Skul­debrev gra­tis mall

Kvinna skriver och man stannar med kaffe
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Gratis mall och exempel och vad ni ska tänka på när ni skriver skuldbrevet. Utan ett skuldebrev kan låntagaren senare hävda att det inte alls var ett lån utan att hen fick pengarna i gåva.

Skul­debrev är ett ju­ri­diskt do­ku­ment där den som fått låna pengar lovar att betala till­ba­ka. Skul­debrev behövs alltså när någon lånar pengar och vill ha bevis på att lån­ta­ga­ren erkänt skul­den och lovat betala till­ba­ka.

För lån­ta­ga­ren är skul­debrev en trygg­het ef­tersom ni där tyd­ligt skri­vit upp när och hur skul­den ska be­ta­las. Lån­gi­va­ren kan inte mitt i allt ändra sig och kräva be­tal­ning direkt utan för­var­ning om ni kommit över­ens om annat.

Spe­ci­ellt för makar, sambor, vänner och i fa­mil­je­si­tu­a­tio­ner är det bra att skriva ett skul­debrev så att ni enkelt kan komma över­ens om be­tal­ning­en när ni är vänner.

Kan man skriva eget skul­debrev?

Det är möj­ligt att skriva ett eget skul­debrev och lagen kräver inte att skul­debre­vet skrivs hos en jurist.

Ni hittar många gratis mallar på in­ter­net som ni kan an­vän­da, men det är vik­tigt att ni inte endast ko­pi­e­rar texten i en mall utan att ni fun­de­rar på vad som är bäst för er. Det är trots allt fråga om en skuld och det är vik­tigt att vill­ko­ren i skul­debre­vet passar er.

Enkelt eller lö­pan­de skul­debrev

Det finns två typer av skul­debrev:

  1. enkla skul­dev­rev
  2. lö­pan­de skul­debrev

Enkelt skul­debrev

Enkelt skul­debrev an­vänds van­li­gen när lån­ta­ga­ren och lån­gi­va­ren känner varand­ra. I skuld­bre­vet står det vem som är lån­gi­va­re och lån­ta­ga­re och skul­den ska be­ta­las till lån­gi­va­ren. Det är väl­digt säkert och tryggt för båda per­so­ner­na.

Enkla skul­debrev är egent­li­gen inte gjorda för att över­lå­tas, till skill­nad från lö­pan­de skul­debrev. Om lån­gi­va­ren ger skul­debre­vet till någon annan måste lån­ta­ga­ren få ett med­de­lan­de om si­tu­a­tio­nen och lån­ta­ga­rens si­tu­a­tion kan aldrig för­säm­ras.

Lö­pan­de skul­debrev

Lö­pan­de skul­debrev kan an­ting­en vara in­ne­ha­varskul­debrev och or­derskul­debrev.

  • In­ne­ha­varskul­debrev be­ty­der att den som kan visa upp skul­debre­vet får betalt för skul­den. Lån­gi­va­rens man står van­li­gen inte på skul­debre­vet. Skul­debre­vet kan över­lå­tas till vem som helst och lån­ta­ga­ren be­ta­lar till den som har skul­debre­vet.
  • På ett or­derskuld­brev står det att skul­den ska be­ta­las till namnet på lån­gi­va­ren eller till order. Till order be­ty­der att om skul­debre­vet över­låts måste den nya per­so­nens namn skri­vas på skul­debre­vet. Skuld­bre­vet måste också kunna visas upp.

Lö­pan­de skul­debrev är det bästa al­ter­na­ti­vet om ni vill ha ett skul­debrev som enkelt kan ges till någon annan.

Ex­em­pel: Man säljer en båt

Ex­em­pel­vis, Gu­nil­la köper en båt av Kaj för 50 000 kronor. Gu­nil­la kan inte betala summan direkt så de skri­ver ett skul­debrev.

De har ett in­ne­ha­varskul­debrev så när Kaj be­hö­ver pengar säljer han skul­debre­vet till Marie för 50 000 kronor. Gu­nil­la ska betala till Marie om Marie kan visa upp skul­debre­vet.

Lån­ta­ga­rens si­tu­a­tion kan för­säm­ras om det över­låts.

Hur skri­ver man skul­debrev och revers?

Revers och skul­debrev be­ty­der samma sak, revers är endast ett äldre be­grepp. Idag an­vänds skul­debrev och även lagen talar om skul­debrev.

Ett enkelt skul­debrev ska in­ne­hål­la lå­ne­sum­man, vem som är lån­ta­ga­re och lå­ne­gi­va­re, när skul­den ska be­ta­las, om ränta ska utgå och om det finns andra vill­kor för be­tal­ning­en av skul­den.

I ett or­derskul­debrev ska lån­gi­va­rens nam och till order stå i skul­debre­vet. I ett in­ne­ha­varskul­debrev står lån­gi­va­rens namn inte alls, eller så står lån­gi­va­rens namn och dess­utom att det är fråga om ett in­ne­ha­va­re skul­debrev.

Gratis mall och ex­em­pel skul­debrev

Nedan finns tre gratis mallar som ni kan an­vän­da som mall och ex­em­pel när ni skri­ver skul­debre­vet. Kom ihåg att inte ko­pi­e­ra texten rakt av utan fun­de­ra först på vad de olika vill­ko­ren etyder och om ni vill ta med det eller inte.

Den första mallen är ett enkelt skul­debrev för sambor eller makar. Kom ihåg att även skriva sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord om ni skri­ver ett skul­debrev, utan sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord är skul­debre­vet utan be­ty­del­se.

Den andra mallen är ett in­ne­ha­varskul­debrev och den tredje mallen är ett or­derskul­debrev.

Mall: Enkelt skul­debrev för sambor och makar

Lån­gi­va­re
Petra Lind­gren (123456-12345)
Mal­mö­ga­tan 3, 103 16 Upp­sa­la
+46401234578

Lån­ta­ga­re
Simone Kvist (987654-1234)
Mal­mö­ga­tan 3, 103 16 Upp­sa­la
+46803218756

Till lån­ta­ga­ren lånar lån­gi­va­ren 500 0000 kronor den 14.9.2021 enligt be­stäm­mel­ser­na i detta skul­debrev. Lånets löptid är 3 år och löper från 15.9.2021 till 15.9.2024. be­tal­ning­en ska ske 15 var månad. Första be­tal­ning­en ska ske 15.10.2021 och sista be­tal­ning­en ska ske 15.9.2024. Lån­ta­ga­ren har dock rätt att betala hela lånet i förtid.

Amor­te­ring ska ske var månad och lån­ta­ga­ren ska amor­te­ra 13 888,89 kronor. Ränta ska be­ta­las i sam­band med amor­te­ring­en. Räntan är 2%-en­he­ter.

Detta skul­debrev har upp­rät­tats i två ex­em­plar och lån­ta­ga­ren och lån­gi­va­ren har tagit varsitt ex­em­plar.

Un­der­skrif­ter

Trosa 14.09.2021

[Namn­teck­ning]
Petra Lind­gren

[Namn­teck­ning]
Simone Kvist

Mall: In­ne­ha­varskul­debrev

Skul­debrev

Lån­ta­ga­re
Ulla Lind (560402-1234)
Gårds­ga­tan 27, 111 16 Malmö
Ullas@epost.se

Lån­gi­va­re
Linus Ek (560402-1234)
Gårds­ga­tan 27, 111 16 Malmö
Linus@epost.se

Till lån­ta­ga­ren lånar lån­gi­va­ren 600 0000 kronor den 8.12.2021. Lånets löptid är 1 år och löper från 8.12.2021 till 8.12.2022. Lånet ska be­ta­las per sista ar­bets­dag i varje månad under lånets löptid, vilket är 50 000 kronor per månad.

Detta är ett in­ne­ha­varskul­debrev och skuld­bre­vet får fritt över­lå­tas till någon annan och skul­den ska be­ta­las till den som in­ne­har och kan pre­sen­te­ra skul­debre­vet.

Un­der­skrif­ter

Halm­stad 8.12.2021

[Namn­teck­ning]
Linus Ek

[Namn­teck­ning]
Ulla Lind

Mall: or­derskul­debrev

Skul­debrev

Lån­ta­ga­re
Ulla Lind (560402-1234)
Gårds­ga­tan 27, 111 16 Malmö
Ullas@epost.se

Lån­gi­va­re
Linus Ek (560402-1234)
Gårds­ga­tan 27, 111 16 Malmö
Linus@epost.se

Till lån­ta­ga­ren lånar lån­gi­va­ren 600 0000 kronor den 8.12.2021. Lånets löptid är 1 år och löper från 8.12.2021 till 8.12.2022. Lånet ska be­ta­las per sista ar­bets­dag i varje månad under lånets löptid, vilket är 50 000 kronor per månad. Lånet ska be­ta­las till Linus Ek eller till order.

Un­der­skrif­ter

Halm­stad 8.12.2021

[Namn­teck­ning]
Lån­gi­va­re
Linus Ek

[Namn­teck­ning]
Lån­ta­ga­re
Ulla Lind

Van­li­ga frågor och svar

Får man låna ut pengar utan ränta?

Ni väljer själv om ni vill skriva ett skul­debrev med eller utan ränta. Om ni väljer att skriva utan ränta be­hö­ver ni inte ta med det i av­ta­let.

Det är också möj­ligt att avtala om dröjsmåls­rän­ta även om ni väljer att i övrigt låna ut pengar utan ränta.

Är skul­debrev bin­dan­de?

Skul­debrev är bin­dan­de och lån­ta­ga­ren ska betala till­ba­ka skul­den i en­lig­het med skul­debre­vet.

Vem får låna ut pengar?

Du väljer själv om du vill låna ut pengar eller inte, men du måste såklart beakta din eko­no­mis­ka si­tu­a­tion och om du har andra lån som du borde betala av.

Hur skri­ver man ett privat lå­ne­av­tal?

Ett privat lå­ne­av­tal skrivs som ett enkelt eller lö­pan­de skul­de­ren be­ro­en­de på vad som passar er si­tu­a­tion bäst. Ett privat lå­ne­av­tal är ett skul­debrev mellan två privat per­so­ner, om ni känner varand­ra väl är ett enkelt skul­debrev att fö­re­dra.

Ovan­för kan du se vad av­ta­let ska in­ne­hål­la och vad skill­na­den på enkelt och lö­pan­de skul­debrev är.