Vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te att känna till

Testamente regler
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-08 ● 4 minuter
Dela artikeln
Det finns en rad regler för tes­ta­men­te som måste följas för att det ska gälla när du går bort. Här är några av de mest grund­läg­gan­de reg­ler­na för tes­ta­men­te.

Om ett tes­ta­men­te har skri­vi­ts på ett kor­rekt sätt och är gil­ti­gt visar sig först vid din bort­gång då tes­ta­men­tet blir läst och granskas av de som ska ärva.

Det är därför vik­ti­gt att det blir rätt. Regler för tes­ta­men­te finns fram­för allt i ärv­da­bal­ken.

Regler för vem som kan skriva tes­ta­men­te

Den som har fyllt 18 år kan skriva ett tes­ta­men­te. Det är inget man måste göra, men det kan ganska snart i livet ändå uppstå många bra an­led­ning­ar till att skriva ett. Det kan ex­em­pel­vis vara att du blir sambo och du och din part­ner vill skydda varand­ra eko­no­miskt, får barn och vill säkra bar­nets fram­tid om ni skulle gå bort, skaf­far ett hus­djur eller gifter dig och har sär­skil­da öns­ke­mål efter din bort­gång.

Även den som fyllt 16 år kan skriva ett tes­ta­men­te om hen har tjänat pengar eller fått något genom gåva eller tes­ta­men­te. Det ska då i gå­vobre­vet eller tes­ta­men­tet stå att mot­ta­ga­ren har rätt att själv be­stäm­ma över egen­do­men.

Vad kan jag inte tes­ta­men­te­ra bort?

Du kan tes­ta­men­te­ra vad du vill till vem du vill. Du kan tes­ta­men­te­ra något till en släk­ting, vän, granne eller till en or­ga­ni­sa­tion eller för­e­ning. Det enda un­dan­ta­get är att du inte kan tes­ta­men­te­ra bort den del som dina barn enligt lag har rätt till. Det in­ne­bär att barn alltid har rätt till minst hälf­ten av det de skulle ha ärvt om inte ett tes­ta­men­te fanns.

Om ett tes­ta­men­te skulle bryta mot denna regel kan barnen vända sig till en dom­stol och yrka om jämk­ning. Det in­ne­bär att dom­sto­len kan juste­ra tes­ta­men­tet så att barnen får det de har rätt till och där­ef­ter fort­sät­ter tes­ta­men­tet att gälla.

💡 Visste du att tes­ta­men­te hjäl­per till att skydda min­derå­ri­ga barns rätt till arv.

Skriva tes­ta­men­te själv eller till­sam­mans

Den van­li­gas­te formen av tes­ta­men­te är det som avser endast dig och arv efter dig. Det är den typ av tes­ta­men­te som vi ofta menar när vi pratar om tes­ta­men­te.

Det är även möj­li­gt att skriva tes­ta­men­te till­sam­mans med någon. Det kallas in­bör­des tes­ta­men­te och passar sär­skilt om man vill ärva av varand­ra.

⚠️ Kom ihåg att utan tes­ta­men­te finns det si­tu­a­tio­ner där din make inte ärver. Makar har inte rätt till lag­lott och kan bli utan arv!

Form­krav för tes­ta­men­te

Ett tes­ta­men­te måste upp­fyl­la vissa form­krav för att vara ju­ri­diskt kor­rekt och gil­ti­gt. Det ska vara:

 • Skrift­li­gt
 • Da­te­rat
 • Den som skri­vit tes­ta­men­tet ska vara 18 år (tes­ta­tor)
 • Un­der­teck­nat av den som skri­vit tes­ta­men­tet (tes­ta­tor)
 • Un­der­teck­nat av två ojä­vi­ga vitt­nen
 • Vitt­ne­na ska även ange namn­för­tyd­li­gan­de, hem­vist och yrke
 • Vitt­ne­na måste vara minst 15 år och förstå be­ty­del­sen av att vara vittne

Det spelar ingen roll om du skri­ver tes­ta­men­tet för hand eller ut­skrift från dator. Det är dock vik­ti­gt att det enkelt går att läsa och dina öns­ke­mål går att förstå.

⚠️ Om form­kra­ven inte upp­fylls kan tes­ta­men­tet klandras och ogil­tig­hets­för­kla­ras.

Gil­ti­gt tes­ta­men­te och form­krav

För att ett tes­ta­men­te ska vara gil­ti­gt måste det följa form­kra­ven ovan. Reg­ler­na säger också att tes­ta­men­te måste kunna upp­vi­sas i sitt ori­gi­nal. Det räcker inte med att det finns en kopia eller en di­gi­tal ver­sion på tes­ta­men­tet.

Det finns inga regler för att tes­ta­men­te ska god­kän­nas eller re­gi­stre­ras. Ef­ter­som det är först vid din bort­gång som tes­ta­men­tets gil­tig­het avgörs, är det vik­ti­gt att du nog­grant kon­trol­le­rar att du upp­fyl­ler alla form­krav när du skri­ver tes­ta­men­tet.

För att känna dig trygg i att tes­ta­men­tet blir kor­rekt och följer alla regler kan det vara bra att ta ju­ri­diskt stöd. Om du ex­em­pel­vis väljer att an­vän­da Aatos tjänst för tes­ta­men­te får du väg­led­ning från början till slut. Vi ser till att det blir rätt och du har dess­utom möj­lig­het att ställa frågor till våra ju­ris­ter utan extra kost­nad om du skulle behöva.

⚠️ Visste du att det är möj­li­gt att kland­ra tes­ta­men­te?

Regler för att be­vitt­na tes­ta­men­te

Tes­ta­men­tet måste be­vitt­nas av två per­so­ner. Den som be­vitt­nar ett tes­ta­men­te ska enligt lagen vara 15 år gammal och förstå vad det be­ty­der att be­vitt­na. Vitt­nen be­hö­ver inte veta vad som står i tes­ta­men­tet utan be­kräf­tar bara din på­skrift.

Vittne får inte vara per­so­ner som finns med i tes­ta­men­tet eller deras föl­jan­de släk­ting­ar så som:

 • Make, sambo eller för­lo­va­de 
 • Släk­ting­ar i rakt upp- och ned­sti­gan­de led (barn, mamma, mormor) 
 • Per­so­ner i svå­ger­lag i rakt upp- och ned­sti­gan­de led (svär­dot­ter, svär­mor) 
 • Styv­för­äld­rar och styv­barn 
 • Syskon

Det är också vik­ti­gt att alla är med och skri­ver på sam­ti­di­gt. Det be­ty­der att dina vitt­nen ska se när du skri­ver under ditt tes­ta­men­te och de skri­ver i sin tur under sin be­vitt­ning. Det kan verka ovik­ti­gt, men om inte alla är när­va­ra­de sam­ti­di­gt skulle det kunna bidra till att tes­ta­men­tet ogil­tig­hets­för­kla­ras om kon­flikt skulle uppstå.

Änd­ring­ar i tes­ta­men­te

Om du vill ändra något i ditt tes­ta­men­te är det bästa att du skri­ver ett nytt tes­ta­men­te som er­sät­ter det första. Då är det helt säkert vad som verk­li­gen gäller och du ris­ke­rar inte att änd­ring­en eller tilläg­get hamnar i kon­flikt med det du skrev från början.

Var noga med att skriva att det nya tes­ta­men­tet er­sät­ter alla ti­di­ga­re tes­ta­men­ten. Se också till att för­stö­ra alla ti­di­ga­re do­ku­ment för att und­vi­ka oklar­het.

Det går också att göra mindre änd­ring­ar i be­fint­li­gt tes­ta­men­te eller att skriva kom­plet­te­ran­de do­ku­ment. Det är dock lätt att det blir fel. Vi re­kom­men­de­rar därför att du skri­ver ett helt nytt tes­ta­men­te.

Hur för­va­ras tes­ta­men­te?

Det finns inga sär­skil­da regler för hur tes­ta­men­te ska för­va­ras. Det måste heller inte re­gi­stre­ras hos någon myn­dig­het. Du väljer själv var det ska finnas. Tänk på att det enkelt kan hittas efter att du har gått bort.

Många väljer att för­va­ra tes­ta­men­tet hemma där andra vik­ti­ga papper finns. För att vara säker på att tes­ta­men­tet inte kommer på vil­lo­vä­gar i sam­band med en flytt eller av miss­tag råkar för­stö­ras, är ett bank­fack ett ännu bättre ställe.

💡 När du skapar ett tes­ta­men­te hos Aatos lagras en di­gi­tal kopia säkert i ditt My Aatos-konto.

Tes­ta­men­te och alla ju­ri­dis­ka do­ku­ment till fast pris

I Aatos tjänst är det möj­li­gt att skapa ett ju­ri­diskt rätt tes­ta­men­te till ett fast pris. Tjäns­ten kostar 699 och då ingår hem­le­ve­rans, hjälp av ju­ris­ter och änd­ring av tes­ta­men­tet. Tes­ta­men­tet skapas för just din si­tu­a­tion och du kan se in­ne­hål­let före du be­ta­lar. Du kan alltså prova gratis!

Är du redo att skriva ett tes­ta­men­te? Testa Aatos och betala först när du känner dig nöjd.

Smidigare juridik, online och enkelt!