Be­tän­ke­tid vid skils­mäs­sa

Tjeje väntar på tåget
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 7 minuter
Dela artikeln
Vad är be­tän­ke­tid vid skils­mäs­sa, måste ni vänta och när kan ni direkt be att dom­sto­len dömer er till skilda?

Be­tän­ke­tid eller vän­te­tid är tiden mellan man ansökt och innan dom­sto­len kan döma till skils­mäs­sa.

Ni skil­jer er genom att lämna in en an­sö­kan till tings­rät­ten. Efter att ni skic­kat in era skils­mäs­so­pap­per måste ni i vissa fall ha en be­tän­ke­tid (vän­te­tid) innan skils­mäs­san kan full­gö­ras.

Be­tän­ke­ti­den är 6 till 12 må­na­der och finns för att för­hind­ra för­has­ta­de skils­mäs­sor.

Be­tän­ke­ti­den be­ty­der att ni kan begära att dom­sto­len dömer er till skilda först när det gått sex må­na­der från den första an­sö­kan, men ni måste begära full­följd inom ett år.

Be­tän­ke­tid krävs ofta men inte alltid

Ni måste ha be­tän­ke­tid ifall:

 1. det finns barn under 16 år som bor hos er (måste inte vara ert ge­men­sam­ma barn) eller
 2. om minst en av er vill ha be­tän­ke­tid eller
 3. ifall endast en av er vill skilja sig.

Ni har ingen be­tän­ke­tid, och skils­mäs­sa kan ske direkt, ifall:

 • ni levt isär i minst 2 år, eller
 • ni har barn över 16 år och båda har sam­tyckt till skils­mäs­san

Det är tings­rät­ten som be­stäm­mer ifall ni skall ha be­tän­ke­tid innan ni skil­jer er.

Efter vän­te­ti­den kan ni full­följa skils­mäs­san, vilket be­ty­der att ni ber att dom­sto­len dömer er till skilda efter att be­tän­ke­ti­den vart 6 må­na­der. Vill ingen av er full­följa äk­ten­skaps­skill­na­den fort­sät­ter ni att vara gifta.

Ex­em­pel 1: Två ge­men­sam­ma barn under 16 år

Lisa och Calle är gifta. De har två ge­men­sam­ma barn som är under 16 år. Lisa och Calle måste ha en vän­te­tid på 6 må­na­der innan de kan skilja sig.

Ex­em­pel 2: Ett barn under 16 år

Peter och Lars är gifta. Lars har ett barn under 16 år från ett ti­di­ga­re äk­ten­skap som bor hos Peter och Lars. Peter och Lars be­hö­ver vän­te­tid.

Ex­em­pel 3: Barn över 16 år

Cedric och Ida är makar. De har barn som är över 16 år och både Cedric och Ida vill skilja sig. Cedric och Ida be­hö­ver ingen vän­te­tid

Ex­em­pel 4: Makar lever på olika adres­ser i över 2 år

Jonas och Alex­an­dra är gifta. De har levt på olika adres­ser i över 2 år. Jonas och Alex­an­dra be­hö­ver inte vän­te­tid ef­ter­som de levt isär i två år.

Ex­em­pel 5: Inga ge­men­sam­ma barn, lever isär men den andra önsker vän­te­tid

Anna och Saga är gifta och levt isär i över två år. De har inga ge­men­sam­ma barn. Saga önskar vän­te­tid.

På grund av Sagas önskan kommer Anna och Saga ha en vän­te­tid på 6 till 12 må­na­der.

Läs mer Un­der­håll vid skils­mäs­sa och om att bli en­sam­stå­en­de

Hur full­föl­jer man skils­mäs­san?

Skils­mäs­san full­följs och kommer i kraft genom att ni begär att dom­sto­len dömer er till skilda efter be­tän­ke­ti­den. Ni begärs skils­mäs­sa i samma dom­stol som ni skic­ka­de den första an­sö­kan till.

En make alltid har rätt att skilja sig. Den andre maken måste inte sam­tyc­ka, utan det räcker att en av er vill skilja er. Ni be­hö­ver inte heller ge an­led­ning­ar­na till varför ni önskar skilja er.

Hur lång tid tar det att få igenom en skils­mäs­sa?

Det tar un­ge­fär 1 månad att skilja sig om ni an­sö­ker till­sam­mans och inte be­hö­ver be­tän­ke­tid. Ifall ni be­hö­ver be­tän­ke­tid tar det un­ge­fär 7 må­na­der för att få igenom en äk­ten­skaps­skill­nad.

Läs mer: Fun­de­rar du på skils­mäs­sa?

engin-akyurt-Jw5Kth70hQo-unsplash.jpg

Vilka papper be­hö­ver man för att skilja sig?

Be­ro­en­de på om ni gör en skils­mäs­so­an­sö­kan till­sam­mans eller ensam skall ni fylla i olika blan­ket­ter. Ifall man gör en en­skild skils­mäs­so­an­sö­kan kan pro­ces­sen vara längre.

För an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad be­hö­ver ni:

 • ha be­ta­lat en avgift på 900 kronor till tings­rät­ten.
 • be­ställt ett per­son­be­vis från Skat­te­ver­ket.
 • fylla i ett skils­mäs­so­av­tal
 • Bifoga ett intyg på att ni levt på olika adres­ser under två år om det inte fram­kom­mer ur per­son­be­vi­set. Sär­le­vandsin­ty­get behövs ifall man bott åt­skild i minst två år och vill skilja sig utan be­tän­ke­tid

👍 Skils­mäs­so­an­sö­kan på egen hand kallas för att göra en stäm­nings­an­sö­kan om skils­mäs­sa. Läs också om skils­mäs­sa med ut­om­lands­bo­en­de part­ner.

Hur mycket kostar det att skilja sig?

Det kostar 900 kronor att skilja sig. Denna avgift skall be­ta­las till tings­rät­ten.

Av­gif­ten måste vara betald för att tings­rät­ten ska kunna be­hand­la er an­sö­kan.

Skils­mäs­sa kostar 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift via Aatos. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort. Du kan prova tjäns­ten ano­nymt och gratis. Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis via chatt och e-post.

An­sö­kan via e-tjäns­ten

Ni kan an­ting­en välja att göra an­sö­kan elektro­niskt eller skicka in en an­sö­kan skrift­li­gt. An­sö­kan ser olika ut be­ro­en­de på om ni an­sö­ker till­sam­mans eller själv.

Vid elektro­nisk skils­mäs­sa be­hö­ver ni inte se­pa­rat betala av­gif­ten på 900 kronor. Av­gif­ten be­ta­lar ni sam­ti­di­gt som ni gör den elektro­nis­ka an­sö­kan.

Ni kan skilja er och skicka in en an­sö­kan med e-tjäns­ten. För att an­vän­da e-tjäns­ten måste ni båda ha e-le­gi­ti­ma­tion.

Vid an­sö­kan med hjälp av e-tjäns­ten be­hö­ver alla papper intyg vara (t.ex. sär­lev­nads­in­ty­get) spa­ra­de som PFD-do­ku­ment

Vid ge­men­sam an­sö­kan om skils­mäs­sa med hjälp av e-tjäns­ten måste föl­jan­de krav upp­fyl­las:

 • Ni är över­ens om att skilja er
 • Ifall ni har ge­men­sam­ma barn som är under 18 år måste ni också vara över­ens om vår­dan­den av barnen och bar­nens boende eller um­gänge.

An­sö­kan om skils­mäs­sa med blan­kett

An­sö­kan ser olika ut be­ro­en­de på om ni an­sö­ker till­sam­mans eller själv

För an­sö­kan om skils­mäs­sa med blan­kett be­hö­ver ni:

 • be­stäl­la per­son­be­vis
 • fylla i skils­mäs­soblan­ket­ten
 • ha be­ta­lat en avgift på 900 kronor till tings­rät­ten.
 • Skicka eller lämna in an­sö­kan till tings­rät­ten

Kan man skynda på en skils­mäs­sa?

Ifall endast en av ma­kar­na vill skilja sig kommer ni ha en vän­te­tid på 6 må­na­der. Pro­ces­sen kan gå snab­ba­re ifall ni båda ge­men­samt an­sö­ker om äk­ten­skaps­skill­nad. Vän­te­ti­den kommer alltid att gälla ifall ni har barn under 16 år som bor hos er.

Ifall ni inte till­sam­mans i över 2 år kan ni skilja er utan vän­te­tid. Även om en av er bor med ett barn under 16 år kan ni skilja er direkt om ni bott på olika adres­ser under två år.

Kan man skilja sig utan sam­tyc­ke och vad händer om den ena parten inte vill skil­jas?

Du kan alltid lämna in en en­skild skils­mäs­so­an­sö­kan och be­hö­ver inte den andre makens god­kän­nan­de. Du be­hö­ver inte heller ange skälen till att du vill skilja dig.

Ifall den ena maken inte vill skilja sig kan du ensam ansöka om äk­ten­skaps­skill­nad. Om ni är ense över lag kan det också vara bra att veta att du kan begära kvar­sitt­nings­rätt i bo­sta­den. Det in­ne­bär att du får bo kvar den första tiden.

Skils­mäs­sa online – skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst.

Hur be­kräf­tar man skils­mäs­sa?

Ifall ni inte be­hö­ver en vän­te­tid be­kräf­tas skils­mäs­san genast då tings­rät­ten be­hand­lat er an­sö­kan. Tings­rät­ten dömer ut äk­ten­skaps­skill­nad mellan er.

Ifall ni har en vän­te­tid måste ni vänta på att denna har löpt ut. Om ni efter be­tän­ke­ti­den fort­fa­ran­de önskar att skilja er skall ena eller båda ma­kar­na skicka in en an­sö­kan om full­följd.

Denna an­sö­kan kan ti­di­gast lämnas in då be­tän­ke­ti­den är slut med senast 12 må­na­der efter att ni skic­ka­de in skils­mäs­so­an­sö­kan.

Ex­em­pel 1: Tings­rät­ten kommer döma ut skils­mäs­sa

Kaja och Oscar har ansökt om skils­mäs­sa. De har en vän­te­tid på 6 må­na­der. Då denna tagit slut har Kajsa och Oscar 6 må­na­der på sig att lämna in full­följd av skils­mäs­san.

Kajsa och Oscar lämnar in full­följd om skils­mäs­sa 9 må­na­der efter att de an­sök­te om skils­mäs­sa. 3 må­na­der efter att vän­te­ti­den tog slut. Tings­rät­ten kommer döma ut skils­mäs­sa mellan Oscar och Kajsa.

Ex­em­pel 2: Tings­rät­ten kan inte döma ut skils­mäs­sa

Terese och Linus har ansökt om skils­mäs­sa. De har en vän­te­tid på 6 må­na­der. De lämnar in an­sö­kan om full­följd 13 må­na­der efter att de skic­ka­de in skils­mäs­sa.

7 må­na­der efter att vän­te­ti­den tog slut. Tings­rät­ten kan inte döma ut skils­mäs­sa mellan Terese och Linus då de inte skic­ka­de in full­följd om skils­mäs­sa i tid.

Läs mer om Sta­tistik skils­mäs­sa – Hur många skil­jer sig i Sve­ri­ge och värl­den?

Vart skic­kar man be­gä­ran om skils­mäs­sa efter be­tän­ke­tid?

Efter att vän­te­ti­den har gått ut, kan ni till­sam­mans eller ensam begära full­följd av skils­mäs­san i tings­rät­ten som dömer er still skilda. Om endast en av er ansökt om skils­mäs­sa, kan ni trots det ansöka till­sam­mans om full­följd av skils­mäs­sa eller så kan den andre ansöka om full­följd själv.

Da­tu­met då ni senast måste lämna in full­föl­jan­de av skils­mäs­sa står på tings­rät­ten beslut ni fått.

Ex­em­pel 1: Maken an­sö­ker ensam om skils­mäs­sa

Tomas ansökt ensam om skils­mäs­sa, när sex må­na­der gått kan han eller hans make Tove ansöka om full­följd. Tove kan ansöka själv även om Tomas nu ångar sig och inte alls vill skil­jas.

Då ni skic­kar in en an­sö­kan om att full­följa skils­mäs­san be­hö­ver ni ett nytt per­son­be­vis som ni be­stäl­ler av Skat­te­ver­ket. Per­son­be­vi­set får vara högst 3 må­na­der gam­malt.

Om ni under be­tän­ke­ti­den inte mera vill skilja er kommer ert äk­ten­skap fort­sät­ta att gälla. Då be­hö­ver ni alltså inte skicka in en an­sö­kan om full­föl­jan­de av skils­mäs­sa. Ni för­sät­ter med andra ord att vara gifta.

Ex­em­pel 2: Makar för­blir gifta

Mika och Kim har ansökt om skils­mäs­sa. De har en vän­te­tid på 6 må­na­der. Efter att be­tän­ke­ti­den tagit slut vill de inte skilja sig mera.

Mika och Kim skic­kar inte in en an­sö­kan om full­följd av skils­mäs­san. Mika och Kim för­blir gifta och tings­rät­ten dömer inte ut skils­mäs­sa mellan Mika och Kim.

Skils­mäs­sa online via Aatos

Dags att skil­jas? Sköt hela pro­ces­sen hos Aatos. Aatos online tjäns­ten kan prova ano­nymt och gratis.

Det be­hö­ver ingen möte med ju­ris­ter, du sköter skils­mäs­san när och där det passar dig.

Så här går en skils­mäs­sa till

 • Skils­mäs­so­an­sö­kan
 • Bo­del­ning
 • Ären­den som berör barn
 • Efter 6 må­na­der be­tän­ke­tid full­följ av skils­mäs­sa

Det kostar bara 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

Smidigare juridik, online och enkelt!