Skils­mäs­sa i Aatos e-tjänst

En besvärad man tittar på laptop-skärm
A photo of Andrea
Andrea
2024-04-09 ● 4 min
Dela artikeln
Att skilja sig kan kännas som en lång och krång­lig pro­cess men det måste inte vara kom­pli­ce­rat. I Aatos e-tjänst kan man sköta hela skils­mäs­san online.

Aatos har en smidig e-tjänst för skils­mäs­sa som du eller ni kan an­vän­da för att för­enk­la skils­mäs­san. Ar­ti­keln går igenom steg för steg vad ni kan för­vän­ta er från tjäns­ten och hur den fun­ge­rar.

E-tjäns­ten

Med Aatos kan du eller ni sköta skils­mäs­san enkelt online. Det finns inget behov av att träffa ju­ris­ter utan du eller ni kan sköta det när det passar. Det är gratis att testa hur tjäns­ten fun­ge­rar innan man be­ta­lar och om man har frågor hjäl­per Aatos er via chatt eller e-post kost­nads­fri­tt.

In­le­dan­de frågor

E-tjäns­ten börjar med att ställa ett antal enkla frågor för att klar­gö­ra var ni är i skils­mäs­so­pro­ces­sen. Det gör vi för att bättre kunna hjälpa dig och guida dig vidare i pro­ces­sen.

Nedan kommer ex­em­pel på frågor som kan stäl­las:

 • Har ni redan börjat på en skils­mäs­sa?
 • Om en skils­mäs­sa har på­bör­ja­ts, har ni skic­kat in en första skils­mäs­so­an­sö­kan till en dom­stol?
 • An­sö­ker du om skils­mäs­sa själv eller till­sam­mans?
 • Har ni äk­ten­skaps­för­ord?
 • Har ni barn till­sam­mans?
 • Om ni har barn, är något av barnen under 18 år?

Frå­gor­na ändras be­ro­en­de på hur långt ni har kommit i skils­mäs­so­pro­ces­sen. Det beror hu­vud­sak­li­gen på om du eller ni redan har skic­kat en skils­mäs­so­an­sö­kan till dom­sto­len eller inte.

Detta ingår

För att kunna ut­nyttja tjäns­ten kostar det 1690.

Då ingår föl­jan­de:

 • Skapa skils­mäs­so­an­sö­kan och be­stäl­la per­son­be­vis från Skat­te­ver­ket.
 • Alla papper du eller ni be­hö­ver skic­kar vi hem till din brev­lå­da till­sam­mans med ett för­skri­vet och för­be­talt kuvert till rätt dom­stol. 
 • Du/ni sig­ne­rar an­sö­kan och postar den i det för­skriv­na ku­ver­tet till dom­sto­len.
 • Skapa ett bo­del­nings­av­tal.

Utöver detta hjäl­per våra ju­ris­ter er kost­nads­fri­tt under pro­ces­sen om ni har några frågor.

Obs! Tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift ingår inte i tjäns­ten utan be­ta­las direkt till tings­rät­ten i sam­band med att an­sö­kan skic­kas in.

Du kan kost­nads­fri­tt prova på hur tjäns­ten fun­ge­rar innan du be­stäm­mer dig!

Skils­mäs­so­an­sö­kan

En skils­mäs­so­pro­cess börjar med att en av er ensam eller båda ma­kar­na till­sam­mans skic­kar in en första skils­mäs­so­an­sö­kan till en dom­stol. Om du eller ni inte har gjort det än så hjäl­per Aatos er med att upp­rät­ta en an­sö­kan.

En skils­mäs­sa kan kan an­ting­en in­le­das av en make ensam eller av båda ma­kar­na ge­men­samt. Därför kan makar även an­vän­da tjäns­ten till­sam­mans. Det gör man genom att bjuda in den andra maken till tjäns­ten via e-post och båda kan då se och re­di­ge­ra i tjäns­ten.

Bo­del­nings­s­av­tal

Vid en skils­mäs­sa be­hö­ver en bo­del­ning göras. Det in­ne­bär att ma­kar­na delar upp sin egen­dom mellan sig och skri­ver under ett avtal om upp­del­ning­en. Av­ta­let kallas för bo­del­nings­av­tal och ingår i tjäns­ten.

I e-tjäns­ten lägger man till ma­kar­nas till­gång­ar och skul­der och anger sedan hur dessa ska delas mellan er. E-tjäns­ten hjäl­per er sedan att räkna ut au­to­ma­tiskt att det blir lika om man så önskar eller om man vill be­hål­la det så som man angett.

Om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord som är re­gi­stre­rat hos Skat­te­ver­ket tar vi det i be­ak­tan­de. Ett äk­ten­skaps­för­ord är ett avtal mellan ma­kar­na om hur den en­skil­da egen­do­men ska för­de­las efter en skils­mäs­sa. Ett äk­ten­skaps­för­ord måste vara re­gi­stre­rat hos Skat­te­ver­ket för att vara giltig.

När ni fär­dig­ställt bo­del­nings­av­ta­let i tjäns­ten kan ni be­stäl­la hem det på posten eller ladda ner det direkt och skriva ut. Bo­del­nings­s­av­ta­let ska sedan skri­vas under av båda ma­kar­na för att bli gil­ti­gt.

Läs mer: Skils­mäs­sa och Skat­te­ver­ket

Per­son­be­vis

Vi på Aatos hjäl­per även till med att be­stäl­la per­son­be­vis från Skat­te­ver­ket. Ett per­son­be­vis är ett utdrag ur folk­bok­fö­rings­re­gist­ret som visar upp­gif­ter om dig som ex­em­pel­vis bostad och ci­viltill­stånd. Dom­sto­len be­hö­ver per­son­be­vis för att bedöma vad som gäller för er skils­mäs­sa. Per­son­be­vis skic­kas alltid från Skat­te­ver­ket till den re­gi­stre­ra­de folk­bok­fö­rings­a­dres­sen för den som per­son­be­vi­set avser.

Sköt skils­mäs­san enkelt och smi­di­gt helt online i vår on­li­ne­tjänst för endast 1690 kr (obs! tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift ingår inte).

Be­tän­ke­tid

Vad som kan vara bra att känna till är att en skils­mäs­sa ibland måste fö­re­gås av be­tän­ke­tid. Detta in­ne­bär att ma­kar­na måste vänta sex må­na­der efter att den första skils­mäs­so­an­sö­kan har be­hand­la­ts av dom­sto­len för att dom­sto­len ska kunna fatta ett slut­li­gt beslut om skils­mäs­sa.

Be­tän­ke­tid sker om ni upp­fyl­ler en av tre för­ut­sätt­ning­ar:

 • Båda vill ha be­tän­ke­tid,
 • ni är oense om skils­mäs­sa, eller
 • någon av er bor var­ak­ti­gt med ett barn under 16 år som denne också har vård­na­den över.

Om ni upp­fyl­ler någon av dessa för­ut­sätt­ning­ar, måste ni vänta sex må­na­der med att slut­fö­ra skils­mäs­san.

Efter be­tän­ke­ti­den kan du eller ni skicka in en be­gä­ran om att dom­sto­len ska fatta ett slut­li­gt besked om skils­mäs­sa. Denna be­gä­ran kallas för full­följds­an­sö­kan ef­ter­som man säger att man vill full­följa sin skils­mäs­sa. Även full­följds­an­sö­kan kan man skapa i vår e-tjänst för skils­mäs­sa efter att be­tän­ke­ti­den gått ut och vi skic­kar, som med första an­sö­kan, hem allt man be­hö­ver för att kunna slut­fö­ra sin skils­mäs­sa.

Aatos ju­ris­ter svarar kost­nads­fri­tt på frågor i sam­band med att man an­vän­der tjäns­ten. Sköt skils­mäs­san enkelt och smi­di­gt online!

Smidigare juridik, online och enkelt!