Vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te att känna till

Testamente regler
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-08 ● 4 minuter
Det finns en rad regler för testamente som måste följas för att det ska gälla när du går bort. Här är några av de mest grundläggande reglerna för testamente.

Om ett tes­ta­men­te har skri­vits på ett kor­rekt sätt och är gil­tigt visar sig först vid din bort­gång då tes­ta­men­tet blir läst och grans­kas av de som ska ärva. Det är därför vik­tigt att det blir rätt. Regler för tes­ta­men­te finns fram­för allt i ärv­da­bal­ken.

Regler för vem som kan skriva tes­ta­men­te

Den som har fyllt 18 år kan skriva ett tes­ta­men­te. Det är inget man måste göra, men det kan ganska snart i livet ändå uppstå många bra an­led­ning­ar till att skriva ett. Det kan ex­em­pel­vis vara att du blir sambo och du och din part­ner vill skydda varand­ra eko­no­miskt, får barn och vill säkra bar­nets fram­tid om ni skulle gå bort, skaf­far ett hus­djur eller gifter dig och har sär­skil­da öns­ke­mål efter din bort­gång.   

Även den som fyllt 16 år kan skriva ett tes­ta­men­te om hen har tjänat pengar eller fått något genom gåva eller tes­ta­men­te. Det ska då i gå­vobre­vet eller tes­ta­men­tet stå att mot­ta­ga­ren har rätt att själv be­stäm­ma över egen­do­men. 

Vad kan jag inte tes­ta­men­te­ra bort?

Du kan tes­ta­men­te­ra vad du vill till vem du vill. Du kan tes­ta­men­te­ra något till en släk­ting, vän, granne eller till en or­ga­ni­sa­tion eller för­e­ning. Det enda un­dan­ta­get är att du inte kan tes­ta­men­te­ra bort den del som dina barn enligt lag har rätt till. Det in­ne­bär att barn alltid har rätt till minst hälf­ten av det de skulle ha ärvt om inte ett tes­ta­men­te fanns.

Om ett tes­ta­men­te skulle bryta mot denna regel kan barnen vända sig till en dom­stol och yrka om jämk­ning. Det in­ne­bär att dom­sto­len kan ju­ste­ra tes­ta­men­tet så att barnen får det de har rätt till och där­ef­ter fort­sät­ter tes­ta­men­tet att gälla. 

Form­krav för tes­ta­men­te

Ett tes­ta­men­te måste upp­fyl­la vissa form­krav för att vara ju­ri­diskt kor­rekt och gil­tigt. Det ska vara:

 • Skrift­ligt
 • Da­te­rat
 • Den som skri­vit tes­ta­men­tet ska vara 18 år (tes­ta­torn)
 • Un­der­teck­nat av den som skri­vit tes­ta­men­tet (tes­ta­torn)
 • Un­der­teck­nat av två ojä­vi­ga vitt­nen
 • Vitt­ne­na ska även ange namn­för­tyd­li­gan­de, hem­vist och yrke
 • Vitt­ne­na måste vara minst 15 år och förstå be­ty­del­sen av att vara vittne

Det spelar ingen roll om du skri­ver tes­ta­men­tet för hand eller ut­skrift från dator. Det är dock vik­tigt att det enkelt går att läsa och dina öns­ke­mål går att förstå.

Vad krävs för att ett tes­ta­men­te ska vara gil­tigt?

För att ett tes­ta­men­te ska vara gil­tigt måste det följa form­kra­ven ovan. Reg­ler­na säger också att tes­ta­men­te måste kunna upp­vi­sas i sitt ori­gi­nal. Det räcker inte med att det finns en kopia eller en di­gi­tal ver­sion på tes­ta­men­tet.

Det finns inga regler för att tes­ta­men­te ska god­kän­nas eller re­gi­stre­ras. Ef­tersom det är först vid din bort­gång som tes­ta­men­tets gil­tig­het avgörs, är det vik­tigt att du nog­grant kon­trol­le­rar att du upp­fyl­ler alla form­krav när du skri­ver tes­ta­men­tet.

För att känna dig trygg i att tes­ta­men­tet blir kor­rekt och följer alla regler kan det vara bra att ta ju­ri­diskt stöd. Om du ex­em­pel­vis väljer att an­vän­da Aatos tjänst för tes­ta­men­te får du väg­led­ning från början till slut. Vi ser till att det blir rätt och du har dess­utom möj­lig­het att ställa frågor till våra ju­ris­ter utan extra kost­nad om du skulle behöva.  

Regler för att be­vitt­na tes­ta­men­te

Tes­ta­men­tet måste be­vitt­nas av två per­so­ner. Den som be­vitt­nar ett tes­ta­men­te ska enligt lagen vara 15 år gammal och förstå vad det be­ty­der att be­vitt­na. Vitt­nen be­hö­ver inte veta vad som står i tes­ta­men­tet utan be­kräf­tar bara din på­skrift.

Vittne får inte vara per­so­ner som finns med i tes­ta­men­tet eller deras föl­jan­de släk­ting­ar så som:

 • Make, sambo eller för­lo­va­de 
 • Släk­ting­ar i rakt upp- och ned­sti­gan­de led (barn, mamma, mormor) 
 • Per­so­ner i svå­ger­lag i rakt upp- och ned­sti­gan­de led (svär­dot­ter, svär­mor) 
 • Styv­för­äld­rar och styv­barn 
 • Syskon

Det är också vik­tigt att alla är med och skri­ver på sam­ti­digt. Det be­ty­der att dina vitt­nen ska se när du skri­ver under ditt tes­ta­men­te och de skri­ver i sin tur under sin be­vitt­ning. Det kan verka ovik­tigt, men om inte alla är när­va­ra­de sam­ti­digt skulle det kunna bidra till att tes­ta­men­tet ogil­tig­hets­för­kla­ras om kon­flikt skulle uppstå.

Änd­ring­ar i tes­ta­men­te

Om du vill ändra något i ditt tes­ta­men­te är det bästa att du skri­ver ett nytt tes­ta­men­te som er­sät­ter det första. Då är det helt säkert vad som verk­li­gen gäller och du ris­ke­rar inte att änd­ring­en eller tilläg­get hamnar i kon­flikt med det du skrev från början.  

Var noga med att skriva att det nya tes­ta­men­tet er­sät­ter alla ti­di­ga­re tes­ta­men­ten. Se också till att för­stö­ra alla ti­di­ga­re do­ku­ment för att und­vi­ka oklar­het. 

Det går också att göra mindre änd­ring­ar i be­fint­ligt tes­ta­men­te eller att skriva kom­plet­te­ran­de do­ku­ment. Det är dock lätt att det blir fel. Vi re­kom­men­de­rar därför att du skri­ver ett helt nytt tes­ta­men­te.  

Hur för­va­ras tes­ta­men­te?

Det finns inga sär­skil­da regler för hur tes­ta­men­te ska för­va­ras. Det måste heller inte re­gi­stre­ras hos någon myn­dig­het. Du väljer själv var det ska finnas. Tänk på att det enkelt kan hittas efter att du har gått bort. 

Många väljer att för­va­ra tes­ta­men­tet hemma där andra vik­ti­ga papper finns. För att vara säker på att tes­ta­men­tet inte kommer på vil­lo­vä­gar i sam­band med en flytt eller av miss­tag råkar för­stö­ras, är ett bank­fack ett ännu bättre ställe.  

Genom Aatos kan du också välja att för­va­ra tes­ta­men­tet hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund. De för­va­rar do­ku­men­tet åt dig och ser till att dina an­hö­ri­ga med sä­ker­het får veta att tes­ta­men­tet finns. De kon­trol­le­rar re­gel­bun­det vem som har gått bort och kon­tak­tar ditt dödsbo när det är dags. 

Är du redo att skriva ett tes­ta­men­te? Testa Aatos och betala först när du känner dig nöjd.