Att skilja sig online

Dator och kvinna
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-22 ● 5 minuter
Dela artikeln
Att skilja sig och släppa taget är en stor prak­tisk för­änd­ring och kan kännas krång­li­gt. Vad du be­hö­ver göra ur ett ju­ri­diskt per­spek­tiv är där­e­mot lät­ta­re. Här be­skri­ver vi hur man skil­jer sig online och ger tips om hur du gör det enkelt för dig.

Det är ofta ett stort ge­men­samt beslut att skilja sig som kan ta lång tid att mogna. När be­slu­tet väl är taget vill man gärna att det ska gå fort.

Det är då prak­tiskt att skilja sig online och göra så mycket som möj­li­gt di­gi­talt.

Hur man skil­jer sig?

Såhär ser tur­ord­ning­en ut för skils­mäs­sa.

 1. Skicka in skils­mäs­so­an­sö­kan till tings­rät­ten
 2. Gör bo­del­ning
 3. Om barn finns - bestäm om vård­nad och boende
 4. Full­följd av skils­mäs­sa

Steg 1 - Skils­mäs­sa an­sö­kan

Det första steget mot att skilja sig är att göra en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. An­sö­kan kan du enkelt skapa online med Aatos skils­mäs­so­tjänst. An­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad går också att göra med blan­kett som skrivs ut och postas eller genom dom­sto­lens e-tjänst.

Till­sam­mans med an­sö­kan ska per­son­be­vis bi­fo­gas. När du skil­jer dig online med hjälp av Aatos be­stäl­ler vi per­son­be­vis åt dig. Det sker au­to­ma­tiskt och du be­hö­ver då inte själv gå in och be­stäl­la med e-le­gi­ti­ma­tion från Skat­te­ver­ket.

Skils­mäs­so­an­sö­kan gör du till­sam­mans med din part­ner, men det går också att ansöka om skils­mäs­sa på egen hand. När du gör det själv dröjer det oftast lite längre tills att skils­mäs­san går igenom. En an­sök­nings­av­gift ska be­ta­las till tings­rät­ten innan hand­lägg­ning­en kan på­bör­jas.

Läs mer: Fun­de­rar du på skils­mäs­sa? Är det skils­mäs­sa med ut­om­lands­bo­en­de part­ner?

Direkt skils­mäs­sa eller be­tän­ke­tid

Tings­rät­ten kan be­slu­ta an­ting­en om skils­mäs­sa direkt eller att ni måste vänta en tid. Vän­te­ti­den kallas för be­tän­ke­tid.

Skils­mäs­sa kan ske direkt om

 • ni levt isär i minst 2 år eller
 • ni har barn över 16 år och ni båda är över­ens om skils­mäs­sa

Be­tän­ke­tid brukar man i regel få om

 • det finns barn under 16 år som bor hos er (måste inte vara ert ge­men­sam­ma barn) eller
 • om minst en av er vill ha be­tän­ke­tid eller
 • om endast en av er vill skilja sig

Be­tän­ke­tid

Be­tän­ke­tid för att skilja sig är 6-12 må­na­der. Om ni är över­ens om att skilja er och gör an­sö­kan om skils­mäs­sa till­sam­mans räknas tiden från dagen då ni läm­na­de in skils­mäs­so­pap­per­na. Om bara en av er gör en skils­mäs­so­an­sö­kan börjar be­tän­ke­ti­den från dagen då tings­rät­ten in­for­me­ra­de den andra parten.

Innan be­tän­ke­ti­den går ut be­hö­ver ni be­kräf­ta skils­mäs­sa med en andra an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. Om ni väljer att inte full­följa skils­mäs­sa efter be­tän­ke­ti­den fort­sät­ter ni att vara gifta.

💡Viss­te du att skils­mäs­sa är van­li­gast till antal bland per­so­ner i åldern 35–49 år? Läs om skils­mäs­sa sta­tistik.

Steg 2 - Göra bo­del­ning

Det andra steget mot skils­mäs­sa är att göra en bo­del­ning. Det in­ne­bär att den ge­men­sam­ma eko­no­min for­mellt blir två se­pa­ra­ta eko­no­mi­er. Detta är ett lika vik­ti­gt steg i att skilja sig som själva skils­mäs­so­an­sö­kan.

Bo­del­ning in­ne­bär att ni tar reda på vem som äger vad och hur mycket var och en av er har rätt till. Att skilja sig online ger för­de­len i att kunna göra bo­del­ning i lugn och ro hemma. Med hjälp av Aatos e-tjänst listar ni till­gång­ar så som pengar på bank­kon­ton, vär­de­pap­per, boende, bil och mer till­sam­mans med lån och andra skul­der. Vi räknar där­ef­ter ut vad ni var för sig har rätt till enligt gäl­lan­de regler.

Ni väljer sedan ge­men­samt hur ni fak­tiskt vill göra för­del­ning­en. Ut­i­från det skapas sedan au­to­ma­tiskt ett bo­del­nings­av­tal online. Av­ta­let ska finnas i två ex­em­plar och skri­vas under av er båda. Det går att re­gi­stre­ra hos skatte­myn­dig­he­ten men det är inget krav.

Läs mer: Vad händer med fö­re­tag vid skils­mäs­sa?

Steg 3 - Om ni har barn

Om ni har barn be­stäm­mer ni själva i frå­gor­na om bar­nens vård­nad, boende och um­gänge. När man skil­jer sig upphör inte den ge­men­sam­ma vård­na­den för barnen. Vård­na­den är inte heller be­ro­en­de av var barnen bor.

För att hjälpa dig igenom alla vik­ti­ga frågor som rör skils­mäs­sa och barn har vi gjort en guide och också sam­man­ställt yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion kring vad som gäller för un­der­håll och rätten att umgås med sina barn.

Steg 4 - Full­följd av skils­mäs­sa

Om ni har fått be­tän­ke­tid på skils­mäs­so­an­sö­kan ska ni efter sex må­na­der skicka in en ny an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten för att be­kräf­ta att ni fort­fa­ran­de vill se­pa­re­ra. Det kallas att begära full­följd av skils­mäs­sa.

Om man skil­jer sig online med stöd av Aatos skils­mäs­so­tjänst får man en på­min­nel­se om när det är dags att göra an­sö­kan om att full­följa skils­mäs­sa. Detta måste ni annars komma ihåg att göra själva. I Aatos tjänst skapas full­följ­dan­sö­kan au­to­ma­tiskt. Ni kan också be­stäl­la blan­kett från tings­rät­ten eller gå via dom­sto­lens e-tjänst.

När ni har skic­kat in den andra an­sö­kan är skils­mäs­san helt klar när tings­rät­ten slut­fört sitt arbete och med­de­lat att ni när skilda. Dom­sto­len skic­kar in­for­ma­tio­nen till Skat­te­ver­ket som no­te­rar i den svens­ka folk­bok­fö­ring­en att ni är skilda. Ni ska nu också ha gjort bo­del­ning­en för att ni ska be­trak­tas som helt se­pa­re­ra­de.

Läs mer om eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa och om att köpa ut hus vid skils­mäs­sa

Tips - Så blir det enkelt att skilja sig online

 • Välj att göra skils­mäs­san di­gi­talt. Det sparar tid och energi. Du slip­per be­stäl­la skils­mäs­so­pap­per och fylla i blan­ket­ter.
 • Använd en e-tjänst där du kan bjuda in din part­ner att hjälpa till. Till­sam­mans blir det enkla­re och ni kan ta beslut i frågor ut­i­från samma un­der­lag.
 • Att skilja sig tar mycket kraft. Välj därför ett upp­lägg som kräver minsta möj­li­ga av dig och som ger det stöd du be­hö­ver.
 • Samla allt på ett ställe, få en bättre över­blick och se till att du inte missar något. Med Aatos får du dess­utom en på­min­nel­se när det är dags att skicka in be­gä­ran om full­följd.

Läs mer: Allt om skils­mäs­sa

Hur man skil­jer sig med Aatos

Använd Aatos skils­mäs­so­tjänst och sköt det prak­tis­ka kring skils­mäs­san online. Här gör du an­sö­kan om skils­mäs­sa, be­stäl­ler per­son­be­vis, gör bo­del­ning och bo­del­nings­av­tal samt full­följd på skils­mäs­san. Genom att logga in ser du vad du be­hö­ver göra här­näst.

Det är möj­li­gt att prova tjäns­ten ano­nymt och gratis. Det kräver inte bank-id. Vid frågor hjäl­per våra ju­ris­ter till utan extra kost­nad.

Skils­mäs­sa online hos Aatos endast 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

Smidigare juridik, online och enkelt!