Gift ut­om­lan­ds skilja sig i Sve­ri­ge

gift utomlands skilja sig i sverige.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-14 ● 4 minuter
Dela artikeln
Hur och var ni an­sö­ker om skils­mäs­sa kan vara krång­li­gt om ni inte bodde i Sve­ri­ge när ni gifte er. I vilket land ska ni ansöka om skils­mäs­sa och är det möj­li­gt att skil­jas i Sve­ri­ge om ni idag bor i Sve­ri­ge men ni bodde någon an­nan­stans när ni gifte er? Vad händer om endast en av er är svensk med­bor­ga­re eller om endast en av er bor i Sve­ri­ge?

Om man har gift sig ut­om­lan­ds kan man i många fall ändå skilja sig i Sve­ri­ge. Om det är möj­li­gt beror bland annat på var ni bor, var ni bott och om ni är svens­ka med­bor­ga­re.

Reg­ler­na är också olika be­ro­en­de på om du bor i ett EU land och om endast en av er är folk­bok­förd i Sve­ri­ge. Längre ner i ar­ti­keln kan du se ex­em­pel på olika si­tu­a­tio­ner.

Det är endast möj­li­gt att skilja sig i Sve­ri­ge om äk­ten­ska­pet är gil­ti­gt i Sve­ri­ge. I denna ar­ti­kel går vi igenom hur ett äk­ten­skap blir gil­ti­gt i Sve­ri­ge och vad som gäller om man har gift sig ut­om­lan­ds men vill skilja sig i Sve­ri­ge.

Hur inleds ett äk­ten­skap i Sve­ri­ge?

I Sve­ri­ge re­gle­ras äk­ten­skap i Äk­ten­skaps­bal­ken.

Äk­ten­skap kan ingås mellan två vuxna per­so­ner över 18 år, oav­sett kön. Ti­di­ga­re kunde enbart en man och en kvinna gifta sig, men sedan 2009 är lagen könsne­u­tral vilket möj­lig­gör äk­ten­skap för alla kön­si­den­ti­te­ter.

Om du gift dig ut­om­lan­ds måste ert äk­ten­skap vara gil­ti­gt i Sve­ri­ge för att ni ska kunna ansöka om skils­mäs­sa i Sve­ri­ge. Det be­ty­der att det inte får finnas hinder mot äk­ten­skap och att regler för vig­seln upp­fylls.

Hinder mot äk­ten­skap

Det finns inget un­dan­tag från ål­ders­re­geln och inga om­stän­dig­he­ter som kan möj­lig­gö­ra ett äk­ten­skap med en person som är under 18 år.

Det finns även andra hinder mot att ingå äk­ten­skap i vissa si­tu­a­tio­ner. De som gifter sig får inte vara släkt i rakt upp- eller ned­sti­gan­de led. Det in­ne­bär att mor och son till ex­em­pel inte får gifta sig. Hel­syskon får heller inte ingå äk­ten­skap.

Halv­syskon, som inte har några bi­o­lo­gis­ka band till varand­ra, kan få till­stånd till att gifta sig av Läns­sty­rel­sen.

Ad­op­te­ra­de barn får inte gifta sig med sina ad­op­tiv­för­äld­rar eller ad­op­tiv­för­äld­rar­nas ge­men­sam­ma barn, trots att de inte har något bi­o­lo­giskt band. Det beror på att det inte anses önsk­värt på grund av so­ci­a­la skäl.

Ett annat hinder mot att ingå äk­ten­skap är om en eller båda per­so­ner­na redan är gift sedan ti­di­ga­re. Per­so­nen måste då först skilja sig innan det är möj­li­gt att ingå ett nytt äk­ten­skap.

Regler för vigsel i Sve­ri­ge

Innan per­so­ner­na gifter sig ska en hin­der­s­pröv­ning göras. Det in­ne­bär att par­ter­na begär att Skat­te­ver­ket ska pröva om det fö­re­lig­ger något hinder mot att per­so­ner­na gifter sig med varand­ra. Om Skat­te­ver­ket be­dö­mer att det inte finns något hinder skic­kas ett intyg ut till per­so­ner­na.

Äk­ten­ska­pet kan ingås genom olika ce­re­mo­ni­er; det kan vara en kyrk­lig eller bor­ger­lig vigsel. Ju­ri­diskt sett spelar det ingen roll vilken ce­re­moni paret väljer. Båda ce­re­mo­ni­er­na måste fö­re­gås av en hin­der­s­pröv­ning.

För att ce­re­mo­nin ska vara giltig måste paret gifta sig inför en vig­sel­för­rät­ta­re som till­hör ett re­li­giöst sam­fund, till ex­em­pel en präst, eller en bor­ger­lig vig­sel­för­rät­ta­re. Vig­sel­för­rät­ta­ren måste vara be­hö­rig för att det ska vara gil­ti­gt.

Vig­sel­för­rät­ta­ren skic­kar, efter vig­seln är av­slu­tad, in in­for­ma­tion till Skat­te­ver­ket om att per­so­ner­na har gift sig. Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rar då per­so­ner­na som gifta.

💡Visste du? Hos Aatos kan du enkelt online skapa äk­ten­skaps­för­ord!

Är ut­ländskt gif­ter­mål gil­ti­gt i Sve­ri­ge?

Det är möj­li­gt att gifta sig ut­om­lan­ds enligt svens­ka regler och all­ting fun­ge­rar då på samma sätt som om man gift sig i Sve­ri­ge.  Det finns vissa länder som har svens­ka re­ge­ring­ens till­stånd att viga per­so­ner ut­om­lan­ds. Det är också möj­li­gt att gifta sig ut­om­lan­ds på svens­ka am­bas­sa­den.

Hin­der­s­pröv­ning måste först göras och när vig­seln är av­slu­tad skic­kar vig­sel­för­rät­ta­ren in­for­ma­tion till Skat­te­ver­ket som re­gi­stre­rar paret som gifta.

👉 Läs mer: Hur länge tar det för Skat­te­ver­ket att re­gi­stre­ra äk­ten­ska­pet

Ska man gifta sig ut­om­lan­ds enligt ut­ländsk lag måste man ta reda på vilka regler som gäller spe­ci­fikt för det landet man önskar gifta sig i. Paret måste också upp­fyl­la lan­dets krav för att kunna ingå äk­ten­skap.

Har man gift sig ut­om­lan­ds och inte enligt svens­ka regler måste det in­for­me­ras till Skat­te­ver­ket om man önskar vara ju­ri­diskt gifta även i Sve­ri­ge. Det görs genom att skicka in in­for­ma­tion om vig­seln och ett intyg om att vig­seln ägt rum.

Skat­te­ver­ket kommer då att pröva om det ut­länds­ka äk­ten­ska­pet även ska gälla i Sve­ri­ge. Då un­der­söks det om det fö­re­lig­ger något hinder enligt svensk lag för att par­ter­na ska ingå äk­ten­skap. Det är till ex­em­pel inte möj­li­gt för två min­derå­ri­ga att gifta sig ut­om­lan­ds i ett land där det är tillå­tet, och sedan få äk­ten­ska­pet god­känt i Sve­ri­ge.

💡 Läs mer om Skat­te­ver­kets roll vid skils­mäs­sa.

Att skilja sig i Sve­ri­ge

Om en person önskar skilja sig ska den viljan re­spek­te­ras. Paret måste inte vara över­ens utan det räcker med att en av er vill skilja sig.

För att skilja sig måste man vända sig till tings­rät­ten. Paret kan an­ting­en ge­men­samt ansöka om skils­mäs­sa, eller så kan en av par­ter­na skicka in en en­skild an­sö­kan.

Om bara en av ma­kar­na vill skilja sig be­slu­tar dom­sto­len som hu­vud­re­gel om att par­ter­na ska ha be­tän­ke­tid. Be­tän­ke­tid ska också ges om det finns barn under 16 år i fa­mil­jen.

Be­tän­ke­ti­den är på 6 må­na­der och in­ne­bär att en eller båda parter där­ef­ter måste begära skils­mäs­san igen för att skils­mäs­san ska ge­nom­föras. Paret måste inte bo till­sam­mans under be­tän­ke­ti­den. I vissa fall är det möj­li­gt att skilja sig direkt utan be­tän­ke­tid.

Skils­mäs­sa i Sve­ri­ge när man gift sig ut­om­lan­ds

Om en av dessa fem regler upp­fylls kan svensk dom­stol be­hand­la er skils­mäs­sa:

 1. ni båda är svens­ka med­bor­ga­re (kräver inte att ni idag bor i Sve­ri­ge), eller
 2. den som vill skil­jas är svensk med­bor­ga­re och idag bor i Sve­ri­ge, eller
 3. den som vill skil­jas är svensk med­bor­ga­re och har i något skede efter att hen fyllt 18 år bott i Sve­ri­ge, eller
 4. den som vill skil­jas inte är svensk med­bor­ga­re men har hem­vist (bor) i Sve­ri­ge sedan minst ett år till­ba­ka, eller
 5. den som inte vill skil­jas bor i Sve­ri­ge.

Det finns även vissa andra si­tu­a­tio­ner då det är möj­li­gt att ansöka om skils­mäs­sa i Sve­ri­ge, men i regel måste ett av de ovan­nämn­da vill­ko­ren upp­fyl­las.

Inom EU finns det andra regler som måste upp­fyl­las i en­lig­het med Brys­sel II-för­ord­ning­en.

Skils­mäs­sa inom EU

Hej, kan jag göra skils­mäs­sa i Sve­ri­ge när jag gift mig ut­ri­kes i Polen?

Inom EU finns det spe­ci­fi­ka regler för i vilket land ni kan ansöka om skils­mäs­sa.

Därmed gäller samma regler i Bel­gi­en, Bul­ga­ri­en, Cypern, Dan­mark, Est­land, Fin­land, Frank­ri­ke, Gre­kland, Irland, Ita­li­en, Kro­a­ti­en, Lett­land, Li­tau­en, Lux­em­burg, Malta, Ne­der­län­der­na, Polen, Por­tu­gal, Ru­mä­ni­en, Slo­va­ki­en, Slo­ve­ni­en, Spa­ni­en, Sve­ri­ge, Tjec­ki­en, Tyskland, Ungern och Ös­ter­ri­ke även om frågan här gäller Polen.

Ni kan ansöka om skils­mäs­sa i Sve­ri­ge om

 1. ni båda bor i Sve­ri­ge, eller
 2. ni båda är svens­ka med­bor­ga­re, eller
 3. Sve­ri­ge är det land ni se­nas­te bodde till­sam­mans i och en av er bor fort­fa­ran­de här, eller
 4. du an­sö­ker om skils­mäs­sa och din make eller maka bor i Sve­ri­ge, eller
 5. ni an­sö­ker till­sam­mans om skils­mäs­sa och en av er bor i Sve­ri­ge (be­hö­ver inte vara svensk med­bor­ga­re), eller
 6. du som vill skil­jas bor i Sve­ri­ge och har bott här minst ett år innan an­sö­kan skic­kas till dom­sto­len, eller
 7. om du som an­sö­ker om skils­mäs­sa är svensk med­bor­ga­re och har bott i Sve­ri­ge minst sex må­na­der före du skic­kar in an­sö­kan.

Det be­ty­der att du kan ansöka om skils­mäs­sa i Sve­ri­ge om ni båda är svens­ka med­bor­ga­re, om ni båda bor i Sve­ri­ge eller om du eller din make eller maka nu bor i Sve­ri­ge och upp­fyl­ler reg­ler­na för det.

💡Kom ihåg! Ni kan bara ansöka om skils­mäs­sa i ett land. Ni kan inte ansöka om skils­mäs­sa i både Polen och Sve­ri­ge. Det är landet som först mottog en an­sö­kan om skils­mäs­sa som sedan kan be­hand­la ären­det.

I Aatos skils­mäs­so­tjänst sköter ni hela skils­mäs­san enkelt och smi­di­gt online. Prova gratis!

Om äk­ten­ska­pet inte är re­gi­stre­rat i Sve­ri­ge

Hej! Jag och min make är inte gifta enligt svensk lag och inte är re­gi­stre­ra­de som ett gift par i Sve­ri­ge, vi är gifta enligt laget i landet vi kom från. Hur blir det med skils­mäs­san?

Vad som gäller i just ert fall beror på var ni är med­bor­ga­re och var ni bor.

För att ni ska kunna ansöka om skils­mäs­sa i Sve­ri­ge måste ert äk­ten­skap vara gil­ti­gt i Sve­ri­ge, annars kan en svensk dom­stol inte be­hand­la er an­sö­kan. Ni kan vända er till tings­rät­ten och be att tings­rät­ten fast­stäl­ler att ert äk­ten­skap är gil­ti­gt.

Om ni båda är svens­ka med­bor­ga­re kan ni ansöka om skils­mäs­sa i Sve­ri­ge oav­sett var ni gifte er. Om den som vill skil­jas och an­sö­ker om skils­mäs­sa är svensk med­bor­ga­re och bor i Sve­ri­ge (eller har bott i Sve­ri­ge efter det att hen fyllde 18 år) är det möj­li­gt att skil­jas här, eller om den som vill skil­jas bott mer än ett år i Sve­ri­ge även om hen inte är svensk med­bor­ga­re.

Vad som gäller för just er är därmed omöj­li­gt säga utan all in­for­ma­tion. Om ingen av dessa si­tu­a­tio­ner är pas­san­de för er är det inte möj­li­gt att ansöka om skils­mäs­sa här.

Skils­mäs­sa om endast en av er är folk­bok­förd i Sve­ri­ge

Kan ni hjälpa oss. Vi är gifta i Thai­land och re­gi­stre­ra­de i Sve­ri­ge. Hur skil­jer vi oss i Sve­ri­ge? Vi har bara bott i Thai­land och min make har inte up­pe­hålls­till­stånd i Sve­ri­ge. Om jag är folk­bok­förd i Sve­ri­ge räcker det?

Det är möj­li­gt att ansöka om skils­mäs­sa i Sve­ri­ge om du är svensk med­bor­ga­re och är folk­bok­förd i Sve­ri­ge. Det är också möj­li­gt om du var folk­bok­förd i no­vem­ber förra året, även om du int längre skulle vara det.

Om du inte är svensk med­bor­ga­re måste du ha bott i Sve­ri­ge i minst ett år före du hos en svensk dom­stol kan ansöka om skils­mäs­sa. Det kan även vara bra att kon­tak­ta tings­rät­ten i Sve­ri­ge och fråga om det behövs några spe­ci­fi­ka papper eller bevis från Thai­land i sam­band med an­sö­kan.

Skils­mäs­sa om ni bor i olika länder

Jag är gift med en ma­roc­kans­ka med­bor­ga­re. Vi gifte oss i Ma­rocko, men visat sig att hon enbart vill gifta sig för att komma till Sve­ri­ge. Nu vägrar hon skils­mäs­sa och jag har inte kunna re­gi­stre­ra vårt äk­ten­skap hos Skat­te­ver­ket. Jag vill skil­jas i Sve­ri­ge, är det möj­li­gt?

För att du ska kunna ansöka om skils­mäs­sa måste ert äk­ten­skap vara gil­ti­gt i både Ma­rocko och i Sve­ri­ge. Ef­ter­som äk­ten­ska­pet inte är re­gi­stre­rat i Sve­ri­ge måste du börja med att be tings­rät­ten i Sve­ri­ge prova om äk­ten­ska­pet är gil­ti­gt. Kon­tak­ta den tings­rätt som din kommun till­hör.

När en svensk tings­rät­ten slagit fast att ditt äk­ten­skap är gil­ti­gt kan du ansöka om skils­mäs­sa här, för­ut­sa­tt att du är svensk med­bor­ga­re och bor här.

💡­No­te­ra! Du kan skilja dig utan din frus god­kän­nan­de. Det är möj­li­gt att ansöka om skils­mäs­sa själv genom en så kallad stäm­nings­an­sö­kan.

Jag och min hustru i Ghana vill skilja oss. Hur bär man sig åt? Vi vill att hon be­hål­ler allt i Ghana så som bil, hus och fö­re­tag och jag be­hål­ler allt i Sve­ri­ge. Kan vi?

Så länge en av er är svensk med­bor­ga­re och bor i Sve­ri­ge (eller har bott i Sve­ri­ge efter att hen fyllt 18 år) kan ni ansöka om skils­mäs­sa här. Det krävs dock att gif­ter­må­let är gil­ti­gt enligt svensk rätt. Ni kan en­skilt eller till­sam­mans ansöka om skils­mäs­sa.

I ett bo­del­nings­av­tal be­stäm­mer ni sedan hur ni delar upp era saker och vem som får vad. Det går inte att bara skriva i av­ta­let att allt i ett land ska till­fal­la en av ma­kar­na utan det måste spe­ci­fi­ce­ras tyd­li­ga­re än så. Varje typ av egen­dom måste läggas in för sig.

Detta ef­ter­som bo­del­nings­av­ta­let blir ett bevis på hur egen­do­men delats upp och vad man kommit över­ens om så ingen av par­ter­na senare ska kunna påstå något annat.

När det kommer till fas­tig­he­ter måste det också tyd­li­gt framgå upp­gif­ter om fas­tig­he­ten, hur den för­de­las, värde osv. Där­e­mot kan t.ex. lösöre läggas ihop om det inte är något av större värde.

Enkel skils­mäs­sa online - oav­sett var ni bor

Hos Aatos är det möj­li­gt att online ta hand om hel skils­mäs­san. Ni kan ansöka om skils­mäs­sa till­sam­mans eller en­skilt och det är möj­li­gt att ta hand om allt från skils­mäs­sa till bo­del­ning. Tjäns­ten ser till att ni har de papper ni be­hö­ver.

Vi postar alla nöd­vän­di­ga papper till er och be­rät­tar hur ni skri­ver under och vart an­sö­kan ska postas i just ert fall. Ni be­hö­ver inte ha svenskt per­son­num­mer och har ni frågor hjäl­per våra ju­ris­ter utan extra kost­nad via chatt och e-post.

Hos Aatos är det möj­li­gt att ta hand om pro­ces­sen online och kan skilja er också om ni bor i olika länder eller gift er ut­om­lan­ds.

Prova gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!