Lö­pan­de skul­debrev: Enkel över­lå­tel­se

Cykel på gata
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-01-26 ● 4 minuter
Dela artikeln
Lö­pan­de skul­debrev är bra om du vill kunna sälja eller ge bort skul­debre­vet till någon annan. Det ser ut och fun­ge­rar lite an­norlun­da än ett enkelt skul­debrev.

Lö­pan­de skul­debrev är en typ av skul­debrev. Det är lät­ta­re att över­lå­ta jäm­fört med enkelt skul­debrev. Läs och förstå skill­na­den mellan enkla och lö­pan­de skul­debrev, samt de två olika va­ri­an­ter­na som finns.

Här får du även veta vad det ska in­ne­hål­la och hur över­lå­tel­se av lö­pan­de skul­debrev går till.

Vad är lö­pan­de skul­debrev?

Ett lö­pan­de skul­debrev är en va­ri­ant av skul­debrev som går att föra över till någon annan. Den som tar över brevet tar därmed över den lå­ne­fordran som är kopp­lad till skul­debre­vet. Lö­pan­de skul­debrev kan dess­utom skri­vas i två olika va­ri­an­ter och skil­jer sig fram­för allt åt kring hur enkelt det är att ta över brevet.

Lö­pan­de skul­debrev finns som:

 • In­ne­ha­varskul­debrev
 • Or­derskul­debrev

Vad som gäller för skul­debrev och de olika va­ri­an­ter­na be­stäms i skul­debrevsla­gen. Ibland kan man även tala om revers. Det är ett gam­malt ord, men precis samma sak som skul­debrev. Även lagen an­vän­der be­näm­ning­en skul­debrev.

Läs mer: Lån utan skul­debrev – vad kan hända?

In­ne­ha­varskul­debrev

Med ett in­ne­ha­varskul­debrev i sin hand kan i prin­cip vem som helst kräva att lånet ska be­ta­las till sig. Det räcker alltså med att visa att man har brevet och den som lånat pengar ska då betala skul­den till den per­so­nen.

På skul­debre­vet står det inte vem som ska få be­tal­ning­en utan det står bara att den som kan visa upp skul­debre­vet ska få be­tal­ning­en. Lån­ta­ga­ren ska dock fort­fa­ran­de känna god tro och anse att över­lå­tel­sen verkar trolig.

Or­derskul­debrev

Or­derskul­debrev kräver att det finns do­ku­ment som styr­ker att ägan­de­rät­ten till det lö­pan­de skul­debre­vet har förts över till någon annan. Det kan ex­em­pel­vis vara genom

Den här lös­ning gör det svårt för lån­ta­ga­ren att påstå sig vara i god tro om vem som är rätt ägare av skul­debre­vet ef­ter­som den som har brevet måste visa bevis på ägar­ska­pet.

Be­hö­ver du ett enkelt skul­debrev snabbt? Ju­ri­diskt bin­dan­de skul­debrev direkt från Aatos. Prova gratis.

För­de­lar med lö­pan­de skul­debrev

Främs­ta för­de­len med lö­pan­de skul­debrev är ju att det kan föras över till såväl annan pri­vat­per­son som fö­re­tag.

Lö­pan­de skul­debrev är alltså om­sätt­nings­ba­ra och ses därför i ju­ri­disk mening som vär­de­pap­per. Detta till skill­nad mot enkla skul­debrev som endast är ett skuld­be­vis. Det gör att det lö­pan­de skul­debre­vet ex­em­pel­vis kan an­vän­das som sä­ker­het för annan egen­dom eller till och med pant­sät­tas.

👉 När man skri­ver skul­debrev för lån inom fa­mil­jen eller när man känner varand­ra väl brukar man göra ett enkelt skul­debrev.

Nack­de­lar med lö­pan­de skul­debrev

Det går inte helt och hållet att fö­re­bygga ond tro, alltså att lånet krävs till­ba­ka av någon som inte är rätt ägare till skul­debre­vet. Även med ett or­derskul­debrev är det lite osä­kert, ex­em­pel­vis kan kvit­ton för­fals­kas.

Med lö­pan­de skul­debrev finns alltså en viss risk för att fel person under falska för­hål­lan­den begär och får åter­be­tal­ning­en.

Det finns också en omvänd risk att lån­ta­ga­ren väljer att betala skul­den till fel person genom att låtsas vara i god tro.

Vad bör in­klu­de­ras i ett lö­pan­de skul­debrev?

Båda parter bör ha var sitt ori­gi­nal av det lö­pan­de skul­debre­vet.

Det är inte helt tyd­li­gt enligt lagen vad som fak­tiskt ska stå i ett skul­debrev. Ser man skul­debre­vet som ett avtal bör föl­jan­de upp­gif­ter finnas med:

 • Lån­ta­ga­re
  • per­son­num­mer
 • Lån­gi­va­re
  • per­son­num­mer
   Inte nöd­vän­di­gt för in­ne­ha­varskul­debrev 
   Om det är or­derskul­debrev ska det stå “Be­tal­ning till Anna Svens­son eller order”
 • Lå­ne­sum­man
 • När och hur lånet ska be­ta­las till­ba­ka

Är den ena parten en ju­ri­disk person, alltså ett fö­re­tag ska istäl­let fö­re­tags­namn och or­ga­ni­sa­tions­num­mer stå.

Det är också vik­ti­gt att skriva om skul­debre­vet är av typen in­ne­ha­varskul­debrev eller or­derskul­debrev. Skri­ver man inget om detta så blir skul­debre­vet au­to­ma­tiskt ett enkelt skul­debrev.

För ett lö­pan­de skul­debrev ska alltid lån­ta­ga­ren skriva under. Lån­gi­va­ren kan skriva under om lån­gi­va­ren står på skul­debre­vet men det är inte ob­li­ga­to­riskt för att det ska vara gil­ti­gt

Utöver de ob­li­ga­to­ris­ka upp­gif­ter­na kan par­ter­na dess­utom lägga till fri­vil­li­ga upp­gif­ter:

 • Rän­te­vill­kor, även om ränta inte ska be­ta­las är det bra att det står 
 • Vill­kor kring sen be­tal­ning – ex­em­pel­vis om dröjsmåls­rän­ta ska be­ta­las

Om vitt­nen finns ska deras namn, un­der­skrift och gärna någon kon­takt­upp­gift också stå.

Upp­gif­ter som inte får finnas på skul­debrev

Det finns vissa vill­kor eller upp­gif­ter som inte får finnas med i ett skul­debrev:

 • Upp­gif­ter om mot­pre­sta­tion för lånet, ex­em­pel­vis att lånet gäller ett bilköp
 • No­te­ring­ar om ut­för­da av­be­tal­ning­ar, de do­ku­men­te­ras istäl­let med se­pa­ra­ta kvit­ton

Främs­ta skälet att vissa upp­gif­ter inte får finnas med på just skul­debre­vet är att brevet ska vara en själv­stän­dig hand­ling. Det som står i brevet ska alltså inte kunna för­änd­ras ef­ter­hand. Det in­ne­bär att skul­debre­vet gäller till fullo, med alla sina vill­kor fram tills dess att hela lånet har be­ta­la­ts till­ba­ka.

Lö­pan­de skul­debrev mall

Du kan själv upp­rät­ta skul­debrev och det finns inget krav att ta hjälp av jurist. An­vän­der du ex­em­pel eller en färdig mall för skul­debrev från nätet bör du dock vara noga med att den är kor­rekt och verk­li­gen in­ne­hål­ler det du be­hö­ver för just din skuld. Var därför vaksam med mall för skul­debrev som du hittar på nätet.

Ett tryg­ga­re al­ter­na­tiv är att skriva skul­debre­vet med Aatos. Vi har tagit fram en lös­ning för att göra det rik­ti­gt enkelt att skriva skul­debrev online, där både lån­gi­va­re och lån­ta­ga­ren får med det vik­ti­ga. Hos oss får du också gärna ställa frågor och ju­ri­disk råd­giv­ning ingår i priset.

Över­lå­tel­se av lö­pan­de skul­debrev

Över­lå­tel­se av lö­pan­de skul­debrev kan ske på flera sätt. In­ne­ha­varskul­debre­vet är allra enklast att över­lå­ta. Det är i prin­cip bara att lämna över det.

Or­derskul­debre­vet kan över­lå­tas genom att man då också upp­rät­tar ett do­ku­ment som styr­ker över­lå­tan­det. Det kan ex­em­pel­vis vara ett kvitto, ett gå­vobrev eller ett tes­ta­men­te.

Ex­em­pel på lö­pan­de skul­debrev

Amira lånar ut 100 000 kronor till Henrik och de upp­rät­tar ett in­ne­ha­varskul­debrev mellan sig. Deras ge­men­sam­me bekant Elon får be­vitt­na över­ens­kom­mel­sen med sin un­der­skrift. Amira begär ingen ränta för lånet, vilket hon också skri­ver på skul­debre­vet. Där­e­mot lägger hon till ett vill­kor om dröjsmåls­rän­ta vid för­se­nad be­tal­ning.

Efter en tid be­hö­ver Amira själv pengar och säljer då skul­debre­vet till ett in­kas­so­bo­lag för 85 000 kronor (i priset vägs in Hen­riks kre­ditvär­dig­het, bo­la­gets kost­na­der och behov av vinst­mar­gi­nal). Kvitto ut­fär­das för den af­fä­ren. In­kas­so­bo­la­get kon­tak­tar Henrik och visar skul­debre­vet samt kvit­tot på över­lå­tel­sen.

När Henrik så små­ningom är redo att betala till­ba­ka sin skuld så be­ta­lar han 100 000 kronor till in­kas­so­bo­la­get. Och gör han det inom av­tals­ti­den så blir det ingen ränta eller av­gif­ter. Blir han sen med be­tal­ning­en så blir han skyl­dig dröjsmåls­rän­ta och even­tu­el­la av­gif­ter i en­lig­het med skul­debre­vets vill­kor.

Enkla och lö­pan­de skul­debrev – en jäm­fö­rel­se

Nedan hittar du de van­li­gas­te skill­na­der­na mellan lö­pan­de skul­debrev och enkelt skul­debrev.

Enkelt skul­debrev

 • I skul­debre­vet står det vem som är lån­gi­va­re och lån­ta­ga­re.
 • Skul­den ska be­ta­las till­ba­ka till den som står i skul­debre­vet.
 • Ett enkelt skul­debrev är inte tänkt att över­lå­tas, men kan ändå över­lå­tas
 • Vid över­lå­tel­se av skuld krävs att lån­ta­ga­ren in­for­me­rar om för­änd­ring­en

Lö­pan­de skul­debrev

 • Finns som två typer: in­ne­ha­varskul­debrev och or­derskul­debrev
 • I skul­debre­vet ska det stå vem som är lån­ta­ga­re. Lån­gi­va­re måste inte stå be­ro­en­de på typ av brev.
 • Över­lå­tel­se av lö­pan­de skul­debrev är enkelt
 • Vid över­lå­tel­se räcker det med att den nye ägaren visar upp brevet (vid in­ne­ha­varskul­debrev) eller visar brevet och ett kvitto (vid or­derskul­debrev)

Med Aatos skri­ver du smi­di­gt enkelt skul­debrev för bara 699 kronor.

Annat bra att veta om skul­debrev

Smidigare juridik, online och enkelt!