Skat­te­ver­ket och skils­mäs­sa

skatteverket skilsmässa.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-14 ● 3 minuter
Dela artikeln
Skat­te­ver­ket spelar en mycket viktig roll i svens­ka skils­mäs­so­pro­ces­ser ef­ter­som de re­gi­stre­rar vik­ti­ga upp­gif­ter, såsom ci­vil­stånd och han­te­rar äk­ten­skaps­re­gist­ret.

Även om en skils­mäs­sa främst kan ses som en ju­ri­disk pro­cess, finns det vik­ti­ga ad­mi­nist­ra­tiva steg som in­vol­ve­rar Skat­te­ver­ket med flera an­svars­om­rå­den. I denna ar­ti­kel ska vi titta när­ma­re på hur Skat­te­ver­ket bidrar till att na­vi­ge­ra och ad­mi­ni­stre­ra skils­mäs­sor på ett ef­fek­tivt sätt.

Skat­te­ver­ket är en av de störs­ta myn­dig­he­ter­na i Sve­ri­ge

Skat­te­ver­kets är en av de störs­ta myn­dig­he­ter­na i Sve­ri­ge och har till hu­vud­upp­gif­ter att ta in skat­ter, sköta folk­bok­fö­ring, fas­tig­hets­tax­e­ring, re­gi­stre­ra boupp­teck­ning­ar och att vara bor­ge­när åt staten.

Skat­te­ver­ket an­sva­rar också för äk­ten­skaps­re­gist­ret som in­ne­hål­ler in­for­ma­tion sedan 1921 om äk­ten­skap och in­for­ma­tion som an­kny­ter till det. Det hand­lar till ex­em­pel om datum och andra upp­gif­ter om skils­mäs­sor och bo­del­ning­ar och hand­ling­ar som måste re­gi­stre­ras an­gå­en­de äk­ten­skap såsom

  • äk­ten­skaps­för­ord
  • gåvor mellan makar
  • an­mäl­ning­ar om bo­del­ning under äk­ten­ska­pet
  • bo­del­nings­hand­ling­ar
  • lag­vals­av­tal

Läs mer om bo­del­ning och bo­del­nings­lik­vid

Per­son­be­vis för skils­mäs­sa

För att på­börja en skils­mäs­sa skic­kar man en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten.

Till­sam­mans med an­sö­kan ska man skicka med ett per­son­be­vis och här blir Skat­te­ver­ket in­blan­dad i pro­ces­sen första gången. Den som ska ansöka om skils­mäs­sa måste be­stäl­la ett per­son­be­vis för skils­mäs­sa från Skat­te­ver­ket och det skic­kas sedan av Skat­te­ver­ket till folk­bok­fö­rings­a­dres­sen hos den som per­son­be­vi­set avser.

Det finns många olika typer av per­son­be­vis men i "per­son­be­vis- skils­mäs­sa" fram­går all in­for­ma­tion som tings­rät­ten be­hö­ver för att kunna fatta sitt beslut, t.ex. att ma­kar­na fak­tiskt är re­gi­stre­ra­de som gifta, var de är folk­bok­för­da och om de har barn.

Läs mer: Är det möj­li­gt att ångra skils­mäs­san? och Guide för skils­mäs­sa med barn

Hos Aatos sköts allt snabbt och smi­di­gt

Hos Aatos kan du online ansöka om skils­mäs­sa ensam eller till­sam­mans med din part­ner. Tjäns­ten frågar några kart­läg­gan­de frågor och väg­le­der dig sedan genom hela pro­ces­sen.

Be­ro­en­de på om ni är över­ens, bor till­sam­mans och om ni har barn ser skils­mäs­san olika ut. Med Aatos fyller ni i det som tjäns­ten frågar efter och får på posten allt de papper som ni be­hö­ver.

Även bo­del­ning­en och bo­del­nings­av­tal skapas online med Aatos! Om ni an­sö­ker om skils­mäs­sa till­sam­mans kan ni an­vän­da Aatos tjänst till­sam­mans men i olika da­to­rer eller te­le­fo­ner så att ni inte be­hö­ver sitta bred­vid varand­ra när ni an­vän­der tjäns­ten.

💡Våra ju­ris­ter hjäl­per utan extra kost­nad!

Re­gi­stre­ring av skils­mäs­sa

Efter att tings­rät­ten slut­li­gen be­slu­tat om skils­mäs­sa och be­slu­tet blivit gil­ti­gt genom att det vunnit laga kraft så skic­kar tings­rät­ten be­slu­tet till Skat­te­ver­ket.

Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rar au­to­ma­tiskt skils­mäs­san och man be­hö­ver inte själv kon­tak­ta Skat­te­ver­ket för att re­gi­stre­ra skils­mäs­san.

Upp­da­te­ra per­son­li­ga upp­gif­ter

Efter en skils­mäs­sa är det vik­ti­gt att de in­blan­da­de per­so­ner­na in­for­me­rar Skat­te­ver­ket om even­tu­el­la för­änd­ring­ar i deras per­son­li­ga upp­gif­ter. Detta kan handla om upp­gif­ter om t.ex. adress eller even­tu­el­la nam­nänd­ring­ar (t. ex. ef­ter­namn).

👉 Så här byter du ef­ter­namn efter skils­mäs­san

Ef­ter­som Skat­te­ver­ket an­sva­rar för vik­ti­ga re­gis­ter, såsom folk­bok­fö­rings­re­gist­ret så är dessa upp­da­te­ring­ar nöd­vän­di­ga för att sä­ker­stäl­la att alla upp­gif­ter är kor­rek­ta och ak­tu­el­la.

Att strun­ta i att rap­por­te­ra dessa änd­ring­ar kan leda till fel­ak­tig­he­ter i of­fent­li­ga re­gis­ter, vilket kan på­ver­ka allt från skat­te­be­räk­ning­ar till rät­tig­he­ter till of­fent­li­ga tjäns­ter.

Ett kor­rekt folk­bok­fö­rings­re­gis­ter är också vik­ti­gt för att alla myn­dig­he­ter ska få rätt in­for­ma­tion, för att till ex­em­pel betala ut bidrag på ett kor­rekt sätt. Det är också vik­ti­gt för att be­skatt­ning­en ska göras kor­rekt. Upp­da­te­ring­en av folk­bok­fö­rings­upp­gif­ter på­ver­kar även röst­rät­tig­he­ter och andra civila pri­vi­le­gi­er som är kopp­la­de till in­di­vi­dens folk­bok­fö­rings­a­dress.

💡Det är vik­ti­gt att snabbt med­de­la Skat­te­ver­ket om för­änd­ring­ar efter en skils­mäs­sa.

Skat­te­ver­ket i skils­mäs­so­pro­ces­sen

1. An­sö­kan om skils­mäs­sa

Pro­ces­sen börjar med att en av ma­kar­na eller båda till­sam­mans lämnar in en skrift­lig an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. Den som an­sö­ker ska bifoga per­son­be­vis för skils­mäs­sa med an­sö­kan som be­ställs hos Skat­te­ver­ket.

💡Läs mer: Papper du måste hålla ord­ning på vid en skils­mäs­sa.

2. Be­tän­ke­tid

Om per­son­be­vi­set visar att någon av ma­kar­na har barn under 16 år i hus­hål­let krävs en be­tän­ke­tid på sex må­na­der. Det krävs också be­tän­ke­tid om ma­kar­na inte är över­ens om att skil­jas eller om någon av ma­kar­na önskar det. Under be­tän­ke­ti­den ges paret tid att över­väga sitt beslut. Under denna tid är Skat­te­ver­kets inte in­blan­dad i skils­mäs­san.

💡Läs mer: När du kan skilja dig direkt utan be­tän­ke­tid

3. Bo­del­ning

Par som skil­jer sig måste göra en bo­del­ning. Vid en bo­del­ning delas ge­men­sam egen­dom mellan dem, vilket in­klu­de­rar allt från fas­tig­he­ter och bilar till bank­till­gång­ar, lån och möbler. När bo­del­ning­en är gjord kan de ti­di­ga­re ma­kar­na välja om de vill re­gi­stre­ra sitt bo­del­nings­av­tal. Detta görs i så fall hos Skat­te­ver­ket och man skic­kar in bo­del­nings­av­ta­let för re­gi­stre­ring och be­ta­lar en an­sök­nings­av­gift.

4. Slut­lig an­sö­kan

Om tings­rät­ten be­slu­tat om be­tän­ke­tid måste ma­kar­na när denna gått ut, om båda fort­fa­ran­de vill fort­sät­ta med skils­mäs­san, göra en slut­lig an­sö­kan till tings­rät­ten, en så kallad full­följds­an­sö­kan. Om endast en av ma­kar­na vill full­följa skils­mäs­san kan denne begära det ensamt.

5. Dom eller beslut

När alla for­ma­li­te­ter är klara och tings­rät­ten har grans­kat an­sö­kan och alla in­läm­na­de hand­ling­ar, ut­fär­das ett beslut om skils­mäs­sa. Efter tre veckor, om ingen av ma­kar­na över­kla­gat be­slu­tet, vinner det laga kraft. Detta in­ne­bär att be­slu­tet inte längre kan ändras utan är gil­ti­gt.

6. Re­gi­stre­ring hos Skat­te­ver­ket

När be­slu­tet om skils­mäs­sa vunnit laga kraft skic­kar tings­rät­ten det till Skat­te­ver­ket som re­gi­stre­rar in­for­ma­tio­nen och upp­da­te­rar sina re­gis­ter.

💡 Kom ihåg! Efter en skils­mäs­sa är det vik­ti­gt att se över och even­tu­ellt ändra ju­ri­dis­ka do­ku­ment som tes­ta­men­ten, skat­te­for­mu­lär och andra vik­ti­ga hand­ling­ar. Upp­da­te­ring­ar i dessa do­ku­ment kan till ex­em­pel vara änd­ring­ar i för­månsta­ga­re eller rät­tel­se av kon­takt­upp­gif­ter.

Ta hand om skils­mäs­san online! Prova gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!