Allt om be­vitt­ning av tes­ta­men­te

sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter 42 sekunder
Testamente är ett juridisk dokument som alla skulle ha. Vi samlat många vanliga frågor och svar om testamente och arv i den här artikeln.

Måste ett testamente vara bevittnat?

Ja, ett testamente måste vara bevittnat för att det ska vara juridiskt giltigt och bindande när du gått bort.

Utöver att testamentet ska vara undertecknat av två vittnen ska det även vara:

 1. skriftligt
 2. daterat
 3. undertecknat av testatorn

Testamentet måste återges i sin originalform för att det ska vara bindande.

Om det inte hittas i sin originalform har det ingen betydelse att testamentet är upprättat korrekt. Testamentets originalform är det papper som testatorn och vittnena skrivit sina namnteckningar på.

Läs mer om är ett testamente nödvändigt?

Hur många ska bevittna ett testamente?

Två personer ska bevittna testamentet.

Hur gammal måste man vara för att bevittna testamente?

Vittnena måste vara 15 år och förstå betydelsen av att vara vittne för att kunna bevittna testamentet.

Båda vittnena måste vara vid sina sinnens fulla bruk.

Hur går bevittning till?

 1. Två vittnen som är samtidigt närvarande ska skriva under testamentet efter att testatorn eller testatorerna skrivit under.
 2. Vittnena ska även skriva namnförtydligande och ange yrke och hemvist.
 3. Vittnena ska veta att det är ett testamente men behöver inte se innehållet i testamentet.

Vittnets uppgift är att intyga att datumet är korrekt, testators namnunderskrift är korrekt och att testatorn skrivit testamentet vid full psykisk hälsa och av fri vilja.

Enligt lagen (ärvdabalk 1958:637) ska de även notera övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet. Eftersom de ska notera dessa övriga omständigheter brukar en vittnesmening vanligen användas.

Vittnesmeningen skrivs före vittnenas namnteckning eftersom de i vittnesmeningen intygar att testatorn var vid full psykisk hälsa och själv skrivit och undertecknat testamentet.

Exempel på vittnesmening

"Att [namn] som vi personligen känner, vid sunt förnuft och fullt förstånd och av fri vilja i vår närvaro förklarat ovanstående förordnande innefatta hens yttersta vilja samt därefter tecknat sitt namn, intygar undertecknade särskilt anmodade vittnen.

Vem får inte vittna testamente?

Ärvdabalken (1958:637) anger endast vem som inte får vara vittne. Vittne får inte vara testatorn eller personer som omnämns i testamentet eller någon som har nytta av att testamentet skrivs.

Vittnen får inte heller vara testatorn eller de som omnämns i testamentets följande släktingar:

 • Make , förlovade eller sambo
 • Släktingar i rakt upp- och nedstigande led (barn, barnbarn, barnbarnsbarn, mamma, pappa, morfar, mormor, farmor, farfar)
 • Personer i svågerlag i rakt upp- och nedstigande led (svärdotter, svärson, svärmor, svärfar)
 • Styvföräldrar och styvbarn
 • Syskon

Läs mer om vem ärver dig

Vad händer om testator testamenterat egendom till ett av testamentsvittnena?

Om ett av vittnena är testamentstagare är testamentet ogiltigt till den del som gäller vittnet (ärvdabalken 1958:637, 13:1).

Det betyder att om Anna testamenterar egendom till Benjamin och Cecil och Benjamin är vittne är testamentet till den del det berör Benjamin ogiltigt, men den del av testamentet som berör Cecil är giltigt. Benjamin får inte egendom baserat på testamentet men Cecil får.

Vem kan bevittna ett testamente?

Ovanför nämns vem som inte kan bevittna ett testamente, men vem får bevittna ett testamente? Vi rekommenderar alltid och endast att det är en utomstående person som inte är släkt med dig eller någon som omnämns i testamentet.

Du måste inte visa testamentets innehåll till den som är vittne, därför kan vittne vara någon som du inte känner så bra.

Vittne kan exempelvis vara (om de inte omnämns i testamentet eller är nära släkt med någon som nämns i testamentet) en vän, kollega, granne och deras släkt och vänner. Även testators makes syskon och testators syskons make kan uppfylla kraven enligt ärvdabalken om de inte är närmare släkt med någon av de som omnämns i testamentet.

Frågor och svar om bevittning av testamente

Läs mer om bevittning av testamente.

Kan syskonbarn bevittna testamente?

Ett syskonbarn kan vara vittne om de inte omnämns i testamentet eller om de inte är närstående till någon som omnämns i testamentet. Det är dock bäst om det är en person som inte är släkt med dig.

Får barnbarn bevittna testamente?

Nej, barnbarn får aldrig bevittna testamente.

Kan sambo bevittna testamente?

Nej, en sambo kan aldrig bevittna ett testamente.

Kan äkta makar bevittna testamente?

En make kan aldrig bevittna sin makes testamente. Två makar kan vara vittnen om ingen av dem omnämns i testamentet eller om de annars är släkt med testatorn och inte får vittna, men vittnena får vara gifta och släkt med varandra.

Får god man bevittna testamente?

Nej, god man får inte bevittna testamente.

Måste personnummer anges i testamente?

Personnummer måste inte anges i testamentet. Varken testatorn eller vittnen behöver ange personnummer för att testamentet ska vara korrekt.

Vittnen måste dock ange sitt yrke och adress när de skriver under för att följa lagens formkrav.