Vad sä­ger sam­bo­la­gen om bo­del­ning?

Nyckeln i dörret
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 5 minuter
Dela artikeln
Vad är bo­del­ning och vad säger egent­li­gen sam­bo­la­gen? Enkelt för­kla­rat och vad du måste känna till.

Om du är sambo och ni se­pa­re­rar ska en bo­del­ning ske om en av er vill det. Bo­del­ning be­ty­der att ni ska dela upp er sam­bo­e­gen­dom mellan er. Hu­vud­re­geln enligt sam­bo­la­gen är att den ska dela lika obe­ro­en­de av vem som köpt egen­do­men.

Även om en bo­del­ning för sambo kan likna en bo­del­ning för gifta makar finns det be­ty­dan­de skill­na­der.

För det första måste sambor begära bo­del­ning och för det andra delas endast sam­bo­e­gen­dom lika, medan all egen­dom ingår i en bo­del­ning för gifta makar.

Vad det in­ne­bär att begära bo­del­ning enligt sam­bo­la­gen

Att begära bo­del­ning in­ne­bär att den ena sambon med­de­lar den andra sambon att en bo­del­ning ska ske. Det är här sam­bo­la­gen som be­stäm­mer vad som gäller.

Båda sam­bor­na har lika rätt att begära bo­del­ning och den andra sambon måste då gå med på det. Det går alltså inte att vägra bo­del­ning.

Det enda sättet att und­vi­ka en bo­del­ning är att skriva ett sam­bo­av­tal. Längre ner i ar­ti­keln kan du se en över­blick av hur du skri­ver sam­bo­av­tal och vad det kostar.

Gör ett eget sam­bo­av­tal och bestäm vad som ska delas lika och inte. Börja nu!

Så begär du bo­del­ning

Det finns inga exakta regler för hur du med­de­lar din sambo att du vill göra en bo­del­ning. Det kan ske både munt­li­gt och skrift­li­gt.

Vi re­kom­men­de­rar att be­gä­ran görs skrift­li­gen så att det finns bevis för att du har begärt om bo­del­ning.

Be­gä­ran om bo­del­ning kan skri­vas så här:

Jag, Anna Svens­son (123456-6789) begär härmed att en bo­del­ning ska ge­nom­förs i en­lig­het med sam­bo­la­gen (2003:376) mellan mig och Lars Jo­hans­son (654321-6789).

Läs mer om sam­bors arvs­rätt

När ska be­gä­ran om bo­del­ning med­de­las?

Vid en se­pa­ra­tion ska be­gä­ran om bo­del­ning ske senast ett år efter att ni flyt­ta­de isär och för­hål­lan­det upp­hörde.

Vid döds­fall kan endast den ef­ter­le­van­de sambon begära bo­del­ning. Be­gä­ran om bo­del­ning ska då med­de­las senast i sam­band med boupp­teck­ning.

Ljus

Vad händer om sambo inte begär bo­del­ning vid döds­fall?

Som sambo måste du inte begära bo­del­ning vid varken se­pa­ra­tion eller döds­fall.

Om en sambo inte begär bo­del­ning vid ett döds­fall be­hål­ler den ef­ter­le­van­de sambon sin egen­dom, och den av­lid­nes ar­ving­ar ärver den egen­dom som den av­lid­ne ägde.

Ingen egen­dom delas då mellan den ef­ter­le­van­de sambon och den av­lid­ne sam­bons dödsbo.

Bo­del­ning vid se­pa­ra­tion mellan sambor

I en bo­del­ning ingår all sam­bo­e­gen­dom om sam­bor­na inte be­stämt annat i ett sam­bo­av­tal.

I sam­bo­av­tal kan sam­bor­na under eller före sam­bo­för­hål­lan­det ge­men­samt be­stäm­ma att ingen bo­del­ning ska ske eller att viss egen­dom inte ska ingå i en bo­del­ning­en.

Sam­bo­e­gen­dom är bostad och bohag som köpts för sam­bor­nas ge­men­sam­ma bruk. Om sam­bor­na hade egen­do­men redan före de flyt­ta­de ihop ska egen­do­men inte ingå i en bo­del­ning.

Även egen­dom som en av sam­bor­na har fått i arv, gåva eller tes­ta­men­te kan vara sam­bo­e­gen­dom. Men det är inte alltid det. Om det är sam­bo­e­gen­dom ska även det delas lika.

Bo­del­ning vid döds­fall mellan sambor

Samma egen­dom ingår i en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion och vid döds­fall.

Både vid döds­fall och vid se­pa­ra­tion ska sam­bor­nas bostad och bohag som de skaf­fat i syfte att an­vän­da till­sam­mans delas lika om en av dem begär bo­del­ning.

Det kan bli olika för­del­ak­ti­gt att begära bo­del­ning eller inte be­ro­en­de på hur eko­nomi och ägan­det ser ut.

💡 Kom ihåg att sambor måste skriva ett tes­ta­men­te för att ärva varand­ra.

Vad är bohag enligt sam­bo­la­gen?

Bohag som ska ingå i en bo­del­ning är lös egen­dom som ni har köpt för er bådas an­vänd­ning. Lös egen­dom är det ni har i ert hem.

Bohag som ska ingå i en bo­del­ning är ex­em­pel­vis

 • Möbler
 • Ute­möb­ler
 • Köks­ut­rust­ning
 • Elektro­nik som som TV, hög­ta­la­re, plays­ta­tion, damm­su­ga­re etc.
 • Pryd­nads­före­mål
 • Konst (även dyr konst)
 • Tex­tili­er
 • Böcker

Vad som inte ska ingå i en bo­del­ning?

 • Hob­by­ut­rust­ning
 • Te­le­fon
 • Dator
 • Bil
 • Hus­djur
 • Som­mar­stuga
 • Pengar
 • Aktier
 • Fö­re­tag

Bestäm till­sam­mans vem som äger vad och hur ni i fram­ti­den vill att det ni äger ska delas vid en even­tu­ell se­pa­ra­tion.

Vad sam­bo­la­gen säger om bo­del­ning av fas­tig­het

Om någon av er har köpt en fas­tig­het eller bostad som ni ska an­vän­da till­sam­mans och det är ert per­ma­nen­ta hem ska fas­tig­he­ten eller bo­sta­den ingå i en bo­del­ning. Det gäller oav­sett vem som be­ta­lat mera för fas­tig­he­ten eller bo­sta­den.

Sam­bo­la­gen säger även att om en av er sålt sin ti­di­ga­re bostad och använt peng­ar­na för att köpa en ny ge­men­sam lä­gen­het eller hus ska värdet av den delas 50/50. Endast genom att skriva ett sam­bo­av­tal är det möj­li­gt att und­vi­ka detta.

Om ni flyt­tar in i en bostad som en av er ägde redan före sam­bo­för­hål­lan­det och båda be­ta­lar för en re­no­ve­ring av bo­sta­den eller amor­te­rar på lån ingår bo­sta­den inte i en bo­del­ning. Det beror på att den inte köpts för ert ge­men­sam­ma boende.

Om en bo­del­ning leder till att en fas­tig­het delats så att sam­bor­na får skilda an­de­lar av fas­tig­he­ten och det inte finns vill­kor för ut­bryt­ning har sam­bor­na fas­tig­he­ten med samä­gan­de­rätt.

bodelning-samboavtal.jpg

Vad in­ne­bär en bo­del­ning och hur går det till?

Vid en bo­del­ning ska sam­bo­e­gen­dom enligt sam­bo­la­gen delas lika mellan sam­bor­na.

Vid bo­del­ning anger var sambo värdet av deras re­spek­tive sam­bo­e­gen­dom och privat egen­dom samt skul­der som berör både sam­bo­e­gen­dom och privat egen­dom. Skul­der­na får dras av från egen­do­men.

Hu­vud­re­geln är att pri­va­ta skul­der dras av från privat egen­dom och skuld som berör sam­bo­e­gen­dom dras av från sam­bo­e­gen­dom. Om det inte finns till­räck­li­gt med egen­dom att dra av den pri­va­ta skul­den från, får skul­den dras av från sam­bo­e­gen­dom.

Ex­em­pel 1: Bo­del­ning utan sam­bo­av­tal

Cla­ris­sa och Mats har flyt­tat isär och Mats har bett om en bo­del­ning. De har inte ett sam­bo­av­tal. Under för­hål­lan­det har Cla­ris­sa köpt deras ge­men­sam­ma bo­stads­rätt för 4 mil­jo­ner kronor. Mats har köpt möbler och in­red­ning för 400 000 kronor.

 • Cla­ris­sa: 4 Mkr
 • Mats: 400 000 kr
 • Sam­man­lagt: 4.4 Mkr

Cla­ris­sa och Mats har båda rätt till 2.2 Mkr. Cla­ris­sa måste ge 1.8 Mkr till Mats för att de ska ha lika mycket.

Ex­em­pel 2: Sambo med stora skul­der

Jo­na­tan och Simon har se­pa­re­rat och de har inte ett sam­bo­av­tal. De har be­ta­lat 5 mil­jo­ner kronor var för deras ge­men­sam­ma bostad, och 200 000 kronor var för deras ge­men­sam­ma bohag.

Simon har ingen privat egen­dom, men har pri­va­ta skul­der för 6 mil­jo­ner kronor. Jo­na­tan har inga skul­der.

 • Jo­na­tans sam­bo­e­gen­dom: 5.2 Mkr
 • Simons sam­bo­e­gen­dom: 5.2 Mkr
 • Simons pri­va­ta egen­dom: 0kr
 • Simons pri­va­ta skul­der: 6 Mkr

Ef­ter­som Simon inte har privat egen­dom ska skul­der­na dras av från hans sam­bo­e­gen­dom. Värdet av sam­bo­e­gen­do­men kan aldrig vara mindre än 0 kronor.

Efter att skul­der­na dra­gi­ts av är värdet av Jo­na­tans sam­bo­e­gen­dom värd 5.2 Mkr och Simon sam­bo­e­gen­dom är värd 0 kr. Det be­ty­der att Simon och Jo­na­tan ska dela på Jo­na­tans egen­dom och Jo­na­tan ska ge 2.6 Mkr till Simon.

Om de hade skri­vit ett sam­bo­av­tal hade Jo­na­tan inte behövt dela sin sam­bo­e­gen­dom med Simon.

När du skri­ver ditt sam­bo­av­tal med Aatos kan du ställe frågor till våra ju­ris­ter. Det ingår i priset.

Dator på bordet

Sam­bo­av­tal och skul­debrev vid olika kon­tan­tin­sa­ts i ge­men­sam bostad

Om ni går in med olika kon­tan­tin­sa­ts när ni köper er ge­men­sam­ma bostad och ni vill ha till­ba­ka er andel vid en even­tu­ell se­pa­ra­tion måste ni skriva ett sam­bo­av­tal och ett skul­debrev. Ni måste skriva båda av­ta­len.

I skul­debre­vet anger ni den summa som den som be­ta­lat mindre ska betala till den som be­ta­lat mera. I sam­bo­av­ta­let skri­ver ni att bo­sta­den inte ska ingå i en bo­del­ning.

 • Om ni inte skri­ver ett skul­debrev för­lo­rar den av er som be­ta­lat mera möj­lig­he­ten att kräva pengar av den som be­ta­lat mindre.
 • Om ni inte skri­ver ett sam­bo­av­tal har skul­debrev ingen be­ty­del­se för alla skul­der som berör sam­bo­e­gen­dom får dras av.

Här är tre ex­em­pel som för­kla­rar si­tu­a­tio­nen.

Ex­em­pel 1: Inget sam­bo­av­tal och inget skul­debrev

Tanja och Magnus ska flytta isär och Magnus begär bo­del­ning. Till­sam­mans har de köpt en bostad som är värd 3 mil­jo­ner kronor.

Magnus be­ta­la­de 1 mil­jo­ner kronor kon­tant och Tanja be­ta­la­de 2 miljon kronor kon­tant för bo­sta­den. Vid en bo­del­ning ska värdet av bo­sta­den delas på hälf­ten och båda har rätt till 1.5 miljon kronor.

Tanja kan inte kräva att Magnus kom­pen­se­rar henne för det hon be­ta­la­de mer i kon­tan­tin­sa­ts.

Ex­em­pel 2: Endast skul­debrev

Om Tanja och Magnus skri­vit ett skul­debrev i vilket det stod att "Magnus ska betala 500 000 kr till Tanja" men inte gjort ett sam­bo­av­tal där de skri­vit ett bo­sta­den ska vara ut­an­för en bo­del­ning kan Magnus dra av skul­den ef­ter­som skul­den berör en bostad som är sam­bo­e­gen­dom.

Från sin andel av sam­bo­e­gen­dom hade Magnus kunnat dra av 500 000 kr. Därmed hade hans andel endast varit 500 000 kr och Tanjas andel är 2 miljon kronor. Totalt ska de dela på 2.5 mil­jo­ner kronor och båda har rätt till 1.25 mil­jo­ner kronor.

Tanja måste betala 750 000 kr till Magnus för att de ska ha lika mycket sam­bo­e­gen­dom efter bo­del­ning.

Slut­re­sul­tat: även om de skri­vit ett skul­debrev kommer Tanja för­lo­ra pengar.

Ex­em­pel 3: Sam­bo­av­tal och skul­debrev

Om Tanja och Magnus skri­vit både skul­debrev och sam­bo­av­tal hade Tanja kunnat kräva att Magnus be­ta­lar sin skuld på 500 000 kr till henne och sedan hade de fått rätt till 1.5 mil­jo­ner kronor var.

På så sätt har båda be­ta­lat lika mycket för bo­sta­den och båda får lika mycket vid en för­sälj­ning.

Ett annat al­ter­na­tiv för Tanja och Magnus hade varit att i kö­pebre­vet ange att Magnus äger 1/3 av bo­sta­den och Tanja äger 2/3 av bo­sta­den. Om de även skri­vit ett sam­bo­av­tal där det står att bo­sta­den inte ska ingå i en bo­del­ning hade bo­sta­den vid en för­sälj­ning deltas i en­lig­het med de an­de­lar de äger av bo­sta­den.

Om de inte hade skri­vit ett sam­bo­av­tal hade bo­sta­den, trots no­te­ring­en i kö­pebre­vet, delats 50/50 mellan dem.

Un­dan­tag från att dela lika vid en bo­del­ning

Det finns två un­dan­tag till att all sam­bo­e­gen­dom delas 50/50 vid en bo­del­ning.

Om en li­ka­del­ning av det som åter­står av sam­bor­nas egen­dom när skul­der dra­gi­ts av är oskä­lig kan slut­re­sul­ta­tet jämkas så att båda be­hål­ler vad de är ägare till.

Ett annat un­dan­tag är den lilla bas­belopps­re­geln. Lilla bas­belopps­re­geln skyd­dar den ef­ter­le­van­de sambon om en av sam­bor­na dör. Regeln gäller endast om en av sam­bor­na av­li­der.

Regeln in­ne­bär att den ef­ter­le­van­de sambon alltid har rätt att få minst två pris­bas­belopp, så långt som det finns sam­bo­e­gen­dom som räcker till det. Till ex­em­pel för år 2023 var två pris­bas­belopp 105 000 kronor.

För år 2023 in­ne­bär lilla bas­belopps­re­geln att om det sam­man­lag­da värdet av sam­bor­nas sam­bo­e­gen­dom är 105 000 kr har den ef­ter­le­van­de sambon rätt att få all sam­bo­e­gen­dom och den av­lid­nes ar­ving­ar ärver ingen sam­bo­e­gen­dom.

När även den ef­ter­le­van­de sambon gått bort är det dennes ar­ving­ar som ärver egen­do­men, inte den först av­lid­nes ar­ving­ar.

Ditt sam­bo­av­tal blir ju­ri­diskt kor­rekt och gil­ti­gt med Aatos

Det tar mindre än tio mi­nu­ter att skriva ett sam­bo­av­tal online.

Hur skri­ver man sam­bo­av­tal?

Enda sättet att avtala bort sam­bo­la­gen och sam­bo­la­gens bo­del­nings­reg­ler är genom att skriva ett sam­bo­av­tal.

Det är möj­li­gt att skriva ett sam­bo­av­tal själv, hos en jurist eller genom att an­vän­da en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst. Aatos är idag en av de mest fram­stå­en­de di­gi­ta­la tjäns­ter­na och är ett mycket pris­värt al­ter­na­tiv till dyra ju­rist­by­rå­er.

Den ju­ri­dis­ka sek­torn har ut­veck­la­ts lång­samt och det tar lång tid och kostar mycket att skriva van­li­ga do­ku­ment hos en jurist. Därför grun­da­des Aatos.

Ef­ter­som du kan skriva sam­bo­av­ta­let på nätet finns det inget behov att boka möte och ni kan upp­rät­ta det när och var det passar er bäst. Hemma från soffan eller från som­mar­stu­gan. Ju­ri­disk råd­giv­ning ingår i priset.

samboavtal-hos-aatos.png

Vad kostar ett sam­bo­av­tal?

Att skriva ett sam­bo­av­tal hos en jurist är väl­di­gt dyrt. Här är ett ax­plock på vad ett sam­bo­av­tal kostar.

Notera även att det sällan är fråga om ett fast pris utan ett start­pris och det slut­li­ga priset fram­går först från fak­tu­ran.

 • Jurist 1: 1 900 kr
 • Jurist 2: 1 995 kr
 • Jurist 3: 2 050 kr
 • Jurist 4: 2 199 kr
 • Jurist 5: 2 490 kr
 • Jurist 6: 3 500 kr
 • Jurist 7: 4 000 kr

Med Aatos skri­ver du ditt sam­bo­av­tal till ett fast pris!

För 699 kr får ni ett sam­bo­av­tal som är skapat för just er! Det är ju­ri­diskt kor­rekt och om ni har frågor hjäl­per våra ju­ris­ter. Före be­tal­ning­en kan ni prova på tjäns­ten gratis.

Läs mer och få insikt

Nedan har vi samlat vik­ti­ga ar­tik­lar om att vara sambo och vad som gäller kring sam­bo­la­gen.

Smidigare juridik, online och enkelt!