Skul­debrev gra­tis mall

Kvinna skriver och man stannar med kaffe
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Gratis mall, exempel och vad du ska tänka på när du skriver skuldebrev. Utan ett skuldebrev kan låntagaren senare hävda att det inte alls var ett lån utan att hen fick pengarna i gåva.

Skul­debrev är ett ju­ri­diskt do­ku­ment där den som fått låna pengar lovar att betala till­ba­ka. Skul­debrev behövs alltså när någon lånar ut pengar och vill ha bevis på att lån­ta­ga­ren ac­cep­te­rar skul­den och lovar betala till­ba­ka.

För lån­ta­ga­ren är skul­debrev en trygg­het ef­tersom man i av­ta­let tyd­ligt skri­vit ner när och hur skul­den ska be­ta­las. Lån­gi­va­ren kan inte plöts­ligt ändra sig och kräva be­tal­ning direkt utan för­var­ning om ni inte kommit över­ens om det.

Spe­ci­ellt för makar, sambor, vänner och i fa­mil­je­si­tu­a­tio­ner är det bra att skriva ett skul­debrev. Det ger samsyn och blir tyd­ligt vad ni har kommit över­ens om gäl­lan­de be­tal­ning av lånet.

Kan man skriva eget skul­debrev?

Det är möj­ligt att skriva ett eget skul­debrev och lagen kräver inte att en jurist skri­ver skul­debre­vet.

Det finns många gratis mallar på in­ter­net som du kan an­vän­da. Det är dock vik­tigt att inte bara ko­pi­e­rar texten i en mall rakt av utan att du också fun­de­rar på vad som är bäst för just er. Det är trots allt fråga om en skuld och det är vik­tigt att vill­ko­ren i skul­debre­vet passar er båda två.

Du kan också välja att skriva skuldre­vet med hjälp av en on­li­ne­tjänst. Med Aatos får du väg­led­ning och vi visar pe­da­go­giskt hur du ska göra

Enkelt eller lö­pan­de skul­debrev?

Det finns två typer av skul­debrev:

  1. enkla skul­debrev
  2. lö­pan­de skul­debrev

Enkelt skul­debrev

Enkelt skul­debrev an­vänds van­li­gen när lån­ta­ga­ren och lån­gi­va­ren känner varand­ra. I skul­debre­vet står det vem som är lån­gi­va­re och lån­ta­ga­re samt att skul­den ska be­ta­las till lån­gi­va­ren. Skul­debre­vet gör det säkert och tryggt för båda parter.

Enkla skul­debrev är egent­li­gen inte gjorda för att över­lå­tas, till skill­nad från lö­pan­de skul­debrev. Om lån­gi­va­ren ger skul­debre­vet till någon annan måste lån­ta­ga­ren få in­for­ma­tion om det. Lån­ta­ga­rens vill­kor får aldrig för­säm­ras.

Gör ett enkelt skul­debrev hos Aatos:

Lö­pan­de skul­debrev

Lö­pan­de skul­debrev kan an­ting­en vara in­ne­ha­varskul­debrev eller or­derskul­debrev.

  • In­ne­ha­varskul­debrev be­ty­der att den som kan visa upp skul­debre­vet får betalt för skul­den. Lån­gi­va­rens namn står van­li­gen inte på skul­debre­vet. Skul­debre­vet kan över­lå­tas till vem som helst och lån­ta­ga­ren be­ta­lar till den som har skul­debre­vet.
  • På ett or­derskuld­brev står det att skul­den ska be­ta­las till en sär­skild lån­gi­va­re om­nämnd med namn eller till order. Till order be­ty­der att om skul­debre­vet över­låts måste den nya per­so­nens namn skri­vas på skul­debre­vet. Skul­debre­vet måste också kunna visas upp.

Lö­pan­de skul­debrev är det bästa al­ter­na­ti­vet om ni vill ha ett skul­debrev som enkelt kan ges till någon annan.

Ex­em­pel: För­sälj­ning av båt

Gu­nil­la köper en båt av Kaj för 50 000 kronor. Gu­nil­la kan inte betala summan direkt så de skri­ver ett skul­debrev.

De har ett in­ne­ha­varskul­debrev så när Kaj be­hö­ver pengar säljer han skul­debre­vet till Marie för 50 000 kronor. Gu­nil­la ska betala till Marie, för­ut­satt att Marie kan visa upp skul­debre­vet.

Lån­ta­ga­rens si­tu­a­tion kan för­säm­ras om det över­låts.

Läs mer: Allt om skul­debrev

Hur skri­ver man skul­debrev och revers?

Revers och skul­debrev be­ty­der samma sak, revers är endast ett äldre be­grepp. Idag an­vänds skul­debrev och även lagen talar om skul­debrev.

Ett enkelt skul­debrev ska in­ne­hål­la föl­jan­de:

  • lå­ne­sum­ma 
  • vem som är lån­ta­ga­re och lån­gi­va­re 
  • när skul­den ska be­ta­las 
  • om ränta ska utgå 
  • even­tu­el­la andra vill­kor för be­tal­ning av skul­den

I ett or­derskul­debrev ska lån­gi­va­rens namn och till order stå i skul­debre­vet. I ett in­ne­ha­varskul­debrev står lån­gi­va­rens namn inte med, al­ter­na­tivt står lån­gi­va­rens namn och dess­utom att det är fråga om ett in­ne­ha­varskul­debrev.

💡 Tänk på! Ett skul­debrev kan vara bra att skriva om du och din sambo be­ta­lar olika kon­tan­tin­sats vid köp av en ge­men­sam bostad. För att skul­debre­vet ska gälla måste ni även skriva ett sam­bo­av­tal. Det samma gäller om du är gift och ni skri­ver då ett äk­ten­skaps­för­ord i kom­bi­na­tion med ett skul­debrev. 

Gratis mall och ex­em­pel skul­debrev

Nedan finns tre gratis mallar som du kan an­vän­da samt ex­em­pel. Kom ihåg att inte ko­pi­e­ra texten rakt av utan fun­de­ra först på vad de olika vill­ko­ren fak­tiskt be­ty­der och om ni vill ta med dem eller inte.

Den första mallen är ett enkelt skul­debrev för sambor eller makar. Kom ihåg att även skriva sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord om ni skri­ver ett skul­debrev. Utan sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord är skul­debre­vet utan be­ty­del­se.

Den andra mallen är ett in­ne­ha­varskul­debrev och den tredje mallen är ett or­derskul­debrev.

Mall: Enkelt skul­debrev för sambor och makar

Skul­debrev

Lån­gi­va­re
Petra Lind­gren (123456-1234)
Te­gel­ga­tan 46, 752 39 Upp­sa­la
018-123 45 67

Lån­ta­ga­re
Simone Kvist (987654-1234)
Te­gel­ga­tan 46, 752 39 Upp­sa­la
018-123 45 67

Till lån­ta­ga­ren lånar lån­gi­va­ren 500 000 kronor den 2022-09-14 enligt be­stäm­mel­ser­na i detta skul­debrev. Lånets löptid är 3 år och löper från 2022-09-15 till 2025-09-15. Be­tal­ning­en ska ske den 15:e varje månad. Första be­tal­ning­en ska ske 2022-10-15 och sista be­tal­ning­en ska ske 2025-09-15. Lån­ta­ga­ren har dock rätt att betala hela lånet i förtid.

Amor­te­ring ska ske varje månad och lån­ta­ga­ren ska amor­te­ra 13 888,89 kronor. Ränta ska be­ta­las i sam­band med amor­te­ring­en. Räntan är 2%-en­he­ter.

Detta skul­debrev har upp­rät­tats i två ex­em­plar och lån­ta­ga­ren och lån­gi­va­ren har tagit varsitt ex­em­plar.

Un­der­skrif­ter

Upp­sa­la 2022-09-15

[Namn­teck­ning]
Petra Lind­gren

[Namn­teck­ning]
Simone Kvist

Mall: In­ne­ha­varskul­debrev

Skul­debrev

Lån­ta­ga­re
Ulla Lind (560402-1234)
Snic­ka­re­ga­tan 21, 852 41 Sundsvall
Ullas@epost.se

Lån­gi­va­re
Linus Ek (560402-1234)
Ny­bro­ga­tan 44, 852 43 Sundsvall
Linus@epost.se

Till lån­ta­ga­ren lånar lån­gi­va­ren 600 000 kronor den 2022-08-12. Lånets löptid är 1 år och löper från 2022-08-12 till 2023-08-12. Lånet ska be­ta­las den sista ar­bets­da­gen i varje månad under lånets löptid, vilket är 50 000 kronor per månad.

Detta är ett in­ne­ha­varskul­debrev och skul­debre­vet får fritt över­lå­tas till någon annan och skul­den ska be­ta­las till den som in­ne­har och kan pre­sen­te­ra skul­debre­vet.

Un­der­skrif­ter

Sundsvall 2022-08-12

[Namn­teck­ning]
Linus Ek

[Namn­teck­ning]
Ulla Lind

Mall: Or­derskul­debrev

Skul­debrev

Lån­ta­ga­re
Ulla Lind (560402-1234)
Snic­ka­re­ga­tan 21, 852 41 Sundsvall
Ullas@epost.se

Lån­gi­va­re
Linus Ek (560402-1234)
Ny­bro­ga­tan 44, 852 43 Sundsvall
Linus@epost.se

Till lån­ta­ga­ren lånar lån­gi­va­ren 600 000 kronor den 2022-08-12. Lånets löptid är 1 år och löper från 2022-08-12 till 2023-08-12. Lånet ska be­ta­las den sista ar­bets­da­gen i varje månad under lånets löptid, vilket är 50 000 kronor per månad. Lånet ska be­ta­las till Linus Ek eller till order.

Un­der­skrif­ter

Sundsvall 2022-08-12

[Namn­teck­ning]
Lån­gi­va­re
Linus Ek

[Namn­teck­ning]
Lån­ta­ga­re
Ulla Lind

Van­li­ga frågor och svar

Får man låna ut pengar utan ränta?

Du väljer själv om du vill skriva ett skul­debrev med eller utan ränta. Om du väljer att låna ut pengar utan ränta be­hö­ver du inte skriva något om det i av­ta­let.

Det är också möj­ligt att avtala om dröjsmåls­rän­ta även om du väljer att i övrigt låna ut pengar utan ränta.

Är skul­debrev bin­dan­de?

Skul­debrev är bin­dan­de och lån­ta­ga­ren ska betala till­ba­ka skul­den i en­lig­het med skul­debre­vet.

Vem får låna ut pengar?

Du väljer själv om du vill låna ut pengar eller inte. Tänk på att beakta din egen eko­no­mis­ka si­tu­a­tion först och om du har andra lån som du borde betala av.

Hur skri­ver man ett privat lå­ne­av­tal?

Ett privat lå­ne­av­tal skrivs som ett enkelt eller lö­pan­de skul­debrev be­ro­en­de på vad som passar bäst. Ett privat lå­ne­av­tal är ett skul­debrev mellan två pri­va­ta per­so­ner. Om ni känner varand­ra väl är ett enkelt skul­debrev att fö­re­dra.

Ovan kan du se vad av­ta­let ska in­ne­hål­la och vad skill­na­den på enkelt och lö­pan­de skul­debrev är.