Så fun­ge­rar det att kland­ra tes­ta­men­te

Tillsammans
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-12-01 ● 5 minuter
Dela artikeln
Om du är ar­vinge i ett tes­ta­men­te och anser att det inte har kommit till på rätta grun­der eller inte följer re­gel­ver­ket har du möj­lig­het att över­klaga eller kland­ra tes­ta­men­te. 

Att kland­ra ett tes­ta­men­te be­ty­der samma sak som att över­klaga ett tes­ta­men­te. Att kland­ra ett tes­ta­men­te in­ne­bär alltså att du säger att något är fel med det. Låt oss titta på vad dessa fel kan vara.

I lagen finns det en del regler för hur ett tes­ta­men­te ska vara ut­for­mat för att vara gil­ti­gt. Det är de reg­ler­na som kallas för form­krav. Alltså hur man ut­for­mar tes­ta­men­tet. Där­ut­ö­ver finns också ma­te­ri­el­la regler. De är till för att skydda den som har skri­vit tes­ta­men­tet (tes­ta­tor) och hens önskan.

An­led­ning­ar till klan­der av tes­ta­men­te

Nedan har vi sam­man­ställt de ge­ne­rel­la grun­der­na för att kland­ra tes­ta­men­te:

 1. Tes­ta­men­tet är ogil­ti­gt på grund av att det inte upp­fyl­ler form­kra­ven
 2. Den som har skri­vet tes­ta­men­tet eller vittne är obe­hö­ri­ga
 3. Den som har skri­vit tes­ta­men­tet blev tving­ad eller lurad till att upp­rät­ta tes­ta­men­te med ett visst in­ne­håll.

Att lista alla an­led­ning­ar som kan finnas för att kland­ra ett tes­ta­men­te är för många för att ta upp här. För att ge dig en bättre för­stå­el­se för vad det kan röra sig om är här några ex­em­pel:

 • Tes­ta­men­tet är i form av en ljud­in­spel­ning (det är ett krav att det ska vara skrift­li­gt)
 • Tes­ta­torn är under 18 år
 • Ett vittne har inte skri­vit under
 • Vittne har inte för­stått att det hen skri­ver under är ett tes­ta­men­te
 • Tes­ta­tor blev tving­ad att skriva tes­ta­men­tet under hot
 • Tes­ta­tor trodde att han gav pengar till en väl­gö­ren­het, men som visade sig vara ett privat fö­re­tag som inte alls syss­la­de med någon väl­gö­ren­het
 • Tes­ta­men­tet är ogil­ti­gt för att tes­ta­torn ång­ra­de sig innan dennes bort­gång och för­störde det
 • Tes­ta­men­tet är ogil­ti­gt för att tes­ta­torn ång­ra­de sig och skrev ett nytt tes­ta­men­te
 • Tes­ta­men­tet är för­fals­kat

Läs mer: Ogil­tig­för­kla­ra tes­ta­men­te

Skill­na­den på att kland­ra och jämka tes­ta­men­te

Enligt lag har bröstar­ving­ar rätt att få åt­minsto­ne hälf­ten av sin lag­lott. Ifall det inte upp­fylls i tes­ta­men­tet kan bröstar­ving­ar kräva att tes­ta­men­tet jämkas. Det in­ne­bär att tes­ta­men­tet ändras så att det stäm­mer över­ens med lagen. Där­ut­ö­ver fort­sät­ter tes­ta­men­tet att gälla.

Att kland­ra tes­ta­men­tet hand­lar istäl­let om att få tes­ta­men­tet för­kla­rat ogil­ti­gt. Då gäller inte tes­ta­men­tet alls och lagens regler träder istäl­let in.

Hur gör man för att väcka en klan­der­ta­lan?

När du vill anmäla att ett tes­ta­men­te är ogil­ti­gt kallas det i lag­språk för att väcka en klan­der­ta­lan. Det gör du genom att fylla i en blan­kett för stäm­nings­an­sö­kan och skic­kar till tings­rät­ten.

Blan­ket­ten in­ne­hål­ler några svåra ord att hålla ord­ning på.

 • Kä­ran­de är den som vill ta dom­sto­lens hjälp. I det här fallet den som vill kland­ra tes­ta­men­tet.
 • Sva­ran­de är mot­par­ten. I det här fallet tes­ta­ment­s­ta­gar­na.

Som kä­ran­de fyller du i dig själv och som sva­ran­de fyller du i den eller de som ska ärva enligt tes­ta­men­tet.

Dom­sto­len ut­re­der lagen men inte de fak­tis­ka om­stän­dig­he­ter­na. Det be­ty­der att det är upp till dig att för­kla­ra och bevisa det som talar för att det inte har gått rätt till. Det kan du göra genom att bifoga do­ku­ment och noga be­skri­ver si­tu­a­tio­nen i blan­ket­ten. Be­hö­ver du mer ut­rym­me att skriva går det bra att lägga till yt­ter­li­ga­re papper.

När du är klar sig­ne­ra du stäm­nings­an­sö­kan och skicka den till tings­rät­ten. Det går bra att göra både di­gi­talt och via post. Att väcka talan för klan­der av tes­ta­men­te kostar 900 kr eller 2 800 kr be­ro­en­de på om­fatt­ning. Denna summa måste vara betald innan stäm­nings­an­sö­kan kan prövas.

Tidskra­vet för att kland­ra tes­ta­men­te

Om du står som ar­vinge i ett tes­ta­men­te har du rätt att ta del av tes­ta­men­tet. Det är van­li­gt att man får en kopia av det. Från att du har fått tes­ta­men­tet le­ve­re­rat till dig har du sex må­na­der på dig att be­stri­da tes­ta­men­tet.

Vem kan kland­ra ett tes­ta­men­te?

Det är ar­ving­ar som kan kland­ra ett tes­ta­men­te. En ar­vinge är någon som enligt lag har rätt att ärva. Alltså någon som är släkt med den som av­li­dit. Det kan ex­em­pel­vis vara en ef­ter­le­van­de make eller barn, och i vissa fall för­äld­rar, syskon och barn­barn.

Tum­re­geln är alltså att har du rätt att ärva enligt lag har du också rätt att kland­ra ett tes­ta­men­te. Det finns dock till­fäl­len när även andar parter har klandrat.

💡 Tänk på! Om du tycker att ett tes­ta­men­te är orätt­vis är det inte skäl för att över­klaga. Skälig grund är att tes­ta­men­tet bryter mot lagens regler.

Hur be­vi­sar man att något inte stäm­mer?

Hur man be­vi­sar att något inte stäm­mer är svårt att säga ef­ter­som det va­ri­e­rar mycket från fall till fall.

Om det är ett form­krav som inte är upp­fyllt är be­vis­ning ofta enkla­re. Om tes­ta­men­tet ex­em­pel­vis saknar en un­der­skrift från ett vittne kan det räcka med att visa upp tes­ta­men­tet. Men det kan såklart vara mer kom­pli­ce­rat än så. Fun­de­ra ut­i­från sunt för­nuft vad en bra be­vis­ning skulle kunna vara.

An­led­ning till klan­der kan också ha om mer dif­fu­sa grun­der, så som att till ex­em­pel tes­ta­torn är lurad till att skriva tes­ta­men­te. Det dom­sto­len då vill ha be­vi­sat är att tes­ta­tor­ns yt­ters­ta vilja är något annat än vad som kommer i ut­tryck i tes­ta­men­tet. Det skulle ex­em­pel­vis kunna ske genom att man visar att tes­ta­torn led av demens vid teck­nan­det av tes­ta­men­tet och att hen tyd­li­gt ut­tryckt en annan vilja innan demens ut­veck­la­des.

Måste jag klandrar ett tes­ta­men­te om jag upp­täc­ker att något är fel?

Nej, även om du är ar­vinge och har rätt att över­klaga tes­ta­men­tet måste du inte göra det. Om ingen klandrar ett fel­ak­ti­gt tes­ta­men­te inom sex må­na­der så in­ne­bär det att tes­ta­men­tet au­to­ma­tiskt blir gil­ti­gt. Det gäller även om det skulle strida mot lagen.

Låt oss för­kla­ra med ett ex­em­pel. Kurt har precis gått bort. Han har två barn och ingen ef­ter­le­van­de part­ner. Kurt har skri­vit ett tes­ta­men­te där han ger bort allt han äger till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion.

Hans barn märker att tes­ta­men­tet saknar en un­der­skrift och är egent­li­gen ogil­ti­gt. De stöd­jer sin pappas önskan om att allt ska gå till or­ga­ni­sa­tio­nen och väljer att lag­mäs­si­gt inte agera. Efter sex må­na­der blir tes­ta­men­tet gil­ti­gt och alla pengar går till väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen.

👍 Läs mer om att skriva in­bör­des tes­ta­men­te till­sam­mans med sambo eller make.

Vad händer efter att du klandrat tes­ta­men­te?

Om du har skic­kat in en an­sö­kan om att kland­ra ett tes­ta­men­te prövar tings­rät­ten om du har grund för det du skri­ver. I ett första steg finns det möj­lig­het att nå en för­lik­ning. För­lik­ning in­ne­bär att du gör en över­ens­kom­mel­se med de andra tes­ta­ment­s­ta­gar­na om en lös­ning som ni båda kan tänka er.

Om ni istäl­let låter dom­sto­len ta ett beslut är det det som gäller. Det kan dock över­kla­gas hos hov­rät­ten. Om dom­sto­len håller med dig om att något i tes­ta­men­tet är fel­ak­ti­gt kommer den i första hand för­sö­ka rätta till det som är fel och utöver det fort­sät­ter tes­ta­men­tet att gälla.

Om det inte går blir hela tes­ta­men­tet ogil­ti­gt. Man faller då till­ba­ka till an­ting­en ett ti­di­ga­re tes­ta­men­te eller arvs­ord­ning enligt lagen. Ett gott råd är därför att veta vad som verk­li­gen gäller innan du klandrar ett tes­ta­men­te.

Borde jag kland­ra ett tes­ta­men­te eller finns det risker?

Från en ju­ri­disk syn­vin­kel finns det oftast inga större risker med att kland­ra ett tes­ta­men­te. Det är ex­em­pel­vis inte sär­skilt san­no­likt att du själv skulle bli an­kla­gad för lag­brott.

Ur ett eko­no­miskt per­spek­tiv kan det där­e­mot få följ­der. Dom­sto­len tar till att börja med ut en avgift på 900-2 800 kr för att han­te­ra ären­det. Skulle du för­lo­ra målet kan du även behöva betala dina egna såväl som den andra par­tens rät­te­gångs­kost­na­der, kost­na­der för ombud, resor och mer. Det skulle kunna bli ganska stora summor.

Det är dess­utom ofta väl­di­gt känslo­mäs­si­gt laddat att ta någon till dom­stol. I syn­ner­het direkt efter en bort­gång av en nära an­hö­rig.

Ett gott råd är att veta vad som verk­li­gen gäller innan du klandrar ett tes­ta­men­te. Försök att ta reda på om det verk­li­gen finns lag­li­ga skäl och för­väx­la inte skälen med sorg och be­svi­kel­se. Ett orätt­vist tes­ta­men­te är som sagt inte grund för att kland­ra ett tes­ta­men­te.

Så långt det är möj­li­gt är det nästan alltid bättre att komma över­ens med de andra par­ter­na. Det kan till ex­em­pel göras genom att man kommer över­ens om att en tredje person medlar mellan er.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar ett tes­ta­men­te. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Smidigare juridik, online och enkelt!