Denun­ti­a­tion

Denuntiation.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-21 ● 2 minuter
Dela artikeln
Ett skul­debrev är ett ju­ri­diskt do­ku­ment som be­kräf­tar en skuld och vill­ko­ren för denna. I vissa fall kan den som har lånat ut pengar, bor­ge­nä­ren, behöva sälja eller på annat sätt över­lå­ta skul­debre­vet till någon annan.

När man över­lå­ter vissa typer av skul­debrev måste man göra en denun­ti­a­tion för att det ska vara gil­ti­gt. Men vad är egent­li­gen denun­ti­a­tion och hur går det till? I denna ar­ti­kel får du väg­led­ning!

Över­lå­tel­se av skul­debrev

Skul­debrev är, enkelt sett, en skrift­li­gt ned­teck­nad skuld. Det är alltså själv skrift­li­ga be­vi­set på en skuld.

Det finns två sor­ters skul­debrev; enkla och lö­pan­de skul­debrev. Ett enkelt skuld­brev har en be­stämd gäl­de­när (den som har en skuld) och en be­stämd bor­ge­när (den som har en fordran).

Ex­em­pel på enkelt skul­debrev: Calle är skyl­dig Sara 100 kr.

Ett lö­pan­de skul­debrev å andra sidan har bara en be­stämd gäl­de­när medans bor­ge­nä­ren är vem som helst som in­ne­har skul­debre­vet.

Ex­em­pel på lö­pan­de skul­debrev: Pelle, är skyl­dig in­ne­ha­va­ren till detta skul­debrev 100 kr.

När man har lånat ut pengar genom ett enkelt skul­debrev kan man av olika an­led­ning­ar behöva över­fö­ra fordran på någon annan. Man kan t.ex. behöva sälja fordran om man be­hö­ver få pengar snabbt eller vilja ge bort fordran till någon annan i gåva.

👉 Läs mer: Varför behövs skul­debrev?

I fort­sätt­ning­en av denna ar­ti­keln kommer vi bara att fo­ku­se­ra på över­lå­tel­se av enkla skul­debrev då bara de är ak­tu­el­la för denun­ti­a­tion. För lö­pan­de skul­debrev behövs ingen denun­ti­a­tion, då de kan över­lå­tas fritt utan detta.

💡Visste du att du enkelt skapar ett kor­rekt skul­debrev hos Aatos? Svara på enkla frågor och få ett ju­ri­diskt kor­rekt skul­debrev. Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis!

Syftet för den som över­lå­ter ett skul­debrev, dvs. den ur­sprung­li­ga bor­ge­nä­ren är an­ting­en att få ga­ran­te­ra­de pengar, att vilja ge bort pengar eller att få sina pengar snab­ba­re. Den som över­lå­ter ett skul­debrev till någon annan för att den vill ha pengar, kan sällan sälja fordran för hela be­lop­pet.

An­led­ning­en till att den över­lå­ter skul­debre­vet, trots att den i teorin för­lo­rar pengar, är ofta att man be­hö­ver pengar snabbt eller är orolig att gäl­de­nä­ren inte kommer kunna betala till­ba­ka alls och därför är villig att ta lite mindre pengar i utbyte mot att få dem snab­ba­re.

Syftet för den som köper ett skul­debrev är för­hopp­ning­en att tjäna pengar genom att betala ett lägre belopp än skul­den uppgår till och sedan kunna driva in hela be­lop­pet från gäl­de­nä­ren.

Ex­em­pel

Om Sara, i ex­emp­let ovan i ar­ti­keln, bara tror att det finns en 80% san­no­lik­het att Calle be­ta­lar till­ba­ka skul­den på 100 kr, så är skul­debre­vet för henne enbart värt 80 kr.

Tror å andra sidan Putte att det finns en 90% san­no­lik­het att Calle be­ta­lar kan han tro­li­gen tänka sig köpa skul­debre­vet av Sara för (låt oss säga) 82 kr.

För Putte är skul­debre­vet värt 90 kr, så han tjänar enligt sig själv 8 kr. Om det blir en vinst- eller för­lust­af­fär för Putte, avgörs ju i själv verket av ifall Calle klarar av att betala eller inte.

För att en över­lå­tel­se av ett enkelt skul­debrev ska vara giltig krävs dels att inga es­sen­ti­el­la vill­kor i skul­debre­vet ändras till gäl­de­nä­rens nack­del. Gäl­de­nä­ren kan t.ex. inte behöva betala mycket mer pengar än vad som var över­ens­kom­met från början. Det andra kravet är att man gör en denun­ti­a­tion.

Denun­ti­a­tion vid byte av bor­ge­när

Denun­ti­a­tion in­ne­bär ett med­de­lan­de till gäl­de­nä­ren, alltså den som är skyl­dig pengar, om att ett enkelt skul­debrev bytt ägare.

Den som är gäl­de­när ska efter en denun­ti­a­tio­nen betala skul­den till den nya bor­ge­nä­ren istäl­let för till den som den ur­sprung­li­gen lånat peng­ar­na av.

Varför man måste göra en denun­ti­a­tion

Denun­ti­a­tio­nen gör att över­lå­tel­sen av skul­debre­vet blir gil­ti­gt. Om den nya bor­ge­nä­ren inte gör en denun­ti­a­tion vet inte gäl­de­nä­ren att den ska betala till den nya bor­ge­nä­ren.

Om ingen denun­ti­a­tion gjorts och gäl­de­nä­ren be­ta­lar skul­den till den ti­di­ga­re bor­ge­nä­ren kan den inte tving­as att också betala till den nya bor­ge­nä­ren.

Så gör man en denun­ti­a­tion

Givet att de två ovan nämnda kraven för över­lå­tel­se är upp­fyll­da finns det inte något lag­li­gt hinder för över­lå­tel­se av ett enkelt skul­debrev. Det går dock att avtala om över­lå­tel­se­för­bud, vilket man då oftast gör i själva skul­debre­vet.

Det finns inte några krav enligt lag på hur denu­na­ti­a­tio­nen, dvs. in­for­me­ran­det av över­lå­tel­sen, går till. Den kan alltså i regel ske både skrift­li­gt och munt­li­gt om man inte har kommit över­ens om hur det ska gå till. Det bästa är där­e­mot att göra det skrift­li­gt så att det finns bevis på att denun­ti­a­tion gjorts, hur och när.

👉 Skul­debrev gratis mall

Då har du an­vänd­ning av denu­na­ti­a­tion

Reg­ler­na om denu­na­ti­a­tion är fram­för allt bra som pri­vat­per­son att känna till för att veta vad som gäller om en skuld som du har till någon annan över­låts. Då är det bra att känna till att vill­kor inte kan ändras och att du måste bli in­for­me­rad om bor­ge­närs­by­tet.

Det är re­la­tivt sällan en pri­vat­per­son be­hö­ver göra en denu­na­ti­a­tion för sina ford­ring­ar. Det kan där­e­mot i vissa si­tu­a­tio­ner blir ak­tu­el­la att över­lå­ta ford­ring­ar mellan pri­vat­per­so­ner och då en denun­ti­a­tion behövs.

Ex­em­pel:

Din bror, Erik, har hamnat i eko­no­misk knipa och er mor har gått med på låna honom 50 000 kr. De skri­ver ett enkelt skul­debrev att han ska betala till­ba­ka lånet om 10 år.

När er mor, 5 år senare, går i pen­sion be­hö­ver hon peng­ar­na. Du, som är i en bättre eko­no­misk si­tu­a­tion, köper skul­debre­vet av er mor så att du blir ny bor­ge­när. Då blir re­sul­ta­tet att du "ligger ute med" pengar istäl­let för er mor.

För att köpet av skul­debre­vet ska bli gil­ti­gt när du tar över skul­debre­vet måste du göra en denun­ti­a­tion och med­de­la din bror att du är ny bor­ge­när och att skul­den inte ska be­ta­las till er mamma utan istäl­let till dig.

Var säker på att du får till­ba­ka lånet! Prova gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!