Enkelt skul­debrev

Skakar hand på överenskomelse
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-01-25 ● 4 minuter
Dela artikeln
Om du lånar ut pengar till någon eller ska låna pengar bör du skriva ett skul­debrev. Det ger trygg­het till båda parter. Om det gäller ett van­li­gt enkelt lån och ni känner varand­ra är det van­li­gas­te att skriva ett enkelt skul­debrev.

Ett enkelt skul­debrev är ett lag­re­gle­rat avtal om lån mellan två per­so­ner, van­ligt­vis mellan pri­vat­per­so­ner som känner varand­ra. Det kan ex­em­pel­vis vara ett skul­debrev mellan fa­mil­je­med­lem­mar, vänner eller annan bekant. Det passar sär­skilt bra om man inte tänkt att över­lå­ta skul­debre­vet till någon annan.

Att över­lå­ta be­ty­der att den som lånat ut pengar säljer eller ger skul­debre­vet till någon annan som istäl­let blir den som lån­ta­ga­ren ska betala skul­den till. I ju­ri­di­ken kallas detta för denun­ti­a­tion. Ett enkelt skul­debrev räknas inte som vär­de­pap­per utan bara som ett bevis på att det finns en skuld.

Det är dock fort­fa­ran­de möj­li­gt att över­lå­ta enkla skul­debrev. Vad som gäller be­stäms i lagen om skul­debrev och du kan läsa mer om det längre ner.

Läs ar­ti­keln som bland annat går igenom vad enkelt skul­debrev bör in­ne­hål­la, skill­na­den på enkla och lö­pan­de skul­debrev och vilka för- re­spek­tive nack­de­lar som finns.

Läs mer: Allt om skul­debrev

Skul­debre­vet är ett avtal

Det enkla skul­debre­vet är en typ av avtal om lån som dels för­bin­der en spe­ci­fik lån­ta­ga­re (en gäl­de­när – den som tar lånet) att betala ett spe­ci­fikt belopp till en spe­ci­fik lån­gi­va­re (bor­ge­när – den som ger lånet). För­u­tom lå­ne­be­lop­pet så är det van­li­gt att skriva in en del vill­kor som ex­em­pel­vis för­fal­lo­da­tum, rän­te­vill­kor och vad som gäller vid för­se­ning.

💡 Ett annat ord för skul­debrev är revers. Revers är ett gam­malt ut­tryck och är precis samma sak som skul­debrev.

Enkla skul­debrev är en själv­stän­dig hand­ling

Både enkla och lö­pan­de skul­debrev är själv­stän­di­ga hand­ling­ar. Det in­ne­bär att de inte får vara be­ro­en­de av andra do­ku­ment för att vara gil­ti­ga.

Det be­ty­der bland annat att alla vill­kor och annan in­for­ma­tion som be­stäm­mer vad som gäller för lånet måste stå på själva skul­debre­vet. Inget får heller skri­vas till där efter att par­ter­na har sig­ne­rat brevet.

💡 Tips! Läs om hur du kan skydda dig när du lånar ut pengar och hur du kan kräva till­ba­ka pengar som någon lånat.

Enkelt skul­debrev snabbt hos Aatos

Vi har skapat ett ju­ri­diskt tryg­ga­re al­ter­na­tiv: en smidig on­li­ne­tjänst för skul­debrev som inte kostar mycket men låter dig på bara några mi­nu­ter upp­rät­ta ett enkelt skul­debrev.

Aatos tjänst är skapad av ju­ris­ter och blir ju­ri­diskt kor­rekt. Skul­debre­vet kostar 699 kronor och då får ni allt vad ni be­hö­ver: skul­debrev, hjälp av ju­ris­ter, hem­le­ve­rans och kan ladda ner det direkt efter be­tal­ning­en. Före ni be­ta­lar kan ni gratis prova på tjäns­ten!

Skapa skul­debrev med Aatos!

För­de­lar med enkelt skul­debrev

Främs­ta för­de­len med enkelt skul­debrev är att det är extra enkelt att upp­rät­ta på ett ju­ri­diskt säkert sätt. Får man bara med de vik­ti­gas­te upp­gif­ter­na i det så gäller dessa sedan mellan lån­ta­ga­ren och lån­gi­va­ren tills dess att lånet är åter­be­ta­lat.

En annan klar fördel är att det är mycket svå­ra­re för någon annan att lura till sig peng­ar­na. Det räcker näm­li­gen inte med att någon visar skul­debre­vet. Inte ens om skul­debre­vet visas ihop med kvitto på över­lå­tel­se har per­so­nen rätt att få betalt.

👉 Om den du lånar pengar till dör går skul­der vid döds­fall över till döds­bo­et som be­ta­lar skul­den.

Nack­de­lar med enkelt skul­debrev

Främs­ta nack­de­len är att ett enkelt skul­debrev är be­svär­li­gt att föra över till en någon annan då det inte är avsett för det. Det gör att ett enkelt skul­debrev inte fun­ge­rar som be­tal­nings­me­del och det är ex­em­pel­vis svårt att få någon att vilja köpa det eller ac­cep­te­ra det som pant.

Det ska ingå i ett enkelt skul­debrev

Det ska tyd­li­gt framgå i en rubrik att det är ett enkelt skul­debrev. Där­ut­ö­ver bör föl­jan­de upp­gif­ter finnas med för att do­ku­men­tet ska ses som ju­ri­diskt bin­dan­de:

 1. Lån­gi­va­re
  • per­son­num­mer
 2. Lån­ta­ga­re
  • per­son­num­mer
 3. Lå­ne­sum­ma
  • vad lånet gäller ex­em­pel­vis "hälf­ten av den kon­tan­tin­sa­ts som lån­gi­va­ren be­ta­lar för bo­sta­den på Land­vä­gen 31A i Stock­holm"
 4. När, var och hur lånet ska be­ta­las

Är den ena parten en ju­ri­disk person, alltså ett fö­re­tag ska istäl­let fö­re­tags­namn och or­ga­ni­sa­tions­num­mer stå.

Brevet ska också skri­vas under av båda parter.

Utöver ovan ob­li­ga­to­ris­ka upp­gif­ter­na kan du dess­utom lägga till fri­vil­li­ga upp­gif­ter:

 • Rän­te­vill­kor, även om ränta inte ska be­ta­las är det bra att det står 
 • Vill­kor kring sen be­tal­ning – ex­em­pel­vis om dröjsmåls­rän­ta ska be­ta­las

Om vitt­nen finns ska deras namn, un­der­skrift och gärna någon kon­takt­upp­gift också stå.

Skul­debre­vet måste vara skrift­li­gt

Enligt lag ska ett skul­debrev vara skrift­li­gt och inte be­ro­en­de eller kopp­lat till några andra ju­ri­dis­ka do­ku­ment. Det finns också vissa vill­kor eller upp­gif­ter som inte får finnas med i ett enkelt skul­debrev:

 • No­te­ring om någon slags mot­pre­sta­tion för lånet, det vill säga att lånet avser ett båtköp eller dylikt
 • An­teck­ning­ar om av­be­tal­ning­ar som gjorts,  sådant får man do­ku­men­te­ra med kvit­ton istäl­let

Läs mer: Lån utan skul­debrev

Ogil­ti­gt skul­debrev

Om grän­ser­na verkar lud­di­ga så kan det hjälpa att fö­re­stäl­la sig skul­debre­vet med två ramar kring sig.

Den inre, hårda ramen skil­jer mellan ett gil­ti­gt och ett ogil­ti­gt skul­debrev. För att hamna på in­si­dan av den ramen så krävs det att brevet är en skrift­lig, fri­ståen­de hand­ling som endast in­ne­hål­ler en skuld och som spe­ci­fi­ce­rar ett tyd­li­gt lå­ne­be­lopp.

Ut­an­för den hårda ramen så finns det en mjuk ram som skil­jer mellan ett mer eller mindre än­da­måls­en­li­gt skul­debrev. Än­da­måls­en­li­gt be­ty­der att det ska vara lämp­li­gt för det som brevet gäller.

Det kan också nämnas att ett skul­debrev blir ogil­ti­gt om den som skri­ver brevet är under 18 år. Det blir också ogil­ti­gt om det skrivs under tvång. Det be­hö­ver dock inte vara be­vitt­nat, men det kan ändå vara bra och ger större trygg­het till båda parter.

Enkelt skul­debrev – mall online

Det är för­hål­lan­de­vis enkelt att upp­rät­ta ett gil­ti­gt skul­debrev – ett som håller sig inom den hårda ramen. Men ibland kan det vara lite be­svär­li­ga­re att veta om det är upp­rät­tat än­da­måls­en­li­gt ef­ter­som mer ju­ri­dik kommer in i bilden.

Rent ju­ri­diskt är det helt ok att skriva ett skul­debrev själv och på nätet kan du hitta mall för skul­debrev. Risken med mallar är dock att de kan leda fel då de inte tar hänsyn till just din spe­ci­fi­ka si­tu­a­tion.

Över­lå­ta enkla skul­debrev

Det går att över­lå­ta enkla skul­debrev, även om det är mindre enkelt än att över­lå­ta lö­pan­de skul­debrev. Om lån­gi­va­ren vill lämna över sin fordran till någon annan så måste hen med­de­la lån­ta­ga­ren om detta. Och för att vara på säkra sidan så bör lån­gi­va­ren dess­utom be om en skrift­lig be­kräf­tel­se på att mot­ta­ga­ren verk­li­gen har blivit med­de­lad.

Det kan också vara bra att känna till att vill­ko­ren inte får för­säm­ras för den som lånat pengar om ett enkelt skul­debrev skulle över­lå­tas.

Skill­na­den på enkla och lö­pan­de skul­debrev

Enkla och lö­pan­de skul­debrev fyller båda sina funk­tio­ner och om ditt val står mellan enkla eller lö­pan­de skul­debrev så bör du främst över­väga skill­na­den i hur enkelt eller svårt det är att över­lå­ta skul­debre­vet.

Även om enkla skul­debrev kan över­lå­tas så är det ju klart be­svär­li­ga­re än vid lö­pan­de skul­debrev där det räcker med att den nye ägaren visar upp brevet (vid in­ne­ha­varskul­debrev) eller visar brevet och ett kvitto på över­lå­tel­sen (vid or­derskul­debrev).

Skill­na­den in­ne­bär att enkla skul­debrev inte fun­ge­rar till mycket annat än som skuld­be­vis. Lö­pan­de skul­debrev kan där­e­mot an­vän­das som vär­de­pap­per och kan ex­em­pel­vis säljas eller pant­sät­tas.

Ex­em­pel på enkelt skul­debrev

För att visa skill­na­den på enkla och lö­pan­de skul­debrev il­lu­stre­rar vi det med ett ex­em­pel.

Magnus lånar ut 50 000 kronor till Tamila. I sitt enkla skul­debrev anger de belopp, sista be­tal­nings­da­tum samt lägger till vill­kor om ränta på två pro­cent samt dröjsmåls­rän­ta om åtta pro­cent.

Under lå­ne­pe­ri­o­den be­hö­ver Magnus själv pengar och väljer att sälja sin lå­ne­fordran, det vill säga över­lå­ta sitt skul­debrev till Sam för 40 000 kronor. För att över­lå­tel­sen ska bli giltig så med­de­lar han detta till Tamila, som i sin tur skrift­li­gen be­kräf­tar att hon har blivit in­for­me­rad om detta.

När det är dags för Tamila att betala till­ba­ka är det endast till Sam hon har rätt att göra det. Hon får inte betala till Magnus eller någon annan.

Smidigare juridik, online och enkelt!