Vad händer om man inte be­ta­lar till­ba­ka skul­der?

Broar som går åt olika riktning
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-10-12 ● 3 minuter
Dela artikeln
Det är van­li­gt att låna ut pengar till familj, vänner och andra be­kan­ta, och det finns sällan an­led­ning att oroa sig vid ut­lå­ning­en. Där­e­mot är det inte ovan­li­gt att det sen upp­står pro­blem, när lånet ska be­ta­las till­ba­ka. 

Om någon inte be­ta­lar till­ba­ka pengar som den har lånat finns det olika sätt att kräva till­ba­ka peng­ar­na på.

Vi går i denna ar­ti­kel igenom vad som gäller för lån mellan pri­vat­per­so­ner, hur man kan skydda sig när man ska låna ut pengar och hur man kan kräva till­ba­ka pengar någon lånat - genom att skriva ett skul­debrev.

Lån mellan pri­vat­per­so­ner - vad gäller ju­ri­diskt?

Som ut­gångs­punkt finns det ingen lag som re­gle­rar lån mellan pri­vat­per­so­ner. Det gör att man istäl­let får an­vän­da sig av all­män­na prin­ci­per.

Att ge någon annan en summa pengar kan an­ting­en ses som en gåva eller ett lån. Om det är ett lån är skul­debrev vär­de­fullt att skriva.

En gåva in­ne­bär att man över­läm­nar en egen­dom (till ex­em­pel en summa pengar) utan krav på mot­pre­sta­tion. En mot­pre­sta­tion kan vara till ex­em­pel att per­so­nen ska ge dig en sak till­ba­ka (då kan det be­trak­tas som ett köp) eller betala till­ba­ka peng­ar­na (ett lån). Något sådant krav på mot­pre­sta­tion får alltså inte fö­re­kom­ma.

Om det istäl­let är ett lån måste det ha varit tyd­li­gt för båda parter från början. Mot­par­ten ska alltså vara med­ve­ten om att denne ska betala till­ba­ka peng­ar­na. Om ni har av­ta­lat om ett lån av pengar är hu­vud­re­geln enligt de all­män­na prin­ci­per att avtal skall hållas.

Ju­ri­diskt sett finns det därför inga lag­reg­ler som re­gle­rar lån mellan pri­vat­per­so­ner, utan man får istäl­let an­vän­da sig av all­män­na regler.

💡 De all­män­na reg­ler­na är att avtal ska hållas och du som har lånat ut pengar har därför rätt att få till­ba­ka dina pengar.

Det bästa att göra när man lånar ut eller lånar pengar är att skriva ett skul­debrev som är ett lå­ne­av­tal där man skri­ver ner vad som ska gälla för lånet. Då upp­står inga oklar­he­ter om när peng­ar­na ska be­ta­las till­ba­ka och hur mycket.  Den som lånar ut peng­ar­na har också ett bevis på lånet att an­vän­da om man be­hö­ver gå vidare enligt nedan

Läsvär­da ar­tik­lar om skul­debrev:

💻 Hos Aatos skri­ver ni ett ju­ri­diskt kor­rekt skul­debrev enkelt online.

Hur ska jag gå till­väga för att få till­ba­ka mina pengar?

Om en annan pri­vat­per­son är skyl­dig dig pengar är det första steget att ta kon­takt med per­so­nen och in­for­me­ra dem om att du vill ha till­ba­ka dina pengar. Mellan pri­vat­per­so­ner är det bättre att börja med att ta kon­takt, ef­ter­som det annars blir en mycket ut­dra­gen pro­cess som kan ta många år.

Om det inte går att nå fram till den du lånat ut till eller om denne vägrar betala, kan du istäl­let vända dig till Kro­no­fog­den.

💡Ett al­ter­na­tiv är denun­ti­a­tion, att du över­läm­nar skul­debre­vet åt någon annan

Läsvärt: Varför skul­debrev är bra att skriva även inom fa­mil­jen?

Fast­stäl­la kravet

Innan det är möj­li­gt att kräva in pengar från din mot­part be­hö­ver kravet bli fast­ställt. Det in­ne­bär helt enkelt att ditt krav måste vara kor­rekt, innan Kro­no­fog­den vidtar åt­gär­der för att driva in skul­den.

Du ska därför börja med att ansöka om be­tal­nings­före­läg­gan­de. För att kunna ansöka om be­tal­nings­före­läg­gan­de måste skul­den handla om pengar. Dess­utom måste da­tu­met för när lånet senast skulle vara åter­be­talt ha pas­se­rat.

Det är inte möj­li­gt att ansöka om be­tal­nings­före­läg­gan­de för att någon till ex­em­pel gör del­be­tal­ning­ar för sent. Det av­ta­la­de för­fal­lo­da­tu­met för hela skul­den ska ha pas­se­rat. Har du ett un­der­skri­vet skul­debrev är detta oftast inte något pro­blem, har ni bara kommit över­ens munt­li­gen kan det bli svå­ra­re för Kro­no­fog­den att fast­stäl­la kravet.

💡 An­sö­kan om be­tal­nings­före­läg­gan­de kan göras på Kro­no­fog­dens hem­si­da, via deras e-tjänst eller blan­kett.

I an­sö­kan ska du dels uppge in­for­ma­tion om dig själv som till ex­em­pel namn och per­son­num­mer, men också om din mot­part. Du be­hö­ver därför ta reda på mot­par­tens per­son­num­mer och kon­takt­upp­gif­ter. Per­son­num­ret kan du ta reda på genom att ringa Skat­te­ver­ket.

I an­sö­kan ska du också fylla i be­lop­pet mot­par­ten är skyl­dig dig, even­tu­ell ränta och när för­fal­lo­da­tu­met var.

Du ska också fylla i grun­den till ditt krav. Grun­den är an­led­ning­en till att mot­par­ten är skyl­dig dig pengar. Den ska skri­vas kort och tyd­li­gt.

Om det gäller lån av pengar kan du till ex­em­pel skriva:

"Lån på 15 000 kr be­ta­la­des till X den 1 juni 2020. Lånet skulle vara åter­be­talt 1 juni 2022, vilket inte har skett. Åter­stå­en­de skuld är 15 000 kr".

I an­sö­kan kan du också begära er­sätt­ning för even­tu­el­la kost­na­der på grund av kravet. Kost­na­der kan vara till ex­em­pel an­sök­nings­av­gif­ten hos Kro­no­fog­den.

Sist i an­sö­kan väljer du om du vill att Kro­no­fog­den ska driva in skul­den eller om du enbart vill få skul­den fast­ställd. Där­ef­ter sig­ne­rar du och skic­kar in an­sö­kan.

⌛️ Hur lång tid tar an­sö­kan om be­tal­nings­före­läg­gan­de?

Hand­lägg­nings­ti­den va­ri­e­rar för Kro­no­fog­den, men brukar ligga på ca 1-3 veckor.

Läs mera: Vad menar in­ne­ha­varskul­debrev?

Del­giv­ning

Nästa steg i pro­ces­sen är att Kro­no­fog­den kon­tak­tar din mot­part för att del­giva denne om kravet.

Kro­no­fog­den skic­kar ditt krav till­sam­mans med ett del­giv­nings­kvitto. Del­giv­nings­kvit­tot ska skri­vas under av din mot­part och skic­kas till­ba­ka.

Vid del­giv­ning­en har din mot­part hu­vud­sak­li­gen tre al­ter­na­tiv:

  1. God­kän­na kravet och betala peng­ar­na
  2. God­kän­ner kravet men be­ta­lar inte
  3. Be­stri­der kravet

Vi går igenom vad som händer i re­spek­tive fall nedan.

1. God­kän­ner kravet och be­ta­lar peng­ar­na

Den snab­bas­te lös­ning­en och du får betalt. Om mot­par­ten be­ta­lar ditt krav ska du dra till­ba­ka din an­sö­kan (det vill säga åter­kal­la den), vilket du gör genom att med­de­la Kro­no­fog­den att skul­den är betald. Kro­no­fog­den av­slu­tar då ditt ärende.

2. God­kän­ner kravet men be­ta­lar inte

Detta är mycket van­li­gt, och in­ne­bär helt enkelt att din mot­part inte mot­sät­ter sig kravet, men har ingen möj­lig­het att betala.

Ef­ter­som per­so­nen inte be­stri­der kravet blir skul­den fast­ställd och du har rätt att få dina pengar till­ba­ka. Kro­no­fog­den med­de­lar därför ett beslut om att per­so­nen ska betala till­ba­ka skul­den.

Kro­no­fog­den har då möj­lig­het att driva in skul­den. Det görs genom att Kro­no­fog­den ut­re­der vilka till­gång­ar per­so­nen har (till ex­em­pel pengar på ett bank­kon­to) och om dessa kan täcka skul­den. Om det finns pengar kan Kro­no­fog­den verk­stäl­la be­slu­tet.

Om per­so­nen inte har möj­lig­het att betala, på grund av att det inte finns några pengar, kommer du inte att få betalt. Där­e­mot får du betala an­sök­nings­av­gif­ten (300 kr) samt avgift för att driva in skul­den (600 kr).

3. Be­stri­der kravet

Om din mot­part inte tycker att kravet är kor­rekt kan denne be­stri­da kravet. Du måste då ta ställ­ning till om du vill driva ären­det till dom­sto­len.

Att driva ären­det till dom­sto­len är för­e­nat med flera risker där du ris­ke­rar att behöva betala höga rät­te­gångs­kost­na­der om du för­lo­rar. Om du inte vill driva frågan till dom­sto­len kommer Kro­no­fog­den att av­slu­ta ditt ärende.

Om du där­e­mot vill driva frågan till dom­stol kommer Kro­no­fog­den skicka över ären­det till dom­sto­len som tar över frågan. Yt­ter­li­ga­re en avgift be­ta­las till dom­sto­len.

🤝 För att säkra er över­ens­kom­mel­se kan ni enkelt skriva ett skul­debrev, för lån­ta­ga­ren och lån­gi­va­rens sä­ker­het.

Tips inför att låna ut pengar till en annan pri­vat­per­son

När du lånar pengar av banken görs en be­döm­ning av din kre­ditvär­dig­het. Den ba­se­ras på din in­komst, din ti­di­ga­re för­måga att betala skul­der och dina till­gång­ar. En be­döm­ning av kre­ditvär­dig­het görs för att vara säker på att du kan betala din skuld till banken.

En lik­nan­de be­döm­ning bör du också göra om du ska betala ut pengar till en fa­mil­je­med­lem eller nära vän. Hur san­no­likt är det att denna per­so­nen har en för­måga att betala till­ba­ka peng­ar­na i fram­ti­den? Om svaret är tvek­samt bör du inte låna ut pengar.

💻 Genom att skriva ett skul­debrev när man lånar ut pengar blir det lät­ta­re att få till­ba­ka sina pengar ef­ter­som man har ett bevis på lånet. Ett ju­ri­diskt kor­rekt skul­debrev skri­ver du snabbt och enkelt hos Aatos och har du frågor svarar våra ju­ris­ter gratis på dessa via chatt eller e-post!

💡Viste du? I Aatos tjänst får du ett skul­debrev med av­be­tal­nings­plan

Smidigare juridik, online och enkelt!