Att skilja sig online - Så går det till

Dator och kvinna
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-22 ● 5 minuter
Att skilja sig och släppa taget är en stor praktisk förändring och kan kännas krångligt. Vad du behöver göra ur ett juridiskt perspektiv är däremot lättare. Här beskriver vi hur man skiljer sig online och ger tips om hur du gör det enkelt för dig.

Det är ofta ett stort ge­men­samt beslut att skilja sig som kan ta lång tid att mogna. När be­slu­tet väl är taget vill man gärna att det ska gå fort. Det är då prak­tiskt att skilja sig online och göra så mycket som möj­ligt di­gi­talt. 

Hur man skil­jer sig

Såhär ser tur­ord­ning­en ut för hur man skil­jer sig.

 1. Skicka in skils­mäs­so­an­sö­kan
 2. Gör bo­del­ning
 3. Om barn finns - bestäm om vård­nad och boende
 4. Full­följd av skils­mäs­sa

Steg 1 - Skils­mäs­sa an­sö­kan

Det första steget mot att skilja sig är att göra en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. An­sö­kan kan du enkelt skapa online med Aatos skils­mäs­so­tjänst. An­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad går också att göra med blan­kett som skrivs ut och postas eller genom dom­sto­lens e-tjänst.

Till­sam­mans med an­sö­kan ska per­son­be­vis bi­fo­gas. När du skil­jer dig online med hjälp av Aatos be­stäl­ler vi per­son­be­vis åt dig. Det sker au­to­ma­tiskt och du be­hö­ver då inte själv gå in och be­stäl­la med e-le­gi­ti­ma­tion från Skat­te­ver­ket. 

Skils­mäs­so­an­sö­kan gör du till­sam­mans med din part­ner, men det går också att ansöka om skils­mäs­sa på egen hand. När du gör det själv dröjer det oftast lite längre tills att skils­mäs­san går igenom. En an­sök­nings­av­gift ska be­ta­las till tings­rät­ten innan hand­lägg­ning­en kan på­bör­jas.

Direkt skils­mäs­sa eller be­tän­ke­tid

Tings­rät­ten kan be­slu­ta om att skils­mäs­san an­ting­en går igenom direkt eller att ni måste vänta en tid. Vän­te­ti­den kallas för be­tän­ke­tid

Skils­mäs­sa kan ske direkt om

 • ni levt isär i minst 2 år eller
 • ni har barn över 16 år och ni båda är över­ens om skils­mäs­sa

Be­tän­ke­tid brukar man i regel få om

 • det finns barn under 16 år som bor hos er (måste inte vara ert ge­men­sam­ma barn) eller
 • om minst en av er vill ha be­tän­ke­tid eller
 • om endast en av er vill skilja sig

Be­tän­ke­tid

Be­tän­ke­tid för att skilja sig är 6-12 må­na­der. Om ni är över­ens om att skilja er och gör an­sö­kan om skils­mäs­sa till­sam­mans räknas tiden från dagen då ni läm­na­de in an­sö­kan. Om bara en av er gör en skils­mäs­so­an­sö­kan börjar be­tän­ke­ti­den från dagen då tings­rät­ten in­for­me­ra­de den andra parten. 

Innan be­tän­ke­ti­den går ut be­hö­ver ni be­kräf­ta skils­mäs­sa med en andra an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. Om ni väljer att inte full­föl­ja skils­mäs­sa efter be­tän­ke­ti­den fort­sät­ter ni att vara gifta. 

Steg 2 - Göra bo­del­ning

Det andra steget mot skils­mäs­sa är att göra en bo­del­ning. Det in­ne­bär att den ge­men­sam­ma eko­no­min for­mellt blir två se­pa­ra­ta eko­no­mi­er. Detta är ett lika vik­tigt steg i att skilja sig som själva skils­mäs­so­an­sö­kan.

Bo­del­ning in­ne­bär att ni tar reda på vem som äger vad och hur mycket var och en av er har rätt till. Att skilja sig online ger för­de­len i att kunna göra bo­del­ning i lugn och ro hemma. Med hjälp av Aatos e-tjänst listar ni till­gång­ar så som pengar på bank­kon­ton, vär­de­pap­per, boende, bil och mer till­sam­mans med lån och andra skul­der. Vi räknar där­ef­ter ut vad ni var för sig har rätt till enligt gäl­lan­de regler. 

Ni väljer sedan ge­men­samt hur ni fak­tiskt vill göra för­del­ning­en. Ut­i­från det skapas sedan au­to­ma­tiskt ett bo­del­nings­av­tal online. Av­ta­let ska finnas i två ex­em­plar och skri­vas under av er båda. Det går att re­gi­stre­ra hos skatte­myn­dig­he­ten men det är inget krav.

Steg 3 - Om ni har barn

Om ni har barn be­stäm­mer ni själva i frå­gor­na om bar­nens vård­nad, boende och um­gänge. När man skil­jer sig upphör inte den ge­men­sam­ma vård­na­den för barnen. Vård­na­den är inte heller be­ro­en­de av var barnen bor.

För att hjälpa dig igenom alla vik­ti­ga frågor som rör skils­mäs­sa och barn har vi gjort en guide och också sam­man­ställt yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion kring vad som gäller för un­der­håll och rätten att umgås med sina barn. 

Steg 4 - Full­följd av skils­mäs­sa

Om ni har fått be­tän­ke­tid på skils­mäs­so­an­sö­kan ska ni efter sex må­na­der skicka in en ny an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten för att be­kräf­ta att ni fort­fa­ran­de vill se­pa­re­ra. Det kallas att begära full­följd av skils­mäs­sa

Om man skil­jer sig online med stöd av Aatos skils­mäs­so­tjänst får man en på­min­nel­se om när det är dags att göra an­sö­kan om att full­föl­ja skils­mäs­sa. Detta måste ni annars komma ihåg att göra själva. I Aatos tjänst skapas full­följ­dan­sö­kan au­to­ma­tiskt. Ni kan också be­stäl­la blan­kett från tings­rät­ten eller gå via dom­sto­lens e-tjänst. 

När ni har skic­kat in den andra an­sö­kan är skils­mäs­san helt klar när tings­rät­ten slut­fört sitt arbete och med­de­lat att ni när skilda. Dom­sto­len skic­kar in­for­ma­tio­nen till Skat­te­ver­ket som no­te­rar i den svens­ka folk­bok­fö­ring­en att ni är skilda. Ni ska nu också ha gjort bo­del­ning­en för att ni ska be­trak­tas som helt se­pa­re­ra­de.

Tips - Så blir det enkelt att skilja sig online

 • Välj att göra skils­mäs­san di­gi­talt. Det sparar tid och energi. Du slip­per be­stäl­la skils­mäs­so­pap­per och fylla i blan­ket­ter.
 • Använd en e-tjänst där du kan bjuda in din part­ner att hjälpa till. Till­sam­mans blir det enkla­re och ni kan ta beslut i frågor ut­i­från samma un­der­lag.
 • Att skilja sig tar mycket kraft. Välj därför ett upp­lägg som kräver minsta möj­li­ga av dig och som ger det stöd du be­hö­ver.
 • Samla allt på ett ställe, få en bättre över­blick och se till att du inte missar något. Med Aatos får du dess­utom en på­min­nel­se när det är dags att skicka in be­gä­ran om full­följd. 

Hur man skil­jer sig med Aatos

Använd Aatos skils­mäs­so­tjänst och sköt det prak­tis­ka kring skils­mäs­san online. Här gör du an­sö­kan om skils­mäs­sa, be­stäl­ler per­son­be­vis, gör bo­del­ning och bo­del­nings­av­tal samt full­följd på skils­mäs­san. Genom att logga in ser du vad du be­hö­ver göra här­näst. 

Det är möj­ligt att prova tjäns­ten ano­nymt och gratis. Det kräver inte bank-id. Vid frågor hjäl­per våra ju­ris­ter till utan extra kost­nad. 

Skils­mäs­sa online hos Aatos endast 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.