bör­des tes­ta­men­tet. Skulle det en­skil­da tes­ta­men­tet ha ett annat in­ne­håll kan det för­änd­ra vem som ärver.

Skill­na­den på van­ligt och in­bör­des tes­ta­men­te

I ta­bel­len kan du jäm­fö­ra van­ligt tes­ta­men­te med in­bör­des tes­ta­men­te.

 Van­ligt tes­ta­men­teIn­bör­des tes­ta­men­te
Avser bara arv efter dig
Avser arv efter flera per­so­ner
Skriv till­sam­mans med någon
När sambo vill ärva varand­ra
Ska be­vitt­nas
Ska re­gi­stre­ras

👍 Sju an­norlun­da och kre­a­ti­va tes­ta­men­ten.

Mall in­bör­des tes­ta­men­te vs Aatos

Låt oss sum­me­ra med att säga att du inte be­hö­ver äga saker av stort värde för att skriva tes­ta­men­te. Det kan även handla om att ge en annan person en grund­trygg­het eller bara göra det enkla­re för de som finns efter dig.

Att skriva tes­ta­men­te med Aatos är snabbt och enkelt. Till skill­nad från att an­vän­da en mall för tes­ta­men­te får du istäl­let ett an­pas­sat tes­ta­men­te som tar hänsyn till dig och din familj. Och du vet att det blir rätt. 

Kostar bara 899 kronor med Aatos. 

Prova här: