Hin­der­s­pröv­ning

En person som ska ta sig över ett hinder
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-10-12 ● 3 minuter
Dela artikeln
För att få gifta sig i Sve­ri­ge krävs en god­känd hin­der­s­pröv­ning. En hin­der­s­pröv­ning in­ne­bär att det prövas om det finns några hinder mot att paret gifter sig. 

Hin­der­pröv­ning är ett krav enligt lag för att kunna gifta sig. Det är vik­ti­gt att man i god tid skic­kar in an­sö­kan om hin­der­pröv­ning, för att den ska hinna bli klar till vig­seln.

I denna ar­ti­kel går vi igenom vad en hin­der­s­pröv­ning in­ne­bär, hur man an­sö­ker och hur lång tid det tar. Vi går också igenom vad som gäller för hin­der­s­pröv­ning om man ska gifta sig ut­om­lan­ds och vikten av äk­ten­skaps­för­ord.

Var an­sö­ker man om hin­der­s­pröv­ning?

Hin­der­pröv­ning an­sö­ker man om hos Skat­te­ver­ket. Det är Skat­te­ver­ket som be­slu­tar om hinder mot gif­ter­mål fö­re­lig­ger. Hin­der­s­pröv­ning ska an­sö­kas ge­men­samt av de som vill gifta sig och görs genom att fylla i en blan­kett.

In­ty­get om god­känd hin­der­s­pröv­ning gäller i fyra må­na­der. Om vig­seln till ex­em­pel blir upp­skju­ten är det därför vik­ti­gt att ansöka om hin­der­pröv­ning igen för att ha en giltig hin­der­s­pröv­ning i tid till vig­seln.

💡 Läs mera om Äk­ten­skaps­bal­ken

Vad prövas vid hin­der­pröv­ning?

Hin­der­s­pröv­ning in­ne­bär att det prövas om det fö­re­lig­ger hinder mot att gifta sig.

Föl­jan­de si­tu­a­tio­ner in­ne­bär hinder mot att gifta sig:

  • Om ni båda/någon av er är under 18 år
  • Om ni är nära släkt (se vidare nedan)
  • Om ni båda/en av er redan är gift

"Nära släkt" i hin­der­s­pröv­ning

Med nära släkt menas att per­so­ner­na är släkt i rakt upp- och ned­sti­gan­de led, det vill säga för­äl­der/mor­för­äl­der och barn. Hel­syskon om­fat­tas också av "nära släkt".

Halv­syskon kan få tillå­tel­se att gifta sig. De måste dock ansöka om tillå­tel­se hos Läns­sty­rel­sen (inte samma sak som hin­der­s­pröv­ning). Om hel­sys­ko­nen är ad­op­te­ra­de (det vill säga att de två har olika bi­o­lo­gis­ka för­äld­rar) kan de också få tillå­tel­se att gifta sig. Liksom för halv­syskon måste de ansöka hos Läns­sty­rel­sen.

Med det sagt är det så­le­des lag­li­gt att gifta sig med sin mor­bror/far­bror, moster/faster eller kusin. Ku­si­näk­ten­skap är dock en fråga som har varit uppe på den po­li­tis­ka agen­dan vid flera till­fäl­len och det finns åsik­ter om att sådant äk­ten­skap bör för­bju­das.

Blan­kett för hin­der­s­pröv­ning

Blan­ket­ten för hin­der­s­pröv­ning hittar ni på Skat­te­ver­kets hem­si­da. I blan­ket­ten ska för­u­tom namn och per­son­num­mer fylla i för­säk­ran.

Under för­säk­ran ska ni intyga att ni:

  • inte är släkt med varand­ra i upp- eller ned­sti­gan­de led
  • inte är hel­syskon
  • inte är halv­syskon
  • inte är gift sedan ti­di­ga­re

Där­ef­ter finns det också ut­rym­me för övriga upp­lys­ning­ar. Det är fri­vil­li­gt att fylla i men kan in­ne­hål­la övriga in­for­ma­tion som Skat­te­ver­ket kan behöva veta.

Hin­der­s­pröv­ning­ens pro­cess

I god tid före vig­seln ska blan­ket­ten för hin­der­s­pröv­ning fyllas i och skic­kas till Skat­te­ver­ket.

När Skat­te­ver­ket har god­känt hin­der­s­pröv­ning­en skic­kas två papper hem till er. Det ena papp­ret är ett intyg om god­känd hin­der­pröv­ning. Det andra papp­ret är en blan­kett om vig­selin­tyg som vig­sel­för­rät­ta­ren ska fylla i efter vig­seln.

⚠️ Hin­der­pröv­ning­en är giltig i 4 må­na­der

När ni har fått hem blan­ket­ten för vig­selin­tyg ska ni kon­tak­ta vig­sel­för­rät­ta­ren och skicka in blan­ket­ten samt do­ku­men­tet med den god­kän­da hin­der­pröv­ning­en. Vissa vig­sel­för­rät­ta­re kan behöva få blan­ket­ten skic­ka­de till sig i god tid för att hinna pla­ne­ra.

💌 När vig­seln är färdig fyller vig­sel­för­rät­ta­ren i blan­ket­ten och skic­kar in den till Skat­te­ver­ket.

Hur lång tid tar det?

Hand­lägg­nings­ti­den hos Skat­te­ver­ket är van­ligt­vis två veckor. Detta kan dock va­ri­e­ra be­ro­en­de på hur mycket Skat­te­ver­ket har att göra. Till ex­em­pel är det många som gifter sig på som­ma­ren och det är därför många som an­sö­ker om hin­der­s­pröv­ning under våren.

Även ett äk­ten­skaps­för­ord är vik­ti­gt att se över inför ett äk­ten­skap, det kan fö­re­bygga rätts­li­ga tvis­ter om det skulle uppstå en se­pa­ra­tion eller om en av ma­kar­na av­li­der.

Nor­disk studie: Svens­kar för­bi­ser äk­ten­skaps­för­ord

⏱️ På 10 mi­nu­ter kan du skapa ett ju­ri­diskt kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord hos Aatos.

👰🏻‍♀️ Om ni gifter er ut­om­lan­ds

Om ni ska gifta er ut­om­lan­ds kan ni an­ting­en gifta er inför en svensk eller en ut­ländsk vig­sel­för­rät­ta­re.

En svensk vig­sel­för­rät­ta­re ut­om­lan­ds kan till ex­em­pel vara Svens­ka Kyrkan. Om ni ska gifta er inför en svensk vig­sel­för­rät­ta­re gäller svens­ka regler och ni ska därför ansöka om hin­der­s­pröv­ning.

Om ni där­e­mot ska gifta er inför en ut­ländsk vig­sel­för­rät­ta­re är hin­der­pröv­ning nor­malt inte ett krav. Det är dock mycket vik­ti­gt att ni i god tid tar reda på vad som krävs för att gifta sig i landet, olika länder har olika regler. Ni kan till ex­em­pel kon­tak­ta lan­dets am­bas­sad i Sve­ri­ge för att få in­for­ma­tion.

I vissa länder kan en svensk hin­der­pröv­ning vara ett krav. Det som då krävs är ett så kallat äk­ten­skapscer­ti­fi­kat. Äk­ten­skapscer­ti­fi­ka­tet ansöks också hos Skat­te­ver­ket och i sam­band med pröv­ning­en av cer­ti­fi­ka­tet görs en hin­der­s­pröv­ning.

Om ni gifter er ut­om­lan­ds och är lag­li­gt gifta i det landet är hu­vud­re­geln att ni är lag­li­gt sett gifta även i Sve­ri­ge. Det bör dock nämnas att det inte är möj­li­gt att gifta sig ut­om­lan­ds för att "und­kom­ma" de svens­ka reg­ler­na om hin­der­s­pröv­ning.

För att ett äk­ten­skap som har in­gåtts ut­om­lan­ds ska vara gil­ti­gt i Sve­ri­ge krävs att det re­gi­stre­ras här i Sve­ri­ge. Det görs genom att skicka in en an­sö­kan till Skat­te­ver­ket.

När an­sö­kan prövas hos Skat­te­ver­ket un­der­söks om de grund­läg­gan­de för­ut­sätt­ning­ar­na för äk­ten­skap är upp­fyll­da:

  1. båda ska vara minst 18 år gamla
  2. paret ska inte vara släkt och
  3. ingen av dem ska vara gift sen ti­di­ga­re.

Om någon av dessa för­ut­sätt­ning­ar inte är upp­fyll­da kommer inte an­sö­kan att god­kän­nas.

💍 Läs mer om att gifta sig ut­om­lan­ds, skriva äk­ten­skaps­för­ord efter bröl­lop, låg in­komst och äk­ten­skaps­för­ord och vad ska ingå i ett äk­ten­skaps­för­ord.

Ex­em­pel: Bröl­lop ut­om­lan­ds

Sara, 19 år, vill gifta sig med sin pojk­vän Erik, 17 år. De inser att det inte är möj­li­gt att gifta sig i Sve­ri­ge ef­ter­som Erik inte har fyllt 18 år än. Efter lite ef­ter­forsk­ning hittar de möj­lig­he­ten att gifta sig i Kanada, där den lag­li­ga åldern för äk­ten­skap är 16 år.

De åker till Kanada och gifter sig. När de kommer hem till Sve­ri­ge igen skic­kas de in en an­sö­kan till Skat­te­ver­ket för att få äk­ten­ska­pet gil­ti­gt i Sve­ri­ge. Hos Skat­te­ver­ket får de avslag, ef­ter­som Erik inte har fyllt 18 år än. Äk­ten­ska­pet är gil­ti­gt i Kanada, men inte i Sve­ri­ge. Sara och Erik om­fat­tas därför inte av de regler i Sve­ri­ge som gäller för gifta.

💡 Ett äk­ten­skaps­för­ord kan fö­re­bygga rätts­li­ga tvis­ter an­gå­en­de till­gång­ar och skul­der om det skulle uppstå en se­pa­ra­tion eller om en av ma­kar­na av­li­der.

📝 Hos Atos kan du göra ett ju­ri­diskt kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord enkelt online.

Smidigare juridik, online och enkelt!