Isla­miskt äk­ten­skap och skils­mäs­sa i Sve­ri­ge

Sidor i en Koran vikta i mittuppslaget som en blomma.
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-04-18 ● 4 min
Dela artikeln
Är du gift ut­om­lan­ds enligt islamsk tra­di­tion och undrar om det gäller i Sve­ri­ge? Eller ska du gifta dig här i Sve­ri­ge enligt isla­misk tra­di­tion och undrar vad som gäller för islam­skt äk­ten­skap och skils­mäs­sa i Sve­ri­ge?

Det finns många olika in­rikt­ning­ar inom Islam och vad som gäller för islams­ka äk­ten­skap kan också skilja sig från olika länder. I denna ar­ti­kel ger vi hu­vud­dra­gen om vad som gäller för isla­mis­ka äk­ten­skap i Sve­ri­ge och också hur det går till vid en skils­mäs­sa om man är gift isla­miskt.

Ingå Isla­miskt äk­ten­skap i Sve­ri­ge

För att ett tros­sam­fund rätts­li­gt ska kunna ge­nom­fö­ra en vig­sel­för­rätt­ning krävs vig­sel­rätt. Idag har fler­ta­let isla­mis­ka sam­fund med­de­la­ts denna vig­sel­rätt. Kam­mar­kol­le­gi­et är de som an­sva­rar för vig­sel­rät­ten och där kan man också hitta en lista på per­so­ner som kan viga isla­miskt.

Äk­ten­skap som ingås i Sve­ri­ge sker under svens­ka lagar, dvs. äk­ten­skaps­bal­ken. Av denna an­led­ning­en går det t.ex. inte att ingå äk­ten­skap med någon under 18 år eller med mer än en person (tve­gifte). Det finns också regler om att ma­kar­na måste vara när­va­ran­de sam­ti­di­gt, vilket in­ne­bär att äk­ten­skap via Wali (ställ­fö­re­trä­da­re) inte ac­cep­te­ras.

Isla­miskt äk­ten­skap ingått ut­an­för Sve­ri­ge

Har man gift sig ut­om­lan­ds pratar man om att det kan "er­kän­nas" i Sve­ri­ge. Det be­ty­der att paret räknas som gifta i Sve­ri­ge. Hu­vud­re­geln är att ut­länds­ka äk­ten­skap er­kän­ns så som de är så länge de är gil­ti­ga i det landet där det har in­gåtts.

Där­e­mot får äk­ten­ska­pet inte bryta mot de svens­ka äk­ten­skaps­hindren, t.ex. bar­näk­ten­skap eller tve­gifte. Un­dan­tag till denna be­gräns­ning kan göras om det finns till­räck­li­gt starka skäl. Sådana skäl kan vara ett lång­va­ri­gt äk­ten­skap eller ge­men­sam­ma barn ihop. Det är alltså möj­li­gt att få t.ex. ett äk­ten­skap med min­derå­rig erkänt i Sve­ri­ge men då krävs ex­cep­tio­nel­la skäl.

Sköt din skils­mäs­sa enkelt och smi­di­gt hos Aatos för 1690 kr. Svara på frågor och fyll i in­for­ma­tio­nen som ef­ter­frå­gas så skapas do­ku­ment åt dig au­to­ma­tiskt. Du guidas i pro­ces­sen och vi skic­kar hem do­ku­men­ten till dig. Bara att skriva under och posta till tings­rät­ten. (Obs! An­sök­nings­av­gift till tings­rät­ten ingår inte.)

Isla­misk skils­mäs­sa i Sve­ri­ge

Om man har gift sig isla­miskt i Sve­ri­ge så gäller samma regler som för bor­ger­li­gt äk­ten­skap eller äk­ten­skap som in­gåtts i annat sam­fund. Det spelar alltså ingen roll inom vilket sam­fund man gift sig.

Gäller det ett äk­ten­skap som kan er­kän­nas i Sve­ri­ge så kan man i de ab­so­lut flesta fall ansöka hos svensk dom­stol om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln då är att skils­mäs­san prövas enligt svensk lag.

I vissa sär­skil­da fall får dock svens­ka dom­sto­lar inte be­slu­ta om skils­mäs­sa om den ena maken är emot det och man inte hade fått skil­jas enligt lagen i det land där man gifte sig. Fram­för allt är detta om båda saknar svenskt med­bor­gar­s­kap och det pga. av den be­stri­dan­de makens eller ett ge­men­samt barns in­tres­se, finns sär­skil­da skäl att inte be­vilja skils­mäs­sa.

Läs mer: Gift ut­om­lan­ds och skilja sig i Sve­ri­ge

Med Aatos tjänst kan du sköta hela skils­mäs­san online. Våra ju­ris­ter svarar kost­nads­fri­tt på dina frågor under pro­ces­sen!

Mahr och li­kan­de kon­cept

Mahr är ett ex­em­pel på vad som inom ju­ri­di­ken kallas för typ­främ­man­de rätts­in­sti­tut; det vill säga, kon­cep­tet ex­i­ste­rar inte i svensk rätt. När en dom­stol ställs inför sådana typ­främ­man­de rätts­in­sti­tut så för­sö­ker den så gått det går att passa in kon­cep­tet i ett mot­sva­ran­de svensk kon­cept. I fallet av mahr har dom­sto­lar jäm­fört det med ett för­av­tal om fram­ti­da par­ti­ell bo­del­ning. Det är ett kom­pli­ce­rat rätts­om­rå­de och man be­hö­ver inte veta exakt vad detta be­ty­der men man ska vara för­sik­tig med detta och man kan inte för­vän­ta sig att kunna för­li­ta sig på mahr som en rät­tig­het som upp­står från äk­ten­ska­pet.

Varje sådan rät­tig­het kommer prövas för sig och det kan vara svårt att för­utspå vad dom­sto­len kommer komma fram till. Vad gäller mahr så är svensk praxis just nu (2024) att det inte är gil­ti­gt enligt svensk rätt och man kan därför inte gå till en dom­stol för att få ut mahr som inte be­ta­las.

Aatos tjänst är enkel och smidig och du guidas hela vägen. Våra ju­ris­ter svarar på dina frågor kost­nads­fri­tt under pro­ces­sen!

Smidigare juridik, online och enkelt!