Lån utan skul­debrev

Kvinna som funderar
A photo of Andrea
Andrea
2023-03-15 ● 4 minuter
Dela artikeln
Ett skul­debrev är ett avtal som be­vi­sar och sätter vill­ko­ren för ett lån. Det går dock även att ge lån utan skul­debrev. 

Lånar du ex­em­pel­vis pengar på banken upp­rät­tar banken ett skul­debrev. Skul­debrev bör även skri­vas vid lån mellan pri­vat­per­so­ner. Lån utan skul­debrev har större risk att leda till pro­blem eller att du inte får till­ba­ka dina pengar.

Här är några saker som kan vara bra att tänka på.

Skul­debrev mellan pri­vat­per­so­ner är inte ett krav men en re­kom­men­da­tion

Du måste inte enligt lag skriva ett skul­debrev när du lånar ut eller själv lånar pengar. Du be­hö­ver heller inte ett skul­debrev för att kräva till­ba­ka pengar från någon. Även det ni har kommer över­ens om munt­li­gt gäller.

Dock är det en re­kom­men­da­tion att upp­rät­ta ett skul­debrev vid lån mellan pri­vat­per­so­ner för att göra eran över­ens­kom­mel­se tydlig. Då kan ni åter­kom­ma till skul­debre­vet för att be­kräf­ta vad ni kommit över­ens om.

Det är också ett bra sätt att han­te­ra kon­flik­ter innan de upp­kom­mer. Om ni be­stäm­mer er från början hur ni ska han­te­ra even­tu­el­la pro­blem, som be­tal­nings­för­se­ning­ar, be­spa­rar ni er tid längre fram med att reda ut hur ni ska göra.

Skriv enkelt ett eget skul­debrev bara på några mi­nu­ter

Lån utan skul­debrev är skä­li­gt när det gäller mindre summor

Vid små belopp kan det kännas onö­di­gt att upp­rät­ta skul­debrev. Att låna ut små summor till varand­ra är också väl­di­gt van­li­gt inom fa­mil­jen eller mellan vänner.

Om det där­e­mot hand­lar om större belopp kan det vara bra att också upp­rät­ta ett skul­debrev inom fa­mil­jen. En bra regel att utgå från är att ni inte be­hö­ver ett skul­debrev om bor­ge­nä­ren är okej med att för­lo­ra peng­ar­na.

Låna pengar inom fa­mil­jen - be­hö­ver vi verk­li­gen ett skul­debrev?

Det kan vara job­bi­gt att be någon inom fa­mil­jen eller annan när­stå­en­de att gå med på att upp­rät­ta ett skul­debrev. Det kan ge in­tryc­ket av att ni inte litar på varand­ra.

Det är då bra att komma ihåg att skul­debre­vet ska fung­e­ra som en trygg­het för båda par­ter­na. Ju tyd­li­ga­re över­ens­kom­mel­sen är, desto mindre tro­li­gt att det upp­står kon­flik­ter.

Det kan även vara extra vik­ti­gt att upp­rät­ta skul­debrev släk­ting­ar och vänner emel­lan. Det är ofta job­bi­ga­re när man inte kommer över­ens med när­stå­en­de.

Man kan likna skul­debrev till sam­bo­av­tal och äk­ten­skaps­för­ord. Det är båda avtal som när­stå­en­de upp­rät­tar för att regle­ra sina egen­do­mar. Dessa avtal be­trak­tas ofta som okon­tro­ver­si­el­la och rim­li­ga.

Kon­se­kven­ser av lån utan skul­debrev och obe­tal­da lån

Om den som lånat pengar inte vill betala till­ba­ka peng­ar­na kan du ansöka om be­tal­nings­före­läg­gan­de från Kro­no­fog­den. Efter att Kro­no­fog­den har grans­kat din an­sö­kan kommer de fråga gäl­de­nä­ren om hen nekar till att ni är skyl­di­ga varand­ra pengar.

Om gäl­de­nä­ren inte be­stri­der till det i tid kommer Kro­no­fog­den be­kräf­ta att du har ett krav gente­mot gäl­de­nä­ren. Kro­no­fog­den kommer då att göra vad de kan för att se till att du får till­ba­ka peng­ar­na.

Om gäl­de­nä­ren där­e­mot nekar till att hen är skyl­dig dig pengar kommer Kro­no­fog­den ge dig möj­lig­het att lämna över din an­sö­kan till tings­rät­ten. Om du inte gör det i tid kommer Kro­no­fog­den av­skriva ären­det. Det stop­par dig där­e­mot inte från att skicka in en an­sö­kan igen.

Den andra möj­lig­he­ten är att du väcker talan i tings­rätt med en gång. Det kan dock vara dyrt att driva talan i dom­stol.

Svårt att bevisa vad som gäller för lån utan skul­debrev

Det som blir svårt i ovan si­tu­a­tion är att bevisa av­ta­lets vill­kor ef­ter­som det inte finns något skul­debrev. Det är du som har lånat ut peng­ar­na som har skyl­dig­he­ten att bevisa att ett avtal finns. Detta gäller även om det blir kon­flikt kring något annat vill­kor i av­ta­let, som till ex­em­pel ränta.

I så fall kan du bevisa det på andra sätt, genom kon­tout­drag eller vitt­nen. Det blir dock mycket svå­ra­re att bevisa lånets vill­kor utan ett skul­debrev.

💡 Tips! Hur du kan skydda dig när du lånar ut pengar och hur du kan kräva till­ba­ka pengar som någon har lånat.

Gäl­de­nä­rens död: Obe­tal­da lån

Om gäl­de­nä­ren går bort innan hen har be­ta­lat till­ba­ka går skul­den över till döds­bo­et. Ett dödsbo är kvar­lå­ten­ska­pen, till­gång­ar och skul­der efter den av­lid­ne.

Om det finns till­räck­li­gt med pengar i döds­bo­et kommer döds­bo­et betala av skul­den. Om det inte finns till­räck­li­gt med pengar i döds­bo­et kan döds­bo­et för­sät­tas i kon­kurs. Då skrivs skul­der­na av och du får inte till­ba­ka dina pengar.

Om den du har lånat ut pengar till går bort och det var ett lån utan skul­debrev är det lätt hänt att skul­den glöms bort. Det kan här också bli svårt för dig att bevisa att det fanns en skuld.

Två olika skul­debrev mellan pri­vat­per­so­ner

Det finns två olika typer av skul­debrev:

 1. Enkelt skul­debrev
 2. Lö­pan­de skul­debrev

Det van­li­gas­te för kon­trakt mellan pri­vat­per­so­ner vid lån är enkelt skul­debrev. Den störs­ta skill­na­den är att det lö­pan­de skul­debre­vet är mer an­pas­sat för att kunna säljas eller ges bort till någon annan.

💡 En del kallar även skul­debrev för revers. Det är precis samma sak och bara olika namn.

Det brukar ett skul­debrev in­ne­hål­la

Ett skul­debrev be­hö­ver inte ha en spe­ci­ell form utan det vik­ti­ga är att det är tyd­li­gt vad ni har kommit över­ens om. Den som lånar pengar kallas för gäl­de­när medan den som lånar ut pengar kallas för bor­ge­när.

Ett skul­debrev brukar in­ne­hål­la:

 • In­for­ma­tion om vilka parter av­ta­let gäller
 • Hur mycket pengar det hand­lar om
 • Om ränta ska be­ta­las eller inte
 • Av­be­tal­nings­plan
 • Vad som händer om lån­ta­ga­ren är sen med be­tal­ning­en
 • Un­der­skrif­ter

⚠️ Var dock för­sik­tig med att an­vän­da gratis mall för skul­debrev. Det är vik­ti­gt att skul­debre­vet blir an­pas­sat efter din lå­ne­si­tu­a­tion men också att det blir kor­rekt för att verk­li­gen gälla.

Skriv enkelt ett eget skul­debrev

När du gör ett skul­debrev med Aatos svarar du på några enkla frågor. Ba­se­rat på svaren får du ett an­pas­sat avtal och kon­trakt som gäller för lån mellan pri­vat­per­so­ner.

Aatos tjänst är skapad av ju­ris­ter och du får därmed ett ju­ri­diskt kor­rekt skul­debrev. Om skul­debre­vet blir fel kan du inte kräva bet­ning och du blir utan dina pengar. Därför är det alltid värt att skapa ett kor­rekt skul­debrev.

Aatos kostar 699 och då får du bland annat:

 1. Kor­rekt och bin­dan­de skul­debrev
 2. Be­tal­nings­plan
 3. An­vis­ning­ar för un­der­teck­ning och sig­ne­ring
 4. Hem­le­ve­rans - men du kan ladda ner av­ta­let direkt efter be­tal­ning
 5. Hjälp av våra ju­ris­ter

💡Före du be­ta­lar kan du gratis prova på tjäns­ten!

Smidigare juridik, online och enkelt!