Be­stäl­la per­son­be­vis för skils­mäs­sa

Man som håller upp en bild på sig själv
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-16 ● 3 minuter
Dela artikeln
Du be­hö­ver be­stäl­la ett per­son­be­vis när du ska ansöka om skils­mäs­sa. Det gör du hos Skat­te­ver­ket eller så kan du få det skic­kat till dig au­to­ma­tiskt.

Till­sam­mans med din skils­mäs­so­an­sö­kan ska du bifoga ett per­son­be­vis till tings­rät­ten. Det ska vara det per­son­be­vis som sär­skilt är för skils­mäs­sa.

Vilket per­son­be­vis för skils­mäs­sa?

Är det ens en re­le­vant fråga? Och är det inte bara att be­stäl­la ett?

I skri­van­de stund finns det fak­tiskt hela 22 olika va­ri­an­ter av per­son­be­vis. Dom olika per­son­be­vi­sen är för olika syften och visar därmed olika upp­gif­ter om dig.

För vissa ären­den så som för att ändra folk­bok­fö­rings­a­dress, skaffa ID-kort eller yr­kes­le­gi­ti­ma­tion så kan du enkelt ladda ned ditt per­son­be­vis di­gi­talt från Skat­te­ver­kets hem­si­da. Andra slags per­son­be­vis som till ex­em­pel ska ligga till grund för dom­stols­be­slut, måste postas till adres­sen som du är folk­bok­förd på.

👉 Se därför till att be­stäl­la rätt per­son­be­vis vid skils­mäs­sa. Skic­kar du in fel do­ku­ment kan skils­mäs­san bli för­dröjd. Läs gärna mer om vad som gäller för skils­mäs­sa direkt.

Skilj dig lätt och smi­di­gt online.

Syfte och in­ne­håll

Många av dina rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter i sam­häl­let kräver att du kan iden­ti­fi­e­ra dig och ibland också visa sär­skil­da upp­gif­ter om dig. Ett per­son­be­vis är ett utdrag ur folk­bok­fö­rings­re­gist­ret med re­la­te­ra­de upp­gif­ter och är inte till för att iden­ti­fi­e­ra sig.

Vid an­sö­kan om skils­mäs­sa vill tings­rät­ten att du bi­fo­gar ett per­son­be­vis. Dom vill se vem du är gift med och om du eller ni har barn.

I per­son­be­vi­set för skils­mäs­sa finns föl­jan­de upp­gif­ter:

 • Ditt per­son­num­mer
 • Full­stän­di­ga namn
 • Med­bor­gar­s­kap
 • Ci­vil­stånd
 • Om du har barn

Tre sätt att få ett per­son­be­vis

Så långt om syfte och in­ne­håll kring per­son­be­vis. Dags att skaffa ett – du har tre sätt att gå till väga.

Be­stäl­la per­son­be­vis online hos Skat­te­ver­ket

Per­son­be­vis kan du be­stäl­la via Skat­te­ver­kets webb­si­da. Där gör du några enkla val för att komma fram till ett per­son­be­vis för just skils­mäs­sa.

 1. Första valet gäller vilken aktör du ska ge per­son­be­vi­set till. Där väljer du Dom­stol (tings­rätt)
 2. I andra steget väljer du vad per­son­be­vi­set är till för. Alltså skils­mäs­sa. 
 3. Till sist väljer du hur be­vi­set ska skic­kas till dig.

Just per­son­be­vis för skils­mäs­sa ger dig dock bara ett al­ter­na­tiv och det är att det kommer per post till din folk­bok­fö­rings­a­dress, eller sär­skil­da post­a­dress ifall du har en sådan. Det är inte möj­li­gt att få per­son­be­vi­set di­gi­talt när det in­ne­hål­ler upp­gif­ter om fler per­so­ner än dig själv.

Skat­te­ver­ket skic­kar per­son­be­vi­set nor­malt inom ett par dagar.

⚠️ Tänk på: Per­son­be­vis har en gil­tig­hets­tid på tre må­na­der.

💡 Läs ocksåAtt tänka på vid skils­mäs­sa och att byta ef­ter­namn

Besöka Skat­te­ver­ket för per­son­be­vis

Du kan också skaffa per­son­be­vis genom att besöka Skat­te­ver­ket och få pap­pe­ret i handen. Det kräver dock att det finns ett kontor i din stad.

Detta kan vara en lös­ning om du vill hålla dina skils­mäs­sopla­ner hem­li­ga ett tag till och inte vill att be­vi­set ska hamna i fa­mil­jens ge­men­sam­ma brev­lå­da. Det kan också vara en lös­ning ifall du till­fäl­li­gt bor någon an­nan­stans än på din folk­bok­för­da adress.

Aatos kan be­stäl­la per­son­be­vis åt dig

Om du väljer att göra din skils­mäs­sa online med Aatos kan vi be­stäl­la per­son­be­vis åt dig. Aatos är ett sätt att ha ord­ning på dina skils­mäs­so­pap­per och få det att rulla smi­di­gt för allt från skils­mäs­so­an­sö­kan och per­son­be­vis till skils­mäs­sa med barn.

I vår stora ar­ti­kel-da­ta­bas hittar du också mycket bra in­for­ma­tion om vad som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa, att köpa ut hus och fö­re­tag vid skils­mäs­sa.

Med Aatos kostar skils­mäs­san dess­utom be­tyd­li­gt mindre än hos en vanlig ju­rist­by­rå, sam­ti­di­gt som du kan korta ner sträc­kan. I vår tjänst ingår fort­fa­ran­de möj­lig­he­ten att ställa frågor till en jurist i chat­ten eller via mail.

Skicka per­son­be­vi­set till tings­rät­ten

Så, med per­son­be­vi­set i hand: skil­jer ni er ge­men­samt skic­kar ni båda era per­son­be­vis ihop med an­sö­kan till tings­rät­ten. Om du där­e­mot skil­jer dig på egen hand skic­kar du det ihop med en stäm­nings­an­sö­kan för skils­mäs­sa.

Ifall du har skic­kat in en an­sö­kan utan per­son­be­vis så kommer tings­rät­ten att be dig kom­plet­te­ra med ett. Skic­kar du ändå inte in något så kommer tings­rät­ten att av­skriva din an­sö­kan – alltså helt enkelt inte be­hand­la den.

Folk­bok­fö­rings­re­gist­ret

Svens­ka folk­bok­fö­ring­en är ett re­gis­ter över alla lan­dets in­vå­na­re. Det är ett stort stöd i många olika ären­den och gör det mycket enkla­re jäm­fört med andra länder som inte har ett lik­vär­di­gt folk­bok­fö­rings­re­gis­ter.

I re­gist­ret finns bland annat upp­gif­ter om:

 • Var du är född
 • Kön
 • Adress
 • Make/maka, barn, för­äld­rar och even­tu­ell vård­nads­ha­va­re
 • In- och ut­flytt­ning i landet
 • Up­pe­hålls­rätt för den som är folk­bok­förd

Var i landet som du är folk­bok­förd be­stäm­mer ex­em­pel­vis i vilken tings­rätt du ska ansöka om skils­mäs­sa eller driva even­tu­ell vård­nads­tvist. Men också vilken skat­te­sa­ts du ska betala, vilken kommun du kan få stöd ifrån och var du har röst­rätt.

Det hand­lar alltså som dina rät­tig­he­ter till väl­färd, dina fi­nan­si­el­la skyl­dig­he­ter mot stat och kommun, och om dina de­mo­kra­tis­ka rät­tig­he­ter.

Läs vidare: Att vara en­sam­stå­en­de och om kvar­sitt­nings­rätt

Hålla folk­bok­fö­ring­en upp­da­te­rad

Med tanke på hur en mängd rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter är kopp­la­de till folk­bok­fö­ring­en så är det för­stås vik­ti­gt att upp­gif­ter­na där stäm­mer. I sam­band med att dom­sto­len be­slu­tar om skils­mäs­sa så ändrar Skat­te­ver­ket ditt re­gi­stre­ra­de ci­vil­stånd till Skild.

Det är inget som du själv be­hö­ver göra.

Skils­mäs­sa 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift. Prova ano­nymt och gratis!
Smidigare juridik, online och enkelt!