Skul­debrev - gratis mall

Kvinna skriver och man stannar med kaffe
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Dela artikeln
Gratis mall, ex­em­pel och vad du ska tänka på när du skri­ver skul­debrev. Utan ett skul­debrev kan lån­ta­ga­ren senare hävda att det inte alls var ett lån utan att hen fick peng­ar­na i gåva.

Skul­debrev är ett ju­ri­diskt do­ku­ment där den som fått låna pengar lovar att betala till­ba­ka. Skul­debrev behövs alltså när någon lånar ut pengar och vill ha bevis på att lån­ta­ga­ren ac­cep­te­rar skul­den och lovar betala till­ba­ka.

För lån­ta­ga­ren är skul­debrev en trygg­het ef­ter­som man i av­ta­let tyd­li­gt skri­vit ner när och hur skul­den ska be­ta­las. Lån­gi­va­ren kan inte plöts­li­gt ändra sig och kräva be­tal­ning direkt utan för­var­ning om ni inte kommit över­ens om det.

Spe­ci­ellt för makar, sambor, vänner och i fa­mil­je­si­tu­a­tio­ner är det bra att skriva ett skul­debrev. Det ger samsyn och blir tyd­li­gt vad ni har kommit över­ens om gäl­lan­de be­tal­ning av lånet.

Skul­debrev i Aatos tjänst

Vill man inte an­vän­da en gratis mall kan man också skapa och sig­ne­ra ett skräd­dar­sytt, ju­ri­diskt kor­rekt skul­debrev hos Aatos.

Skul­debre­vet är skapat av ju­ris­ter och blir därmed ju­ri­diskt rätt. Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten din si­tu­a­tion och ditt lån och där­ef­ter skapas ett skul­debrev som passar för just dig.

Om skul­debre­vet inte är kor­rekt skri­vet kommer lånet inte att be­ta­las till­ba­ka. Därför lönar det sig att an­vän­da en tjänst så att det blir ju­ri­diskt rätt. Hos Aatos kostar skul­debre­vet 699 kronor, men före du be­ta­lar kan du gratis prova på tjäns­ten! Om du har frågor hjäl­per våra ju­ris­ter gratis.

Prova gratis!

Är det möj­li­gt att skriva ett eget skul­debrev ba­se­rat på en mall?

Det är möj­li­gt att skriva ett eget skul­debrev och lagen kräver inte att en jurist skri­ver skul­debre­vet.

Det finns många gratis mallar på in­ter­net som du kan an­vän­da. Det är dock vik­ti­gt att inte bara ko­pi­e­rar texten i en mall rakt av utan att du också fun­de­rar på vad som är bäst för just er. Det är trots allt fråga om en skuld och det är vik­ti­gt att vill­ko­ren i skul­debre­vet passar er båda två.

Du kan också välja att skriva skuldre­vet med hjälp av en on­li­ne­tjänst. Med Aatos får du väg­led­ning och vi visar pe­da­go­giskt hur du ska göra.

Läs mer: Lån utan skul­debrev

Par som gör mat tillsammans

Det finns två typer av skul­debrev

Det finns två olika typer av skul­debrev vid pri­vat­per­so­ners lå­ne­av­tal: enkelt skul­debrev och lö­pan­de skul­debrev. Vi kommer att dis­ku­te­ra skill­na­der­na nedan.

Enkelt skul­debrev

Enkelt skul­debrev an­vän­ds van­li­gen när lån­ta­ga­ren och lån­gi­va­ren känner varand­ra. I skul­debre­vet står det vem som är lån­gi­va­re och lån­ta­ga­re samt att skul­den ska be­ta­las till lån­gi­va­ren. Skul­debre­vet gör det säkert och tryggt för båda parter.

Enkla skul­debrev är egent­li­gen inte gjorda för att över­lå­tas, till skill­nad från lö­pan­de skul­debrev. Om lån­gi­va­ren ger skul­debre­vet till någon annan måste lån­ta­ga­ren få in­for­ma­tion om det. Lån­ta­ga­rens vill­kor får aldrig för­säm­ras.

Bor­ge­nä­ren kan ge skul­debre­vet åt en annan person och då ska skul­den be­ta­las till denne. Men för det krävs denun­ti­a­tion.

Gör ett enkelt skul­debrev hos Aatos

Lö­pan­de skul­debrev

Lö­pan­de skul­debrev kan an­ting­en vara in­ne­ha­varskul­debrev eller or­derskul­debrev.

  • In­ne­ha­varskul­debrev be­ty­der att den som kan visa upp skul­debre­vet får betalt för skul­den. Lån­gi­va­rens namn står van­li­gen inte på skul­debre­vet. Skul­debre­vet kan över­lå­tas till vem som helst och lån­ta­ga­ren be­ta­lar till den som har skul­debre­vet.
  • På ett or­derskuld­brev står det att skul­den ska be­ta­las till en sär­skild lån­gi­va­re om­näm­nd med namn eller till order. Till order be­ty­der att om skul­debre­vet över­låts måste den nya per­so­nens namn skri­vas på skul­debre­vet. Skul­debre­vet måste också kunna visas upp.

Lö­pan­de skul­debrev är det bästa al­ter­na­ti­vet om ni vill ha ett skul­debrev som enkelt kan ges till någon annan.

Ex­em­pel: För­sälj­ning av båt

Gu­nil­la köper en båt av Kaj för 50 000 kronor. Gu­nil­la kan inte betala summan direkt så de skri­ver ett skul­debrev.

De har ett in­ne­ha­varskul­debrev så när Kaj be­hö­ver pengar säljer han skul­debre­vet till Marie för 50 000 kronor. Gu­nil­la ska betala till Marie, för­ut­sa­tt att Marie kan visa upp skul­debre­vet.

Lån­ta­ga­rens si­tu­a­tion kan för­säm­ras om det över­låts.

Hur skri­ver man skul­debrev och revers?

Revers och skul­debrev be­ty­der samma sak, revers är endast ett äldre be­grepp. Idag an­vän­ds skul­debrev och även lagen talar om skul­debrev.

Ett enkelt skul­debrev ska in­ne­hål­la föl­jan­de:

  • lå­ne­sum­ma 
  • vem som är lån­ta­ga­re och lån­gi­va­re 
  • när skul­den ska be­ta­las 
  • om ränta ska utgå 
  • even­tu­el­la andra vill­kor för be­tal­ning av skul­den

I ett or­derskul­debrev ska lån­gi­va­rens namn och till order stå i skul­debre­vet. I ett in­ne­ha­varskul­debrev står lån­gi­va­rens namn inte med, al­ter­na­tivt står lån­gi­va­rens namn och dess­utom att det är fråga om ett in­ne­ha­varskul­debrev.

💡 Tänk på! Ett skul­debrev kan vara bra att skriva om du och din sambo be­ta­lar olika kon­tan­tin­sa­ts vid köp av en ge­men­sam bostad. För att skul­debre­vet ska gälla måste ni även skriva ett sam­bo­av­tal. Det samma gäller om du är gift och ni skri­ver då ett äk­ten­skaps­för­ord i kom­bi­na­tion med ett skul­debrev.

Gratis mall och ex­em­pel skul­debrev

Nedan finns tre gratis mallar som du kan an­vän­da samt ex­em­pel. Kom ihåg att inte ko­pi­e­ra texten rakt av utan fun­de­ra först på vad de olika vill­ko­ren fak­tiskt be­ty­der och om ni vill ta med dem eller inte.

Den första mallen är ett enkelt skul­debrev för sambor eller makar. Kom ihåg att även skriva sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord om ni skri­ver ett skul­debrev. Utan sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord är skul­debre­vet utan be­ty­del­se.

Den andra mallen är ett in­ne­ha­varskul­debrev och den tredje mallen är ett or­derskul­debrev.

Mall: Enkelt skul­debrev för sambor och makar

Skul­debrev

Lån­gi­va­re
Petra Lind­gren (123456-1234)
Te­gel­ga­tan 46, 752 39 Upp­sa­la
018-123 45 67

Lån­ta­ga­re
Simone Kvist (987654-1234)
Te­gel­ga­tan 46, 752 39 Upp­sa­la
018-123 45 67

Till lån­ta­ga­ren lånar lån­gi­va­ren 500 000 kronor den 2022-09-14 enligt be­stäm­mel­ser­na i detta skul­debrev. Lånets löptid är 3 år och löper från 2022-09-15 till 2025-09-15. Be­tal­ning­en ska ske den 15:e varje månad. Första be­tal­ning­en ska ske 2022-10-15 och sista be­tal­ning­en ska ske 2025-09-15. Lån­ta­ga­ren har dock rätt att betala hela lånet i förtid.

Amor­te­ring ska ske varje månad och lån­ta­ga­ren ska amor­te­ra 13 888,89 kronor. Ränta ska be­ta­las i sam­band med amor­te­ring­en. Räntan är 2%-en­he­ter.

Detta skul­debrev har upp­rät­ta­ts i två ex­em­plar och lån­ta­ga­ren och lån­gi­va­ren har tagit varsi­tt ex­em­plar.

Un­der­skrif­ter

Upp­sa­la 2022-09-15

[Namn­teck­ning]
Petra Lind­gren

[Namn­teck­ning]
Simone Kvist

Mall: In­ne­ha­varskul­debrev

Skul­debrev

Lån­ta­ga­re
Ulla Lind (560402-1234)
Snic­ka­re­ga­tan 21, 852 41 Sundsvall
Ullas@epost.se

Lån­gi­va­re
Linus Ek (560402-1234)
Ny­bro­ga­tan 44, 852 43 Sundsvall
Linus@epost.se

Till lån­ta­ga­ren lånar lån­gi­va­ren 600 000 kronor den 2022-08-12. Lånets löptid är 1 år och löper från 2022-08-12 till 2023-08-12. Lånet ska be­ta­las den sista ar­bets­da­gen i varje månad under lånets löptid, vilket är 50 000 kronor per månad.

Detta är ett in­ne­ha­varskul­debrev och skul­debre­vet får fritt över­lå­tas till någon annan och skul­den ska be­ta­las till den som in­ne­har och kan pre­sen­te­ra skul­debre­vet.

Un­der­skrif­ter

Sundsvall 2022-08-12

[Namn­teck­ning]
Linus Ek

[Namn­teck­ning]
Ulla Lind

Mall: Or­derskul­debrev

Skul­debrev

Lån­ta­ga­re
Ulla Lind (560402-1234)
Snic­ka­re­ga­tan 21, 852 41 Sundsvall
Ullas@epost.se

Lån­gi­va­re
Linus Ek (560402-1234)
Ny­bro­ga­tan 44, 852 43 Sundsvall
Linus@epost.se

Till lån­ta­ga­ren lånar lån­gi­va­ren 600 000 kronor den 2022-08-12. Lånets löptid är 1 år och löper från 2022-08-12 till 2023-08-12. Lånet ska be­ta­las den sista ar­bets­da­gen i varje månad under lånets löptid, vilket är 50 000 kronor per månad. Lånet ska be­ta­las till Linus Ek eller till order.

Un­der­skrif­ter

Sundsvall 2022-08-12

[Namn­teck­ning]
Lån­gi­va­re
Linus Ek

[Namn­teck­ning]
Lån­ta­ga­re
Ulla Lind

Man tänker vid skrivbordet

Van­li­ga frågor och svar om skul­debrev mall

Nedan kan du hitta van­li­ga frågor om skul­debrev och sär­skilt om skul­debrevsmal­lar.

Får man låna ut pengar utan ränta?

Du väljer själv om du vill skriva ett skul­debrev med eller utan ränta. Om du väljer att låna ut pengar utan ränta be­hö­ver du inte skriva något om det i av­ta­let.

Det är också möj­li­gt att avtala om dröjsmåls­rän­ta även om du väljer att i övrigt låna ut pengar utan ränta.

Är skul­debrev bin­dan­de?

Skul­debrev är bin­dan­de och lån­ta­ga­ren ska betala till­ba­ka skul­den i en­lig­het med skul­debre­vet.

Vem får låna ut pengar?

Du väljer själv om du vill låna ut pengar eller inte. Tänk på att beakta din egen eko­no­mis­ka si­tu­a­tion först och om du har andra lån som du borde betala av.

Hur skri­ver man ett privat lå­ne­av­tal?

Ett privat lå­ne­av­tal skrivs som ett enkelt eller lö­pan­de skul­debrev be­ro­en­de på vad som passar bäst. Ett privat lå­ne­av­tal är ett skul­debrev mellan två pri­va­ta per­so­ner. Om ni känner varand­ra väl är ett enkelt skul­debrev att fö­re­dra.

Ovan kan du se vad av­ta­let ska in­ne­hål­la och vad skill­na­den på enkelt och lö­pan­de skul­debrev är.

Smidigare juridik, online och enkelt!