An­sö­kan om skils­mäs­sa

Riger i vatten
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Dela artikeln
Att ansöka om skils­mäs­sa är van­ligt­vis ett stort beslut som inte bara på­ver­kar dig men även din familj och per­so­ner om­kring dig. Dess­utom kan hela pro­ces­sen kännas jobbig, krång­lig och be­svär­lig.

Vad är det du egent­li­gen ska göra? Kan man ansöka om skils­mäs­sa ensam eller måste man ansöka till­sam­mans?

Den här ar­ti­keln går igenom exakt hur ni eller du an­sö­ker om skils­mäs­sa, hur länge det tar och vad som gäller för direkt skils­mäs­sa.

Hur du eller ni an­sö­ker om skils­mäs­sa beror på om ni an­sö­ker till­sam­mans eller en­skilt och om ni har barn eller inte. Hela pro­ces­sen ser ut så här för de flesta paren och ne­dan­för be­hand­las steg för steg vad det in­ne­bär och vad ni ska göra.

Skils­mäs­sa: steg för steg

  1. Ni skic­kar till­sam­mans eller en­skilt in en an­sö­kan om skils­mäs­sa till dom­sto­len. I vissa fall går skils­mäs­san igenom direkt här.
  2. I andra fall får ni en sex må­na­der lång vän­te­tid (be­tän­ke­tid).
  3. Vid be­tän­ke­tid skic­kar ni till­sam­mans eller en­skilt in en andra an­sö­kan om skils­mäs­sa när vän­te­ti­den har pas­se­rat

För­u­tom an­sö­kan om skils­mäs­sa ska ni även göra en bo­del­ning och fatta beslut som berör era barn om ni har ge­men­sam­ma barn.

Läs mer Skils­mäs­sa och barn – lätt­läst guide 2022

An­sö­kan om skils­mäs­sa ensam eller till­sam­mans

I Sve­ri­ge är det möj­li­gt att ansöka om skils­mäs­sa till­sam­mans eller ensam. Det finns inget som kräver att ni måste vara av samma åsikt eller att ni måste komma över­ens om att ni vill skilja er.

Det räcker med att en av er vill skiljs sig, skic­kar in an­sö­kan och dom­sto­len dömer till skils­mäs­sa. Det finns inget den andra per­so­nen kan göra för att för­hind­ra skils­mäs­san.

  • Ni kan till­sam­mans ansöka om skils­mäs­sa genom att till­sam­mans fylla i en blan­kett, skriva under och skicka den till dom­sto­len.
  • Om endast en av vill ansöka om skils­mäs­sa ska en blan­kett som kallas för stäm­nings­an­sö­kan fyllas i, skri­vas under och skic­kas till dom­sto­len.

Du kan alltså skilja dig oav­sett om din make går med på det eller inte.

Be­ro­en­de på er si­tu­a­tion kan det dock vara enkla­re och snab­ba­re att skilja sig om ni gör det till­sam­mans. Dess­utom finns det många beslut som ska fattas och det hjäl­per verk­li­gen om ni kan sam­ar­be­ta.

Skapa skils­mäs­sa i Aatos e-tjänst för 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

1. An­sö­kan hos tings­rät­ten

Det är därmed enkla­re och snab­ba­re om ni an­sö­ker till­sam­mans men ni måste inte ansöka till­sam­mans för att skilja er.

Fyll i an­sök­nings­blan­ket­ten

För att ni inte längre ska vara skilda ska ni lämna in en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten.

Om ni är över­ens kan ni ansöka om skils­mäs­sa till­sam­mans och om endast en av er vill skilja sig är det möj­li­gt att ensam ansöka om skils­mäs­sa. Om du an­sö­ker ensam kallas det för stäm­nings­an­sö­kan.

Ni be­hö­ver inte vara över­ens för att kunna skilja er.

Bifoga per­son­be­vis till an­sö­kan

Till­sam­mans med an­sö­kan om skils­mäs­sa måste ni bifoga per­son­be­vis. Per­son­be­vis får ni från Skat­te­ver­ket.

Det skic­kas till er folk­bok­fö­rings­a­dress. Se till att ni väljer per­son­be­vis för skils­mäs­sa så blir det rätt.

💡 Hur länge gäller ett per­son­be­vis för skils­mäs­sa? Per­son­be­vi­set får vara högst tre må­na­der gam­malt.

Betala an­sök­nings­av­gif­ten

I sam­band med att ni skic­kar in er an­sö­kan ska ni även betala en an­sök­nings­av­gift till tings­rät­ten.

Tings­rät­ten kan endast be­hand­la er an­sö­kan om ni be­ta­lat av­gif­ten. Ni kan betala av­gif­ten här.

Vilken dom­stol dömer skils­mäs­sa?

Ni eller du ska skicka in skils­mäs­so­pap­per­na till den tings­rätt där båda eller en av er var folk­bok­förd den 1.11 året före. Om ingen av er bodde i Sve­ri­ge ska ni skicka an­sö­kan till Stock­hol­ms tings­rätt.

Räcker det med att ni skic­kar in en an­sö­kan och sedan är ni skilda?

Ibland räcker det med att ni endast lämnar in en an­sö­kan och där­ef­ter får ni direkt en dom från tings­rät­ten att ni är skilda.

Ibland måste ni dock ha en sex må­na­der be­tän­ke­tid före ni kan skicka in en andra an­sö­kan där ni anger att ni fort­fa­ran­de vill skilja er. Om det kärvs att ni skic­kar in två an­sök­ning­ar, är ni inte skilda efter att ni skic­kat in den första an­sö­kan.

Nedan för kan ni läsa mer om be­tän­ke­tid och när ni måste ha be­tän­ke­tid.

Hur skic­kar man in en stäm­nings­an­sö­kan?

Om ni inte an­sö­ker till­sam­mans ska den av er som vill skilja sig skicka in en stäm­nings­an­sö­kan. Stäm­nings­an­sö­kan skic­kas in på samma sätt som om ni hade ansökt till­sam­mans.

Stäm­nings­an­sö­kan delges sedan till den andra maken. Att an­sö­kan "delges" in­ne­bär att din make får ta del av hand­ling­en genom att tings­rät­ten postar an­sö­kan och din make skri­ver under att hen mot­ta­git an­sö­kan. Det kan bli pro­ble­ma­tisk om din make inte skri­ver under eller om det är oklart var hen be­fin­ner sig.

Det är därmed enkla­re och snab­ba­re om ni an­sö­ker till­sam­mans men ni måste inte ansöka till­sam­mans för att skilja er.

Skils­mäs­sa när part­ner är från annat land

Du kan begära skils­mäs­sa från ut­om­lands­bo­en­de part­ner om du är svensk med­bor­ga­re eller har bott i Sve­ri­ge ett år. Det spelar ingen roll i vilket land ni gifte er så länge äk­ten­ska­pet är god­känt i Sve­ri­ge.

💡Läs mer om när du kan skilja dig i Sve­ri­ge om du gift dig ut­om­lan­ds!

Två personer sitter bredvid varandra och jobbar vid datorer.

Skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst.

2. Sex må­na­ders be­tän­ke­tid

Be­tän­ke­tid in­ne­bär att ni måste vänta sex må­na­der före tings­rät­ten kan döma er till skils­mäs­sa.

Syftet med be­tän­ke­tid är att för­hind­ra en för­has­tad skils­mäs­sa. Även om ni med sä­ker­het vet att ni vill skilja er måste ni ha be­tän­ke­tid om inte vissa spe­ci­fi­ka krav upp­fylls.

Kan man skilja sig utan be­tän­ke­tid?

Tings­rät­ten avgör om ni be­hö­ver be­tän­ke­tid eller inte. När ni skic­kat in den första an­sö­kan med­de­lar dom­sto­len om ni måste ha be­tän­ke­tid eller inte.

Ni måste vänta sex må­na­der om en av föl­jan­de si­tu­a­tio­ner gäller för er:

  1. ni bor med ett barn som är under 16 år (måste inte vara ge­men­samt barn),
  2. endast en av er vill skilja sig, eller
  3. ni ber om be­tän­ke­tid

Ni måste inte vänta sex må­na­der om:

  1. Ni båda vill skilja er, och
  2. Ni bor inte med ett barn som är under 16 år.

Om ni bott isär under de se­nas­te två åren kan ni dömas till skils­mäs­sa direkt också om endast en av er vill skil­jas och/eller en av er bor med ett barn som är under 16 år.

Om ni har barn och/eller endast en av er vill skil­jas måste ni bifoga ett sär­lev­nads­in­tyg till er an­sö­kan. In­ty­get in­ne­bär att två vuxna som känner er väl in­ty­gar att ni inte bott till­sam­mans under de se­nas­te två åren.

När börjar be­tän­ke­ti­den?

Om ni an­sö­ker till­sam­mans börjar be­tän­ke­ti­den från den dag tings­rät­ten tog emot er an­sö­kan. Om en av er an­sö­ker en­skilt börjar be­tän­ke­ti­den från den dag som hand­ling­en del­gavs den andra maken.

När tar be­tän­ke­ti­den slut?

På tings­rät­tens beslut om be­tän­ke­tid står det vilken dag som ni ti­di­gast kan begära full­följd. Om ni vill skilja er så snabbt som möj­li­gt kan ni lämna in en be­gä­ran om full­följd samma dag som be­tän­ke­ti­den tar slut.

Ex­em­pel: Be­tän­ke­ti­den slutar

Om ni skic­kar in er an­sö­kan om skils­mäs­sa 20 feb­ru­ari 2021 kan ni ti­di­gast ansöka om full­följd 21 au­gusti 2021.

Ni måste dock ansöka senast 20 feb­ru­ari 2022, annars för­fal­ler er an­sö­kan och ni måste börja hela pro­ces­sen om från början med ny an­sö­kan, ny be­tän­ke­tid och ny an­sök­nings­av­gift.

Klocka som går framåt så fort att man inte ser tiden

3. Be­gä­ran om att full­följa skils­mäs­sa

Om ni måste eller valde att ha be­tän­ke­tid kan ni sex må­na­der från att be­tän­ke­ti­den in­led­des begära att tings­rät­ten full­föl­jer och dömer er till skils­mäs­sa. Ni kan göra det ti­di­gast sex må­na­der från att be­tän­ke­ti­den in­led­des men måste göra det inom ett år.

Ni begär om full­följd genom att skicka in en "be­gä­ran om skils­mäs­sa efter be­tän­ke­tid" blan­kett till tings­rät­ten. Till blan­ket­ten ska bi­fo­gas per­son­be­vis som är max tre må­na­der gam­malt. Per­son­be­vis be­ställs från Skat­te­ver­ket. Välj per­son­be­vis för skils­mäs­sa.

Om ni ändrat er och vill fort­sät­ta vara gifta ska ni inte skicka in en be­gä­ran om full­följd.

Måste båda skriva på full­följd?

Nej, det räcker med att en av er skri­ver på full­följd. Ni måste varken skicka in den första eller den andra an­sö­kan till­sam­mans. Vem som helst av er kan skicka in den andra och slut­li­ga an­sö­kan.

Det be­ty­der att även om endast en av er an­sök­te om skils­mäs­sa, kan den andra maken begär om full­följd även om den make som först an­sök­te om skils­mäs­sa nu ångrar sig. Ni kan även till­sam­mans skicka in den första an­sö­kan och sedan skic­kar endast en av er in den andra an­sö­kan.

Vart skic­kar man be­gä­ran om skils­mäs­sa efter be­tän­ke­tid?

Be­gä­ran om skils­mäs­sa efter be­tän­ke­tid skic­kas till samma tings­rätt som ni skic­ka­de den första an­sö­kan.

Aatos har över 100 000 an­vän­da­re. Skils­mäs­san när och där det passar för dig

4. Tings­rät­tens dom kommer i kraft efter tre veckor

Efter att tings­rät­ten har dömt er till skils­mäs­sa (med eller utan be­tän­ke­tid) har ni tre veckor på sig att över­klaga domen.

Om ni inte över­kla­gar domen kommer den i kraft efter tre veckor (domen vinner så att säga "laga kraft") och då är ni of­fi­ci­ellt inte längre gifta.

Hur lång tid tar det för Skat­te­ver­ket att re­gi­stre­ra skils­mäs­sa?

Tings­rät­ten med­de­lar Skat­te­ver­ket och Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rar att ni är skilda i folk­bok­fö­ring­en.

👉 Läs mer om Skat­te­ver­kets roll när ni skil­jer er!

Van­li­ga frågor och svar

Vi har samlat van­li­ga frågor och svar om skils­mäs­sa.

Måste båda god­kän­na skils­mäs­sa?

Nej, båda måste inte god­kän­na skils­mäs­san. Ni måste inte vara över­ens och du kan själv, utan din makes god­kän­nan­de och sam­tyc­ke, skilja dig.

Du be­hö­ver inte heller ange en orsak till varför du vill skilja dig eller ange vems "fel" det är.

Vad kostar skils­mäs­so­an­sö­kan?

Skils­mäs­so­an­sö­kan kostar 900 kronor (2023). Det gäller för hela an­sö­kan och endast en av er be­hö­ver betala. Läs mer om vad kostar en skils­mäs­sa.

Måste man ha ad­vo­kat vid skils­mäs­sa?

Nej, ni måste inte ha en ad­vo­kat. Ni kan enkelt fylla i blan­ket­ter­na själv.

Kan man göra bo­del­ning innan skils­mäs­san är klar?

Ja, det är möj­li­gt att göra en bo­del­ning under be­tän­ke­ti­den.

Vi re­kom­men­de­ra att ni gör det så att allt är un­dan­stö­kat när ni väl är skilda. Om ni inte gjort en bo­del­ning när ni skilt er måste ni göra en efter det.

Kan man kräva att någon byter ef­ter­namn?

Du kan inte kräva att din make ändrar sitt ef­ter­namn om ni skil­jer er om din make tog ditt namn när ni gifte er. Det är fri­vil­li­gt att byta ef­ter­namn efter skils­mäs­san.

Om du vill ändra ditt ef­ter­namn efter skils­mäs­san är det en skild an­sö­kan hos Skat­te­ver­ket och du kan inte göra det i samma an­sö­kan som an­sö­kan om skils­mäs­sa.

Var hittar jag per­son­be­vis?

Du kan be­stäl­la per­son­be­vis från Skat­te­ver­ket.

Be­ställ per­son­be­vis för skils­mäs­sa och kom ihåg att de endast kan vara tre må­na­der gamla för att dom­sto­len ska god­kän­na dem. Det be­ty­der att du måste ansöka om nytt per­son­be­vis när du skic­kar in den andra an­sö­kan.

Hur vet man när skils­mäs­san är klar?

När ni skic­kat in den första an­sö­kan eller full­följds­an­sö­kan med­de­lar dom­sto­len en dom om skils­mäs­sa. Efter det har ni tre veckor på er att över­klaga domen.

Ni får in­struk­tio­ner för hur ni över­kla­gar även om det är mycket ovan­li­gt att någon över­kla­gar domen. När dessa tre veckor löpt ut vinner domen laga kraft och ni kan inte mera ändra på domen. Från dagen domen vinner laga kraft är ni inte längre gifta och skils­mäs­san är klar.

Kvinnor ser ut över vatten med händerna i luften. Har röd mössa och blå kåken ryggsäck.

Aatos är det smi­di­gast tjäns­ten att skilja sig

Ni kan sköta allt på distans. Ni kan skicka skils­mäs­sö­an­sö­kan, gör bo­del­ning och be­stäm­ma ärden som berör barn. Efter 6 må­na­der be­tän­ke­tid ni kan full­följ av skils­mäs­sa.

Skapa och lämna in skils­mäs­so­an­sö­kan och bo­del­nings­av­tal. Tjäns­ten ser till att ni har alla nöd­vän­di­ga do­ku­ment.

Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis via chatt och e-post.

Skils­mäs­sa från början till slut online endast 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

Smidigare juridik, online och enkelt!