Så han­te­rar dom­sto­len skils­mäs­sa

Ett hängande hänglås med texten "didn't work out", flera hänglås i bakgrunden
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-04-12 ● 4 min
Dela artikeln
I Sve­ri­ge är det en dom­stol, tings­rätt, som be­slu­tar om skils­mäs­sa. Be­grep­pet för skils­mäs­sa som an­vän­ds ju­ri­diskt är äk­ten­skaps­skill­nad.

Re­gel­ver­ket och dom­stols­pro­ces­sen beror delvis på om ma­kar­na är över­ens om att skilja sig, om barn berörs av skils­mäs­san eller om ma­kar­na vid tiden för an­sö­kan bor isär sedan en tid till­ba­ka.

Den här ar­ti­keln går igenom dom­stols­pro­ces­sen vid skils­mäs­sa och be­sva­rar några av de van­li­gas­te frå­gor­na som upp­kom­mer. Ar­ti­keln be­hand­lar dom­sto­lens roll, vad den gör samt hur pro­ces­sen går till och vilka kost­na­der som för­knip­pas med för­fa­ran­det.

An­sö­kan, avgift och laga kraft

Med skils­mäs­sa avses både äk­ten­skaps­skill­nad eller upp­lös­ning av re­gi­stre­rat part­ner­s­kap och det är tings­rät­ten som fattar beslut om skils­mäs­sa efter an­sö­kan från ena eller båda ma­kar­na. Av­gif­ten för en skils­mäs­so­an­sö­kan är 900 kr (2024).

Be­slu­tet om skils­mäs­san är  gil­ti­gt från den dag domen vinner laga kraft. Det in­träf­far när tiden för över­kla­gan­det gått ut vilket nor­malt är tre veckor efter domens datum. Vid denna tid­punkt kan inte be­slu­tet tas till­ba­ka och då med­de­las Skat­te­ver­ket om skils­mäs­san som i sin tur re­gi­stre­rar den. Från det att Skat­te­ver­ket del­gi­vi­ts in­for­ma­tio­nen från tings­rät­ten kan det ta några veckor innan skils­mäs­san re­gi­stre­ra­ts i folk­bok­fö­ring­en. Det först när skils­mäs­san vunnit laga kraft som man kan gifta om sig på nytt.

Över­ens eller inte

Som nämnts ovan beror tings­rät­tens hand­lägg­ning av skils­mäs­san på om ma­kar­na är över­ens om att skilja sig eller inte. Om ma­kar­na är över­ens kan de göra en ge­men­sam an­sö­kan om skils­mäs­sa, vilket fram­för allt medför att hand­lägg­ning­en på­skyn­das. Om så där­e­mot inte är fallet kan en av ma­kar­na ansöka en­skilt om skils­mäs­sa, vilket kallas att ansöka om stäm­ning an­gå­en­de äk­ten­skaps­skill­nad – eller upp­lös­ning av re­gi­stre­rat part­ner­s­kap.

Om en av ma­kar­na en­skilt ansökt om skils­mäs­sa får den andre maken möj­lig­het att yttra sig. I dessa si­tu­a­tio­ner be­slu­tar tings­rät­ten som hu­vud­re­gel om be­tän­ke­tid för ma­kar­na på minst 6 må­na­der. Har ma­kar­na där­e­mot bott isär sedan minst två år till­ba­ka kan skils­mäs­san be­slu­tas om direkt utan be­tän­ke­tid.

Sköt hela skils­mäs­san i Aatos e-tjänst. För 1690 kr kan du skapa skils­mäs­so­an­sö­kan, full­följds­an­sö­kan och bo­del­nings­av­tal och du guidas hela vägen. Vi be­stäl­ler nöd­vän­di­ga do­ku­ment och skic­kar pappre­na hem till dig, du skri­ver bara under och lägger i brev­lå­dan!

Om det finns ge­men­sam­ma barn i hus­hål­let

Om någon av ma­kar­na har barn under 16 år boende hos dem, be­slu­tar tings­rät­ten om en be­tän­ke­tid innan man kan fort­sät­ta pro­ces­sen att skilja sig. Detta syftar till att bland annat bar­nets bästa till­go­do­ses i störs­ta möj­li­ga mån.

Om ma­kar­na varken har ge­men­sam­ma eller egna barn under 16 år boende hos sig kan alltså skils­mäs­sa be­gä­ras direkt. Där­e­mot går det att få be­tän­ke­tid om ma­kar­na vill ha tid att fun­de­ra, men för att få till stånd skils­mäs­sa utan be­tän­ke­tid krävs nor­malt att båda ma­kar­na är över­ens.

Om ma­kar­na bor till­sam­mans med ge­men­sam­ma barn under 16 år krävs minst 6 må­na­ders be­tän­ke­tid, enda un­dan­ta­get från detta är om ma­kar­na redan bott isär sedan två år till­ba­ka.

I dessa si­tu­a­tio­ner har ma­kar­na fort­sa­tt ge­men­sam vård­nad efter skils­mäs­san, för­ut­sa­tt att ma­kar­na inte begär någon änd­ring hos tings­rät­ten. Om ma­kar­na inte skulle vara över­ens i vård­nads­frå­gan, måste de ha ett in­for­ma­tions­sam­tal med kom­mu­nen för att för­sö­ka enas om vad som är bäst för barnet.

Har ma­kar­na bott isär sedan två år till­ba­ka?

För att undgå be­tän­ke­tid måste ett intyg från någon som känner till ma­kar­nas för­hål­lan­den bi­fo­gas. Per­so­nen ska intyga att ma­kar­na inte bott till­sam­mans de se­nas­te två åren. Detta kallas för ett sär­lev­nads­in­tyg. In­ty­get ska un­der­teck­nas av två vuxna per­so­ner med insikt om ma­kar­nas för­hål­lan­den. Detta krävs om ma­kar­na har barn eller inte är över­ens av­se­en­de skils­mäs­san.

Be­tän­ke­tid

Som nämnts ska skils­mäs­san fö­re­gås av be­tän­ke­tid i tre si­tu­a­tio­ner:

 1. När det finns barn under 16 år i fa­mil­jen. Ma­kar­na får be­tän­ke­tid om båda eller någon av er var­ak­ti­gt bor till­sam­mans med och är vård­nads­ha­va­re för barnet.
 2. Om en av ma­kar­na eller båda begär be­tän­ke­tid.
 3. Om bara en av ma­kar­na vill skil­jas.

Be­tän­ke­ti­dens syfte är att mot­ver­ka för­has­ta­de skils­mäs­sor, vilket bland annat kan leda till onö­di­ga pro­ces­ser och ne­ga­tiva ef­fek­ter för barnen in­blan­da­de.

Be­tän­ke­ti­den inleds när tings­rät­ten mot­ta­git en ge­men­sam skils­mäs­so­an­sö­kan eller när mot­par­ten del­gi­vi­ts en an­sö­kan om stäm­ning av­se­en­de äk­ten­skaps­skill­nad eller upp­lös­ning av re­gi­stre­rat part­ner­s­kap. Efter 6 må­na­der kan ma­kar­na, till­sam­mans eller var för sig, begära att skils­mäs­san ska full­föl­jas om någon av ma­kar­na fort­fa­ran­de vill skil­jas. Man har 6 må­na­der på sig efter att be­tän­ke­ti­den gått ut på att ansöka om full­följd. Om detta inte görs av­skrivs målet i tings­rät­ten och äk­ten­ska­pet fort­sät­ter som innan.  Om ma­kar­na där­ef­ter skulle vilkas skilja sig måste en ny an­sö­kan inges, av­gif­ten be­ta­las igen och om det fort­fa­ran­de är samma för­hål­lan­den be­slu­tar tings­rät­ten om en ny be­tän­ke­tid.

I Aatos skils­mäs­so­tjänst ingår andra an­sö­kan om full­följd efter be­tän­ke­tid. Har man bott isär i över två år skic­kar vi också med ett sär­lev­nads­in­tyg till­sam­mans med den första an­sö­kan så man slip­per be­tän­ke­tid.

Tids­lin­jen för skils­mäs­so­pro­ces­sen

Ge­men­sam an­sö­kan

 1. An­sö­kan skic­kas in till tings­rät­ten och av­gif­ten be­ta­las
 2. Tings­rät­ten kon­trol­le­rar om an­sö­kan kommit till rätt tings­rätt och om av­gif­ten är betald.
 3. Om ma­kar­na inte har barn kan tings­rät­ten be­slu­ta om skils­mäs­sa direkt. Då skri­ver tings­rät­ten en dom som skic­kas till ma­kar­na och domen kan över­kla­gas inom tre veckor. (steg 4-6 gäller då inte)
 4. Om ma­kar­na har barn under 16 år be­slu­tar tings­rät­ten om be­tän­ke­tid om 6 må­na­der räknat från när tings­rät­ten tog emot an­sö­kan.
 5. Ma­kar­na skic­kar in an­sö­kan om full­följd, vilket måste göras mellan 6–12 må­na­der efter an­sö­kan mot­ta­gi­ts av tings­rät­ten.
 6. Tings­rät­ten dömer till äk­ten­skaps­skill­nad eller upp­lös­ning av re­gi­stre­rat part­ner­s­kap. Domen skic­kas till ma­kar­na och domen kan över­kla­gas inom tre veckor.
 7. Om ingen över­kla­gar domen vinner den laga kraft efter tre veckor. Skils­mäs­san är därmed fast­ställd och Skat­te­ver­ket med­de­las om detta och för in änd­ring­en i folk­bok­fö­ring­en och äk­ten­skaps­re­gist­ret.

👉 Läs mer om Skat­te­ver­kets roll vid skils­mäs­sa

En­skild an­sö­kan

 1. An­sö­kan skic­kas in till tings­rät­ten och av­gif­ten be­ta­las. 
 2. Tings­rät­ten kon­trol­le­rar om an­sök­ning­en kommit till rätt tings­rätt och om av­gif­ten är betald.
 3. Ef­ter­som an­sö­kan är en­skild ut­fär­dar därmed tings­rät­ten en stäm­ning som skic­kas till den andre maken, som sedan måste be­kräf­ta till dom­sto­len att stäm­ning­en mot­ta­gi­ts.
 4. Den andra maken får viss tid på sig att be­sva­ra stäm­ning­en.
 5. Om mot­par­ten svarar att den inte vill skil­jas be­slu­tar dom­sto­len om be­tän­ke­tid. Om svar inte in­kom­mer, tolkas det van­li­gen som att per­so­nen inte vill skil­jas och be­tän­ke­tid be­slu­tas.
 6. Om mot­par­ten svarar att denne också vill skil­jas och ingen har barn under 16 år boende hos sig kan tings­rät­ten be­slu­ta i frågan direkt (steg 7-9 gäller då inte). Annars be­slu­tar tings­rät­ten om be­tän­ke­tid.
 7. Tings­rät­ten fattar beslut om be­tän­ke­tid.
 8. Make eller ma­kar­na skic­kar in an­sö­kan om full­följd, vilket måste göras mellan 6–12 må­na­der efter an­sö­kan mot­ta­gi­ts av tings­rät­ten.
 9. Tings­rät­ten dömer till äk­ten­skaps­skill­nad eller upp­lös­ning av re­gi­stre­rat part­ner­s­kap. Domen skic­kas till ma­kar­na och domen kan över­kla­gas inom tre veckor.
 10. Om ingen över­kla­gar domen vinner den laga kraft efter tre veckor. Skils­mäs­san är därmed fast­ställd och Skat­te­ver­ket med­de­las och för in änd­ring­en i folk­bok­fö­ring­en och äk­ten­skaps­re­gist­ret.

Sköt din skils­mäs­sa i Aatos on­li­ne­tjänst. Bli guidad i hela pro­ces­sen och våra ju­ris­ter finns till­han­ds kost­nads­fri­tt vid frågor!

Smidigare juridik, online och enkelt!